Raport 2009 KSE

ZESTAWIENIE DANYCH ILOŚCIOWYCH DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA KSE W 2009 ROKU
(Dane operatywne - wielkości brutto)

1.

MOC ZAINSTALOWANA I OSIĄGALNA ELEKTROWNI W KSE

1.1.

Moc zainstalowana i osiągalna w podziale na poszczególne rodzaje elektrowni

 

Tabela nr 1.1.

Struktura mocy zainstalowanej w KSE.

 

Tabela nr 1.2.

Struktura mocy osiągalnej w KSE.

 

Rysunek nr 1.1.

Struktura procentowa mocy zainstalowanej w KSE stan na 31.12.2009. roku.

 

Rysunek nr 1.2.

Struktura procentowa mocy osiągalnej w KSE stan na 31.12.2009. roku.

1.2.

Moc zainstalowana w KSE w latach 1960÷2009

 

Rysunek nr 1.3.

Dynamika wzrostu mocy zainstalowanej w KSE w latach 1960 ÷ 2009.

2.

MOC DYSPOZYCYJNA I REZERWY MOCY W ELEKTROWNIACH KRAJOWYCH

2.1.

Wartości średnie miesięczne w 2009 roku

 

Tabela nr 2.1.

Średnie miesięczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach zawodowych ze szczytu wieczornego dni roboczych w poszczególnych miesiącach 2009 roku.

 

Rysunek nr 2.1.

Średnie miesięczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach zawodowych ze szczytu wieczornego dni roboczych w poszczególnych miesiącach 2009 roku.

 

Rysunek nr 2.2.

Moce dyspozycyjne i rezerwy mocy w elektrowniach krajowych dostępne dla OSP w 2009 roku - wartości średnie miesięczne
z dobowego szczytu krajowego zapotrzebowania na moc.

2.2.

Wartości średnie roczne w latach 1998-2009

 

Tabela nr 2.2.

Średnie roczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach zawodowych ze szczytu wieczornego dni roboczych w latach 1998-2009.

 

Rysunek nr 2.3.

Średnie roczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach zawodowych ze szczytu wieczornego dni roboczych w latach 1998-2009.

 

Tabela nr 2.3.

Zestawienie średnich rocznych wielkości mocy osiągalnej i dyspozycyjnej elektrowni krajowych ze szczytu wieczornego z dni roboczych w latach 1998-2009.

3.

KRAJOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC

3.1.

Maksymalne i minimalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2009 roku i sposób jego pokrycia

 

Rysunek nr 3.1.

Przebiegi zapotrzebowania w dniach, w których wystąpiło minimalne i maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2009 roku.

 

Rysunek nr 3.2.

Przebieg zapotrzebowania na moc w KSE w dniu, w których wystąpiło maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2009 roku i sposób jego pokrycia.

 

Rysunek nr 3.3.

Przebieg zapotrzebowania na moc w KSE w dniu, w którym wystąpiło minimalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2009 roku i sposób jego pokrycia.

 

Rysunek nr 3.4.

Przebiegi krajowego zapotrzebowania na moc dla dnia o maksymalnym i minimalnym zapotrzebowaniu w szczycie wieczornym dnia roboczego w 2009 roku.

3.2.

Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2009 roku na tle danych historycznych

 

Tabela nr 3.1.

Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w szczytach wieczornych z dni roboczych w 2009 roku na tle danych historycznych.

 

Rysunek nr 3.5.

Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w szczytach wieczornych z dni roboczych w 2009 roku na tle danych historycznych.

3.3.

Średnie roczne i maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w latach 1980-2009

 

Tabela nr 3.2.

Krajowe zapotrzebowanie maksymalne i średnie roczne w dniach roboczych w latach 1980-2009.

 

Rysunek nr 3.6.

Krajowe zapotrzebowanie maksymalne i średnie roczne w dniach roboczych w latach 1980-2009.

4.

SALDO WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ

 

Rysunek nr 4.1.

Saldo wymiany z zagranicą w dobowym szczycie zapotrzebowania na moc w poszczególnych dniach 2009 roku.

5.

BILANS MOCY W KRAJOWYM SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM

 

Rysunek nr 5.1.

Krajowe zapotrzebowanie na moc oraz moc dyspozycyjna dostępna dla OSP w szczytach dobowych krajowego zapotrzebowania na moc w 2009 roku.

5.1.

Bilans mocy w 2008 i 2009 roku w wartościach średnich rocznych

 

Tabela nr 5.1.

Bilans mocy w wieczornym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w wartościach średnich rocznych z dni roboczych dla 2008 i 2009 roku.

 

Tabela nr 5.2.

Bilans mocy w rannym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w wartościach średnich rocznych z dni roboczych dla 2008 i 2009 roku.

5.2.

Bilans mocy w dniach, w których wystąpiło maksymalne i minimalne zapotrzebowanie na moc w szczycie wieczornym w dniach roboczych
w 2009 roku

 

Tabela nr 5.3.

Bilans mocy w dniu 21 grudnia 2009 roku, w którym wystąpiło maksymalne zapotrzebowanie na moc i w dniu 10 lipca 2009 roku, w którym wystąpiło minimalne zapotrzebowanie na moc w dniach roboczych w szczycie wieczornym w 2009 roku.

6.

KRAJOWA PRODUKCJA I ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

 

Rysunek nr 6.1.

Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach krajowych w poszczególnych miesiącach 2008 i 2009 roku.

 

Rysunek nr 6.2.

Procentowy udział w krajowej produkcji energii elektrycznej poszczególnych grup elektrowni według rodzajów paliw w 2009 roku.

 

Tabela nr 6.1.

Struktura produkcji energii elektrycznej w elektrowniach krajowych, wielkości wymiany energii elektrycznej z zagranicą i krajowe zużycie energii elektrycznej w latach 2007-2009.

 

Tabela nr 6.2.

Krajowa produkcja i zużycie energii elektrycznej w latach 1988-2009 [GWh].

 

Rysunek nr 6.3.

Produkcja energii elektrycznej w latach 1950-2009.

 

Rysunek nr 6.4.

Krajowa miesięczna produkcja i zużycie energii elektrycznej w 2009 roku.

 

Rysunek nr 6.5.

Krajowa produkcja i zużycie energii elektrycznej w latach 1988-2009.

7.

WYMIANA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z ZAGRANICĄ

 

Rysunek nr 7.1.

Godzinowe zdolności przesyłowe netto (NTC) na przekroju wymiany międzysystemowej równoległej udostępnione przez OSP w kolejnych kwartałach 2009 roku.

 

Tabela nr 7.1.

Wymiana energii elektrycznej z zagranicą w 2009 roku - przepływy fizyczne.

8.

PRACA SIECI

8.1.

Analiza pracy linii najwyższych napięć

 

Tabela nr 8.1.

Zestawienie wyłączeń linii 750 kV, 400 kV, 220 kV w 2009 roku.

 

Tabela nr 8.2.

Zestawienie wskaźników wyłączeń linii 750 kV, 400 kV, 220 kVw latach 1988-2009.

 

Rysunek nr 8.1.

Średnia ilość wyłączeń na 100 km linii najwyższych napięć w latach 1988-2009.

 

Rysunek nr 8.2.

Średni czas trwania wyłączeń na 100 km linii najwyższych napięć w latach 1988-2009.

8.2.

Analiza pracy transformatorów najwyższych napięć

 

Tabela nr 8.3.

Zestawienie wyłączeń transformatorów 750 kV, 400 kV, 220 kVw 2009 roku.

 

Tabela nr 8.4.

Zestawienie wskaźników wyłączeń transformatorów 750 kV, 400 kV, 220 kV w latach 1988-2009.

 

Rysunek nr 8.3.

Średnia ilość wyłączeń transformatorów najwyższych napięć w latach 1988-2009.

 

Rysunek nr 8.4.

Średni czas trwania wyłączeń transformatorów najwyższych napięć w latach 1988-2009.

9.

OGRANICZENIA W DOSTAWACH ENERGII ELEKTRYCZNEJ

 

Tabela nr 9.1.

Ograniczenia w dostawach energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach 2009 roku [MWh].

10.

CZĘSTOTLIWOŚĆ W KSE

 

Rysunek nr 10.1.

Częstotliwość bazowa w poszczególnych miesiącach 2009 roku.

 

Rysunek nr 10.2.

Rozkład godzinowych odchyłek częstotliwości od wartości bazowej w 2009 roku.

 

Rysunek nr 10.3.

Godzinowy rozkład odchyłek częstotliwości od wartości bazowej w 2009 roku.

 

Rysunek nr 10.4.

Odchyłki częstotliwości od wartości bazowej w 2009 roku.

 

Tabela nr 10.1.

Częstotliwość minimalna, maksymalna i średnia roczna w latach 1980-2009.

 

Rysunek nr 10.5.

Częstotliwość minimalna, maksymalna i średnia roczna w latach 1980-2009.
1. MOC ZAINSTALOWANA I OSIĄGALNA ELEKTROWNI W KSE

1.1. Moc zainstalowana i osiągalna w podziale na poszczególne rodzaje elektrowni

Tabela nr 1.1.

Struktura mocy zainstalowanej w KSE.

Tabela nr 1.2.

Struktura mocy osiągalnej w KSE.

Rysunek nr 1.1.

Struktura procentowa mocy zainstalowanej w KSE stan na 31.12.2009. roku.

Rysunek nr 1.2.

Struktura procentowa mocy osiągalnej w KSE stan na 31.12.2009. roku.

1.2. Moc zainstalowana w KSE w latach 1960÷2009

Rysunek nr 1.3.

Dynamika wzrostu mocy zainstalowanej w KSE w latach 1960 ÷ 2009.

2. MOC DYSPOZYCYJNA I REZERWY MOCY W ELEKTROWNIACH KRAJOWYCH

2.1. Wartości średnie miesięczne w 2009 roku

Tabela nr 2.1.

Średnie miesięczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach zawodowych ze szczytu wieczornego dni roboczych w poszczególnych miesiącach 2009 roku.

Rysunek nr 2.1.

Średnie miesięczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach zawodowych ze szczytu wieczornego dni roboczych w poszczególnych miesiącach 2009 roku.

Rysunek nr 2.2.

Moce dyspozycyjne i rezerwy mocy w elektrowniach krajowych dostępne dla OSP w 2009 roku - wartości średnie miesięczne z dobowego szczytu krajowego zapotrzebowania na moc.

2.2. Wartości średnie roczne w latach 1998-2009

Tabela nr 2.2.

Średnie roczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach zawodowych ze szczytu wieczornego dni roboczych w latach 1998-2009.

Rysunek nr 2.3.

Średnie roczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach zawodowych ze szczytu wieczornego dni roboczych w latach 1998-2009.

Tabela nr 2.3.

Zestawienie średnich rocznych wielkości mocy osiągalnej i dyspozycyjnej elektrowni krajowych ze szczytu wieczornego z dni roboczych w latach 1998-2009.

3. KRAJOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC

3.1. Maksymalne i minimalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2009 roku i sposób jego pokrycia

Rysunek nr 3.1.

Przebiegi zapotrzebowania w dniach, w których wystąpiło minimalne i maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2009 roku.

Rysunek nr 3.2.

Przebieg zapotrzebowania na moc w KSE w dniu, w których wystąpiło maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2009 roku i sposób jego pokrycia.

Rysunek nr 3.3.

Przebieg zapotrzebowania na moc w KSE w dniu, w którym wystąpiło minimalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2009 roku i sposób jego pokrycia.

Rysunek nr 3.4.

Przebiegi krajowego zapotrzebowania na moc dla dnia o maksymalnym i minimalnym zapotrzebowaniu w szczycie wieczornym dnia roboczego w 2009 roku.

3.2. Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2009 roku na tle danych historycznych

Tabela nr 3.1.

Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w szczytach wieczornych z dni roboczych w 2009 roku na tle danych historycznych.

Rysunek nr 3.5.

Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w szczytach wieczornych z dni roboczych w 2009 roku na tle danych historycznych.

3.3. Średnie roczne i maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w latach 1980-2009

Tabela nr 3.2.

Krajowe zapotrzebowanie maksymalne i średnie roczne w dniach roboczych w latach 1980-2009.

Rysunek nr 3.6.

Krajowe zapotrzebowanie maksymalne i średnie roczne w dniach roboczych w latach 1980-2009.

4. SALDO WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ

Rysunek nr 4.1.

Saldo wymiany z zagranicą w dobowym szczycie zapotrzebowania na moc w poszczególnych dniach 2009 roku.

5. BILANS MOCY W KRAJOWYM SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM

Rysunek nr 5.1.

Krajowe zapotrzebowanie na moc oraz moc dyspozycyjna dostępna dla OSP w szczytach dobowych krajowego zapotrzebowania na moc w 2009 roku.

5.1. Bilans mocy w 2008 i 2009 roku w wartościach średnich rocznych

Tabela nr 5.1.

Bilans mocy w wieczornym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w wartościach średnich rocznych z dni roboczych dla 2008 i 2009 roku.

Tabela nr 5.2.

Bilans mocy w rannym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w wartościach średnich rocznych z dni roboczych dla 2008 i 2009 roku.

5.2. Bilans mocy w dniach, w których wystąpiło maksymalne i minimalne zapotrzebowanie na moc w szczycie wieczornym w dniach roboczych w 2009 roku

Tabela nr 5.3.

Bilans mocy w dniu 21 grudnia 2009 roku, w którym wystąpiło maksymalne zapotrzebowanie na moc i w dniu 10 lipca 2009 roku, w którym wystąpiło minimalne zapotrzebowanie na moc w dniach roboczych w szczycie wieczornym w 2009 roku.

6. KRAJOWA PRODUKCJA I ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rysunek nr 6.1.

Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach krajowych w poszczególnych miesiącach 2008 i 2009 roku.

Rysunek nr 6.2.

Procentowy udział w krajowej produkcji energii elektrycznej poszczególnych grup elektrowni według rodzajów paliw w 2009 roku.

Tabela nr 6.1.

Struktura produkcji energii elektrycznej w elektrowniach krajowych, wielkości wymiany energii elektrycznej z zagranicą i krajowe zużycie energii elektrycznej w latach 2007-2009.

Tabela nr 6.2.

Krajowa produkcja i zużycie energii elektrycznej w latach 1988-2009 [GWh].

Rysunek nr 6.3.

Produkcja energii elektrycznej w latach 1950-2009.

Rysunek nr 6.4.

Krajowa miesięczna produkcja i zużycie energii elektrycznej w 2009 roku.

Rysunek nr 6.5.

Krajowa produkcja i zużycie energii elektrycznej w latach 1988-2009.

7. WYMIANA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z ZAGRANICĄ

Rysunek nr 7.1.

Godzinowe zdolności przesyłowe netto (NTC) na przekroju wymiany międzysystemowej równoległej udostępnione przez OSP w kolejnych kwartałach 2009 roku.

Tabela nr 7.1.

Wymiana energii elektrycznej z zagranicą w 2009 roku - przepływy fizyczne.

8. PRACA SIECI

8.1. Analiza pracy linii najwyższych napięć

Tabela nr 8.1.

Zestawienie wyłączeń linii 750 kV, 400 kV, 220 kV w 2009 roku.

Tabela nr 8.2.

Zestawienie wskaźników wyłączeń linii 750 kV, 400 kV, 220 kV w latach 1988-2009.

Rysunek nr 8.1.

Średnia ilość wyłączeń na 100 km linii najwyższych napięć w latach 1988-2009.

Rysunek nr 8.2.

Średni czas trwania wyłączeń na 100 km linii najwyższych napięć w latach 1988-2009.

8.2. Analiza pracy transformatorów najwyższych napięć

Tabela nr 8.3.

Zestawienie wyłączeń transformatorów 750 kV, 400 kV, 220 kV w 2009 roku.

Tabela nr 8.4.

Zestawienie wskaźników wyłączeń transformatorów 750 kV, 400 kV, 220 kV w latach 1988-2009.

Rysunek nr 8.3.

Średnia ilość wyłączeń transformatorów najwyższych napięć w latach 1988-2009.

Rysunek nr 8.4.

Średni czas trwania wyłączeń transformatorów najwyższych napięć w latach 1988-2009.

9. OGRANICZENIA W DOSTAWACH ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Tabela nr 9.1.

Ograniczenia w dostawach energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach 2009 roku [MWh].

10. CZĘSTOTLIWOŚĆ W KSE

Rysunek nr 10.1.

Częstotliwość bazowa w poszczególnych miesiącach 2009 roku.

Rysunek nr 10.2.

Rozkład godzinowych odchyłek częstotliwości od wartości bazowej w 2009 roku.

Rysunek nr 10.3.

Godzinowy rozkład odchyłek częstotliwości od wartości bazowej w 2009 roku.

Rysunek nr 10.4.

Odchyłki częstotliwości od wartości bazowej w 2009 roku.

Tabela nr 10.1.

Częstotliwość minimalna, maksymalna i średnia roczna w latach 1980-2009.

Rysunek nr 10.5.

Częstotliwość minimalna, maksymalna i średnia roczna w latach 1980-2009.

Prezentowane wielkości są wyznaczane na podstawie pomiarów zbieranych przez OSP w czasie bieżącego prowadzenia ruchu KSE. Dlatego w niektórych przypadkach mogą one różnić się od ostatecznych danych przedstawianych przez przedsiębiorstwa energetyczne dla celów statystycznych.