Raport 2008 KSECZĘŚĆ I
Raport z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznegow 2008 roku
( Dane operatywne* - wielkości brutto )


1. MOC ZAINSTALOWANA I OSIĄGALNA ELEKTROWNI W KSE

1.1. Moc zainstalowana i osiągalna w podziale na poszczególne rodzaje elektrowni

Tabela nr 1.1. Struktura mocy zainstalowanej w KSE
Tabela nr 1.2. Struktura mocy osiągalnej w KSE
Rysunek nr 1.1. Struktura procentowa mocy zainstalowanej w KSE stan na 31.12.2008 r.
Rysunek nr 1.2. Struktura procentowa mocy osiągalnej w KSE stan na 31.12.2008 r.

1.2. Moc zainstalowana w KSE w latach 1960 - 2008

Rysunek nr 1.3. Dynamika wzrostu mocy zainstalowanej w KSE w latach 1960 - 2008.


2. MOC DYSPOZYCYJNA I REZERWY MOCY W ELEKTROWNIACH KRAJOWYCH

2.1. Wartości średnie miesięczne w 2008 roku

Tabela nr 2.1 Średnie miesięczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach zawodowych ze szczytu wieczornego dni roboczych w poszczególnych miesiącach 2008 r.
Rysunek 2.1. Średnie miesięczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach zawodowych ze szczytu wieczornego dni roboczych w poszczególnych miesiącach 2008 r.
Rysunek 2.2. Moce dyspozycyjne i rezerwy mocy w elektrowniach krajowych dostępne dla OSP w 2008 roku - wartości średnie miesięczne z dobowego szczytu zapotrzebowania na moc.

2.2 Wartości średnie roczne w latach 1997 - 2008

Tabela nr 2.2 Średnie roczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach zawodowych ze szczytu wieczornego dni roboczych w latach 1997 - 2008
Rysunek nr 2.3. Średnie roczne wielkości mocy osiągalnej,obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach zawodowych ze szczytu wieczornegodni roboczych w latach 1995-2008
Tabela nr 2.3. Zestawienie średnich rocznych wielkości mocyosiągalnej i dyspozycyjnej elektrowni krajowych ze szczytu wieczornego z dniroboczych w latach 1997-2008


3. KRAJOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC

3.1. Maksymalne i minimalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2008 roku i sposób jego pokrycia

Rysunek nr 3.1. Przebiegi zapotrzebowania w dniach, w których wystąpiło minimalne i maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2008 roku.
Rysunek nr 3.2. Przebieg zapotrzebowania na moc w KSE w dniu, w którym wystąpiło maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc i sposób jego pokrycia.
Rysunek nr 3.3. Przebieg zapotrzebowania na moc w KSE w dniu, w którym wystąpiło minimalne krajowe zapotrzebowanie na moc i sposób jego pokrycia.
Rysunek nr 3.4. Przebiegi krajowego zapotrzebowania na moc dla dnia o maksymalnym i minimalnym zapotrzebowaniu w szczycie wieczornym dnia roboczego w 2008 roku

3.2. Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2008 roku na tle danych historycznych

Tabela nr 3.1. Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w szczytach wieczornych z dni roboczych w 2008 roku na tle danych historycznych
Rysunek nr 3.5. Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w szczytach wieczornych z dni roboczych w 2008 roku na tle danych historycznych.

3.3. Średnie roczne i maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w latach 1980 - 2008

Tabela nr 3.2. Krajowe zapotrzebowanie maksymalne i średnie roczne w dniach roboczych w latach 1980 - 2008
Rysunek nr 3.6. Krajowe zapotrzebowanie maksymalne i średnie roczne w dniach roboczych w latach 1980 - 2008


4. SALDO WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ

Rysunek nr 4.1. Saldo wymiany z zagranicą w dobowym szczycie zapotrzebowania na moc w poszczególnych dniach 2008 roku.


5. BILANS MOCY W KRAJOWYM SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM (KSE)

Rysunek nr 5.1. Krajowe zapotrzebowanie na moc oraz moc dyspozycyjna dostępna dla OSP w szczytach dobowych krajowego zapotrzebowania na moc w 2008r.

5.1. Bilans mocy w 2007 i 2008 roku w wartościach średnich rocznych

Tabela nr 5.1. Bilans mocy w wieczornym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w wartościach średnich rocznych z dni roboczych dla 2007 i 2008r.
Tabela nr 5.2. Bilans mocy w rannym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w wartościach średnich rocznych z dni roboczych dla 2007 i 2008r.

5.2 Bilans mocy w dniach, w których wystąpiło maksymalne i minimalne zapotrzebowanie na moc w szczycie wieczornym w dniach roboczych
w 2008 roku

Tabela 5.3. Bilans mocy w dniu 4 stycznia 2008 r., w którym wystąpiło maksymalne zapotrzebowanie na moc i w dniu 4 lipca 2008 r., w którym wystąpiło minimalne zapotrzebowanie na moc w dniach roboczych w szczycie wieczornym w 2008 roku.


6. KRAJOWA PRODUKCJA I ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rysunek nr 6.1. Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach krajowych, w poszczególnych miesiącach 2007 i 2008 r.
Rysunek nr 6.2. Procentowy udział w krajowej produkcji energii elektrycznej poszczególnych grup elektrowni według rodzajów paliw w 2008 r.
Tabela nr 6.1. Struktura produkcji energii elektrycznej welektrowniach krajowych, wielkości wymiany energii elektrycznej z zagranicą ikrajowe zużycie energii elektrycznej w latach 2006 - 2008.
Tabela nr 6.2. Krajowa produkcja i zużycie energii elektrycznej(w GWh) w latach 1988 - 2008.
Rysunek nr 6.3. Produkcja energii elektrycznej w latach 1950 - 2008.
Rysunek nr 6.4. Krajowa miesięczna produkcja i zużycie energii elektrycznej w 2008 r.
Rysunek nr 6.5. Krajowa produkcja i zużycie energii elektrycznejw latach 1988 - 2008.


7. WYMIANA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z ZAGRANICĄ

Rysunek nr 7.1. Godzinowe zdolności przesyłowe netto (NTC) na przekroju wymiany międzysystemowej równoległej udostępnione przez OSP w kolejnych kwartałach 2008 r.
Tabela nr 7.1. Wymiana energii elektrycznej z zagranicą (w MWh) w 2008r.


8. PRACA SIECI

8.1. Analiza pracy linii najwyższych napięć

Tabela nr 8.1. Zestawienie wyłączeń linii 750 kV, 400 kV i 220 kV w 2008 r.
Tabela nr 8.2. Zestawienie wskaźników wyłączeń linii 750 kV, 400 kV i 220 kV w latach 1988 - 2008.
Rysunek nr 8.1. Średnia ilość wyłączeń na 100 km linii najwyższych napięć w latach 1988 - 2008
Rysunek nr 8.2. Średni czas trwania wyłączeń na 100 km linii najwyższych napięć w latach 1988 - 2008.


8.2. Analiza pracy transformatorów najwyższych napięć

Tabela nr 8.3. Zestawienie wskaźników wyłączeń transformatorów 750 kV, 400 kV, 220 kV w 2008 r.
Tabela nr 8.4. Zestawienie wskaźników wyłączeń transformatorów 750 kV, 400kVi 220kV w latach 1988 - 2008.
Rysunek nr 8.3. Średnia ilość wyłączeń transformatorów najwyższych napięć w latach 1988 - 2008.
Rysunek nr 8.4. Średni czas trwania wyłączeń transformatorów najwyższych napięć w latach 1988 - 2008

9. POZIOMY NAPIĘĆ

Tabela nr 9.1. Poziomy napięć w wybranych węzłach sieci NN w 2008r.


10. OGRANICZENIA W DOSTAWACH ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Tabela nr 10.1. Ograniczenia w dostawach energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach 2008 r.


11. CZĘSTOTLIWOŚĆ W KSE

Rysunek nr 11.1. Częstotliwość bazowa w poszczególnych miesiącach 2008 r.
Rysunek nr 11.2. Rozkład godzinowych odchyłek częstotliwości od wartości bazowej w 2008 r.
Rysunek nr 11.3. Godzinowy rozkład odchyłek częstotliwości od wartości bazowej w 2008 r.
Rysunek nr 11.4. Odchyłki częstotliwości od wartości bazowej w 2008 r.
Tabela nr 11.1. Częstotliwość minimalna, maksymalna i średnia roczna w latach 1980 - 2008
Rysunek nr 11.5 Częstotliwość minimalna, maksymalna i średnia roczna w latach 1980 - 2008.


*) Prezentowane wielkości są wyznaczane na podstawie pomiarów zbieranych przez OSP w czasie bieżącego prowadzenia ruchu KSE. Dlatego w niektórych przypadkach mogą one różnić się od ostatecznych danych przedstawianych przez przedsiębiorstwa energetyczne dla celów statystycznych.

1. MOC ZAINSTALOWANA I OSIĄGALNA ELEKTROWNI W KSE

1.1. Moc zainstalowana i osiągalna w podziale na poszczególne rodzaje elektrowni

Tabela nr 1.1. Struktura mocy zainstalowanej w KSE

 
31.12.2005
31.12.2006
31.12.2007
31.12.2008
Ogółem
34 673
34 864
35 096
35 342
Elektrownie zawodowe
32 120
32 232
32 364
32 441
El. Zawodowe cieplne, w tym:
29 927
30 029
30 155
30 232
   na węglu kamiennym
20 352
20 454
20 580
20 433
   na węglu brunatnym
8 806
8 806
8 806
9 030
   gazowe
769
769
769
769
El. Zawodowe wodne
2 193
2 203
2 209
2 209
Elektrownie przemysłowe
2 553
2 497
2 504
2 551
Źródła odnawialne
-
135
229
350
JWCD
24 884
24 794
25 211
25 435
nJWCD
9 789
10 070
9 885
9 907Tabela nr 1.2. Struktura mocy osiągalnej w KSE

  31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008
Ogółem 34 544 34 718 34 877
34 922
Elektrownie zawodowe 32 304 32 432 32 440
32 422
El. Zawodowe cieplne, w tym: 30 036 30 150 30 147
30 129
   na węglu kamiennym 20 452 20 566 20 569
20 317
   na węglu brunatnym 8 819 8 819 8 819
9 053
   gazowe 765 765 759
759
El. Zawodowe wodne 2 268 2 282 2 293
2 293
Elektrownie przemysłowe 2 240 2 158 2 216
2 163
Źródła odnawialne - 128 221
337
JWCD 25 346 25 274 25 547
25 370
nJWCD 9 198 9 444 9 330
9 552Rysunek nr 1.1. Struktura procentowa mocy zainstalowanej w KSE stan na 31.12.2008 r.
Rysunek nr 1.2. Struktura procentowa mocy osiągalnej w KSE stan na 31.12.2008 r.1.2. Moc zainstalowana w KSE w latach 1960 - 2008

Rysunek nr 1.3. Dynamika wzrostu mocy zainstalowanej w KSE w latach 1960 - 2008.2. MOC DYSPOZYCYJNA I REZERWY MOCY W ELEKTROWNIACH KRAJOWYCH

2.1. Wartości średnie miesięczne w 2008 roku

Tabela nr 2.1 Średnie miesięczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach zawodowych ze szczytu wieczornego dni roboczych w poszczególnych miesiącach 2008 r.

Wyszczególnienie
M   i   e   s   i    ą   c   e
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Moc osiągalna 32421 32383 32356 32383 32384 32335 32297 32761 32806 32782 32768 32766
Obciążenie 22901 21906 21417 19757 18376 17790 17666 18747 20091 21097 21882 22019
Rezerwy 3097 3522 3593 4397 4680 5293 6036 5132 3897 4428 4656 5692
Remonty  kapitalne i średnie 1721 1959 2792 3466 5027 4266 3541 3843 3558 2654 2125 1085
Remonty. awaryjne 1402 1164 950 906 1026 1248 1132 1353 1134 698 1347 1067
Pozostałe ubytki. minus przeciążenia i rozruch inwestycyjny 3300 3832 3605 3857 3274 3737 3921 3688 4127 3904 2758 2902Rysunek 2.1. Średnie miesięczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach zawodowych ze szczytu wieczornego dni roboczych w poszczególnych miesiącach 2008 r.Rysunek 2.2. Moce dyspozycyjne i rezerwy mocy w elektrowniach krajowych dostępne dla OSP w 2008 roku - wartości średnie miesięczne z dobowego szczytu zapotrzebowania na moc.


2.2 Wartości średnie roczne w latach 1997 - 2008

Tabela nr 2.2 Średnie roczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach zawodowych ze szczytu wieczornego dni roboczych w latach 1997 - 2008

Wyszczególnienie
L a t a
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Moc  osiągalna
29 887
30 100
30 799
30 691
30 994
31 276
31 561
31 887
32 105
32 364
32 613
32 537
Obciążenie
18 118
18 224
18 170
18 596
18 617
18 462
19 468
19 939
20 137
20 875
20 954
20 304
Rezerwy
5 690
6 178
6 063
7 143
6 761
7 489
7 174
7 061
6 698
5 295
4 615
4 535
Remonty  kapitalne i średnie
3 229
2 692
3 106
2 789
3 239
2 671
2 667
2 695
2 712
2 684
3 163
3 003
Remonty awaryjne
353
393
790
437
599
543
529
420
606
769
1 057
1 119
Pozostałe ubytki minus przeciążenia    i rozruch inwestycyjny
2 497
2 613
2 670
1 726
1 778
2 111
1 723
1 772
1 952
2 741
2 824
3 575Rysunek nr 2.3. Średnie roczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach zawodowych ze szczytu wieczornego dni roboczych w latach 1995 - 2008Tabela nr 2.3. Zestawienie średnich rocznych wielkości mocy osiągalnej i dyspozycyjnej elektrowni krajowych ze szczytu wieczornego z dni roboczych w latach 1997-2008

Wyszczególnienie
L a t a
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Moc osiągalna
32698
32585
33 278
33 177
33 386
33 659
33 854
34 113
34 544
34 623
34 801
34 690
Moc dyspozycyjna
24838
25384
25 177
26 635
26 323
26 873
27 589
27 977
27 802
27 131
26 899
25 734
Relacja mocy dyspozycyjnej do osiągalnej w %
76
77,9
75,7
80,3
78,8
79,8
81,5
82
80,5
78,4
77,3
74,2
Zapotrzebowanie na moc
18758
18576
18 326
18 549
18 586
18 372
18 913
19 512
19 777
20 578
21 179
21 645

 


3. KRAJOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC

3.1. MAKSYMALNE I MINIMALNE KRAJOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC W 2008 ROKU I SPOSÓB JEGO POKRYCIA

Rysunek nr 3.1. Przebiegi zapotrzebowania w dniach, w których wystąpiło minimalne i maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc.Rysunek nr 3.2. Przebieg zapotrzebowania na moc w KSE w dniu, w którym wystąpiło maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc i sposób jego pokrycia.Rysunek nr 3.3. Przebieg zapotrzebowania na moc w KSE w dniu, w którym wystąpiło minimalne krajowe zapotrzebowanie na moc i sposób jego pokryciaRysunek nr 3.4. Przebiegi krajowego zapotrzebowania na moc dla dnia o maksymalnym i minimalnym zapotrzebowaniu w szczycie wieczornym dnia roboczego


 

3.2. Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2008 roku na tle danych historycznych


Tabela nr 3.1. Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w szczytach wieczornych z dni roboczych w 2008 roku na tle danych historycznych

 

Lata
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Miesiące
Styczeń
20 973
21 604
21 435
20 934
21 501
22 319
21 727
23 523
22 924
23742
Luty
20 897
20 525
20 585
19 685
21 210
21 181
21 743
22 384
22 772
22 805
Marzec
19 627
20 042
20 041
19 516
20 064
20 642
21 208
21 739
21 818
22 545
Kwiecień
17 811
18 109
18 493
17 803
18 538
19 088
19 093
20 022
20 550
20 958
Maj
16 177
16 061
16 184
15 964
16 545
17 629
17 844
18 136
19 154
19 459
Czerwiec
15 081
15 535
15 663
15 433
15 883
16 606
16 579
17 731
19 296
18 530
Lipiec
14 693
15 406
15 248
15 153
15 819
16 557
16 573
17 871
18 237
18 358
Sierpień
15 626
16 258
15 954
15 982
16 687
17 525
17 695
18 531
19 279
19 494
Wrzesień
17 188
18 174
18 112
17 936
18 126
18 968
19 318
20 067
21 158
21 347
Październik
19 473
19 202
19 005
19 662
20 228
20 428
20 698
21 287
22 444
22 199
Listopad
21 204
20 462
21 035
20 745
21 134
21 559
22 152
22 555
23 947
22 987
Grudzień
21 520
20 963
21 947
22 379
21 783
22 077
22 849
22 853
24 157
22 959Rysunek nr 3.5. Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w szczytach wieczornych z dni roboczych w 2008 roku na tle danych historycznych.


 

3.3. Średnie roczne i maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w latach 1980 - 2008

Tabela nr 3.2. Krajowe zapotrzebowanie maksymalne i średnie roczne w dniach roboczych w latach 1980 - 2008

Rok
Krajowe zapotrzebowanie średnie roczne
Krajowe zapotrzebowanie maksymalne
[MW]
[MW]
1980
17446
20826
1981
16925
20122
1983
17176
20430
1985
18800
22832
1988
20227
24685
1989
20240
24267
1990
18510
23392
1991
18203
23290
1992
17625
21495
1993
17989
22749
1994
18019
22050
1995
18410
23056
1996
18657
23439
1997
18758
24337
1998
18576
23384
1999
18326
22821
2000
18549
22289
2001
18586
22868
2002
18372
23207
2003
18913
23288
2004
19512
23108
2005
19777
23477
2006
20578
24640
2007
21179
24611
2008
21222
25120

 
Rysunek nr 3.6. Krajowe zapotrzebowanie maksymalne i średnie roczne w dniach roboczych w latach 1980 - 20084. SALDO WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ

Rysunek nr 4.1. Saldo wymiany z zagranicą w dobowym szczycie zapotrzebowania na moc w poszczególnych dniach 2008 roku.5. BILANS MOCY W KRAJOWYM SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM (KSE)

Rysunek nr 5.1. Krajowe zapotrzebowanie na moc oraz moc dyspozycyjna dostępna dla OSP w szczytach dobowych krajowego zapotrzebowania na moc w 2008r.


 

5.1. Bilans mocy w 2007 i 2008 roku w wartościach średnich rocznych


Tabela nr 5.1. Bilans mocy w wieczornym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w wartościach średnich rocznych z dni roboczych dla 2007 i 2008r.

LP. Składnik
Rok 2008
Rok 2007
Dynamika
[MW]
[MW]
[%]
1 Moc osiągalna el. krajowych
34 689,6
34800,8
99,7
1.1 z tego: JWCD
25 235,7
25457,6
99,1
1.1.1   - Cieplne
23 539,7
23797,3
98,9
1.1.2   - Wodne
1 696,0
1660,3
102,1
1.2   nJWCD
9 453,9
9343,2
101,2
1.2.1   - Zawodowe cieplne
6 410,4
6353,0
100,9
1.2.2   - Zawodowe wodne
597,2
630,4
94,7
1.2.3   - El. wiatrowe
277,8
161,0
172,5
1.2.4   - El. inne odnawialne
12,8
10,3
125,2
1.2.5   - Przemyslowe
2 155,7
2188,6
98,5
2 Moc niedyspozycyjna (ubytki mocy) w el. krajowych
9 084,4
7928,3
114,6
2.1 z tego: Spowodowane remontami kapitalnymi
1 613,5
1644,8
98,1
2.2   Spowodowane remontami średnimi
1 389,3
1517,8
91,5
2.3   Spowodowane remontami bieżącymi
554,2
370,0
149,8
2.4   Spowodowane remontami awaryjnymi
1 114,4
1057,1
105,4
2.5   Spowodowane warunkami ekspolatacyjnymi
3 264,7
2199,4
148,4
2.6   Ciepłownicze
1 148,4
1139,2
100,8
3 Moc dodatkowa el. krajowych
128,5
27,0
475,5
3.1   Przeciążenia
31,2
22,5
138,8
3.2   Rozruch inwestycyjny
97,3
4,5
2139,7
4. Moc dypozycyjna el. krajowych
25 733,5
26899,5
95,7
4.1 z tego: JWCD
20 605,7
21772,8
94,6
4.1.1   - Cieplne
19 088,2
20254,0
94,2
4.1.2   - Wodne
1 517,5
1518,7
99,9
4.2   nJWCD
5 127,8
5126,7
100,0
4.2.1   - Zawodowe cieplne
3 714,0
3676,6
101,0
4.2.2   - Zawodowe wodne
417,5
469,6
88,9
4.2.3   - El. wiatrowe
78,0
43,4
179,8
4.2.4   - El. inne odnawialne
0,0
0,0
-
4.2.5   - Przemyslowe
918,3
937,1
98,0
5. Obciązenie el. krajowych
21 207,3
21890,9
96,9
5.1 z tego: JWCD
16 896,3
17512,6
96,5
5.1.1   - Cieplne
16 394,0
17095,4
95,9
5.1.2   - Wodne
502,4
417,2
120,4
5.2   nJWCD
4 311,0
4378,3
98,5
5.2.1   - Zawodowe cieplne
3 047,8
3072,0
99,2
5.2.2   - Zawodowe wodne
266,9
325,9
81,9
5.2.3   - El. wiatrowe
78,0
43,4
179,8
5.2.4   - El. inne odnawialne
0,0
0,0
-
5.2.5   - Przemyslowe
918,3
937,1
98,0
6. Ubytki na warunki pracy sieci
327,8
394,6
83,1
7. Rezerwy mocy w nJWCD
816,4
747,4
109,2
8. Rezerwa mocy w JWCD dostępna dla OSP
3 383,0
3868,0
87,5
8.1. w tym: JWCD cieplnych
2 367,8
2782,1
85,1
8.2.   JWCD wodnych
1 015,1
1085,9
93,5
9. Krajowe saldo wymiany międzynarodowej
58,2
-710,3
-
10. Krajowe zapotrzebowanie pokryte
21 265,5
21180,1
100,4
11. Korekty poboru mocy
-0,9
-1,5
-
12. Krajowe zapotrzebowanie normalne
21 222,3
21178,6
100,2
13. Krajowe zapotrzebowanie mocy maksymalne
25 120,5
24611,0
102,1
  w dniu:
2008-01-04
2007-12-18

 
Tabela nr 5.2. Bilans mocy w rannym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w wartościach średnich rocznych z dni roboczych dla 2007 i 2008r.

LP. Składnik
Rok 2008
Rok 2007
Dynamika
[MW]
[MW]
[%]
1 Moc osiągalna el. krajowych
34 689,6
34 800,8
99,7
1.1 z tego: JWCD
25 235,7
25 457,6
99,1
1.1.1   - Cieplne
23 539,7
23 797,3
98,9
1.1.2   - Wodne
1 696,0
1 660,3
102,1
1.2   nJWCD
9 453,9
9 343,2
101,2
1.2.1   - Zawodowe cieplne
6 410,4
6 353,0
100,9
1.2.2   - Zawodowe wodne
597,2
630,4
94,7
1.2.3   - El. wiatrowe
277,8
161,0
172,5
1.2.4   - El. inne odnawialne
12,8
10,3
125,2
1.2.5   - Przemyslowe
2 155,7
2 188,6
98,5
2 Moc niedyspozycyjna (ubytki mocy) w el. krajowych
9 183,7
8 059,3
114,0
2.1 z tego: Spowodowane remontami kapitalnymi
1 619,8
1 649,4
98,2
2.2   Spowodowane remontami średnimi
1 400,1
1 530,9
91,5
2.3   Spowodowane remontami bieżącymi
567,7
393,4
144,3
2.4   Spowodowane remontami awaryjnymi
1 103,2
1 080,7
102,1
2.5   Spowodowane warunkami ekspolatacyjnymi
3 314,6
2 226,6
148,9
2.6   Ciepłownicze
1 178,4
1 178,3
100,0
3 Moc dodatkowa el. krajowych
119,5
23,8
502,3
3.1   Przeciążenia
27,4
18,3
150,1
3.2   Rozruch inwestycyjny
92,0
5,5
1667,5
4. Moc dypozycyjna el. krajowych
25 625,4
26 765,3
95,7
4.1 z tego: JWCD
20 571,1
21 719,1
94,7
4.1.1   - Cieplne
19 065,1
20 210,4
94,3
4.1.2   - Wodne
1 506,0
1 508,7
99,8
4.2   nJWCD
5 054,3
5 046,2
100,2
4.2.1   - Zawodowe cieplne
3 671,6
3 614,8
101,6
4.2.2   - Zawodowe wodne
398,0
460,3
86,5
4.2.3   - El. wiatrowe
74,1
42,2
175,5
4.2.4   - El. inne odnawialne
0,0
0,0
-
4.2.5   - Przemyslowe
910,6
928,9
98,0
5. Obciązenie el. krajowych
20 566,1
21 303,6
96,5
5.1 z tego: JWCD
16 354,6
17 049,5
95,9
5.1.1   - Cieplne
16 099,2
16 801,9
95,8
5.1.2   - Wodne
255,4
247,6
103,1
5.2   nJWCD
4 211,6
4 254,1
99,0
5.2.1   - Zawodowe cieplne
2 999,7
3 008,1
99,7
5.2.2   - Zawodowe wodne
227,2
275,0
82,6
5.2.3   - El. wiatrowe
74,1
42,2
175,5
5.2.4   - El. inne odnawialne
0,0
0,0
-
5.2.5   - Przemyslowe
910,6
928,9
98,0
6. Ubytki na warunki pracy sieci  
392,4
514,6
76,3
7. Rezerwy mocy w nJWCD  
841,6
790,5
106,5
8. Rezerwa mocy w JWCD dostępna dla OSP
3 826,4
4 157,9
92,0
8.1. w tym: JWCD cieplnych
2 575,8
2 914,7
88,4
8.2.   JWCD wodnych
1 250,6
1 243,3
100,6
9. Krajowe saldo wymiany międzynarodowej
41,2
-874,3
-
10. Krajowe zapotrzebowanie pokryte
20 607,3
20 429,5
100,9
11. Korekty poboru mocy
-4,1
-3,9
106,1
12. Krajowe zapotrzebowanie normalne
20 603,2
20 425,6
100,9
13. Krajowe zapotrzebowanie mocy maksymalne
23 575,2
23 631,9
99,8
  w dniu:
2008-01-04
2007-12-18

 

 
5.2 Bilans mocy w dniach, w których wystąpiło maksymalne i minimalne zapotrzebowanie na moc w szczycie wieczornym w dniach roboczych
w 2008 roku

Tabela 5.3. Bilans mocy w dniu 4 stycznia 2008 r., w którym wystąpiło maksymalne zapotrzebowanie na moc i w dniu 4 lipca 2008 r., w którym wystąpiło minimalne zapotrzebowanie na moc w dniach roboczych w szczycie wieczornym w 2008 roku.

 

LP.
Składnik
Dzień 04.01.2008 r.
Dzień 4.07.2008 r.
Dynamika
[MW]
[MW]
[%]
1 Moc osiągalna el. krajowych
34 637,4
34 429,4
100,6
1.1 z tego: JWCD
25 257,0
24 896,0
101,5
1.1.1   - Cieplne
23 561,0
23 200,0
101,6
1.1.2   - Wodne
1 696,0
1 696,0
100,0
1.2   nJWCD
9 380,4
9 533,4
98,4
1.2.1   - Zawodowe cieplne
6 346,4
6 515,8
97,4
1.2.2   - Zawodowe wodne
596,9
597,4
99,9
1.2.3   - El. wiatrowe
209,6
274,7
76,3
1.2.4   - El. inne odnawialne
11,5
13,4
85,8
1.2.5   - Przemyslowe
2 216,1
2 132,3
103,9
2 Moc niedyspozycyjna (ubytki mocy) w el. krajowych
6 007,5
10 352,1
58,0
2.1 z tego: Spowodowane remontami kapitalnymi
1 579,4
1 593,0
99,1
2.2   Spowodowane remontami średnimi
7,7
2 405,9
0,3
2.3   Spowodowane remontami bieżącymi
253,7
703,0
36,1
2.4   Spowodowane remontami awaryjnymi
722,7
1 173,0
61,6
2.5   Spowodowane warunkami ekspolatacyjnymi
2 667,6
3 194,6
83,5
2.6   Ciepłownicze
776,4
1 282,6
60,5
3 Moc dodatkowa el. krajowych
28,4
23,7
119,8
3.1   Przeciążenia
28,4
23,7
119,8
3.2   Rozruch inwestycyjny
0,0
0,0
-
4. Moc dypozycyjna el. krajowych
28 658,3
24 101,0
118,9
4.1 z tego: JWCD
21 923,8
20 724,0
105,8
4.1.1   - Cieplne
20 454,6
19 163,0
106,7
4.1.2   - Wodne
1 469,2
1 561,0
94,1
4.2   nJWCD
6 734,5
3 377,0
199,4
4.2.1   - Zawodowe cieplne
5 026,0
2 261,9
222,2
4.2.2   - Zawodowe wodne
339,4
325,2
104,4
4.2.3   - El. wiatrowe
150,0
71,1
211,0
4.2.4   - El. inne odnawialne
0,0
0,0
-
4.2.5   - Przemyslowe
1 219,1
718,8
169,6
5. Obciązenie el. krajowych
25 171,6
17 870,2
140,9
5.1 z tego: JWCD
19 105,0
15 327,7
124,6
5.1.1   - Cieplne
18 528,5
15 327,7
120,9
5.1.2   - Wodne
576,5
0,0
-
5.2   nJWCD
6 066,6
2 542,5
238,6
5.2.1   - Zawodowe cieplne
4 585,6
1 655,1
277,1
5.2.2   - Zawodowe wodne
111,9
97,5
114,8
5.2.3   - El. wiatrowe
150,0
71,1
211,0
5.2.4   - El. inne odnawialne
0,0
0,0
-
5.2.5   - Przemyslowe
1 219,1
718,8
169,6
6. Ubytki na warunki pracy sieci
733,3
574,3
-
7. Rezerwy mocy w nJWCD
667,9
834,5
80,0
8. Rezerwa mocy w JWCD dostępna dla OSP
2 085,5
4 822,0
43,2
8.1. w tym: JWCD cieplnych
1 192,8
3 261,0
36,6
8.2.   JWCD wodnych
892,7
1 561,0
57,2
9. Krajowe saldo wymiany międzynarodowej
-22,4
-118,4
18,9
10. Krajowe zapotrzebowanie pokryte
25 149,2
17 751,8
141,7
11. Korekty poboru mocy
-28,7
-3,3
-
12. Krajowe zapotrzebowanie normalne
25 120,5
17 748,5
141,5


 


6. KRAJOWA PRODUKCJA I ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ


Rysunek nr 6.1. Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach krajowych, w poszczególnych miesiącach 2007 i 2008 r.Rysunek nr 6.2. Procentowy udział w krajowej produkcji energii elektrycznej poszczególnych grup elektrowni według rodzajów paliw w 2008 r.Tabela nr 6.1. Struktura produkcji energii elektrycznej w elektrowniach krajowych, wielkości wymiany energii elektrycznej z zagranicą i krajowe zużycie energii elektrycznej w latach 2006 - 2008.

 
2006
2007
2007/2006
2008
2008/2007
GWh
GWh
%
GWh
%
1 Produkcja energii elektrycznej ogółem
160 847
159 528
99,2
155 574
97,5
1.1 Elektrownie zawodowe
152 498
150 866
98,9
146 850
97,3
  w tym:
1.1.1 elektrownie. zawodowe wodne
2 822
2 682
95,0
2 516
93,8
1.1.2 elektrownie zawodowe cieplnew tym:
149 676
148 184
99,0
144 334
97,4
1.1.2.1 na węglu kamiennym
92 111
93 133
101,1
86 549
92,9
1.1.2.2. na węglu brunatnym
53 518
51 142
95,6
53 798
105,2
1.1.2.3. gazowe
4 046
3 908
96,6
3 987
102,0
1.2 El Wiatrowe i inne odnawialne
70
446
-
680
152,5
1.3 Elektrownie przemysłowe
8 280
8 216
99,2
8 044
97,9
2 Wymiana zagraniczna
-11 001
-5 358
48,7
-684
12,8
3 Krajowe zużycie energii
149 847
154 170
102,9
154 890
100,5Tabela nr 6.2. Krajowa produkcja i zużycie energii elektrycznej(w GWh) w latach 1988 - 2008.

Rok Krajowa produkcja energii z tego: Krajowe zużycie energii
Elektrownie zawodowe
z tego:
Elektrownie przemysłowe i inne odnawialne
Elektrownie cieplne
Elektrownie wodne
1988
144 340
135 933
133 359
4 053
8 407
148 427
1989
145 488
136 924
133 151
3 773
8 564
147 214
1990
136 336
128 199
124 899
3 300
8 137
135 275
1991
134 610
126 783
123 395
3 388
7 827
131 922
1992
132 835
124 557
120 993
3 564
8 278
128 803
1993
133 747
125 264
121 711
3 553
8 483
131 336
1994
134 890
126 422
122 678
3 744
8 468
132 211
1995
138 701
130 176
126 362
3 814
8 525
135 900
1996
142 717
134 352
130 513
3 839
8 365
139 593
1997
142 414
134 380
130 641
3 739
8 034
140 228
1998
142 244
134 554
130 311
4 243
7 690
138 770
1999
141 286
133 693
129 535
4 157
7 593
136 351
2000
144 417
136 762
132 778
3 984
7 655
138 043
2001
144 572
136 413
132 356
4 057
8 159
137 843
2002
143 233
135 123
131 400
3 722
8 110
136 165
2003
150 751
142 494
139 348
3 146
8 257
140 590
2004
153 362
144 821
141 296
3 525
8 541
144 069
2005
156 024
147 617
144 030
3 587
8 407
144 838
2006
160 848
152 498
149 676
2 822
8 350
149 847
2007
159 528
150 866
148 184
2 682
8 662
154 170
2008
155 574
146 850
144 334
2 516
8 044
154 890
Rysunek nr 6.3. Produkcja energii elektrycznej w latach 1950 - 2008.Rysunek nr 6.4. Krajowa miesięczna produkcja i zużycie energii elektrycznej w 2008 r.


.
Rysunek nr 6.5. Krajowa produkcja i zużycie energiielektrycznej w latach 1988-2008.7. WYMIANA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z ZAGRANICĄ


Rysunek nr 7.1. Godzinowe zdolności przesyłowe netto (NTC) na przekroju wymiany międzysystemowej równoległej udostępnione przez OSP w kolejnych kwartałach 2008 r.Tabela nr 7.1. Wymiana energii elektrycznej z zagranicą (w MWh) w 2008r

LP. Wyszczególnienie Pobór [MWh] Oddanie MWh
1. Wymiana z UCTE 5 634 838   9 558 278  
1.1 Wymiana równoległa 5 634 833   8 533 715  
1.2 Wymiana nierównoległa 5   1 024 563  
2. Pozostała wymiana 3 384 952   145 596  
3. Razem 9 019 790   9 703 874  
8. PRACA SIECI

8.1. Analiza pracy linii najwyższych napięć

Tabela nr 8.1. Zestawienie wyłączeń linii 750 kV, 400 kV i 220 kV w 2008 r.

Lp. Wyszczególnienie
Miano
Łącznie
Planowe
Awaryjne
Operatywne
Dla obniżenia napięć
1 Sumaryczna długość linii na koniec okresu
km
19 629,40
2 Łączna ilość odcinków linii na koniec okresu
szt.
3028
3 Sumaryczna długość wyłączonych linii
km
11 621,90
11 466,52
7 170,31
2 675,03
1 715,24
4 Ilość wyłączonych odcinków linii
szt.
188
185
97
42
16
5 Ilość wyłączeń linii
szt.
1 154
892
176
47
50
6 Średnia liczba wyłączeń na odcinek linii
szt.
6,14
4,74
0,94
0,25
0,27
7 Średnia liczba wyłączeń na 100 km linii
szt.
9,93
7,68
1,51
0,4
0,43
8 Czas trwania wyłączeń linii
h
90 612
62 766
10 877
11 782
5 425
9 Średni czas trwania wyłączeń na odcinek linii
h
481,98
333,86
57,85
62,67
28,85
10 Średni czas trwania wyłączeń na 100 km linii
h
779,67
540,07
93,59
101,38
46,68
11 Dostępność linii
%
99,68
99,76
99,96
99,96
99,98Tabela nr 8.2. Zestawienie wskaźników wyłączeń linii 750 kV, 400 kV i 220 kV w latach 1988 - 2008.

Rok
Średnia ilość wyłączeń na 100 km [szt/100 km.]
Średni czas trwania wyłączeń na 100 km [h/100km]
Planowe
Awaryjne
Napięciowe
Operatywne
Ogółem
Planowe
Awaryjne
Napięciowe
Operatywne
Ogółem
1988
9,42
1,93
0,81
0,69
12,85
326,18
34,90
4,42
22,53
388,03
1989
10,76
1,17
0,70
0,77
13,40
324,06
18,60
5,84
35,77
384,27
1990
10,84
1,81
1,62
0,54
14,81
406,12
57,27
113,63
5,14
582,16
1991
11,73
1,41
2,72
0,50
16,36
364,57
21,43
168,54
76,83
631,37
1992
10,31
1,69
2,77
1,21
15,98
310,38
45,22
154,62
107,14
617,36
1993
11,62
1,33
3,23
0,81
16,99
274,79
22,92
187,78
110,71
596,20
1994
13,61
1,59
3,26
0,72
19,18
605,12
40,19
165,59
132,89
943,79
1995
12,52
1,58
2,96
0,62
17,68
474,31
14,69
136,07
97,37
722,44
1996
11,80
2,17
1,80
0,79
16,56
541,51
25,81
107,78
57,40
732,50
1997
10,78
1,78
1,54
0,77
14,87
655,09
35,45
98,44
33,83
822,81
1998
9,80
1,48
1,97
0,79
14,04
438,76
17,91
113,67
60,42
630,76
1999
9,84
1,64
2,00
0,64
14,12
469,84
19,41
113,09
63,48
665,82
2000
9,25
1,51
1,51
0,77
13,04
480,84
37,81
100,51
73,08
692,24
2001
10,24
1,63
2,02
0,81
14,70
553,31
19,20
98,35
91,25
762,11
2002
9,99
1,81
1,77
0,97
14,54
394,52
37,99
104,99
79,14
616,64
2003
9,24
1,30
0,82
0,64
12,00
434,81
27,58
78,29
79,09
619,77
2004
8,71
1,67
0,46
0,41
11,25
368,85
31,74
58,68
74,09
533,36
2005
8,65
1,45
0,58
0,49
11,18
337,29
16,28
69,14
74,52
497,23
2006
7,71
1,32
0,56
0,57
10,16
522,60
10,06
53,56
76,91
663,13
2007
5,14
1,22
0,28
0,43
7,07
240,02
38,88
37,35
39,39
355,64
2008
7,68
1,51
0,43
0,40
10,02
540,07
93,59
46,68
101,38
781,72Rysunek nr 8.1. Średnia ilość wyłączeń na 100 km liniinajwyższych napięć w latach 1988 - 2008Rysunek nr 8.2. Średni czas trwania wyłączeń na 100km linii najwyższych napięć w latach 1988 - 2008.8.2. Analiza pracy transformatorów najwyższych napięć


Tabela nr 8.3. Zestawienie wskaźników wyłączeń transformatorów750 kV, 400 kV, 220 kV w 2008 r.

Lp. Wyszczególnienie
Miano
Łącznie
Planowe
Awaryjne
Operatywne
1 Sumaryczna moc wszystkich transformatorów
MVA
39 527
2 Łączna ilość transformatorów
szt.
185
3 Sumaryczna moc wyłączanych transformatorów
MVA
38 282
38 122
13 710
5 520
4 Średnia moc wyłączanych transformatorów
215
5 Ilość wyłączanych transformatorów
szt.
178
177
65
28
6 Ilość wyłączeń transformatorów
szt.
805
688
83
36
7 Średnia liczba wyłączeń transformatorów
szt.
4,52
3,87
0,47
0,2
8 Średnia liczba wyłączeń na 100 MVA mocy
szt.
2,1
1,8
0,22
0,09
9 Czas trwania wyłączeń transformatorów
h
56 918
48 442
8 236
248
10 Średni czas trwania wyłączeń transformatorów
h
319,76
272,15
46,27
1,39
11 Średni czas trwania wyłączeń na 100 MVA mocy
h
148,68
126,54
21,51
0,65
12 Dostępność transformatorów
%
96,5
97,02
99,49
99,98


Tabela nr 8.4. Zestawienie wskaźników wyłączeń transformatorów 750 kV, 400kVi 220kV w latach 1988-2008.

Rok
Średnia ilość wyłączeń transformatorów [szt.]
Średni czas trwania wyłączeń transformatorów [h]
Planowe
Awaryjne
Napięciowe
Operatywne
Ogółem
Planowe
Awaryjne
Napięciowe
Operatywne
Ogółem
1988
3,76
0,4
2,17
0,52
6,85
96
4,97
62,79
12,79
176,55
1989
3,34
1,66
0,18
0,42
5,6
46,31
91,71
3,98
6,48
148,48
1990
3,14
0,3
0,02
0,12
3,58
91,26
8,14
0,16
0,97
100,53
1991
3,96
0,3
0,36
0,26
4,88
124,71
3,12
8,49
6,05
142,37
1992
2,91
0,66
0,49
0,62
4,68
150,51
18,07
10,81
26,48
205,87
1993
4,62
0,51
0,38
0,25
5,76
140,37
29,02
31,56
5,27
206,22
1994
5,55
0,28
0,42
0,23
6,48
166,35
21,34
10,77
2,22
200,68
1995
5,04
0,58
0,38
0,09
6,09
216,65
8,65
6,34
0,24
231,88
1996
4,85
0,45
0,02
0,32
5,64
217,52
58,65
0,26
38,46
314,89
1997
3,69
0,56
0,09
0,41
4,75
438,7
102,85
3,38
2,84
547,77
1998
5,44
0,48
0,02
0,57
6,51
220,04
74,22
0,51
9,38
304,15
1999
4,74
0,63
0,01
0,54
5,91
253,88
103,28
0,31
8,24
365,71
2000
4,55
0,54
0
0,56
5,65
248,96
123,86
0
11,63
384,45
2001
4,44
0,46
0
0,48
5,38
344,51
95,29
0
4,77
444,57
2002
3,68
0,48
0
0,21
4,37
289,11
57,77
0
1,7
348,58
2003
4,02
0,44
0
0,18
4,64
270,33
118,25
0
1,03
389,61
2004
3,77
0,4
0
0,18
4,35
223,99
109,24
0
1,07
334,3
2005
4,11
0,39
0
0,18
4,68
227,49
111,02
0
1,27
339,79
2006
3,35
0,37
0
0,23
3,94
357,78
48,19
0
1,29
403,29
2007
3,58
0,37
0
0,21
4,16
255,18
16,05
0
0,79
272,02
2008
3,87
0,47
0
0,2
4,54
272,15
46,27
0
1,39
319,81Rysunek nr 8.3. Średnia ilość wyłączeń transformatorów najwyższych napięć w latach 1988-2008.Rysunek nr 8.4. Średni czas trwania wyłączeń transformatorównajwyższych napięć w latach 1988-2008


9. POZIOMY NAPIĘĆ

Tabela nr 9.1. Poziomy napięć w wybranych węzłach sieci NN w 2008r.

Rozdzielnia
Dni robocze: styczeń 2008 r.
Dni świąteczne: lipiec 2008 r.
Umaks
Umin
Umaks
Umin
 Abramowice 220 kV
234
229
231
227
 Bujaków 220 kV
234
229
236
232
 Dobrzeń 400 kV
416
412
417
412
 Joachimów 400 kV
411
404
417
411
 Klikowa 220 kV
239
235
239
235
 Kielce 220 kV
242
238
243
239
 Kozienice 400 kV
410
401
415
404
 Kozienice 220 kV
240
234
239
231
 Krajnik 400 kV
405
402
407
403
 Krajnik 220 kV
238
234
238
235
 Lublin 400 kV
412
399
409
399
 Miłosna 400 kV
414
401
408
399
 Miłosna 220 kV
240
231
235
227
 Pątnów 220 kV
230
226
227
221
 Plewiska 220 kV
221
221
228
217
 Płock 400 kV
414
402
408
396
 Połaniec 400 kV
414
404
414
406
 Połaniec 220 kV
243
238
244
241
 Rogowiec 400 kV
413
404
419
410
 Rogowiec 220 kV
240
236
241
238
 Rzeszów 400 kV
417
407
410
402
 Tucznawa 400 kV
414
409
417
412
 Żarnowiec 400 kV
415
408
416
409


 

 


10. OGRANICZENIA W DOSTAWACH ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Tabela nr 10.1. Ograniczenia w dostawach energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach 2008 r.

Lp.
Wyszczególnienie
Miesiące
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1.     Ograniczenia dostaw energii z braku mocy w KSE 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.      Ograniczenia dostaw energii w wyniku     awarii systemowych  i sieciowych w tym:
4 867
2 749
4 886
4 472
355
233
1257
3807
107
47
391
34
2.1.           z powodu złych warunków atmosferycznych.
4776
2714
4803
4377
0
100
1145
3072
0
0
343
0
3.     Razem ograniczenia dostaw.
4 867
2 749
4 886
4 472
355
233
1257
3807
107
47
391
34


 


11. CZĘSTOTLIWOŚĆ W KSE

Rysunek nr 11.1. Częstotliwość bazowa w poszczególnych miesiącach 2008 r.Rysunek nr 11.2. Rozkład godzinowych odchyłek częstotliwości od wartości bazowej w 2008 r.Rysunek nr 11.3. Godzinowy rozkład odchyłek częstotliwości od wartości bazowej w 2008 r.


 


Rysunek nr 11.4. Odchyłki częstotliwości od wartości bazowej w 2008 r.Tabela nr 11.1. Częstotliwość minimalna, maksymalnai średnia roczna w latach 1980-2008

Rok
Częstotliwość średnia  roczna
Częstotliwość maksymalna w roku
Częstotliwość minimalna w roku
[Hz]
[Hz]
[Hz]
1980
49,600
50,520
48,800
1981
49,560
50,460
48,810
1982
49,500
50,500
48,700
1983
49,710
50,530
48,690
1984
49,570
50,480
48,600
1985
49,640
50,900
47,240
1986
49,870
50,880
48,420
1987
50,000
50,590
48,500
1988
50,030
50,570
48,390
1989
50,020
50,540
48,710
1990
50,030
50,410
48,700
1991
49,990
50,620
49,140
1992
50,033
50,610
49,380
1993
50,015
50,403
49,419
1994
50,002
50,535
49,446
1995
50,000
50,257
49,833
1996
50,000
50,154
49,878
1997
50,000
50,146
49,874
1998
50,000
50,099
49,879
1999
50,000
50,101
49,855
2000
50,000
50,138
49,861
2001
50,000
50,115
49,855
2002
50,000
50,123
49,859
2003
50,000
50,245
49,868
2004
50,001
50,131
49,868
2005
50,001
50,127
49,854
2006
49,999
50,623
49,840
2007
50,001
50,127
49,854
2008
50,000
50,133
49,857

* - duża odchyłka częstotliwości spowodowana awarią systemu na terenie Niemiec (4.11.2006r.)


Rysunek nr 11.5 Częstotliwość minimalna, maksymalna i średnia roczna w latach 1980-2008.