Raport 2020 KSE

ZESTAWIENIE DANYCH ILOŚCIOWYCH DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA KSE W 2020 ROKU
(Dane operatywne – wielkości brutto*)

1. MOC ZAINSTALOWANA I OSIĄGALNA W ELEKTROWNIACH KRAJOWYCH

1.1. Moc zainstalowana i osiągalna w podziale na poszczególne rodzaje elektrowni

Tabela 1.1. Struktura mocy zainstalowanej w KSE [MW].

Tabela 1.2. Struktura mocy osiągalnej w KSE [MW].

Rys. 1.1. Struktura procentowa mocy zainstalowanej w KSE stan na 31.12.2020 roku.

Rys. 1.2. Struktura procentowa mocy osiągalnej w KSE stan na 31.12.2020 roku.

1.2. Moc zainstalowana w latach 1960÷2020

Rys. 1.3. Dynamika wzrostu mocy zainstalowanej w KSE w latach 1960÷2020.

2. MOC DYSPOZYCYJNA I REZERWY MOCY W ELEKTROWNIACH KRAJOWYCH

2.1. Wartości średnie miesięczne w 2020 roku

Tabela 2.1. Średnie miesięczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w poszczególnych miesiącach 2020 roku [MW].

Rys. 2.1. Średnie miesięczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w poszczególnych miesiącach 2020 roku.

Rys. 2.2. Moce dyspozycyjne i rezerwy mocy w elektrowniach krajowych dostępne dla OSP w 2020 roku – wartości średnie miesięczne z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych.

2.2. Wartości średnie roczne w latach 2011÷2020

Tabela 2.2. Średnie roczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w latach 2011÷2020 [MW].

Rys. 2.3. Średnie roczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w latach 2011÷2020.

Tabela 2.3. Zestawienie średnich rocznych wielkości mocy osiągalnej i dyspozycyjnej elektrowni krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w latach 2011÷2020 [MW].

3. KRAJOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC

3.1. Minimalne i maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2020 roku i sposób jego pokrycia

Rys. 3.1. Przebiegi zapotrzebowania na moc w dniach, w których wystąpiło minimalne i maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2020 roku.

Rys. 3.2. Przebieg zapotrzebowania na moc w KSE w dniu, w którym wystąpiło maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2020 roku i sposób jego pokrycia.

Rys. 3.3. Przebieg zapotrzebowania na moc w KSE w dniu, w którym wystąpiło minimalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2020 roku i sposób jego pokrycia.

Rys. 3.4. Przebiegi krajowego zapotrzebowania na moc dla dnia o maksymalnym i minimalnym zapotrzebowaniu w szczycie rannym dnia roboczego w 2020 roku.

3.2. Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2020 roku na tle danych historycznych

Tabela 3.1. Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 2011÷2020 [MW].

Rys. 3.5. Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 2011÷2020.

3.3. Średnie roczne krajowe zapotrzebowanie na moc oraz maksymalne w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 1980÷2020

Tabela 3.2. Średnie roczne krajowe zapotrzebowanie na moc oraz zapotrzebowanie maksymalne w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 1980÷2020 [MW].

Rys. 3.6. Średnie roczne krajowe zapotrzebowanie na moc oraz zapotrzebowanie maksymalne w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 1980÷2020.

4. SALDO WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ

Rys. 4.1. Saldo wymiany mocy z zagranicą w dobowym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w poszczególnych dniach 2020 roku.

5. BILANS MOCY W KRAJOWYM SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM

Rys. 5.1. Krajowe zapotrzebowanie na moc oraz moc dyspozycyjna dostępna dla OSP w szczytach dobowych krajowego zapotrzebowania na moc w 2020 roku.

5.1. Bilans mocy w 2019 i 2020 roku w wartościach średnich rocznych

Tabela 5.1. Bilans mocy w rannym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w wartościach średnich rocznych z dni roboczych dla 2019 i 2020 roku [MW].

Tabela 5.2. Bilans mocy w wieczornym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w wartościach średnich rocznych z dni roboczych dla 2019 i 2020 roku [MW].

5.2. Bilans mocy w dniach, w których wystąpiło maksymalne i minimalne zapotrzebowanie na moc w szczycie rannym w dniach roboczych w 2020 roku

Tabela 5.3. Bilans mocy w dniu 9 kwietnia, w którym wystąpiło minimalne zapotrzebowanie na moc i w dniu 10 grudnia, w którym wystąpiło maksymalne zapotrzebowanie na moc w dniach roboczych w szczycie rannym w 2020 roku [MW].

6. PRODUKCJA I ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ELEKTROWNIACH KRAJOWYCH

6.1. Produkcja energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach 2019 i 2020 roku wraz ze strukturą wytwarzania

Rys. 6.1. Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach krajowych w poszczególnych miesiącach 2019 i 2020 roku.

Rys. 6.2 Procentowy udział w krajowej produkcji energii elektrycznej poszczególnych grup elektrowni według rodzajów paliw w 2020 roku.

6.2. Struktura produkcji energii elektrycznej w latach 2018÷2020 i dynamika roczna produkcji

Tabela 6.1. Struktura produkcji energii elektrycznej w elektrowniach krajowych, wielkości wymiany energii elektrycznej z zagranicą i krajowe zużycie energii elektrycznej w latach 2018÷2020 [GWh].

6.3. Produkcja energii elektrycznej w latach 1950÷2020

Tabela 6.2. Krajowa produkcja i zużycie energii elektrycznej w latach 1990÷2020 [GWh].

Rys. 6.3. Produkcja energii elektrycznej w latach 1950÷2020.

6.4. Krajowe zużycie energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach 2020 roku

Rys. 6.4. Krajowa miesięczna produkcja i zużycie energii elektrycznej w 2020 roku

6.5. Zużycie energii elektrycznej w latach 1990÷2020

Rys. 6.5. Krajowa produkcja i zużycie energii elektrycznej w latach 1990÷2020.

7. WYMIANA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z ZAGRANICĄ

7.1. Udostępnione przez OSP zdolności przesyłowe dobowe w 2020 roku

Rys. 7.1. Godzinowe zdolności przesyłowe (NTC) na przekroju wymiany międzysystemowej równoległej udostępnione przez OSP w kolejnych kwartałach 2020 roku.

7.2. Wykonanie wymiany międzynarodowej – bilans wymiany i przepływy rzeczywiste

Tabela 7.1. Wymiana energii elektrycznej z zagranicą w 2020 roku - przepływy fizyczne [MWh].

Tabela 7.2 Przepływy rzeczywiste z poszczególnymi krajami w 2020 roku [GWh].

Tabela 7.3 Wymiana energii elektrycznej z zagranicą w latach 1990÷2020 - przepływy fizyczne [MWh].

8. OGRANICZENIA W DOSTAWACH ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Tabela 8.1. Ograniczenia w dostawach energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach 2020 roku [MWh].

9. CZĘSTOTLIWOŚĆ W KSE

Rys. 9.1. Częstotliwość bazowa w poszczególnych miesiącach 2020 roku.

Rys. 9.2. Rozkład godzinowych odchyłek częstotliwości od wartości bazowej w 2020 roku.

Rys. 9.3. Godzinowy rozkład odchyłek częstotliwości od wartości bazowej w 2020 roku.

Rys. 9.4. Odchyłki częstotliwości od wartości bazowej w 2020 roku.

Tabela 9.1. Częstotliwość minimalna, maksymalna i średnia roczna w latach 1980÷2020 [Hz].

Rys. 9.5. Częstotliwość minimalna, maksymalna i średnia roczna w latach 1980÷2020.

 


 

1. MOC ZAINSTALOWANA I OSIĄGALNAW ELEKTROWNIACH KRAJOWYCH

1.1. Moc zainstalowana i osiągalna w podziale na poszczególne rodzaje elektrowni

Tabela 1.1. Struktura mocy zainstalowanej w KSE [MW].

  31.12.2018 r. 31.12.2019 r. 31.12.2020 r.
Ogółem 45 939 46 799 49 238
   Elektrownie zawodowe 36 638 36 674 36 364
      Elektrownie zawodowe wodne 2 341 2 346 2 356
      Elektrownie zawodowe cieplne, w tym: 34 296 34 328 34 008
         na węglu kamiennym 23 215 23 159 22 747
         na węglu brunatnym 8 752 8 382 8 478
         gazowe 2 330 2 788 2 782
   Elektrownie wiatrowe i inne odnawialne 6 621 7 490 10 229
   Elektrownie przemysłowe 2 680 2 634 2 645
   JWCD 29 128 29 333 29 429
   nJWCD 16 811 17 466 19 810

Tabela 1.2. Struktura mocy osiągalnej w KSE [MW].

  31.12.2018 r. 31.12.2019 r. 31.12.2020 r.
Ogółem 45 650 46 991 49 095
   Elektrownie zawodowe 36 582 36 823 36 357
      Elektrownie zawodowe wodne 2 391 2 399 2 406
      Elektrownie zawodowe cieplne, w tym: 34 191 34 424 33 951
         na węglu kamiennym 23 069 23 225 22 642
         na węglu brunatnym 8 806 8 436 8 546
         gazowe 2 316 2 763 2 763
   Elektrownie wiatrowe i inne odnawialne 6 452 7 485 10 057
   Elektrownie przemysłowe 2 615 2 682 2 681
   JWCD 29 461 29 564 29 197
   nJWCD 16 189 17 427 19 898

Rys. 1.1. Struktura procentowa mocy zainstalowanej w KSE stan na 31.12.2020 roku.

Rys. 1.2. Struktura procentowa mocy osiągalnej w KSE stan na 31.12.2020 roku.

1.2. Moc zainstalowana w latach 1960÷2020

Rys. 1.3. Dynamika wzrostu mocy zainstalowanej w KSE w latach 1960÷2020.

2. MOC DYSPOZYCYJNA I REZERWY MOCY W ELEKTROWNIACH KRAJOWYCH

2.1. Wartości średnie miesięczne w 2020 roku

Tabela 2.1. Średnie miesięczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w poszczególnych miesiącach 2020 roku [MW].

Wyszczególnienie Miesiące
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Moc osiągalna 47 065 47 183 47 347 47 421 47 514 47 700 48 053 48 664 48 824 48 883 49 107 48 889
Obciążenie 23 415 22 656 20 820 18 234 18 438 19 217 19 504 20 460 21 189 21 794 23 013 23 494
Rezerwy mocy 10 473 9 766 9 688 11 787 10 009 8 118 9 512 8 881 6 860 6 935 7 536 8 282
Remonty kapitalne i średnie 2 409 3 967 4 981 4 554 6 250 6 068 5 604 5 244 6 256 6 109 5 077 3 508
Remonty awaryjne 451 469 391 518 366 1 159 407 530 475 754 954 1 236
Pozostałe ubytki minus przeciążenia i rozruch inwestycyjny 10 317 10 324 11 468 12 328 12 450 13 130 13 026 13 549 14 044 13 291 12 528 12 369

Rys. 2.1. Średnie miesięczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w poszczególnych miesiącach 2020 roku.

Rys. 2.2. Moce dyspozycyjne i rezerwy mocy w elektrowniach krajowych dostępne dla OSP w 2020 roku – wartości średnie miesięczne z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych.

2.2. Wartości średnie roczne w latach 2011÷2020

Tabela 2.2. Średnie roczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w latach 2011÷2020 [MW].

Wyszczególnienie Lata
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Moc osiągalna 36 276 37 264 37 749 38 216 38 891 40 491 42 584 43 777 46 299 48 064
Obciążenie 22 356 22 349 22 587 21 937 22 541 22 211 22 569 22 364 21 841 21 023
Rezerwy mocy 4 308 4 349 4 064 4 446 4 241 5 869 6 131 6 498 8 047 8 977
Remonty kapitalne i średnie 3 631 3 563 3 321 3 697 3 760 2 732 2 910 3 410 3 814 5 005
Remonty awaryjne 980 954 1 114 1 163 1 138 1 007 1 074 921 792 640
Pozostałe ubytki minus przeciążenia i rozruch inwestycyjny 5 001 6 048 6 663 6 972 7 211 8 612 9 900 10 581 11 801 12 418

Rys. 2.3. Średnie roczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w latach 2011÷2020.

Tabela 2.3. Zestawienie średnich rocznych wielkości mocy osiągalnej i dyspozycyjnej elektrowni krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w latach 2011÷2020 [MW].

Wyszczególnienie Lata
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Moc osiągalna 36 276 37 264 37 749 38 216 38 891 40 491 42 584 43 777 46 299 48 064
Moc dyspozycyjna 26 665 26 699 26 651 26 383 26 782 28 140 28 700 28 865 29 892 30 001
Relacja mocy dyspozycyjnej do osiągalnej w % 73,5 71,6 70,6 69,0 68,9 69,5 67,4 65,9 64,6 62,4
Zapotrzebowanie na moc 21 975 22 083 22 155 22 301 22 529 22 832 23 357 23 750 23 451 22 860

3. KRAJOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC

3.1. Minimalne i maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2020 roku i sposób jego pokrycia

Rys. 3.1. Przebiegi zapotrzebowania na moc w dniach, w których wystąpiło minimalne i maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2020 roku.

Rys. 3.2. Przebieg zapotrzebowania na moc w KSE w dniu, w którym wystąpiło maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2020 roku i sposób jego pokrycia.

Rys. 3.3. Przebieg zapotrzebowania na moc w KSE w dniu, w którym wystąpiło minimalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2020 roku i sposób jego pokrycia.

Rys. 3.4. Przebiegi krajowego zapotrzebowania na moc dla dnia o maksymalnym i minimalnym zapotrzebowaniu w szczycie rannym dnia roboczego w 2020 roku.

 

3.2. Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2020 roku na tle danych historycznych

Tabela 3.1. Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 2011÷2020 [MW].

Lata 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Miesiące
Styczeń 23 801 23 969 24 075 24 261 24 291 24 705 25 325 25 000 25 570 24 760
Luty 23 723 24 517 23 252 23 234 23 743 23 493 24 581 25 297 24 502 24 373
Marzec 22 652 22 654 23 192 22 615 23 077 23 264 23 239 24 606 23 863 23 015
Kwiecień 21 211 21 528 21 220 21 574 21 818 21 786 22 678 22 390 22 516 20 256
Maj 20 112 20 187 20 194 20 566 21 018 21 304 21 836 22 212 22 330 20 664
Czerwiec 20 271 20 247 20 593 20 632 21 051 21 664 21 879 22 634 23 072 21 549
Lipiec 20 021 20 163 20 505 21 217 21 311 21 483 21 967 22 678 21 972 21 586
Sierpień 20 205 20 247 20 540 20 758 21 369 21 456 22 300 22 825 22 372 22 143
Wrzesień 21 517 21 472 21 732 21 902 22 150 22 456 22 965 23 192 22 749 22 786
Październik 22 808 22 553 22 831 22 883 23 139 23 240 23 636 23 660 23 736 23 863
Listopad 23 784 23 503 23 776 23 905 23 913 24 578 24 942 25 263 24 605 24 506
Grudzień 23 809 24 078 24 094 24 275 23 838 24 739 24 933 25 345 24 217 24 785

Rys. 3.5. Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 2011÷2020.

 

3.3. Średnie roczne krajowe zapotrzebowanie na moc oraz maksymalne w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 1980÷2020

Tabela 3.2. Średnie roczne krajowe zapotrzebowanie na moc oraz zapotrzebowanie maksymalne w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 1980÷2020 [MW].

Rok Średnie roczne krajowe zapotrzebowanie na moc Maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc
1980 17 446 20 826
1981 16 925 20 122
1983 17 176 20 430
1985 18 800 22 832
1988 20 227 24 685
1989 20 240 24 267
1990 18 510 23 392
1991 18 203 23 290
1992 17 625 21 495
1993 17 989 22 749
1994 18 019 22 050
1995 18 410 23 056
1996 18 657 23 439
1997 18 758 24 337
1998 18 576 23 384
1999 18 326 22 821
2000 18 549 22 289
2001 18 586 22 868
2002 18 372 23 207
2003 18 913 23 288
2004 19 512 23 108
2005 19 895 23 477
2006 20 705 24 640
2007 21 367 24 611
2008 21 445 25 120
2009 20 842 24 594
2010 21 629 25 449
2011 21 975 24 780
2012 22 083 25 845
2013 22 155 24 761
2014 22 301 25 535
2015 22 529 25 101
2016 22 832 25 546
2017 23 357 26 231
2018 23 750 26 448
2019 23 451 26 504
2020 22 860 26 799

Rys. 3.6. Średnie roczne krajowe zapotrzebowanie na moc oraz zapotrzebowanie maksymalne w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 1980÷2020.

 

4. SALDO WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ

Rys. 4.1. Saldo wymiany mocy z zagranicą w dobowym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w poszczególnych dniach 2020 roku.

 

5. BILANS MOCY W KRAJOWYM SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM

Rys. 5.1. Krajowe zapotrzebowanie na moc oraz moc dyspozycyjna dostępna dla OSP w szczytach dobowych krajowego zapotrzebowania na moc w 2020 roku.

 

5.1. Bilans mocy w 2018 i 2020 roku w wartościach średnich rocznych

Tabela 5.1. Bilans mocy w rannym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w wartościach średnich rocznych z dni roboczych dla 2019 i 2020 roku [MW].

Lp. Wyszczególnienie Rok 2019 Rok 2020 Dynamika
[(b-a)/a*100]
[%]
[a] [b] [c]
1. Moc osiągalna elektrowni krajowych   46 298,5 48 063,8 3,81
1.1 z tego: JWCD 29 439,7 29 550,4 0,38
1.1.1   - Cieplne 27 733,7 27 844,4 0,4
1.1.2   - Wodne 1 706,0 1 706,0 0
1.2   nJWCD 16 858,8 18 513,3 9,81
1.2.1   - Zawodowe cieplne 6 537,4 6 493,7 -0,67
1.2.2   - Zawodowe wodne 691,1 699,5 1,22
1.2.3   - El. wiatrowe * 5 835,8 6 239,4 6,92
1.2.4   - El. inne odnawialne 1 100,9 2 407,6 118,7
1.2.5   - Przemysłowe 2 693,7 2 673,2 -0,76
2. Moc niedyspozycyjna (ubytki mocy) w elektrowniach krajowych   14 990,9 16 802,1 12,08
2.1 z tego: Spowodowane remontami kapitalnymi 2 326,2 2 682,5 15,32
2.2   Spowodowane remontami średnimi 1 489,4 2 338,9 57,04
2.3   Spowodowane remontami bieżącymi 818,2 658,0 -19,59
2.4   Spowodowane remontami awaryjnymi 815,5 643,6 -21,08
2.5   Spowodowane warunkami eksploatacyjnymi 8 338,5 9 250,9 10,94
2.6   Ciepłownicze 1 203,2 1 228,4 2,1
3. Moc dodatkowa elektrowni krajowych   27,1 15,9 -41,17
3.1   Przeciążenia 17,3 15,9 -7,99
3.2   Rozruch inwestycyjny 9,8 0,0 -
4. Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych   29 700,6 30 081,0 1,28
4.1 z tego: JWCD 22 959,2 22 916,8 -0,19
4.1.1   - Cieplne 21 429,4 21 314,2 -0,54
4.1.2   - Wodne 1 529,8 1 602,5 4,75
4.2   nJWCD 6 741,3 7 164,2 6,27
4.2.1   - Zawodowe cieplne 3 481,7 3 295,4 -5,35
4.2.2   - Zawodowe wodne 435,1 439,0 0,9
4.2.3   - El. wiatrowe ** 1 618,5 1 626,2 0,47
4.2.4   - El. inne odnawialne ** 43,7 688,5 1 475,59
4.2.5   - Przemysłowe ** 1 162,3 1 115,2 -4,06
5. Obciążenie elektrowni krajowych   21 459,2 20 656,9 -3,74
5.1 z tego: JWCD 15 303,7 13 960,2 -8,78
5.1.1   - Cieplne 15 158,2 13 760,8 -9,22
5.1.2   - Wodne 145,6 199,4 36,98
5.2   nJWCD 6 155,5 6 696,7 8,79
5.2.1   - Zawodowe cieplne 3 096,3 3 023,6 -2,35
5.2.2   - Zawodowe wodne 234,6 243,3 3,71
5.2.3   - El. wiatrowe 1 618,5 1 626,2 0,47
5.2.4   - El. inne odnawialne 43,7 688,5 1 475,59
5.2.5   - Przemysłowe 1 162,3 1 115,2 -4,06
6. Ubytki ze względu na warunki pracy sieci   296,7 268,4 -9,54
7. Rezerwy mocy w nJWCD   580,8 466,3 -19,71
8. Rezerwa mocy w JWCD dostępna dla OSP   7 362,7 8 689,1 18,02
8.1 w tym: JWCD cieplnych 5 984,1 7 295,4 21,91
8.2   JWCD wodnych 1 378,6 1 393,7 1,1
9. Krajowe saldo wymiany międzynarodowej   1 625,0 1 889,9 16,3
10. Krajowe zapotrzebowanie pokryte   23 084,2 22 546,6 -2,33
11. Korekta poboru mocy   0,4 -0,8 -
12. Krajowe zapotrzebowanie normalne   23 084,6 22 545,7 -2,33
13. Krajowe zapotrzebowanie mocy maksymalne 26 504,4 26 798,8 1,11
  w dniu: 2019-01-25 2020-12-10  
* Jako moc osiągalną dla el. wiatrowych przyjęto moc zainstalowaną.
** Jako moc dyspozycyjną dla el. wiatrowych, przemysłowych oraz el. innych odnawialnych przyjęto ich obciążenie.

Tabela 5.2. Bilans mocy w wieczornym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w wartościach średnich rocznych z dni roboczych dla 2019 i 2020 roku [MW].

Lp. Wyszczególnienie Rok 2019 Rok 2020 Dynamika
[(b-a)/a*100]
[%]
[a] [b] [c]
1. Moc osiągalna elektrowni krajowych   46 298,5 48 063,8 3,81
1.1 z tego: JWCD 29 439,7 29 550,4 0,38
1.1.1   - Cieplne 27 733,7 27 844,4 0,4
1.1.2   - Wodne 1 706,0 1 706,0 0
1.2   nJWCD 16 858,8 18 513,3 9,81
1.2.1   - Zawodowe cieplne 6 537,4 6 493,7 -0,67
1.2.2   - Zawodowe wodne 691,1 699,5 1,22
1.2.3   - El. wiatrowe * 5 835,8 6 239,4 6,92
1.2.4   - El. inne odnawialne 1 100,9 2 407,6 118,7
1.2.5   - Przemysłowe 2 693,7 2 673,2 -0,76
2. Moc niedyspozycyjna (ubytki mocy) w elektrowniach krajowych   14 826,3 17 265,7 16,45
2.1 z tego: Spowodowane remontami kapitalnymi 2 323,7 2 679,9 15,33
2.2   Spowodowane remontami średnimi 1 483,5 2 316,3 56,14
2.3   Spowodowane remontami bieżącymi 793,7 631,4 -20,44
2.4   Spowodowane remontami awaryjnymi 799,6 624,2 -21,93
2.5   Spowodowane warunkami eksploatacyjnymi 8 243,2 9 812,0 19,03
2.6   Ciepłownicze 1 182,5 1 201,8 1,63
3. Moc dodatkowa elektrowni krajowych   28,9 14,5 -49,78
3.1   Przeciążenia 18,0 14,5 -19,16
3.2   Rozruch inwestycyjny 11,0 0,0 -
4. Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych   29 874,9 29 630,6 -0,82
4.1 z tego: JWCD 23 036,3 23 009,9 -0,11
4.1.1   - Cieplne 21 491,8 21 382,7 -0,51
4.1.2   - Wodne 1 544,5 1 627,2 5,35
4.2   nJWCD 6 838,6 6 620,7 -3,19
4.2.1   - Zawodowe cieplne 3 505,8 3 340,7 -4,71
4.2.2   - Zawodowe wodne 444,6 453,4 1,98
4.2.3   - El. wiatrowe ** 1 681,9 1 657,5 -1,45
4.2.4   - El. inne odnawialne ** 44,2 52,2 18,01
4.2.5   - Przemysłowe ** 1 162,1 1 116,8 -3,9
5. Obciążenie elektrowni krajowych   21 427,9 20 454,1 -4,54
5.1 z tego: JWCD 15 173,7 14 283,3 -5,87
5.1.1   - Cieplne 14 819,1 13 930,6 -6
5.1.2   - Wodne 354,6 352,7 -0,55
5.2   nJWCD 6 254,1 6 170,8 -1,33
5.2.1   - Zawodowe cieplne 3 117,2 3 078,6 -1,24
5.2.2   - Zawodowe wodne 248,8 265,7 6,8
5.2.3   - El. wiatrowe 1 681,9 1 657,5 -1,45
5.2.4   - El. inne odnawialne 44,2 52,2 18,01
5.2.5   - Przemysłowe 1 162,1 1 116,8 -3,9
6. Ubytki ze względu na warunki pracy sieci   215,2 192,1 -10,73
7. Rezerwy mocy w nJWCD   580,5 448,9 -22,68
8. Rezerwa mocy w JWCD dostępna dla OSP   7 649,9 8 535,1 11,57
8.1 w tym: JWCD cieplnych 6 465,4 7 269,0 12,43
8.2   JWCD wodnych 1 184,5 1 266,0 6,89
9. Krajowe saldo wymiany międzynarodowej   1 650,4 1 966,5 19,16
10. Krajowe zapotrzebowanie pokryte   23 078,2 22 420,5 -2,85
11. Korekta poboru mocy   3,8 3,9 0,45
12. Krajowe zapotrzebowanie normalne   23 082,0 22 424,3 -2,85
13. Krajowe zapotrzebowanie mocy maksymalne 26 398,4 26 209,2 -0,72
  w dniu: 2019-01-24 2020-12-10  
* Jako moc osiągalną dla el. wiatrowych przyjęto moc zainstalowaną.
** Jako moc dyspozycyjną dla el. wiatrowych, przemysłowych oraz el. innych odnawialnych przyjęto ich obciążenie.

5.2. Bilans mocy w dniach, w których wystąpiło maksymalne i minimalne zapotrzebowanie na moc w szczycie rannym w dniach roboczych w 2020 roku

Tabela 5.3. Bilans mocy w dniu 9 kwietnia, w którym wystąpiło minimalne zapotrzebowanie na moc i w dniu 10 grudnia, w którym wystąpiło maksymalne zapotrzebowanie na moc w dniach roboczych w szczycie rannym w 2020 roku [MW].

Lp. Wyszczególnienie 09.04.2020 10.12.2020 Dynamika
[(b-a)/a*100]
[%]
[a] [b] [c]
1. Moc osiągalna elektrowni krajowych   47 373,8 48 746,3 2,9
1.1 z tego: JWCD 29 364,0 29 197,0 -0,57
1.1.1   - Cieplne 27 658,0 27 491,0 -0,6
1.1.2   - Wodne 1 706,0 1 706,0 0
1.2   nJWCD 18 009,8 19 549,3 8,55
1.2.1   - Zawodowe cieplne 6 491,1 6 460,0 -0,48
1.2.2   - Zawodowe wodne 700,9 699,8 -0,16
1.2.3   - El. wiatrowe * 6 177,9 6 413,8 3,82
1.2.4   - El. inne odnawialne 1 983,8 3 294,7 66,08
1.2.5   - Przemysłowe 2 656,0 2 681,0 0,94
2. Moc niedyspozycyjna (ubytki mocy) w elektrowniach krajowych   17 496,5 19 161,7 9,52
2.1 z tego: Spowodowane remontami kapitalnymi 2 957,1 2 142,9 -27,53
2.2   Spowodowane remontami średnimi 1 837,3 2 398,3 30,53
2.3   Spowodowane remontami bieżącymi 1 073,8 330,0 -69,27
2.4   Spowodowane remontami awaryjnymi 1 309,0 1 446,0 10,47
2.5   Spowodowane warunkami eksploatacyjnymi 8 896,2 11 980,9 34,67
2.6   Ciepłownicze 1 423,1 863,6 -39,31
3. Moc dodatkowa elektrowni krajowych   1,4 81,7 5 735,71
3.1   Przeciążenia 1,4 81,7 5 735,71
3.2   Rozruch inwestycyjny 0,0 0,0 -
4. Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych   28 502,8 29 186,3 2,4
4.1 z tego: JWCD 22 242,0 21 908,1 -1,5
4.1.1   - Cieplne 20 604,0 20 271,4 -1,61
4.1.2   - Wodne 1 638,0 1 636,7 -0,08
4.2   nJWCD 6 260,8 7 278,2 16,25
4.2.1   - Zawodowe cieplne 2 830,4 4 281,7 51,27
4.2.2   - Zawodowe wodne 443,9 423,0 -4,71
4.2.3   - El. wiatrowe ** 1 865,7 921,0 -50,64
4.2.4   - El. inne odnawialne ** 0,0 362,9 -
4.2.5   - Przemysłowe ** 1 120,8 1 289,6 15,06
5. Obciążenie elektrowni krajowych   16 135,4 25 433,7 57,63
5.1 z tego: JWCD 10 404,0 18 507,8 77,89
5.1.1   - Cieplne 10 383,9 18 180,1 75,08
5.1.2   - Wodne 20,1 327,7 1 530,35
5.2   nJWCD 5 731,4 6 925,9 20,84
5.2.1   - Zawodowe cieplne 2 513,0 4 163,2 65,67
5.2.2   - Zawodowe wodne 231,9 189,2 -18,41
5.2.3   - El. wiatrowe 1 865,7 921,0 -50,64
5.2.4   - El. inne odnawialne 0,0 362,9 -
5.2.5   - Przemysłowe 1 120,8 1 289,6 15,06
6. Ubytki ze względu na warunki pracy sieci   200,0 0,0 -
7. Rezerwy mocy w nJWCD   529,4 352,3 -33,46
8. Rezerwa mocy w JWCD dostępna dla OSP   11 638,0 3 400,3 -70,78
8.1 w tym: JWCD cieplnych 10 020,1 2 091,3 -79,13
8.2   JWCD wodnych 1 617,9 1 309,0 -19,09
9. Krajowe saldo wymiany międzynarodowej   2 653,7 1 380,4 -47,98
10. Krajowe zapotrzebowanie pokryte   18 789,1 26 814,1 42,71
11. Korekta poboru mocy   -3,4 -15,3 350
12. Krajowe zapotrzebowanie normalne   18 785,7 26 798,8 42,66
* Jako moc osiągalną dla el. wiatrowych przyjęto moc zainstalowaną.
** Jako moc dyspozycyjną dla el. wiatrowych, przemysłowych oraz el. innych odnawialnych przyjęto ich obciążenie.

6. PRODUKCJA I ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ELEKTROWNIACH KRAJOWYCH

6.1. Produkcja energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach 2019 i 2020 roku wraz ze strukturą wytwarzania

Rys. 6.1. Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach krajowych w poszczególnych miesiącach 2019 i 2020 roku.

 

Rys. 6.2 Procentowy udział w krajowej produkcji energii elektrycznej poszczególnych grup elektrowni według rodzajów paliw w 2020 roku.

6.2. Struktura produkcji energii elektrycznej w latach 2018÷2020 i dynamika roczna produkcji

Tabela 6.1. Struktura produkcji energii elektrycznej w elektrowniach krajowych, wielkości wymiany energii elektrycznej z zagranicą i krajowe zużycie energii elektrycznej w latach 2018÷2020 [GWh].

Lp. Wyszczególnienie 2018 2019 Dynamika
[(b-a)/a*100]
[%]
2020 Dynamika
[(d-b)/b*100]
[%]
[a] [b] [c] [d] [e]
1. Produkcja ogółem (1.1+1.2+1.3+1.4) 165 214 158 767 -3,9 152 308 -4,07
1.1    Elektrownie zawodowe 143 234 134 245 -6,28 126 137 -6,04
1.1.1       El. zawodowe wodne 2 197 2 454 11,7 2 698 9,96
1.1.2       El. zawodowe cieplne 141 037 131 791 -6,56 123 439 -6,34
1.1.2.1          na węglu kamiennym 82 375 78 190 -5,08 71 546 -8,5
1.1.2.2          na węglu brunatnym 49 072 41 502 -15,43 37 969 -8,51
1.1.2.3          gazowe  9 590 12 099 26,16 13 924 15,09
1.2    El. wiatrowe i inne odnawialne 11 958 14 344 19,96 16 372 14,14
1.3    Elektrownie przemysłowe 10 022 10 178 1,56 9 799 -3,73
2. Saldo wymiany zagranicznej 5 718 10 624 85,8 13 224 24,48
3. Krajowe zużycie energii elektrycznej 170 932 169 391 -0,9 165 532 -2,28

6.3. Produkcja energii elektrycznej w latach 1950÷2020

Tabela 6.2. Krajowa produkcja i zużycie energii elektrycznej w latach 1990÷2020 [GWh].

Rok Krajowa produkcja
energii
z tego: Krajowe zużycie
energii
Elektrownie
zawodowe
Elektrownie
zawodowe
Elektrownie wiatrowe
i inne odnawialne
Elektrownie
przemysłowe
Elektrownie
wodne
Elektrownie
cieplne
1990 136 336 128 199 3 300 124 899 0 8 137 135 275
1991 134 610 126 783 3 388 123 395 0 7 827 131 922
1992 132 835 124 557 3 564 120 993 0 8 278 128 803
1993 133 747 125 264 3 553 121 711 0 8 483 131 336
1994 134 890 126 422 3 744 122 678 0 8 468 132 211
1995 138 701 130 176 3 814 126 362 0 8 525 135 900
1996 142 717 134 352 3 839 130 513 0 8 365 139 593
1997 142 414 134 380 3 739 130 641 0 8 034 140 228
1998 142 244 134 554 4 243 130 311 0 7 690 138 770
1999 141 286 133 692 4 157 129 535 0 7 593 136 351
2000 144 417 136 762 3 984 132 778 0 7 655 138 043
2001 144 574 136 412 4 057 132 355 0 8 159 137 843
2002 143 233 135 123 3 722 131 401 0 8 110 136 165
2003 150 751 142 494 3 146 139 348 0 8 257 140 590
2004 153 362 144 821 3 525 141 296 0 8 541 144 069
2005 156 024 147 616 3 587 144 029 0 8 407 144 838
2006 160 848 152 498 2 822 149 676 69 8 280 149 847
2007 159 528 150 865 3 908 146 957 446 8 216 154 170
2008 155 567 146 845 2 515 144 330 678 8 044 154 980
2009 150 923 141 872 2 751 139 121 846 8 203 148 718
2010 156 342 146 107 3 268 142 839 1 312 8 923 154 987
2011 163 153 151 319 2 529 148 790 2 833 9 000 157 909
2012 159 853 146 833 2 264 144 569 4 025 8 991 157 013
2013 162 501 147 435 2 762 144 673 5 895 9 171 157 980
2014 156 567 140 290 2 520 137 770 7 256 9 020 158 734
2015 161 772 141 901 2 261 139 640 10 114 9 757 161 438
2016 162 626 140 727 2 399 138 328 11 769 10 130 164 625
2017 165 852 141 790 2 767 139 023 14 005 10 057 168 139
2018 165 214 143 234 2 197 141 037 11 958 10 022 170 932
2019 158 767 134 245 2 454 131 791 14 344 10 178 169 391
2020 152 308 126 137 2 698 123 439 16 372 9 799 165 532

Rys. 6.3. Produkcja energii elektrycznej w latach 1950÷2020.

6.4. Krajowe zużycie energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach 2020 roku

Rys. 6.4. Krajowa miesięczna produkcja i zużycie energii elektrycznej w 2020 roku.

6.5. Zużycie energii elektrycznej w latach 1990÷2020

Rys. 6.5. Krajowa produkcja i zużycie energii elektrycznej w latach 1990÷2020.

 

7. WYMIANA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z ZAGRANICĄ

7.1. Udostępnione przez OSP zdolności przesyłowe dobowe w 2020 roku

Rys. 7.1. Godzinowe zdolności przesyłowe (NTC) na przekroju wymiany międzysystemowej równoległej udostępnione przez OSP w kolejnych kwartałach 2020 roku.

7.2. Wykonanie wymiany międzynarodowej – bilans wymiany i przepływy rzeczywiste

Tabela 7.1. Wymiana energii elektrycznej z zagranicą w 2020 roku - przepływy fizyczne [MWh].

Lp. Wyszczególnienie Pobór Oddanie Saldo
1. Wymiana równoległa 12 595 537 6 752 634 5 842 904
1.1 Krosno - Lemesany (400 kV) 92 550 3 154 644 -3 062 094
1.2 Albrechtice - Dobrzeń (400 kV) 10 014 1 902 066 -1 892 052
1.3 Nosowice - Wielopole (400 kV) 686 494 1 289 525 -603 030
1.4 Hagenverder - Mikułowa (400 KV) 7 516 391 9 640 7 506 751
1.5 Liskovec - Kopanina - Bujaków (220 kV) 571 283 394 330 176 953
1.6 Vierraden - Krajnik (400 kV) 3 718 804 2 429 3 716 376
2. Wymiana nierównoległa 7 838 130 457 082 7 381 048
2.1 Triniec - Mnisztwo (110 KV) 0 62 355 -62 355
2.2 Porici - Boguszów (110 kV) 389 246 1 418 387 829
2.3 Nachod - Kudowa (110 KV) 17 104 0 17 104
2.4 Darkow - Pogwizdów (110 kV) 0 0 0
2.5 Ełk - Alytus (400 kV) 2 158 741 380 728 1 778 013
2.6 Starno - Słupsk (DC 450 kV) 3 788 917 12 575 3 776 341
2.7 Dobrotwór - Zamość (220 kV) 1 484 122 6 1 484 116
3. Razem 20 433 667 7 209 715 13 223 952

Tabela 7.2 Przepływy rzeczywiste z poszczególnymi krajami w 2020 roku [GWh].

Lp. Wyszczególnienie Pobór Oddanie Saldo
1. Białoruś 0,0 0,0 0,0
2. Czechy 1 674,1 3 649,7 -1 975,6
3. Litwa 2 158,7 380,7 1 778,0
4. Niemcy 11 235,2 12,1 11 223,1
5. Słowacja 92,5 3 154,6 -3 062,1
6. Szwecja 3 788,9 12,6 3 776,3
7. Ukraina 1 484,1 0,0 1 484,1
8. Razem 20 433,7 7 209,7 13 224,0

Tabela 7.3 Wymiana energii elektrycznej z zagranicą w latach 1990÷2020 - przepływy fizyczne [MWh].

Rok Pobór Oddanie Saldo
1990 10 437 114 11 477 450 -1 040 336
1991 6 707 778 9 325 605 -2 617 827
1992 5 033 690 9 065 658 -4 031 968
1993 5 599 943 8 010 893 -2 410 950
1994 4 562 971 7 242 214 -2 679 243
1995 4 355 561 7 156 730 -2 801 169
1996 4 801 099 7 925 125 -3 124 026
1997 5 356 887 7 542 219 -2 185 332
1998 4 607 586 8 081 908 -3 474 322
1999 3 491 374 8 426 345 -4 934 971
2000 3 289 762 9 663 376 -6 373 614
2001 4 306 301 11 035 075 -6 728 774
2002 4 469 023 11 537 325 -7 068 302
2003 4 985 254 15 146 128 -10 160 874
2004 5 312 192 14 604 779 -9 292 587
2005 5 001 613 16 187 702 -11 186 089
2006 4 773 561 15 774 683 -11 001 122
2007 7 751 510 13 109 578 -5 358 068
2008 9 019 790 9 703 874 -684 084
2009 7 399 856 9 595 256 -2 195 400
2010 6 309 565 7 664 496 -1 354 931
2011 6 779 401 12 022 691 -5 243 290
2012 9 802 995 12 644 188 -2 841 193
2013 7 801 476 12 322 565 -4 521 089
2014 13 508 912 11 342 114 2 166 798
2015 14 459 003 14 792 548 -333 545
2016 14 016 713 12 017 934 1 998 780
2017 13 270 738 10 984 027 2 286 711
2018 13 839 161 8 121 272 5 717 889
2019 17 869 022 7 245 308 10 623 714
2020 20 433 667 7 209 715 13 223 952

8. OGRANICZENIA W DOSTAWACH ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Tabela 8.1. Ograniczenia w dostawach energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach 2020 roku [MWh].

Lp. Wyszczególnienie Miesiące
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1. Ograniczenia dostaw energii z powodu braku mocy w KSE      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Ograniczenia dostaw energii z powodu awarii w sieci przesyłowej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Ograniczenia dostaw energii z powodu awarii w sieci dystrybucyjnej 37 2 720 1 146 6 55 772 133 539 6 1 288 0 254
3.1           w tym z powodu złych warunków atmosferycznych 0 2 715 891 0 28 755 85 504 0 1 111 0 238
4. Razem ograniczenia dostaw 37 2 720 1 146 6 55 772 133 539 6 1 288 0 254

9. CZĘSTOTLIWOŚĆ W KSE

Rys. 9.1. Częstotliwość bazowa w poszczególnych miesiącach 2020 roku.

Rys. 9.2. Rozkład godzinowych odchyłek częstotliwości od wartości bazowej w 2020 roku.

Rys. 9.3. Godzinowy rozkład odchyłek częstotliwości od wartości bazowej w 2020 roku.

Rys. 9.4. Odchyłki częstotliwości od wartości bazowej w 2020 roku.

Tabela 9.1. Częstotliwość minimalna, maksymalna i średnia roczna w latach 1980÷2020 [Hz].

Rok Częstotliwość minimalna Częstotliwość maksymalna Częstotliwość średnia roczna
1980 48,800 50,520 49,600
1981 48,810 50,460 49,560
1982 48,700 50,500 49,500
1983 48,690 50,530 49,710
1984 48,600 50,480 49,570
1985 47,240 50,900 49,640
1986 48,420 50,880 49,870
1987 48,500 50,590 50,000
1988 48,390 50,570 50,030
1989 48,710 50,540 50,020
1990 48,700 50,410 50,030
1991 49,140 50,620 49,990
1992 49,380 50,610 50,033
1993 49,419 50,403 50,015
1994 49,446 50,535 50,002
1995 49,833 50,257 50,000
1996 49,878 50,154 50,000
1997 49,874 50,146 50,000
1998 49,879 50,099 50,000
1999 49,855 50,101 50,000
2000 49,861 50,138 50,000
2001 49,855 50,115 50,000
2002 49,859 50,123 50,000
2003 49,868 50,245 50,000
2004 49,868 50,131 50,001
2005 49,854 50,127 50,001
2006 49,840 50,623 49,999
2007 49,854 50,127 50,001
2008 49,857 50,133 50,000
2009 49,808 50,191 50,000
2010 49,807 50,183 50,000
2011 49,815 50,178 50,000
2012 49,799 50,203 50,000
2013 49,947 50,060 50,000
2014 49,963 50,078 50,000
2015 49,962 50,065 50,000
2016 49,958 50,053 50,000
2017 49,960 50,059 50,000
2018 49,956 50,058 50,000
2019 49,954 50,051 50,000
2020 49,960 50,047 50,000

Rys. 9.5. Częstotliwość minimalna, maksymalna i średnia roczna w latach 1980÷2020.

 

*Prezentowane wielkości są wyznaczane na podstawie pomiarów zbieranych przez OSP w czasie bieżącego prowadzenia ruchu KSE. Dlatego w niektórych przypadkach mogą one różnić się od ostatecznych danych przedstawianych przez przedsiębiorstwa energetyczne dla celów statystycznych.