Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Od 2013 r. PSE aktywnie uczestniczą w procesie programowania perspektywy finansowej 2014-2020. W wyniku tych prac oraz w związku z potrzebami Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, realizowane są projekty w zakresie infrastruktury energetycznej przy wsparciu środków unijnych pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Część projektów Spółki, planowanych do realizacji w latach 2014-2020 to przedsięwzięcia strategiczne dla sektora energetycznego. Wszystkie projekty PSE mają na celu poprawę bezpieczeństwa energetycznego. Niektóre z nich wspierają dodatkowo rozwój odnawialnych źródeł energii, co wpisuje się w obszary wsparcia ze środków POIiŚ.

Do chwili obecnej PSE podpisały umowy o dofinansowanie w ramach:

 

Działania 7.1 POIiŚ 2014-2020 (poprawa bezpieczeństwa dostaw energii), w ramach którego projekty współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

 

Poddziałania 1.1.2 POIiŚ 2014-2020 (wsparcie rozwoju OZE), w ramach którego projekty współfinansowane są ze środków Funduszu Spójności: