Raport 2007 RB

CZESC II

Raport z funkcjonowania Rynku Bilansującego w 2007 roku

1. STRUKTURA PODMIOTOWA I OBIEKTOWA RYNKU BILANSUJĄCEGO

Tabela nr 1.1. Zestawienie struktury podmiotowej i obiektowej Rynku Bilansującego
Rysunek nr 1.1. Ilości energii elektrycznej odebranej z obszaru Rynku Bilansującego przez poszczególne rodzaje Jednostek Grafikowych w 2007 r., (ER)
Rysunek nr 1.2. Ilości energii elektrycznej dostarczonej do obszaru Rynku Bilansującego przez poszczególne rodzaje Jednostek Grafikowych w 2007 r., (ER)


2. ANALIZA SPOSOBU GRAFIKOWANIA UMÓW SPRZEDAŻY ENERGII (USE) PRZEZ JEDNOSTKI GRAFIKOWE AKTYWNE CIEPLNE

2.1. POKRYCIE ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNYCH ZAWARTYMI UMOWAMI SPRZEDAŻY ENERGII I SPOSÓB ICH GRAFIKOWANIA
Rysunek nr 2.1. Pokrycie zdolności produkcyjnych Jednostek Grafikowych wytwórczych aktywnych cieplnych przez zgłoszone umowy sprzedaży energii
Rysunek nr 2.2. Wykorzystanie zdolności wytwórczych Jednostek Grafikowych aktywnych cieplnych, dla których zgłaszane były umowy sprzedaży energii (dla których ED >0)

2.2. UWZGLĘDNIANIE W GRAFIKOWANIU UMÓW SPRZEDAŻY ENERGII OGRANICZEŃ SYSTEMOWYCH

Rysunek nr 2.3. Zestawienie Średniej rocznej liczby JG wytwórczych aktywnych, dla których nie były zgłoszone USE a zostały zaangażowane przez OSP do pracy ze względu na koniecznośc likwidacji ograniczeń systemowych w 2007 r.
Rysunek nr 2.4. Średnie roczne godzinowe ilości energii wynikające z braku pokrycia umowami sprzedaży energii występujących ograniczeń systemowych w 2007 r.


3. ANALIZA OFERT BILANSUJĄCYCH

3.1 ANALIZA OFERT PRZYROSTOWYCH
Rysunek nr 3.1. Ilości energii zgłoszonej dla poszczególnych cen pasm przyrostowych ofert bilansujących przez wytwórców dla Jednostek Grafikowych wytwórczych aktywnych w 2007 r.

3.2. ANALIZA OFERT REDUKCYJNYCH
Rysunek nr 3.2. Ilości energii zgłoszonej dla poszczególnych cen pasm redukcyjnych ofert bilansujących przez wytwórców dla Jednostek Grafikowych wytwórczych aktywnych w 2007 r.
Rysunek nr 3.3. Ilości energii zgłoszonej dla cen pasm redukcyjnych ofert bilansujących wiekszych niż 71 zł przez wytwórców dla Jednostek Grafikowych wytwórczych aktywnych w 2007 r.
Rysunek nr 3.4. Ilości energii zgłoszonej w pasmach redukcyjnych ofert bilansujących z ceną 70 - 71 zł/MWh i z cenami powyżej 71 zł/MWh przez wytwórców dla Jednostek Grafikowych wytwórczych aktywnych w 2007 r.


4. ANALIZA WOLUMENÓW ENERGII BILANSUJĄCEJ

Tabela nr 4.1. Ilości energii bilansującej dostarczonej (sprzedanej) na Rynek Bilansujący i odebranej (zakupionej) z Rynku Bilansującego przez poszczególne rodzaje Jednostek Grafikowych w 2007 roku.

4.1. ILOŚCI ENERGII BILANSUJĄCEJ DOSTARCZONEJ NA RB I ODEBRANEJ Z RB PRZEZ SPÓŁKI DYSTRYBUCYJNE
Rysunek nr 4.1. Struktura zakupu energii elektrycznej przez spółki dystrybucyjne w 2007 r. w poszczególnych segmentach rynku.
Rysunek nr 4.2. Zestawienie ilości energii bilansującej zakupionej z RB i sprzedanej na RB przez spółki dystrybucyjne w 2007 r.
Rysunek nr 4.3. Procentowy udział ilości energii bilansującej zakupionej z RB i sprzedanej na RB przez spółki dystrybucyjne w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED) w 2007 roku.

4.2. ILOŚCI ENERGII BILANSUJĄCEJ DOSTARCZONEJ NA RB I ODEBRANEJ Z RB PRZEZ DUŻYCH ODBIORCÓW KOŃCOWYCH
Rysunek nr 4.4. Zestawienie deklarowanych ilości dostaw energii (ED) oraz energii bilansującej zakupionej i sprzedanej przez odbiorców końcowych w 2007 roku.
Rysunek nr 4.5. Procentowy udział energii bilansującej zakupionej z RB i sprzedanej na RB przez odbiorców końcowych w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED) w 2007 roku.

4.3. ILOŚCI ENERGII BILANSUJĄCEJ DOSTARCZONEJ NA RB I ODEBRANEJ Z RB PRZEZ JG WYTWÓRCZE AKTYWNE CIEPLNE
Rysunek nr 4.6. Struktura sprzedaży energii w 2007 roku przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe wytwórcze aktywne cieplne.
Rysunek nr 4.7. Zestawienie energii bilansującej planowanej sprzedanej z pasm przyrostowych na RB i zakupionej z pasm redukcyjnych z RB przez Jednostki Grafikowe wytwórcze aktywne cieplne w 2007 roku.
Rysunek nr 4.8. Procentowy udział energii bilansującej planowanej sprzedanej z pasm przyrostowych na RB i zakupionej z pasm redukcyjnych z RB przez Jednostki Grafikowych wytwórcze aktywne cieplne w stosunku do energii deklarowanej (ED) w 2007 r.
Rysunek nr 4.9. Zestawienie energii bilansującej planowanej swobodnej sprzedanej z pasm przyrostowych na RB i zakupionej z pasm redukcyjnych z RB przez Jednostki Grafikowe wytwórcze aktywne cieplne w 2007 r.
Rysunek nr 4.10. Procentowy udział energii bilansującej planowanej swobodnej sprzedanej na RB z pasm przyrostowych i zakupionej z RB z pasm redukcyjnych przez Jednostki Grafikowe wytwórcze aktywne cieplne w 2007 roku w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED).
Rysunek nr 4.11. Zestawienie energii bilansującej planowanej wymuszonej sprzedanej na RB z pasm przyrostowych i zakupionej z RB z pasm redukcyjnych przez Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2007 r.
Rysunek nr 4.12. Procentowy udział energii bilansującej planowanej wymuszonej sprzedanej na RB z pasm przyrostowych i zakupionej z RB z pasm redukcyjnych przez Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED) w 2007 r.
Rysunek nr 4.13. Zestawienie ilości energii bilansującej nieplanowanej zakupionej z RB i sprzedanej na RB przez Jednostki Grafikowe wytwórcze aktywne cieplne w 2007 r.
Rysunek nr 4.14. Procentowy udział energii bilansującej nieplanowanej zakupionej z RB oraz sprzedanej na RB przez Jednostki Grafikowe wytwórcze aktywne cieplne w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED) w 2007 r.

4.4 ILOŚCI ENERGII BILANSUJĄCEJ NIEPLANOWANEJ DOSTARCZONEJ NA RB I ODEBRANEJ Z RB PRZEZ JG WYTWÓRCZE PASYWNE CIEPLNE
Rysunek nr 4.15. Zestawienie ilości energii bilansującej nieplanowanej sprzedanej na RB i zakupionej z RB przez Jednostki Grafikowe wytwórcze pasywne cieplne w 2007 r.
Rysunek nr 4.16. Procentowe zestawienie ilości energii bilansującej nieplanowanej sprzedanej na RB i zakupionej z RB przez Jednostki Grafikowe wytwórcze pasywne cieplne w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED) w 2007 r.


5. ANALIZA CEN ROZLICZENIOWYCH

5.1. CENY ROZLICZENIOWE ODCHYLENIA
Rysunek nr 5.1. Przebieg zmienności ceny CRO w 2007 r.
Rysunek nr 5.2. Przebieg zmienności ceny CROz w 2007 r.
Rysunek nr 5.3. Przebieg zmienności ceny CROs w 2007 r.

5.2. CENY ROZLICZENIOWE KOREKTY POZYCJI KONTRAKTOWEJ (CRK)

Rysunek nr 5.4. Średnie ważone ceny EBP dostarczonej na RB i odebranej z RB przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2007 r.
Rysunek nr 5.5. Średnie ważone ceny EBP swobodnej dostarczonej na RB i odebranej z RB przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2007 r.
Rysunek nr 5.6. Średnie ważone ceny EBP wymuszonej dostarczonej na RB i odebranej z RB przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2007 r.

5.3. CENY ENERGII BILANSUJĄCEJ DLA JGO SPÓLEK DYSTRYBUCYJNYCH
Rysunek nr 5.7. Średnie ważone ceny energii bilansującej odebranej z RB i dostarczonej na RB przez Jednostki Grafikowe Odbiorcze spółek dystrybucyjnych w 2007 r.

5.4. CENY ENERGII BILANSUJĄCEJ DLA JGO ODBIORCÓW KONCOWYCH
Rysunek nr 5.8. Średnie ważone ceny energii bilansującej odebranej z RB i dostarczonej na RB przez Jednostki Grafikowe Odbiorcze odbiorców końcowych w 2007 r.

5.5. CENY ENERGII BILANSUJĄCEJ NIEPLANOWANEJ DLA JGWA CIEPLNYCH

Rysunek nr 5.9. Średnie ważone ceny energii bilansującej nieplanowanej dostarczonej na RB i odebranej z RB przez Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2007 roku.

5.6. CENY ENERGII BILANSUJĄCEJ DLA JGWP CIEPLNYCH
Rysunek nr 5.10. Średnie ważone ceny energii bilansującej dostarczonej na RB i odebranej z RB przez Jednostki Grafikowe Wytwórcze pasywne cieplne w 2007 roku.6. ANALIZA KOSZTÓW NA RYNKU BILANSUJĄCYM

6.1. CAŁKOWITE KOSZTY POKRYCIA ZAPOTRZEBOWANIA (KCZ)

Rysunek nr 6.1. Całkowite koszty pokrycia zapotrzebowania w obszarze Rynku Bilansującego (KCZ) w poszczególnych miesiącach 2007 roku.
Rysunek nr 6.2. Roczne całkowite koszty pokrycia zapotrzebowania w obszarze Rynku Bilansującego (KCZ) w poszczególnych godzinach doby oraz ich procentowy udział w calkowitym koszcie rocznym.

6.2. KOSZTY USUWANIA OGRANICZEŃ (KO)
Rysunek nr 6.3. Koszty usuwania ograniczeń (KO) w poszczególnych miesiącach 2007 r.
Rysunek nr 6.4. Roczne koszty usuwania ograniczeń systemowych (KO) w poszczególnych godzinach doby oraz ich procentowy udział w całkowitym koszcie rocznym.


1. STRUKTURA PODMIOTOWA I OBIEKTOWA RYNKU BILANSUJĄCEGO

Tabela nr 1.1. Zestawienie struktury podmiotowej i obiektowej Rynku Bilansującego

Podmioty i obiekty na Rynku Bilansującym
31.12.2005 r.
31.12.2006 r.
31.12.2007r.
URB
73
78
90
Operatorzy Rynku OHT
32
31
33
OH
8
8
10
Jednostki Grafikowe Odbiorcze Spółki Dystrybucyjne
14
14
15
POG
11
12
16
Odbiorcy Koncowi
5
3
3
Wytwórcze
115
126
131
Przedsiębiorstw obrotu sprzedaży
39
44
55
Przedsiębiorstw obrotu zakupu
39
44
55
Operatora Systemu Przesylowego Bilansująca
1
1
1
Generacji Zewnetrznej
1
1
1
Operatora (ESP)
10
16
18
Wymiany Miedzysystemowej
4
4
3
GE sprzedaży
2
2
2
GE zakupu
2
2
2
Wymiany Miedzysystemowej URB
40
48
59

 


Rysunek nr 1.1. Ilości energii elektrycznej odebranej z obszaru Rynku Bilansującego przez poszczególne rodzaje Jednostek Grafikowych w 2007 r., (ER)
Rysunek nr 1.2. Ilości energii elektrycznej dostarczonej do obszaru Rynku Bilansującego przez poszczególne rodzaje Jednostek Grafikowych w 2007 r., (ER)


 


2. ANALIZA SPOSOBU GRAFIKOWANIA UMÓW SPRZEDAŻY ENERGII (USE) PRZEZ JEDNOSTKI GRAFIKOWE AKTYWNE CIEPLNE

2.1. POKRYCIE ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNYCH ZAWARTYMI UMOWAMI SPRZEDAŻY ENERGII I SPOSÓB ICH GRAFIKOWANIA
Rysunek nr 2.1. Pokrycie zdolności produkcyjnych Jednostek Grafikowych wytwórczych aktywnych cieplnych przez zgłoszone umowy sprzedaży energiiRysunek nr 2.2. Wykorzystanie zdolności wytwórczych Jednostek Grafikowych aktywnych cieplnych, dla których zgłaszane były umowy sprzedaży energii (dla których ED >0)2.2. UWZGLĘDNIANIE W GRAFIKOWANIU UMÓW SPRZEDAŻY ENERGII OGRANICZEŃ SYSTEMOWYCH

Rysunek nr 2.3. Zestawienie średniej rocznej liczby JG wytwórczych aktywnych, dla których nie były zgłoszone USE a zostały zaangażowane przez OSP do pracy ze względu na koniecznośc likwidacji ograniczeń systemowych w 2007 r.Rysunek nr 2.4. Średnie roczne godzinowe ilości energii wynikające z braku pokrycia umowami sprzedaży energii występujących ograniczeń systemowych w 2007 r.3. ANALIZA OFERT BILANSUJĄCYCH

3.1 ANALIZA OFERT PRZYROSTOWYCH
Rysunek nr 3.1. Ilości energii zgłoszonej dla poszczególnych cen pasm przyrostowych ofert bilansujących przez wytwórców dla Jednostek Grafikowych wytwórczych aktywnych w 2007 r.


3.2. ANALIZA OFERT REDUKCYJNYCH
Rysunek nr 3.2. Ilości energii zgłoszonej dla poszczególnych cen pasm redukcyjnych ofert bilansujących przez wytwórców dla Jednostek Grafikowych wytwórczych aktywnych w 2007 r.Rysunek nr 3.3. Ilości energii zgłoszonej dla cen pasm redukcyjnych ofert bilansujących wiekszych niż 71 zł przez wytwórców dla Jednostek Grafikowych wytwórczych aktywnych w 2007 r.Rysunek nr 3.4. Ilości energii zgłoszonej w pasmach redukcyjnych ofert bilansujących z ceną 70 - 71 zł/MWh i z cenami powyżej 71 zł/MWh przez wytwórców dla Jednostek Grafikowych wytwórczych aktywnych w 2007 r.4. ANALIZA WOLUMENÓW ENERGII BILANSUJĄCEJ

Tabela nr 4.1. Ilości energii bilansującej dostarczonej (sprzedanej) na Rynek Bilansujący i odebranej (zakupionej) z Rynku Bilansującego przez poszczególne rodzaje Jednostek Grafikowych w 2007 roku.

Rodzaj JG / EB
Dostawa
(sprzedaż) energii na RB
Odbiór
(zakup) energii z RB
Bilans
[MWh]
[MWh]
[MWh]
1
2
3
4
5
1.
EBP dla JGWa cieplnych
7 039 633
-5 953 430
1 086 204
1.1.
EBP swobodna
1 509 486
-857 109
652 377
1.2.
EBP wymuszona
5 530 147
-5 096 321
433 826
2.
EBN dla JGWa cieplnych
1 341 873
-1 964 100
-622 227
3.
EBP dla JGOSPa
544 271
-2 266
542 005
3.1.
EBP swobodna
92 667
-985
91 682
3.2.
EBP wymuszona
451 604
-1 281
450 323
4.
EBN dla JGOSPa
59 160
-908 759
-849 599
4.1.
EBN w ilości ESR
51 725
-908 752
-857 027
4.2.
EBN w ilości EDZ
7 435
-7
7 428
5.
EB dla JGWp
73 253
-184 001
-110 747
6.
EB dla JGO
1 904 802
-1 298 495
606 306
7.
EB dla JGBIL
72 791
-687 825
-615 034
8.
EB dla JGWMO
130 529
-168 964
-38 435
9.
EB dla JGWMU
10 186
-9 431
755
10.
EB dla JGGE
777
-5
772

 

4.1. ILOŚCI ENERGII BILANSUJĄCEJ DOSTARCZONEJ NA RB I ODEBRANEJ Z RB PRZEZ SPÓŁKI DYSTRYBUCYJNE
Rysunek nr 4.1 Struktura zakupu energii elektrycznej przez spółki dystrybucyjne w 2007 r. w poszczególnych segmentach rynku.Rysunek nr 4.2. Zestawienie ilości energii bilansującej zakupionej z RB i sprzedanej na RB przez spółki dystrybucyjne w 2007 r.Rysunek nr 4.3. Procentowy udział ilości energii bilansującej zakupionej z RB i sprzedanej na RB przez spółki dystrybucyjne w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED) w 2006 roku.4.2. ILOŚCI ENERGII BILANSUJĄCEJ DOSTARCZONEJ NA RB I ODEBRANEJ Z RB PRZEZ DUŻYCH ODBIORCÓW KOŃCOWYCH
Rysunek nr 4.4. Zestawienie deklarowanych ilości dostaw energii (ED) oraz energii bilansującej zakupionej i sprzedanej przez odbiorców końcowych w 2007 roku.Rysunek nr 4.5. Procentowy udział energii bilansującej zakupionej z RB i sprzedanej na RB przez odbiorców końcowych w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED) w 2007 roku.4.3. ILOŚCI ENERGII BILANSUJĄCEJ DOSTARCZONEJ NA RB I ODEBRANEJ Z RB PRZEZ JG WYTWÓRCZE AKTYWNE CIEPLNE
Rysunek nr 4.6. Struktura sprzedaży energii w 2007 roku przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe wytwórcze aktywne cieplne.Rysunek nr 4.7. Zestawienie energii bilansującej planowanej sprzedanej z pasm przyrostowych na RB i zakupionej z pasm redukcyjnych z RB przez Jednostki Grafikowe wytwórcze aktywne cieplne w 2007 roku.


Rysunek nr 4.8. Procentowy udział energii bilansującej planowanej sprzedanej z pasm przyrostowych na RB i zakupionej z pasm redukcyjnych z RB przez Jednostki Grafikowych wytwórcze aktywne cieplne w stosunku do energii deklarowanej (ED) w 2007r.


Rysunek nr 4.9. Zestawienie energii bilansującej planowanej swobodnej sprzedanej z pasm przyrostowych na RB i zakupionej z pasm redukcyjnych z RB przez Jednostki Grafikowe wytwórcze aktywne cieplne w 2007 r.Rysunek nr 4.10. Procentowy udział energii bilansującej planowanej swobodnej sprzedanej na RB z pasm przyrostowych i zakupionej z RB z pasm redukcyjnych przez Jednostki Grafikowe wytwórcze aktywne cieplne w 2007 roku w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED).Rysunek nr 4.11. Zestawienie energii bilansującej planowanej wymuszonej sprzedanej na RB z pasm przyrostowych i zakupionej z RB z pasm redukcyjnych przez Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2007 r.


Rysunek nr 4.12. Procentowy udział energii bilansującej planowanej wymuszonej sprzedanej na RB z pasm przyrostowych i zakupionej z RB z pasm redukcyjnych przez Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED) w 2007 r.


Rysunek nr 4.13. Zestawienie ilości energii bilansującej nieplanowanej zakupionej z RB i sprzedanej na RB przez Jednostki Grafikowe wytwórcze aktywne cieplne w 2007 r.


Rysunek nr 4.14. Procentowy udział energii bilansującej nieplanowanej zakupionej z RB oraz sprzedanej na RB przez Jednostki Grafikowe wytwórcze aktywne cieplne w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED) w 2007 r.
4.4 ILOŚCI ENERGII BILANSUJĄCEJ NIEPLANOWANEJ DOSTARCZONEJ NA RB I ODEBRANEJ Z RB PRZEZ JG WYTWÓRCZE PASYWNE CIEPLNE
Rysunek nr 4.15. Zestawienie ilości energii bilansującej nieplanowanej sprzedanej na RB i zakupionej z RB przez Jednostki Grafikowe wytwórcze pasywne cieplne w 2007 r.Rysunek nr 4.16. Procentowe zestawienie ilości energii bilansującej nieplanowanej sprzedanej na RB i zakupionej z RB przez Jednostki Grafikowe wytwórcze pasywne cieplne w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED) w 2007 r.5. ANALIZA CEN ROZLICZENIOWYCH

5.1. CENY ROZLICZENIOWE ODCHYLENIA
Rysunek nr 5.1. Przebieg zmienności ceny CRO w 2007 r.Rysunek nr 5.2. Przebieg zmienności ceny CROz w 2007 r.Rysunek nr 5.3. Przebieg zmienności ceny CROs w 2007 r.5.2. CENY ROZLICZENIOWE KOREKTY POZYCJI KONTRAKTOWEJ (CRK)

Rysunek nr 5.4. Średnie ważone ceny EBP dostarczonej na RB i odebranej z RB przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2007 r.Rysunek nr 5.5. Średnie ważone ceny EBP swobodnej dostarczonej na RB i odebranej z RB przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2007 r.Rysunek nr 5.6. Średnie ważone ceny EBP wymuszonej dostarczonej na RB i odebranej z RB przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2007 r.
5.3. CENY ENERGII BILANSUJĄCEJ DLA JGO SPÓLEK DYSTRYBUCYJNYCH
Rysunek nr 5.7 Średnie ważone ceny energii bilansującej odebranej z RB i dostarczonej na RB przez Jednostki Grafikowe Odbiorcze spółek dystrybucyjnych w 2007 r.
5.4. CENY ENERGII BILANSUJĄCEJ DLA JGO ODBIORCÓW KONCOWYCH
Rysunek nr 5.8. Średnie ważone ceny energii bilansującej odebranej z RB i dostarczonej na RB przez Jednostki Grafikowe Odbiorcze odbiorców końcowych w 2007 r.
5.5. CENY ENERGII BILANSUJĄCEJ NIEPLANOWANEJ DLA JGWA CIEPLNYCH

Rysunek nr 5.9. Średnie ważone ceny energii bilansującej nieplanowanej dostarczonej na RB i odebranej z RB przez Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2007 roku.
5.6. CENY ENERGII BILANSUJĄCEJ DLA JGWP CIEPLNYCH
Rysunek nr 5.10. Średnie ważone ceny energii bilansującej dostarczonej na RB i odebranej z RB przez Jednostki Grafikowe Wytwórcze pasywne cieplne w 2007 roku.

6. ANALIZA KOSZTÓW NA RYNKU BILANSUJĄCYM

6.1. CAŁKOWITE KOSZTY POKRYCIA ZAPOTRZEBOWANIA (KCZ)

Rysunek nr 6.1. Całkowite koszty pokrycia zapotrzebowania w obszarze Rynku Bilansującego (KCZ) w poszczególnych miesiącach 2007 roku.Rysunek nr 6.2. Roczne całkowite koszty pokrycia zapotrzebowania w obszarze Rynku Bilansującego (KCZ) w poszczególnych godzinach doby oraz ich procentowy udział w calkowitym koszcie rocznym.
6.2. KOSZTY USUWANIA OGRANICZEŃ (KO)
Rysunek nr 6.3. Koszty usuwania ograniczeń (KO) w poszczególnych miesiącach 2007 r.Rysunek nr 6.4. Roczne koszty usuwania ograniczeń systemowych (KO) w poszczególnych godzinach doby oraz ich procentowy udział w calkowitym koszcie rocznym.