Raport 2008 RB

CZĘŚĆ II

Raport z funkcjonowania Rynku Bilansującego w 2008 roku

1. STRUKTURA PODMIOTOWA I OBIEKTOWA RYNKU BILANSUJĄCEGO

Tabela nr 1.1. Zestawienie struktury podmiotowej i obiektowej Rynku Bilansującego
Rysunek nr 1.1. Ilości energii elektrycznej odebranej z obszaru Rynku Bilansującego przez poszczególne rodzaje Jednostek Grafikowych w 2008 r., (ER).
Rysunek nr 1.2. Ilości energii elektrycznej dostarczonej do obszaru Rynku Bilansującego przez poszczególne rodzaje Jednostek Grafikowych w 2008 r., (ER)


2. ANALIZA SPOSOBU GRAFIKOWANIA UMÓW SPRZEDAŻY ENERGII (USE) PRZEZ JEDNOSTKI GRAFIKOWE AKTYWNE CIEPLNE

2.1. Pokrycie zdolności produkcyjnych zawartymi umowami sprzedaży energii i sposób ich grafikowania

Rysunek nr 2.1.
Pokrycie zdolności produkcyjnych Jednostek Grafikowych Wytwórczychaktywnych cieplnych przez zgłoszone umowy sprzedaży energii
Rysunek nr 2.2. Wykorzystanie zdolności produkcyjnych JednostekGrafikowych Wytwórczych aktywnych cieplnych, dla których zgłaszane były umowysprzedaży energii(dlaktórych ED >0)

2.2. Uwzględnianie w grafikowaniu umów sprzedaży energii ograniczeń systemowych


Rysunek nr 2.3. Zestawienie średniej rocznej liczby JG Wytwórczych aktywnych, dla których nie były zgłoszone USE a zostały zaangażowane przez OSP do pracy ze względu na konieczność likwidacji ograniczeń systemowych w 2008 r.
Rysunek nr 2.4. Średnie roczne godzinowe ilości energii wynikające z braku pokrycia umowami sprzedaży energii występujących ograniczeń systemowych w 2008 r.


3. ANALIZA OFERT BILANSUJACYCH

3.1 Analiza ofert przyrostowych

Rysunek nr 3.1. Ilości energii zgłoszonej dla poszczególnych cen pasm przyrostowych ofert bilansujących przez wytwórców dla Jednostek Grafikowych Wytwórczych aktywnych w 2008 r.
Rysunek nr 3.2. Ilości energii zgłoszonej dla poszczególnych zakresów cen pasm przyrostowych ofert bilansujących przez wytwórców dla Jednostek Grafikowych Wytwórczych aktywnych w 2008 r.

3.2. Analiza ofert redukcyjnych

Rysunek nr 3.3. Ilości energii zgłoszonej dla poszczególnych cen pasm redukcyjnych ofert bilansujących przez wytwórców dla Jednostek Grafikowych Wytwórczych aktywnych w 2008 r.
Rysunek nr 3.4. Ilości energii zgłoszonej dla cen pasm redukcyjnychofert bilansujących większych niż 71 zł, przez wytwórców dla Jednostek GrafikowychWytwórczych aktywnych w 2008 r.


4. ANALIZA WOLUMENÓW ENERGII BILANSUJĄCEJ

Tabela nr 4.1. Ilości energii bilansującej dostarczonej(sprzedanej) na Rynek Bilansujący i odebranej (zakupionej) z Rynku Bilansującegoprzez poszczególne rodzaje Jednostek Grafikowych w 2008 r.

4.1. Ilości energii bilansującej dostarczonej na RB i odebranej z RB przez spółki dystrybucyjne

Rysunek nr 4.1. Struktura zakupu energii elektrycznej na rynku systemowym przez spółki dystrybucyjne w 2008 r.
Rysunek nr 4.2. Zestawienie ilości energii bilansującej zakupionej z RB i sprzedanej na RB przez spółki dystrybucyjne w 2008 r.
Rysunek nr 4.3. Procentowy udział ilości energii bilansującej zakupionej z RB i sprzedanej na RB przez spółki dystrybucyjne w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED) w 2008 r.

4.2. Ilości energii bilansującej dostarczonej na RB i odebranej z RB przez dużych odbiorców końcowych

Rysunek nr 4.4. Zestawienie deklarowanych ilości dostaw energii (ED) oraz energii bilansującej zakupionej i sprzedanej przez odbiorców końcowych w 2008 r.
Rysunek nr 4.5. Procentowy udział energii bilansującej zakupionej z RB i sprzedanej na RB przez odbiorców końcowych w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED) w 2008 r.

4.3. Ilości energii bilansującej dostarczonej na RB i odebranej z RB przez JG Wytwórcze aktywne cieplne

Rysunek nr 4.6. Struktura sprzedaży energii w 2008 r. przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne.
(Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne dostarczały energię w ramach KDT do końca marca 2008 r.)
Rysunek nr 4.7. Zestawienie energii bilansującej planowanej sprzedanej z pasm przyrostowych na RB i zakupionej z pasm redukcyjnych z RB przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2008 r.
Rysunek nr 4.8. Procentowy udział energii bilansującej planowanej sprzedanej z pasm przyrostowych na RB i zakupionej z pasm redukcyjnych z RB przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w stosunku do energii deklarowanej (ED) w 2008 r.
Rysunek nr 4.9. Zestawienie energii bilansującej planowanej swobodnej sprzedanej z pasm przyrostowych na RB i zakupionej z pasm redukcyjnych z RB przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2008 r.
Rysunek nr 4.10. Procentowy udział energii bilansującej planowanej swobodnej sprzedanej na RB z pasm przyrostowych i zakupionej z RB z pasm redukcyjnych przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2008 r. w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED)
Rysunek nr 4.11. Zestawienie energii bilansującej planowanej wymuszonej sprzedanej z pasm przyrostowych na RB i zakupionej z pasm redukcyjnych z RB przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2008 r.
Rysunek nr 4.12. Procentowy udział energii bilansującej planowanej wymuszonej sprzedanej na RB z pasm przyrostowych i zakupionej z RB z pasm redukcyjnych przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2008 r. w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED)
Rysunek nr 4.13. Zestawienie ilości energii bilansującej nieplanowanej zakupionej z RB i sprzedanej na RB przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2008 r.
Rysunek nr 4.14. Procentowy udział energii bilansującej nieplanowanej zakupionej z RB oraz sprzedanej na RB przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED) w 2008 r.

4.4 Ilości energii bilansującej nieplanowanej dostarczonej na RB i odebranej z RB przez JG Wytwórcze pasywne cieplne

Rysunek nr 4.15. Zestawienie ilości energii bilansującej nieplanowanej sprzedanej na RB i zakupionej z RB przez Jednostki Grafikowe Wytwórcze pasywne cieplne w 2008 r.
Rysunek nr 4.16. Procentowe zestawienie ilości energii bilansującej nieplanowanej sprzedanej na RB i zakupionej z RB przez Jednostki Grafikowe Wytwórcze pasywne cieplne w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED) w 2008 r.


5. ANALIZA CEN ROZLICZENIOWYCH

5.1. Ceny rozliczeniowe odchylenia

Rysunek nr 5.1. Przebieg zmienności ceny CRO w 2008 r.
Rysunek nr 5.2. Przebieg zmienności ceny CROz w 2008 r.
Rysunek nr 5.3. Przebieg zmienności ceny CROs w 2008 r.

5.2. Ceny rozliczeniowe korekty pozycji kontraktowej (CRK)


Rysunek nr 5.4.
Średnie ważone ceny EBP dostarczonej na RB i odebranej z RB przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2008 r.
Rysunek nr 5.5. Średnie ważone ceny EBP swobodnej dostarczonej na RB i odebranej z RB przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2008 r.
Rysunek nr 5.6. Średnie ważone ceny EBP wymuszonej dostarczonej na RB i odebranej z RB przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2008 r.

5.3. Ceny energii bilansującej dla JGO spółek dystrybucyjnych

Rysunek nr 5.7.
Średnie ważone ceny energii bilansującej odebranej z RB i dostarczonej na RB przez Jednostki Grafikowe Odbiorcze spółek dystrybucyjnych w 2008 r.

5.4. Ceny energii bilansującej dla JGO odbiorców końcowych
Rysunek nr 5.8. Średnie ważone ceny energii bilansującej odebranej z RB i dostarczonej na RB przez Jednostki Grafikowe Odbiorcze odbiorców końcowych w 2008 r.

5.5. Ceny energii bilansującej nieplanowanej dla JGWa cieplnych

Rysunek nr 5.9. Średnie ważone ceny energii bilansującej nieplanowanej dostarczonej na RB i odebranej z RB przez Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2008 roku.

5.6. Ceny energii bilansującej dla JGWp cieplnych
Rysunek nr 5.10. Średnie ważone ceny energii bilansującejdostarczonej na RB i odebranej z RB przez Jednostki Grafikowe Wytwórcze pasywnecieplne w 2008 r.6. ANALIZA KOSZTÓW NA RYNKU BILANSUJĄCYM

6.1. Całkowite koszty pokrycia zapotrzebowania (KCZ)

Rysunek nr 6.1. Całkowite koszty pokrycia zapotrzebowaniaw obszarze Rynku Bilansującego (KCZ) w poszczególnych miesiącach 2008 r.
Rysunek nr 6.2. Roczne całkowite koszty pokrycia zapotrzebowaniaw obszarze Rynku Bilansującego (KCZ) w poszczególnych godzinach doby oraz ichprocentowy udział w całkowitym koszcie rocznym

6.2. Koszty usuwania ograniczeń (KO)
Rysunek nr 6.3. Koszty usuwania ograniczeń (KO) w poszczególnych miesiącach 2008 r.
Rysunek nr 6.4. Roczne koszty usuwania ograniczeń systemowych(KO) w poszczególnych godzinach doby oraz ich procentowy udział w całkowitymkoszcie rocznym


1. STRUKTURA PODMIOTOWA I OBIEKTOWA RYNKU BILANSUJĄCEGO

Tabela nr 1.1. Zestawienie struktury podmiotowej i obiektowej Rynku Bilansującego

Podmioty i obiekty na Rynku Bilansującym
31.12.2005 r.
31.12.2006 r.
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
URB
73
78
90
90
Operatorzy Rynku OHT
32
31
33
32
OH
8
8
10
11
Jednostki Grafikowe Odbiorcze Odbiorcy Sieciowi (SD)
14
14
15
15
POG
11
12
16
15
Odbiorcy Końcowi
5
3
3
2
Przedsiębiorstw Obrotu*
-
-
57
55
Wytwórcze
115
126
131
126
Przedsiębiorstw obrotu sprzedaży*
39
44
55
 -
Przedsiębiorstw obrotu zakupu*
39
44
55
 -
Operatora Systemu Przesyłowego Bilansująca
1
1
1
1
Generacji Zewnętrznej
1
1
1
1
Operatora
10
16
18
18
Wymiany Międzysystemowej
4
4
3
2
GE sprzedaży
2
2
2
1
GE zakupu
2
2
2
1
Wymiany Międzysystemowej URB
40
48
59
60

* Zatwierdzona przez Prezesa URE Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej z dn. 10.02.2006 r. umożliwiła Przedsiębiorstwom Obrotu posiadanie Jednostek Grafikowych Odbiorczych. Odstąpienie od stosowania Jednostek Grafikowych Przedsiębiorstwa Obrotu wprowadzone zostało Kartą Aktualizacji nr B/5/2007 IRiESP.


Rysunek nr 1.1. Ilości energii elektrycznej odebranej z obszaru Rynku Bilansującego przez poszczególne rodzaje Jednostek Grafikowych w 2008 r., (ER)
Rysunek nr 1.2. Ilości energii elektrycznej dostarczonej do obszaru Rynku Bilansującego przez poszczególne rodzaje Jednostek Grafikowych w 2008 r., (ER)


 


2. ANALIZA SPOSOBU GRAFIKOWANIA UMÓW SPRZEDAŻY ENERGII (USE) PRZEZ JEDNOSTKI GRAFIKOWE AKTYWNE CIEPLNE

2.1. Pokrycie zdolności produkcyjnych zawartymi umowami sprzedaży energii i sposób ich grafikowania
Rysunek nr 2.1. Pokrycie zdolności produkcyjnych JednostekGrafikowych Wytwórczych aktywnych cieplnych przez zgłoszone umowy sprzedaży energiiRysunek nr 2.2. Wykorzystanie zdolności produkcyjnychJednostek Grafikowych Wytwórczych aktywnych cieplnych, dla których zgłaszanebyłyumowysprzedażyenergii(dla których ED >0)2.2. Uwzględnianie w grafikowaniu umów sprzedaży energii ograniczeń systemowych

Rysunek nr 2.3. Zestawienie średniej rocznej liczby JG Wytwórczych aktywnych, dla których nie były zgłoszone USE a zostały zaangażowane przez OSP do pracy ze względu na konieczność likwidacji ograniczeń systemowych w 2008 r.Rysunek nr 2.4. Średnie roczne godzinowe ilości energii wynikające z braku pokrycia umowami sprzedaży energii występujących ograniczeń systemowych w 2008 r.3. ANALIZA OFERT BILANSUJĄCYCH

3.1. Analiza ofert przyrostowych
Rysunek nr 3.1. Ilości energii zgłoszonej dla poszczególnych cen pasm przyrostowych ofert bilansujących przez wytwórców dla Jednostek Grafikowych Wytwórczych aktywnych w 2008 r.


Rysunek nr 3.2. Ilości energii zgłoszonej dla poszczególnych zakresów cen pasm przyrostowych ofert bilansujących przez wytwórców dla Jednostek Grafikowych Wytwórczych aktywnych w 2008 r.
3.2. Analiza ofert redukcyjnych

Rysunek nr 3.3. Ilości energii zgłoszonej dla poszczególnych cen pasm redukcyjnych ofert bilansujących przez wytwórców dla Jednostek Grafikowych Wytwórczych aktywnych w 2008 r.Rysunek nr 3.4. Ilości energii zgłoszonej, dla cen pasm redukcyjnych ofert bilansujących większych niż 71 zł, przez wytwórców dla Jednostek Grafikowych Wytwórczych aktywnych w 2008 r.


Rysunek nr 3.5. Ilości energii zgłoszonej w pasmach redukcyjnych ofert bilansujących z ceną 70 - 71 zł/MWh i z cenami powyżej 71 zł/MWh przez wytwórców dla Jednostek Grafikowych Wytwórczych aktywnych w 2008 r.


 


4. ANALIZA WOLUMENÓW ENERGII BILANSUJĄCEJ

Tabela nr 4.1. Ilości energii bilansującej dostarczonej (sprzedanej) na Rynek Bilansujący i odebranej (zakupionej) z Rynku Bilansującego przez poszczególne rodzaje Jednostek Grafikowych w 2008 r.

Rodzaj JG / EB
Dostawa
(sprzedaż) energii na RB
Odbiór
(zakup) energii z RB
Bilans
[MWh]
[MWh]
[MWh]
1
2
3
4
5
1.
EBP dla JGWa cieplnych
-7 123 599
3 570 189
-3 553 410
1.1.
EBP swobodna
-2 949 334
358 272
-2 591 062
1.2.
EBP wymuszona
-4 174 266
3 211 917
-962 349
2.
EBN dla JGWa cieplnych
-1 435 224
2 454 092
1 018 868
2.1
Rzeczywiste ilości dostaw
2.1.1.
ESR dla JGWr i JGWa
-1 435 224
1 235 326
-199 898
2.1.1.1.
EOE dla JGWr
-61 597
0
-61 597
2.1.1.2.
ESR dla JGWa
-1 373 627
1 235 326
-138 301
2.2.
Zweryfikowane ilości dostaw
2.2.1.
EDZ dla JGWr i JGWa
0
1 218 766
1 218 766
2.2.1.1.
EA dla JGWr
0
1 208 821
1 208 821
2.2.1.2.
EDZ dla JGWa
0
9 944
9 944
3.
EBP dla JGOSPa
-670 605
390
-670 215
3.1.
EBP swobodna
-465 419
0
-465 419
3.2.
EBP wymuszona
-205 186
390
-204 796
4.
EBN dla JGOSPa
-48 484
1 029 874
981 389
4.1.
EBN w ilości ESR
-48 262
923 953
875 690
4.2.
EBN w ilości EDZ
-222
105 921
105 699
5.
EB dla JGWp
-351 496
61 898
-289 598
6.
EB dla JGO
-1 724 461
2 225 746
501 285
7.
EB dla JGBIL
0
1 877 814
1 877 814
8.
EB dla JGWMO
-143 910
153 972
10 062
9.
EB dla JGWMU
-13 128
136 934
123 806
10.
EB dla JGGE
0
0
0

 

4.1. Ilości energii bilansującej dostarczonej na RB i odebranej z RB przez spółki dystrybucyjne
Rysunek nr 4.1. Struktura zakupu energii elektrycznejna rynku systemowym przez spółki dystrybucyjne w 2008 r.Rysunek nr 4.2. Zestawienie ilości energii bilansującej zakupionej z RB i sprzedanej na RB przez spółki dystrybucyjne w 2008 r.Rysunek nr 4.3. Procentowy udział ilości energii bilansującej zakupionej z RB i sprzedanej na RB przez spółki dystrybucyjne w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED) w 2008 r.4.2. Ilości energii bilansującej dostarczonej na RB i odebranej z RB przez dużych odbiorców końcowych

Rysunek nr 4.4. Zestawienie deklarowanych ilości dostaw energii (ED) oraz energii bilansującej zakupionej i sprzedanej przez odbiorców końcowych w 2008 r.Rysunek nr 4.5. Procentowy udział energii bilansującej zakupionej z RB i sprzedanej na RB przez odbiorców końcowych w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED) w 2008 r.4.3. Ilości energii bilansującej dostarczonej na RB i odebranej z RB przez JG Wytwórczeaktywne cieplne
Rysunek nr 4.6. Struktura sprzedaży energii w 2008r. przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne.
(Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne dostarczały energię w ramach KDT do końca marca 2008 r.)Rysunek nr 4.7. Zestawienie energii bilansującej planowanej sprzedanej z pasm przyrostowych na RB i zakupionej z pasm redukcyjnych z RB przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2008 r.


Rysunek nr 4.8. Procentowy udział energii bilansującej planowanej sprzedanej z pasm przyrostowych na RB i zakupionej z pasm redukcyjnych z RB przez Jednostki Grafikowych Wytwórcze aktywne cieplne w stosunku do energii deklarowanej (ED) w 2008 r.


Rysunek nr 4.9. Zestawienie energii bilansującej planowanej swobodnej sprzedanej z pasm przyrostowych na RB i zakupionej z pasm redukcyjnych z RB przez Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2008 r.Rysunek nr 4.10. Procentowy udział energii bilansującej planowanej swobodnej sprzedanej na RB z pasm przyrostowych i zakupionej z RB z pasm redukcyjnych przez Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2008 r. w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED)Rysunek nr 4.11. Zestawienie energii bilansującej planowanej wymuszonej sprzedanej z pasm przyrostowych na RB i zakupionej z pasm redukcyjnych z RB przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2008 r.


Rysunek nr 4.12. Procentowy udział energii bilansującej planowanej wymuszonej sprzedanej na RB z pasm przyrostowych i zakupionej z RB z pasm redukcyjnych przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2008 r. w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED)


Rysunek nr 4.13. Zestawienie ilości energii bilansującej nieplanowanej zakupionej z RB i sprzedanej na RB przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2008 r.


Rysunek nr 4.14. Procentowy udział energii bilansującej nieplanowanej zakupionej z RB oraz sprzedanej na RB przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED) w 2008 r.4.4 Ilości energii bilansującej nieplanowanej dostarczonej na RB i odebranej z RBprzez JG Wytwórcze pasywne cieplne
Rysunek nr 4.15. Zestawienie ilości energii bilansującej nieplanowanej sprzedanej na RB i zakupionej z RB przez Jednostki Grafikowe Wytwórcze pasywne cieplne w 2008 r.Rysunek nr 4.16. Procentowe zestawienie ilości energii bilansującej nieplanowanej sprzedanej na RB i zakupionej z RB przez Jednostki Grafikowe Wytwórcze pasywne cieplne w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED) w 2008 r.5. ANALIZA CEN ROZLICZENIOWYCH

5.1. Ceny rozliczeniowe odchylenia
Rysunek nr 5.1. Przebieg zmienności ceny CRO w 2008 r.Rysunek nr 5.2. Przebieg zmienności ceny CROz w 2008 r.Rysunek nr 5.3. Przebieg zmienności ceny CROs w 2008 r.5.2. Ceny rozliczeniowe korekty pozycji kontraktowej (CRK)

Rysunek nr 5.4. Średnie ważone ceny EBP dostarczonej na RB i odebranej z RB przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2008 r.Rysunek nr 5.5. Średnie ważone ceny EBP swobodnej dostarczonej na RB i odebranej z RB przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2008 r.Rysunek nr 5.6. Średnie ważone ceny EBP wymuszonej dostarczonej na RB i odebranej z RB przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2008 r.
5.3. Ceny energii bilansującej dla JGO spółek dystrybucyjnych
Rysunek nr 5.7 Średnie ważone ceny energii bilansującej odebranej z RB i dostarczonej na RB przez Jednostki Grafikowe Odbiorcze spółek dystrybucyjnych w 2008 r.
5.4. Ceny energii bilansującej dla JGO odbiorców końcowych
Rysunek nr 5.8. Średnie ważone ceny energii bilansującej odebranej z RB i dostarczonej na RB przez Jednostki Grafikowe Odbiorcze odbiorców końcowych w 2008 r.
5.5. Ceny energii bilansującej nieplanowanej dla JGWa cieplnych

Rysunek nr 5.9. Średnie ważone ceny energii bilansującejnieplanowanej dostarczonej na RB i odebranej z RB przez Jednostki Grafikowe Wytwórczeaktywne cieplne w 2008 r.
5.6. Ceny energii bilansującej dla JGWp cieplnych
Rysunek nr 5.10. Średnie ważone ceny energiibilansującej dostarczonej na RB i odebranej z RB przez Jednostki Grafikowe Wytwórczepasywne cieplne w 2008 r.

6. ANALIZA KOSZTÓW NA RYNKU BILANSUJĄCYM

6.1. Całkowite koszty pokrycia zapotrzebowania (KCZ)

Rysunek nr 6.1. Całkowite koszty pokrycia zapotrzebowania w obszarze Rynku Bilansującego (KCZ) w poszczególnych miesiącach 2008 r.Rysunek nr 6.2. Roczne całkowite koszty pokrycia zapotrzebowania w obszarze Rynku Bilansującego (KCZ) w poszczególnych godzinach doby oraz ich procentowy udział w całkowitym koszcie rocznym.
6.2. Koszty usuwania ograniczeń (KO)
Rysunek nr 6.3. Koszty usuwania ograniczeń (KO) w poszczególnych miesiącach 2008 r.Rysunek nr 6.4. Roczne koszty usuwania ograniczeń systemowych (KO) w poszczególnych godzinach doby oraz ich procentowy udział w całkowitym koszcie rocznym