Aktualności

22 grudnia 2012, 00:00

Polski i niemiecki operator systemu przesyłowego podpisały umowę dotyczącą zastosowania Wirtualnego Przesuwnika Fazowego oraz list intencyjny na rzecz wspólnej inwestycji związanej z budową przesuwników fazowych na obu liniach przesyłowych pomiędzy Polską i Niemcami. Umowa dotycząca wirtualnego przesuwnika fazowego reguluje wzajemne działania operatorów w  celu ograniczenia nieplanowanych przepływów mocy do systemu polskiego z systemu niemieckiego. Mechanizm Wirtualnego Przesuwnika...

Więcej...

2 października 2012, 00:00

Spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. oraz ENERGA Invest S.A. podpisały dzisiaj umowę o przyłączenie do sieci przesyłowej elektrowni gazowo-parowej, realizowanej przez Grupę ENERGA w Grudziądzu. Umowa gwarantująca przyłączenie nowego bloku do krajowej sieci przesyłowej, to istotny etap w realizacji tej inwestycji. Zakłada się, że przyłączenie elektrowni nastąpi do rozbudowanej stacji...

Więcej...

27 września 2012, 00:00

Na posiedzeniu w dniu 26 września 2012 r. Rada Nadzorcza PSE Operator zatwierdziła Plan Zamierzeń Inwestycyjnych, który stanowi integrację działań związanych z budową, rozbudową i modernizacją sieci przesyłowej w horyzoncie średniookresowym (pięcioletnim). Celem opracowania PZI jest usystematyzowanie działań w zakresie rzeczowym, czasowym i finansowym w celu stworzenia warunków dla przygotowania Planu inwestycji...

Więcej...

28 sierpnia 2012, 00:00

lsce PSE Operator, GPW oraz TGE podpisały umowę o współpracy, której celem jest rozwój efektywnego rynku energii elektrycznej w Polsce oraz podjęcie wspólnych działań w zakresie budowy jednolitego europejskiego rynku energii elektrycznej. Podjęta współpraca przyczyni się do wzrostu konkurencyjności, płynności i transparentności krajowego rynku energii elektrycznej. 27 sierpnia 2012 roku Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A., Giełda Papierów Wartościowych w...

Więcej...

27 sierpnia 2012, 00:00

Bieżąca sytuacja w systemach przesyłowych Polski i Czech, sytuacja w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz koordynacja stanowisk wobec aktualnych wyzwań były tematami spotkania przedstawicieli Zarządów ČEPS, a.s. i PSE Operator S.A. - operatorów systemów przesyłowych czeskiego i polskiego. Spotkanie odbyło się 23. sierpnia br. w Warszawie. Przedstawiciele obu operatorów pod kierunkiem pana Henryka...

Więcej...

6 lipca 2012, 00:00

Zgodnie z 3-letnim planem pracy w zakresie energii elektrycznej uzgodnionym przez KE, ACER i ENTSO-E, do połowy 2013 r. ENTSO-E opracuje i uzgodni z interesariuszami następujące Kodeksy Sieci w obszarze pracy systemu:

Więcej...

3 lipca 2012, 11:57

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 27 czerwca br. ENTSO-E rozpoczęło proces publicznych konsultacji projektu Kodeksu Sieci w zakresie przyłączeń odbiorców (ang. Demand Connection Code – DCC). Interesariusze mogą zgłaszać uwagi do dnia 12 września br. W ramach prowadzonych konsultacji ENTSO-E przewiduje otwarte Warsztaty informacyjne w dniu 9 sierpnia br. w Brukseli. Szczegóły dotyczące Warsztatów zostaną podane na stronach internetowych organizacji do połowy lipca br.

Więcej...

28 maja 2012, 00:00

28 maja 2012 r. w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach nastąpiło uroczyste podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie współpracy w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego polegających na budowie elektroenergetycznych stacji i linii przesyłowych na terenie województwa mazowieckiego. Przedmiotem Listu Intencyjnego są trzy inwestycje, a mianowicie budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Miłosna - Siedlce Ujrzanów oraz budowy stacji 400 kV Siedlce Ujrzanów i stacji 400 kV Stanisławów, będących częścią Projektu Połączenie elektroenergetyczne...

Więcej...

28 maja 2012, 00:00

PSE Operator podpisał z Tauron Wytwarzanie umowę o przyłączenie do sieci przesyłowej bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Przyłączenie bloku 910 MW zaplanowano do stacji Byczyna, linią blokową 400 kV. Zgodnie z Umową przyłączenie nowego bloku w Elektrowni Jaworzno planowane jest na koniec 2016 r. Ze strony PSE Operator umowę podpisali: Henryk Majchrzak, prezes zarządu oraz Grzegorz Tomasik,...

Więcej...

24 maja 2012, 00:00

24 maja 2012 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce nastąpiło uroczyste podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie współpracy w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego polegających na budowie elektroenergetycznej stacji i linii przesyłowych na terenie województwa mazowieckiego. Przedmiotem Listu Intencyjnego są dwie inwestycje, a mianowicie budowa linii 400 kV Ostrołęka - Łomża - Narew oraz rozbudowa stacji 220/110 kV Ostrołęka o rozdzielnię 400 kV. Trasa linii przebiega przez tereny należące do miasta Ostrołęka i gminy Rzekuń. Ze strony PSE...

Więcej...

14 maja 2012, 00:00

Od 14 do 16 maja 2012 trwa Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. Podczas tego jednego z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w Europie Centralnej odbędzie się trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem ok. 6000 gości z Polski i z zagranicy. Tematyka ponad stu sesji i dyskusji obejmuje najbardziej istotne kwestie dla rozwoju gospodarczego i społecznego Europy. PSE...

Więcej...

8 maja 2012, 00:00

nego" Szanowni Państwo, Zapraszamy w dniu 18 maja 2012 roku o godzinie 10.00 do siedziby PSE Operator S.A. w Konstancinie-Jeziorna ul. Warszawska 165, na seminarium pod tytułem „Wpływ pogody kosmicznej i aktywności Słońca na bezpieczeństwo pracy systemu elektroenergetycznego”. Program seminarium: 10.00 - 10.10 - Otwarcie seminarium - Pan Cezary Szwed, Dyrektor Departamentu Rozwoju Systemu PSE Operator S.A. 10.10 - 11.45 - „Zjawiska kształtujące pogodę kosmiczną i...

Więcej...

4 maja 2012, 00:00

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego, informujący o rozpoczęciu procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CB/3/2012 IRiESP —Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi oraz projektu Karty aktualizacji nr CK/1/2012 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania...

Więcej...

27 kwietnia 2012, 00:00

„Ochrona Teleinformatyczna Infrastruktury Krytycznej” to temat konferencji współorganizowanej przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Spotkanie odbyło się 26 kwietnia 2012 r. w siedzibie PSE Operator S.A. w Konstancinie- Jeziornie. We współczesnym świecie jednym z najniebezpieczniejszych i niestety niedocenianych zagrożeń, a bardziej powszechnymi niż...

Więcej...

23 kwietnia 2012, 00:00

PSE Operator podpisał z Grupą GDF SUEZ Energia Polska umowę o przyłączenie do sieci przesyłowej planowanych w okolicy Płocka dwóch bloków gazowo — parowych. Bloki o mocy 456 MW każdy zostaną przyłączone do systemu poprzez stację elektroenergetyczną 400/110 kV Płock. Realizacja projektu w sposób istotny przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego oraz niezawodności...

Więcej...

30 marca 2012, 00:00

30 marca 2012 r. w swojej siedzibie, PSE Operator podpisał z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, umowę o przyłączenie bloku nr 11 w Elektrowni Turów do sieci przesyłowej. Ze strony operatora umowę podpisali: Henryk Majchrzak, prezes zarządu oraz Grzegorz Tomasik, członek zarządu spółki. PGE GiEK reprezentowali: Jacek Kaczorowski, prezes zarządu oraz Tadeusz Witos, wiceprezes zarządu ds. rozwoju. - ...

Więcej...

29 marca 2012, 00:00

PSE Operator S.A. informuje uczestników krajowego rynku energii elektrycznej o planach publicznych konsultacji i warsztatach ENTSO-E dotyczących: projektu Kodeksu Sieci w zakresie przyłączeń odbiorców do sieci (ang. Demand Connection Code) – dalej DCC; projektu Kodeksu Sieci w zakresie bezpieczeństwa pracy systemu (ang. Operational Security Network Code) – dalej OS NC; wizji rozwoju europejskiego systemu przesyłowego do roku 2030 – część przyszłego Europejskiego...

Więcej...

26 marca 2012, 00:00

PSE Operator przygotował wspólnie z operatorami systemu przesyłowego Czech, Węgier i Słowacji raport omawiający zagadnienie definicji obszarów rynkowych jako narzędzie do efektywnego zarządzania procesem alokacji zdolności transgranicznych. W ostatnich latach systemy przesyłowe Czech, Węgier, Polski i Słowacji doświadczają znaczących przepływów nieplanowych, mających negatywny wpływ na bezpieczeństwo pracy krajowych systemów przesyłowych i obniżających zdolności wymiany...

Więcej...

8 marca 2012, 00:00

Występująca obecnie sytuacja w zakresie rozliczeń Elektrowni Dolna Odra na rynku energii elektrycznej jest bezpośrednią konsekwencją stosowania w warunkach krajowych modelu rynku miedzianej płyty. Kształtowanie w tym modelu cen energii bez uwzględnienia uwarunkowań technicznych przesyłania mocy powoduje, że w niektórych lokalizacjach systemu wartość energii jest zawyżona a w innych zaniżona w stosunku do faktycznych kosztów jej wytworzenia...

Więcej...

6 marca 2012, 00:00

6 marca 2011 r. podpisany został List Intencyjny w sprawie współpracy w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej 400kV Ełk - granica RP na terenie gmin powiatów: ełckiego i oleckiego. Dokument, w trybie obiegowym, podpisali ze strony władz samorządowych - wszyscy starostowie i wicestarostowie powiatów ełckiego i oleckiego, burmistrz Olecka oraz wójtowie gmin: Ełk i Wieliczki. Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A reprezentuje Grzegorz Tomasik -...

Więcej...