Raport 2006 KSECZĘŚĆ I
Raport z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznegow 2006 roku
( Dane operatywne* - wielkości brutto )


1. MOC ZAINSTALOWANA I OSIĄGALNA ELEKTROWNI W KSE

1.1. MOC ZAINSTALOWANA I OSIĄGALNA W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE RODZAJE ELEKTROWNI

Tabela nr 1.1. Struktura mocy zainstalowanej w KSE
Tabela nr 1.2. Struktura mocy osiągalnej w KSE
Rysunek nr 1.1. Struktura procentowa mocy zainstalowanej w KSE stan na 31.12.2006 r.
Rysunek nr 1.2. Struktura procentowa mocy osiągalnej w KSE stan na 31.12.2006 r.

1.2. MOC ZAINSTALOWANA W KSE W LATACH 1960-2006

Rysunek nr 1.3. Dynamika wzrostu mocy zainstalowanej w KSE w latach 1960 - 2006.


2. MOC DYSPOZYCYJNA I REZERWY MOCY W ELEKTROWNIACH KRAJOWYCH

2.1. WARTOŚCI ŚREDNIE MIESIĘCZNE W 2006 ROKU

Tabela nr 2.1 Średnie miesięczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach zawodowych ze szczytu wieczornego dni roboczych w poszczególnych miesiącach 2006 r.
Rysunek 2.1. Średnie miesięczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach zawodowych ze szczytu wieczornego dni roboczych w poszczególnych miesiącach 2006 r.
Rysunek 2.2. Moce dyspozycyjne i rezerwy mocy w elektrowniach krajowych dostępne dla OSP w 2006 roku - wartości średnie miesięczne z dobowego szczytu zapotrzebowania na moc.

2.2 WARTOŚCI ŚREDNIE ROCZNE W LATACH 1995-2006

Tabela nr 2.2 Średnie roczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach zawodowych ze szczytu wieczornego dni roboczych w latach 1995 - 2006
Rysunek nr 2.3. Średnie roczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach zawodowych ze szczytu wieczornego dni roboczych w latach 1995-2006.
Tabela nr 2.3. Zestawienie średnich rocznych wielkości mocy osiągalnej i dyspozycyjnej elektrowni krajowych ze szczytu wieczornego z dni roboczych w latach 1995-2006


3. KRAJOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC

3.1. MAKSYMALNE I MINIMALNE KRAJOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC W 2006 ROKU I SPOSÓB JEGO POKRYCIA

Rysunek nr 3.1. Przebiegi zapotrzebowania w dniach, w których wystąpiło minimalne i maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc.
Rysunek nr 3.2. Przebieg zapotrzebowania na moc w KSE w dniu, w którym wystąpiło maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc i sposób jego pokrycia.
Rysunek nr 3.3. Przebieg zapotrzebowania na moc w KSE w dniu, w którym wystąpiło minimalne krajowe zapotrzebowanie na moc i sposób jego pokrycia
Rysunek nr 3.4. Przebiegi krajowego zapotrzebowania na moc dla dnia o maksymalnym i minimalnym zapotrzebowaniu w szczycie wieczornym dnia roboczego

3.2. ŚREDNIE MIESIĘCZNE KRAJOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC W 2006 ROKU NA TLE DANYCH HISTORYCZNYCH

Tabela nr 3.1. Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w szczytach wieczornych z dni roboczych w 2006 roku na tle danych historycznych
Rysunek nr 3.5. Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w szczytach wieczornych z dni roboczych w 2006 roku na tle danych historycznych.

3.3. ŚREDNIE ROCZNE I MAKSYMALNE KRAJOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC W LATACH 1980-2006

Tabela nr 3.2. Krajowe zapotrzebowanie maksymalne i średnie roczne w dniach roboczych w latach 1980 - 2006
Rysunek nr 3.6. Krajowe zapotrzebowanie maksymalne i średnie roczne w dniach roboczych w latach 1980 - 2006


4. SALDO WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ

Rysunek nr 4.1. Saldo wymiany mocy z zagranicą w szczycie wieczornym w poszczególnych dniach 2006 roku.


5. BILANS MOCY W KRAJOWYM SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM (KSE)

Rysunek nr 5.1. Krajowe zapotrzebowanie na moc oraz moc dyspozycyjna dostępna dla OSP w szczytach dobowych krajowego zapotrzebowania na moc w 2006r.

5.1. BILANS MOCY W 2005 I 2006 ROKU W WARTOŚCIACH ŚREDNICH ROCZNYCH

Tabela nr 5.1. Bilans mocy w wieczornym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w wartościach średnich rocznych z dni roboczych dla 2005 i 2006r.
Tabela nr 5.2. Bilans mocy w rannym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w wartościach średnich rocznych z dni roboczych dla 2005 i 2006r.

5.2 BILANS MOCY W DNIACH W KTÓRYCH WYSTĄPIŁO MAKSYMALNE I MINIMALNE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC W SZCZYCIE WIECZORNYM W DNIACH ROBOCZYCH W 2006 ROKU

Tabela 5.3. Bilans mocy w dniu 24 stycznia 2006 r., w którym wystąpiło maksymalne zapotrzebowanie na moc i w dniu 30 czerwca 2006 r., w którym wystąpiło minimalne zapotrzebowanie na moc w dniach roboczych w szczycie wieczornym w 2006 roku


6. KRAJOWA PRODUKCJA I ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rysunek nr 6.1. Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach krajowych, w poszczególnych miesiącach 2005 i 2006 r.
Rysunek nr 6.2. Procentowy udział w krajowej produkcji energii elektrycznej poszczególnych grup elektrowni według rodzajów paliw w 2006 r.
Tabela nr 6.1. Struktura produkcji energii elektrycznej w elektrowniach krajowych, wielkości wymiany energii elektrycznej z zagranicą i krajowe zużycie energii elektrycznej w latach 2004 - 2006.
Tabela nr 6.2. Krajowa produkcja i zużycie energii elektrycznej (w GWh) w latach 1981 - 2006.
Rysunek nr 6.3. Produkcja energii elektrycznej w latach 1950 - 2006.
Rysunek nr 6.4. Krajowa miesięczna produkcja i zużycie energii elektrycznej w 2006 r.
Rysunek nr 6.5. Krajowa produkcja i zużycie energii elektrycznej w latach 1981-2006.


7. WYMIANA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z ZAGRANICĄ

Rysunek nr 7.1. Godzinowe zdolności przesyłowe netto (NTC) na przekroju wymiany międzysystemowej równoległej udostępnione przez OSP w kolejnych kwartałach 2006 r.
Tabela nr 7.1. Wymiana energii elektrycznej z zagranicą (w MWh) w 2006r


8. PRACA SIECI

8.1. ANALIZA PRACY LINII NAJWYŻSZYCH NAPIĘĆ

Tabela nr 8.1. Zestawienie wskaźników wyłączeń linii 750 kV, 400 kV i 220 kV w 2006 r.
Tabela nr 8.2. Zestawienie wskaźników wyłączeń linii 750 kV, 400 kV i 220 kV w latach 1988 - 2006.
Rysunek nr 8.1. Średnia ilość wyłączeń na 100 km linii najwyższych napięć w latach 1988-2006
Rysunek nr 8.2. Średni czas trwania wyłączeń na 100 km linii najwyższych napięć w latach 1988 - 2006.


8.2. ANALIZA PRACY TRANSFORMATORÓW NAJWYŻSZYCH NAPIĘĆ

Tabela nr 8.3. Zestawienie wskaźników wyłączeń transformatorów 750 kV, 400 kV, 220 kV w 2006 r.
Tabela nr 8.4. Zestawienie wskaźników wyłączeń transformatorów 750 kV, 400kVi 220kV w latach 1988-2006.
Rysunek nr 8.3. Średnia ilość wyłączeń transformatorów najwyższych napięć w latach 1988-2006.
Rysunek nr 8.4. Średni czas trwania wyłączeń transformatorów najwyższych napięć w latach 1988-2006

9. POZIOMY NAPIĘĆ

Tabela nr 9.1. Poziomy napięć w wybranych węzłach sieci NN w 2006r.


10. OGRANICZENIA W DOSTAWACH ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Tabela nr 10.1. Ograniczenia w dostawach energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach 2006 r.


11. CZĘSTOTLIWOŚĆ W KSE

Rysunek nr 11.1. Częstotliwość bazowa w poszczególnych miesiącach 2006 r.
Rysunek nr 11.2. Rozkład godzinowych odchyłek częstotliwości od wartości bazowej w 2006 r.
Rysunek nr 11.3. Godzinowy rozkład odchyłek częstotliwości od wartości bazowej w 2006 r.
Rysunek nr 11.4. Odchyłki częstotliwości od wartości bazowej w 2006 r.
Tabela nr 11.1. Częstotliwość minimalna, maksymalna i średnia roczna w latach 1980-2006
Rysunek nr 11.5 Częstotliwość minimalna, maksymalna i średnia roczna w latach 1980-2006.


*) Prezentowane wielkości są wyznaczane na podstawie pomiarów zbieranych przez OSP w czasie bieżącego prowadzenia ruchu KSE. Dlatego w niektórych przypadkach mogą one różnić się od ostatecznych danych przedstawianych przez przedsiębiorstwa energetyczne dla celów statystycznych.

1. MOC ZAINSTALOWANA I OSIĄGALNA ELEKTROWNI W KSE

1.1. MOC ZAINSTALOWANA I OSIĄGALNA W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE RODZAJE ELEKTROWNI

Tabela nr 1.1. Struktura mocy zainstalowanej w KSE

 
31.12.2003
31.12.2004
31.12.2005
31.12.2006
Ogółem
34 804
34 715
34 673
34 864
Elektrownie zawodowe
32 268
32 162
32 120
32 232
El. Zawodowe cieplne, w tym:
30 147
29 994
29 927
30 029
   na węglu kamiennym
20 328
20 411
20 352
20 454
   na węglu brunatnym
9 304
8 856
8 806
8 806
   gazowe
515
727
769
769
El. Zawodowe wodne
2 121
2 168
2 193
2 203
Źródła odnawialne
-
-
-
135
Elektrownie przemysłowe
2 536
2 553
2 553
2 497
JWCD
25 061
24 734
24 884
24 794
nJWCD
9 743
9 981
9 789
10 070


Tabela nr 1.2. Struktura mocy osiągalnej w KSE

 
31.12.2003
31.12.2004
31.12.2005
31.12.2006
Ogółem
34 209
34 114
34 544
34 718
Elektrownie zawodowe
31 933
31 851
32 304
32 432
El. Zawodowe cieplne, w tym:
29 719
29 636
30 036
30 150
   na węglu kamiennym
20 411
20 509
20 452
20 566
   na węglu brunatnym
8 793
8 598
8 819
8 819
   gazowe
515
529
765
765
El. Zawodowe wodne
2 214
2 215
2 268
2 282
Źródła odnawialne
-
-
-
128
Elektrownie przemysłowe
2 276
2 263
2 240
2 158
JWCD
25 013
24 900
25 346
25 274
nJWCD
9 196
9 214
9 198
9 444


Rysunek nr 1.1. Struktura procentowa mocy zainstalowanej w KSE stan na 31.12.2006 r.
Rysunek nr 1.2. Struktura procentowa mocy osiągalnej w KSE stan na 31.12.2006 r.
1.2. MOC ZAINSTALOWANA W KSE W LATACH 1960-2006

Rysunek nr 1.3. Dynamika wzrostu mocy zainstalowanej w KSE w latach 1960 - 2006.2. MOC DYSPOZYCYJNA I REZERWY MOCY W ELEKTROWNIACH KRAJOWYCH

2.1. WARTOŚCI ŚREDNIE MIESIĘCZNE W 2006 ROKU

Tabela nr 2.1 Średnie miesięczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach zawodowych ze szczytu wieczornego dni roboczych w poszczególnych miesiącach 2006 r.

Wyszczególnienie
M   i   e   s   i    ą   c   e
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Moc osiągalna
32 314
32 314
32 315
32 316
32 319
32 326
32 326
32 423
32 425
32 430
32 431
32 432
Obciążenie
24 217
23 068
22 264
21 096
18 469
18 051
17 480
18 396
20 460
21 270
22 606
22 875
Rezerwy
5 258
6 107
6 225
5 325
5 866
6 022
4 558
5 165
4 322
4 339
4 547
5 919
Remonty  kapitalne i średnie
361
507
1 418
3 083
4 420
4 969
5 246
4 286
3 965
2 605
1 214
260
Remonty. awaryjne
602
834
537
691
451
587
778
1007
901
921
1201
710
Pozostałe ubytki. minus przeciążenia i rozruch inwestycyjny
1 876
1 798
1 871
2 121
3 113
2 697
4 264
3 569
2 777
3 299
2 863
2 668Rysunek 2.1. Średnie miesięczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach zawodowych ze szczytu wieczornego dni roboczych w poszczególnych miesiącach 2006 r.Rysunek 2.2. Moce dyspozycyjne i rezerwy mocy w elektrowniach krajowych dostępne dla OSP w 2006 roku - wartości średnie miesięczne z dobowego szczytu zapotrzebowania na moc.


2.2 WARTOŚCI ŚREDNIE ROCZNE W LATACH 1995-2006

Tabela nr 2.2 Średnie roczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach zawodowych ze szczytu wieczornego dni roboczych w latach 1995 - 2006

Wyszczególnienie
L a t a
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Moc osiągalna
29 335
29 408
29 887
30 100
30 799
30 691
30 994
31 276
31 561
31 887
32 105
32 364
Obciążenie
17 780
18 185
18 118
18 224
18 170
18 596
18 617
18 462
19 468
19 939
20 137
20 875
Rezerwy
5 797
5 608
5 690
6 178
6 063
7 143
6 761
7 489
7 174
7 061
6 698
5 295
Remonty  kapitalne i średnie
3 430
3 242
3 229
2 692
3 106
2 789
3 239
2 671
2 667
2 695
2 712
2 684
Remonty. awaryjne
505
403
353
393
790
437
599
543
529
420
606
769
Pozostałe ubytki. minus przeciążenia i rozruch inwestycyjny
1 823
1 970
2 497
2 613
2 670
1 726
1 778
2 111
1 723
1 772
1 952
2 741


Rysunek nr 2.3. Średnie roczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach zawodowych ze szczytu wieczornego dni roboczych w latach 1995-2006.Tabela nr 2.3. Zestawienie średnich rocznych wielkości mocy osiągalnej i dyspozycyjnej elektrowni krajowych ze szczytu wieczornego z dni roboczych w latach 1995-2006

Wyszczególnienie
L a t a
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Moc osiągalna
32 274
32 178
32 698
32 585
33 278
33 177
33 386
33 659
33 854
34 113
34 544
34 623
Moc dyspozycyjna
24 608
24 771
24 838
25 384
25 177
26 635
26 323
26 873
27 589
27 977
27 802
27 131
Relacja mocy dyspozycyjnej do osiągalnej w %
76,2
77
76
77,9
75,7
80,3
78,8
79,8
81,5
82
80,5
78,4
Zapotrzebowanie na moc
18 410
18 657
18 758
18 576
18 326
18 549
18 586
18 372
18 913
19 512
19 777
20 578

 


3. KRAJOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC

3.1. MAKSYMALNE I MINIMALNE KRAJOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC W 2006 ROKU I SPOSÓB JEGO POKRYCIA

Rysunek nr 3.1. Przebiegi zapotrzebowania w dniach, w których wystąpiło minimalne i maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc.Rysunek nr 3.2. Przebieg zapotrzebowania na moc w KSE w dniu, w którym wystąpiło maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc i sposób jego pokrycia.Rysunek nr 3.3. Przebieg zapotrzebowania na moc w KSE w dniu, w którym wystąpiło minimalne krajowe zapotrzebowanie na moc i sposób jego pokryciaRysunek nr 3.4. Przebiegi krajowego zapotrzebowania na moc dla dnia o maksymalnym i minimalnym zapotrzebowaniu w szczycie wieczornym dnia roboczego


 

3.2. ŚREDNIE MIESIĘCZNE KRAJOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC W 2006 ROKU NA TLE DANYCH HISTORYCZNYCH


Tabela nr 3.1. Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w szczytach wieczornych z dni roboczych w 2006 roku na tle danych historycznych

Rok
Krajowe zapotrzebowanie średnie roczne w dniach roboczych.
Krajowe zapotrzebowanie maksymalne.
[MW]
[MW]
1980
17446
20826
1981
16925
20122
1983
17176
20430
1985
18800
22832
1988
20227
24685
1989
20240
24267
1990
18510
23392
1991
18203
23290
1992
17625
21495
1993
17989
22749
1994
18019
22050
1995
18410
23056
1996
18657
23439
1997
18758
24337
1998
18576
23384
1999
18326
22821
2000
18549
22289
2001
18586
22868
2002
18372
23207
2003
18913
23288
2004
19512
23108
2005
19777
23477
2006
20578
24640


Rysunek nr 3.5. Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w szczytach wieczornych z dni roboczych w 2006 roku na tle danych historycznych.


 

3.3. ŚREDNIE ROCZNE I MAKSYMALNE KRAJOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC W LATACH 1980-2006

Tabela nr 3.2. Krajowe zapotrzebowanie maksymalne i średnie roczne w dniach roboczych w latach 1980 - 2006

Rok
Krajowe zapotrzebowanie średnie roczne
Krajowe zapotrzebowanie maksymalne
[MW]
[MW]
1980
17446
20826
1981
16925
20122
1983
17176
20430
1985
18800
22832
1988
20227
24685
1989
20240
24267
1990
18510
23392
1991
18203
23290
1992
17625
21495
1993
17989
22749
1994
18019
22050
1995
18410
23056
1996
18657
23439
1997
18758
24337
1998
18576
23384
1999
18326
22821
2000
18549
22289
2001
18586
22868
2002
18372
23207
2003
18913
23288
2004
19512
23108
2005
19777
23477
2006
20578
24640Rysunek nr 3.6. Krajowe zapotrzebowanie maksymalne i średnie roczne w dniach roboczych w latach 1980 - 20064. SALDO WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ

Rysunek nr 4.1. Saldo wymiany mocy z zagranicą w szczycie wieczornym w poszczególnych dniach 2006 roku.5. BILANS MOCY W KRAJOWYM SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM (KSE)

Rysunek nr 5.1. Krajowe zapotrzebowanie na moc oraz moc dyspozycyjna dostępna dla OSP w szczytach dobowych krajowego zapotrzebowania na moc w 2006r.


 

5.1. BILANS MOCY W 2005 I 2006 ROKU W WARTOŚCIACH ŚREDNICH ROCZNYCH


Tabela nr 5.1. Bilans mocy w wieczornym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w wartościach średnich rocznych z dni roboczych dla 2005 i 2006r.

LP.
Składnik
2005r.
2006r.
Dynamika
[MW]
[MW]
[%]
1 Moc osiągalna el. krajowych
34 357,0
34 622,6
100,8
1.1 z tego: JWCD
25 329,9
25 271,0
99,8
1.1.1   - Cieplne
23 801,8
23 732,9
99,7
1.1.2   - Wodne
1 528,1
1 538,1
100,7
1.2   nJWCD
9 027,1
9 351,6
103,6
1.2.1   - Zawodowe cieplne
6 051,0
6 357,9
105,1
1.2.2   - Zawodowe wodne
724,3
735,3
101,5
1.2.3   - El. wiatrowe
-
33,1
-
1.2.4   - El. inne odnawialne
-
2,2
-
1.2.5   - Przemyslowe
2 251,8
2 223,1
98,7
2 Moc niedyspozycyjna (ubytki mocy) w el. krajowych
6 712,3
7 528,6
112,2
2.1 z tego: Spowodowane remontami kapitalnymi
1 321,4
1 344,9
101,8
2.2   Spowodowane remontami średnimi
1 390,5
1 338,9
96,3
2.3   Spowodowane remontami bieżącymi
485,5
645,3
132,9
2.4   Spowodowane remontami awaryjnymi
606,3
769,3
126,9
2.5   Spowodowane warunkami ekspolatacyjnymi
1 767,2
2 266,8
128,3
2.6   Ciepłownicze
1 141,4
1 163,4
101,9
3 Moc dodatkowa el. krajowych
157,8
37,2
23,6
3.1   Przeciążenia
9,6
11,2
116,7
3.2   Rozruch inwestycyjny
148,2
26,2
17,7
4. Moc dypozycyjna el. krajowych
27 801,9
27 131,2
97,6
4.1 z tego: JWCD
22 308,5
21 741,0
97,5
4.1.1   - Cieplne
20 960,4
20 436,7
97,5
4.1.2   - Wodne
1 348,1
1 304,3
96,8
4.2   nJWCD
5 493,6
5 390,2
98,1
4.2.1   - Zawodowe cieplne
3 974,2
3 857,2
97,1
4.2.2   - Zawodowe wodne
552,8
571,4
103,4
4.2.3   - El. wiatrowe
-
9,8
-
4.2.4   - El. inne odnawialne
-
0,2
-
4.2.5   - Przemyslowe
966,9
951,6
98,4
5. Obciązenie el. krajowych
21 104,0
21 836,2
103,5
5.1 z tego: JWCD
16 541,5
17 405,2
105,2
5.1.1   - Cieplne
15 745,9
16 785,5
106,6
5.1.2   - Wodne
795,6
619,7
77,9
5.2   nJWCD
4 562,5
4 431,0
97,1
5.2.1   - Zawodowe cieplne
3 316,2
3 173,1
95,7
5.2.2   - Zawodowe wodne
279,7
296,3
105,9
5.2.3   - El. wiatrowe
-
9,8
-
5.2.4   - El. inne odnawialne
-
0,2
-
5.2.5   - Przemysłowe
966,6
951,6
98,4
6. Ubytki na warunki pracy sieci
75,9
339,8
7. Rezerwy mocy w nJWCD
931,1
958,0
102,9
8. Rezerwa mocy w JWCD dostępna dla OSP
5 692,0
3 997,2
70,2
8.1. w tym: JWCD cieplnych
5 139,5
3 312,3
64,4
8.2.   JWCD wodnych
552,5
684,9
124,0
9. Krajowe saldo wymiany międzynarodowej
-1 327,1
-1 259,4
94,9
10. Krajowe zapotrzebowanie pokryte
19 776,7
20 578,2
104,1
11. Korekty poboru mocy
0,8
0,3
-
12. Krajowe zapotrzebowanie normalne
19 777,0
20 578,5
104,1Tabela nr 5.2. Bilans mocy w rannym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w wartościach średnich rocznych z dni roboczych dla 2005 i 2006r.

LP.
Składnik
2005r.
2006r.
Dynamika
[MW]
[MW]
[%]
1 Moc osiągalna el. krajowych
34 357,0
34 622,6
100,8
1.1 z tego: JWCD
25 329,9
25 271,0
99,8
1.1.1   - Cieplne
23 801,8
23 732,9
99,7
1.1.2   - Wodne
1 528,1
1 538,1
100,7
1.2   nJWCD
9 027,1
9 351,6
103,6
1.2.1   - Zawodowe cieplne
6 051,0
6 357,9
105,1
1.2.2   - Zawodowe wodne
724,3
735,3
101,5
1.2.3   - El. wiatrowe
-
33,1
-
1.2.4   - El. inne odnawialne
-
2,2
-
1.2.5   - Przemyslowe
2 251,8
2 223,1
98,7
2 Moc niedyspozycyjna (ubytki mocy) w el. krajowych
6 829,4
7 652,9
112,1
2.1 z tego: Spowodowane remontami kapitalnymi
1 324,8
1 348,8
101,8
2.2   Spowodowane remontami średnimi
1 399,3
1 347,5
96,3
2.3   Spowodowane remontami bieżącymi
506,5
664,5
131,2
2.4   Spowodowane remontami awaryjnymi
610,1
776,9
127,3
2.5   Spowodowane warunkami ekspolatacyjnymi
1 807,9
2 315,7
128,1
2.6   Ciepłownicze
1 180,8
1 199,5
101,6
3 Moc dodatkowa el. krajowych
149,0
32,3
21,7
3.1   Przeciążenia
8,1
9,8
121,0
3.2   Rozruch inwestycyjny
140,9
22,7
16,1
4. Moc dypozycyjna el. krajowych
27 675,8
27 002,0
97,6
4.1 z tego: JWCD
22 267,0
21 719,5
97,5
4.1.1   - Cieplne
20 941,4
20 429,3
97,6
4.1.2   - Wodne
1 325,6
1 290,2
97,3
4.2   nJWCD
5 408,8
5 282,5
97,7
4.2.1   - Zawodowe cieplne
3 912,2
3 795,8
97,0
4.2.2   - Zawodowe wodne
539,8
535,8
99,3
4.2.3   - El. wiatrowe
-
9,2
-
4.2.4   - El. inne odnawialne
-
0,2
-
4.2.5   - Przemysłowe
956,8
941,5
98,4
5. Obciązenie el. krajowych
20 435,5
20 995,6
102,7
5.1 z tego: JWCD
15 985,9
16 715,9
104,6
5.1.1   - Cieplne
15 610,8
16 461,1
105,4
5.1.2   - Wodne
375,1
254,8
67,9
5.2   nJWCD
4 449,6
4 279,7
96,2
5.2.1   - Zawodowe cieplne
3 251,1
3 104,9
95,5
5.2.2   - Zawodowe wodne
241,7
223,9
92,6
5.2.3   - El. wiatrowe
-
9,2
-
5.2.4   - El. inne odnawialne
-
0,2
-
5.2.5   - Przemyslowe
956,8
941,5
98,4
6. Ubytki na warunki pracy sieci
123,8
516,0
7. Rezerwy mocy w nJWCD
959,2
1 000,5
104,3
8. Rezerwa mocy w JWCD dostępna dla OSP
6 157,3
4 489,9
72,9
8.1. w tym: JWCD cieplnych
5 207,0
3 460,1
66,5
8.2.   JWCD wodnych
950,3
1 029,8
108,4
9. Krajowe saldo wymiany międzynarodowej
-1 439,0
-1 260,6
87,6
10. Krajowe zapotrzebowanie pokryte
18 996,7
19 736,4
103,9
11. Korekty poboru mocy
-3,6
-2,7
-
12. Krajowe zapotrzebowanie normalne
18 993,0
19 733,7
103,95.2 BILANS MOCY W DNIACH W KTÓRYCH WYSTĄPIŁO MAKSYMALNE I MINIMALNE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC W SZCZYCIE WIECZORNYM W DNIACH ROBOCZYCH W 2006 ROKU

Tabela 5.3. Bilans mocy w dniu 24 stycznia 2006 r., w którym wystąpiło maksymalne zapotrzebowanie na moc i w dniu 30 czerwca 2006 r., w którym wystąpiło minimalne zapotrzebowanie na moc w dniach roboczych w szczycie wieczornym w 2006 roku

LP. Składnik
Dzień 24.01.2006r.
Dzień 30.06.2006r.
Dynamika
[maks./min.]
[MW]
[MW]
[%]
1 Moc osiągalna el. krajowych
34 553,6
34 589,3
99,9
1.1 z tego: JWCD
25 266,2
25 274,2
100,0
1.1.1   - Cieplne
23 730,0
23 735,0
100,0
1.1.2   - Wodne
1 536,2
1 539,2
99,8
1.2   nJWCD
9 287,4
9 315,1
99,7
1.2.1   - Zawodowe cieplne
6 316,1
6 318,1
100,0
1.2.2   - Zawodowe wodne
731,5
733,3
99,8
1.2.3   - El. wiatrowe
-
-
-
1.2.4   - El. inne odnawialne
-
-
-
1.2.5   - Przemyslowe
2 239,8
2 263,7
98,9
2 Moc niedyspozycyjna (ubytki mocy) w el. krajowych
5 328,9
10 164,4
52,4
2.1 z tego: Spowodowane remontami kapitalnymi
261,3
2 156,0
12,1
2.2   Spowodowane remontami średnimi
73,4
2 415,6
3,0
2.3   Spowodowane remontami bieżącymi
46,2
785,0
5,9
2.4   Spowodowane remontami awaryjnymi
1 156,6
1 033,0
112,0
2.5   Spowodowane warunkami ekspolatacyjnymi
2 997,7
2 486,8
120,5
2.6   Ciepłownicze
793,7
1 288,0
61,6
3 Moc dodatkowa el. krajowych
118,4
0,0
-
3.1   Przeciążenia
30,7
0,0
-
3.2   Rozruch inwestycyjny
87,7
0,0
-
4. Moc dypozycyjna el. krajowych
29 343,1
24 424,9
120,1
4.1 z tego: JWCD
22 630,9
20 186,5
112,1
4.1.1   - Cieplne
21 290,5
19 448,3
109,5
4.1.2   - Wodne
1 340,4
738,2
181,6
4.2   nJWCD
6 712,2
4 238,4
158,4
4.2.1   - Zawodowe cieplne
4 998,1
2 958,1
169,0
4.2.2   - Zawodowe wodne
494,3
455,3
108,6
4.2.3   - El. wiatrowe
-
-
-
4.2.4   - El. inne odnawialne
-
-
-
4.2.5   - Przemyslowe
1 219,8
825,0
147,9
5. Obciązenie el. krajowych
26 116,4
18 357,4
142,3
5.1 z tego: JWCD
20 008,3
15 427,4
129,7
5.1.1   - Cieplne
18 886,4
15 348,7
123,0
5.1.2   - Wodne
1 121,9
78,7
1 425,5
5.2   nJWCD
6 108,1
2 930,0
208,5
5.2.1   - Zawodowe cieplne
4 603,3
1 926,4
239,0
5.2.2   - Zawodowe wodne
285,0
178,6
159,6
5.2.3   - El. wiatrowe
-
-
-
5.2.4   - El. inne odnawialne
-
-
-
5.2.5   - Przemysłowe
1 219,8
825,0
147,9
6. Ubytki na warunki pracy sieci
53,5
-
-
7. Rezerwy mocy w nJWCD
604,1
1 308,4
46,2
8. Rezerwa mocy w JWCD dostępna dla OSP
2 569,1
4 759,1
54,0
8.1. w tym: JWCD cieplnych
2 350,6
4 099,6
57,3
8.2.   JWCD wodnych
218,5
659,5
33,1
9. Krajowe saldo wymiany międzynarodowej
-1 483,9
-1 164,1
127,5
10. Krajowe zapotrzebowanie pokryte
24 632,5
17 193,3
143,3
11. Korekty poboru mocy
7,9
-20,6
12. Krajowe zapotrzebowanie normalne
24 640,0
17 172,7
143,5

 


6. KRAJOWA PRODUKCJA I ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ


Rysunek nr 6.1. Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach krajowych, w poszczególnych miesiącach 2005 i 2006 r.Rysunek nr 6.2. Procentowy udział w krajowej produkcji energii elektrycznej poszczególnych grup elektrowni według rodzajów paliw w 2006 r.Tabela nr 6.1. Struktura produkcji energii elektrycznej w elektrowniach krajowych, wielkości wymiany energii elektrycznej z zagranicą i krajowe zużycie energii elektrycznej w latach 2004 - 2006.

 
2004
2005
2005/2004
2006
2006/2005
GWh
GWh
%
GWh
%
1 Produkcja energii elektrycznej ogółem
153 361
156 023
101,7
160 848
103,1
1.1 Elektrownie zawodowe
144 821
147 616
101,9
152 498
103,3
  w tym:
1.1.1 elektrownie. zawodowe wodne
3 524
3 587
101,8
2 822
78,7
1.1.2 elektrownie zawodowe cieplne
141 296
144 029
101,9
149 676
103,9
  w tym:
1.1.2.1 na węglu kamiennym
85 370
84 614
99,1
92 111
108,9
1.1.2.2. na węglu brunatnym
52 136
54 888
105,3
53 518
97,5
1.1.2.3. gazowe
3 791
4 527
119,4
4 046
89,4
1.2 El Wiatrowe i inne odnawialne
-
-
-
70
-
   
1.3 Elektrownie przemysłowe
8 540
8 407
98,4
8 280
98,5
2 Wymiana zagraniczna
-9 292
-11 186
120,3
-11 001
98,3
3 Krajowe zużycie energii
144 069
144 837
100,5
149 847
103,5


Tabela nr 6.2. Krajowa produkcja i zużycie energii elektrycznej (w GWh) w latach 1981 - 2006.

Rok
Krajowa produkcja energii
z tego:
Krajowe zużycie energii
Elektrownie zawodowe
z tego:
Elektrownie przemysłowe i inne odnawialne
Elektrownie cieplne
Elektrownie wodne
1981
114 991
106 458
103 444
3 014
8 533
114 898
1988
144 340
135 933
131 733
4 200
8 407
148 427
1989
145 488
136 924
133 151
3 773
8 564
147 214
1990
136 336
128 199
124 899
3 300
8 137
135 275
1991
134 610
126 783
123 395
3 388
7 827
131 922
1992
132 835
124 557
120 993
3 564
8 278
128 803
1993
133 747
125 264
121 711
3 553
8 483
131 336
1994
134 890
126 422
122 678
3 744
8 468
132 211
1995
138 701
130 176
126 362
3 814
8 525
135 900
1996
142 717
134 352
130 513
3 839
8 365
139 593
1997
142 414
134 380
130 641
3 739
8 034
140 228
1998
142 244
134 554
130 311
4 243
7 690
138 770
1999
141 286
133 693
129 535
4 157
7 593
136 351
2000
144 417
136 762
132 778
3 984
7 655
138 043
2001
144 572
136 413
132 356
4 057
8 159
137 843
2002
143 233
135 123
131 400
3 722
8 110
136 165
2003
150 751
142 494
139 348
3 146
8 257
140 590
2004
153 362
144 821
141 296
3 525
8 541
144 069
2005
156 024
147 617
144 030
3 587
8 407
144 838
2006
160 848
152 498
149 676
2 822
8 350
149 847Rysunek nr 6.3. Produkcja energii elektrycznej w latach 1950 - 2006.Rysunek nr 6.4. Krajowa miesięczna produkcja i zużycie energii elektrycznej w 2006 r


.
Rysunek nr 6.5. Krajowa produkcja i zużycie energii elektrycznej w latach 1981-2006.7. WYMIANA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z ZAGRANICĄ


Rysunek nr 7.1. Godzinowe zdolności przesyłowe netto (NTC) na przekroju wymiany międzysystemowej równoległej udostępnione przez OSP w kolejnych kwartałach 2006 r.Tabela nr 7.1. Wymiana energii elektrycznej z zagranicą (w MWh) w 2006r

LP.
Wyszczególnienie Pobór [MWh] Oddanie MWh
1.
Wymiana z UCTE 2 594 346   14 276 165  
1.1
Wymiana równoległa 2 594 346   12 984 927  
1.2
Wymiana nierównoległa 0   1 291 238  
2.
Pozostała wymiana 2 179 215   1 498 518  
3.
Razem 4 773 561   15 774 683  8. PRACA SIECI

8.1. ANALIZA PRACY LINII NAJWYŻSZYCH NAPIĘĆ

Tabela nr 8.1. Zestawienie wskaźników wyłączeń linii 750 kV, 400 kV i 220 kV w 2006 r.

Lp. Wyszczególnienie
Miano
Łącznie
Planowe
Awaryjne
Operatywne
Dla obniżenia
 napięć
1
Średnia liczba wyłączeń na odcinek linii
szt.
6,44
4,90
0,84
0,36
0,36
2
Średnia liczba wyłączeń na 100 km linii
szt.
10,13
7,71
1,32
0,57
0,56
3
Średni czas trwania wyłączeń na odcinek linii
h
420,72
332,46
6,4
48,93
34,07
4
Średni czas trwania wyłączeń na 100 km linii
h
661,33
522,60
10,06
76,91
53,56


Tabela nr 8.2. Zestawienie wskaźników wyłączeń linii 750 kV, 400 kV i 220 kV w latach 1988 - 2006.

Rok
Średnia ilość wyłączeń na 100 km [szt/100 km.]
Średni czas trwania wyłączeń na 100 km [h/100km]
Planowe
Awaryjne
Napięciowe
Operatywne
Ogółem
Planowe
Awaryjne
Napięciowe
Operatywne
Ogółem
1988
9,42
1,93
0,81
0,69
12,85
326,18
34,90
4,42
22,53
388,03
1989
10,76
1,17
0,70
0,77
13,40
324,06
18,60
5,84
35,77
384,27
1990
10,84
1,81
1,62
0,54
14,81
406,12
57,27
113,63
5,14
582,16
1991
11,73
1,41
2,72
0,50
16,36
364,57
21,43
168,54
76,83
631,37
1992
10,31
1,69
2,77
1,21
15,98
310,38
45,22
154,62
107,14
617,36
1993
11,62
1,33
3,23
0,81
16,99
274,79
22,92
187,78
110,71
596,20
1994
13,61
1,59
3,26
0,72
19,18
605,12
40,19
165,59
132,89
943,79
1995
12,52
1,58
2,96
0,62
17,68
474,31
14,69
136,07
97,37
722,44
1996
11,80
2,17
1,80
0,79
16,56
541,51
25,81
107,78
57,40
732,50
1997
10,78
1,78
1,54
0,77
14,87
655,09
35,45
98,44
33,83
822,81
1998
9,80
1,48
1,97
0,79
14,04
438,76
17,91
113,67
60,42
630,76
1999
9,84
1,64
2,00
0,64
14,12
469,84
19,41
113,09
63,48
665,82
2000
9,25
1,51
1,51
0,77
13,04
480,84
37,81
100,51
73,08
692,24
2001
10,24
1,63
2,02
0,81
14,70
553,31
19,20
98,35
91,25
762,11
2002
9,99
1,81
1,77
0,97
14,54
394,52
37,99
104,99
79,14
616,64
2003
9,24
1,30
0,82
0,64
12,00
434,81
27,58
78,29
79,09
619,77
2004
8,71
1,67
0,46
0,41
11,25
368,85
31,74
58,68
74,09
533,36
2005
8,65
1,45
0,58
0,49
11,18
337,29
16,28
69,14
74,52
497,23
2006
7,71
1,32
0,56
0,57
10,16
522,60
10,06
53,56
76,91
663,13


Rysunek nr 8.1. Średnia ilość wyłączeń na 100 km linii najwyższych napięć w latach 1988-2006Rysunek nr 8.2. Średni czas trwania wyłączeń na 100 km linii najwyższych napięć w latach 1988 - 2006.8.2. ANALIZA PRACY TRANSFORMATORÓW NAJWYŻSZYCH NAPIĘĆ


Tabela nr 8.3. Zestawienie wskaźników wyłączeń transformatorów 750 kV, 400 kV, 220 kV w 2006 r.

Lp.
Wyszczególnienie
Miano
Łącznie
Planowe
Awaryjne
Operatywne
1 Średnia liczba wyłączeń transformatorów
szt.
3,94
3,35
0,37
0,23
2 Średnia liczba wyłączeń na 100 MVA mocy
szt.
1,82
1,55
0,17
0,11
3 Średni czas trwania wyłączeń transformatorów
h
403,29
357,78
48,19
1,29
4 Średni czas trwania wyłączeń na 100 MVA mocy
h
186,41
165,37
22,27
0,6


Tabela nr 8.4. Zestawienie wskaźników wyłączeń transformatorów 750 kV, 400kVi 220kV w latach 1988-2006.

Rok
Średnia ilość wyłączeń transformatorów [szt.]
Średni czas trwania wyłączeń transformatorów [h]
Planowe
Awaryjne
Napięciowe
Operatywne
Ogółem
Planowe
Awaryjne
Napięciowe
Operatywne
Ogółem
1988
3,76
0,40
2,17
0,52
6,85
96,00
4,97
62,79
12,79
176,55
1989
3,34
1,66
0,18
0,42
5,60
46,31
91,71
3,98
6,48
148,48
1990
3,14
0,30
0,02
0,12
3,58
91,26
8,14
0,16
0,97
100,53
1991
3,96
0,30
0,36
0,26
4,88
124,71
3,12
8,49
6,05
142,37
1992
2,91
0,66
0,49
0,62
4,68
150,51
18,07
10,81
26,48
205,87
1993
4,62
0,51
0,38
0,25
5,76
140,37
29,02
31,56
5,27
206,22
1994
5,55
0,28
0,42
0,23
6,48
166,35
21,34
10,77
2,22
200,68
1995
5,04
0,58
0,38
0,09
6,09
216,65
8,65
6,34
0,24
231,88
1996
4,85
0,45
0,02
0,32
5,64
217,52
58,65
0,26
38,46
314,89
1997
3,69
0,56
0,09
0,41
4,75
438,70
102,85
3,38
2,84
547,77
1998
5,44
0,48
0,02
0,57
6,51
220,04
74,22
0,51
9,38
304,15
1999
4,74
0,63
0,01
0,54
5,91
253,88
103,28
0,31
8,24
365,71
2000
4,55
0,54
0,00
0,56
5,65
248,96
123,86
0,00
11,63
384,45
2001
4,44
0,46
0,00
0,48
5,38
344,51
95,29
0,00
4,77
444,57
2002
3,68
0,48
0,00
0,21
4,37
289,11
57,77
0,00
1,70
348,58
2003
4,02
0,44
0,00
0,18
4,64
270,33
118,25
0,00
1,03
389,61
2004
3,77
0,40
0,00
0,18
4,35
223,99
109,24
0,00
1,07
334,30
2005
4,11
0,39
0,00
0,18
4,68
227,49
111,02
0,00
1,27
339,79
2006
3,35
0,37
0,00
0,23
3,94
357,78
48,19
0,00
1,29
403,29


Rysunek nr 8.3. Średnia ilość wyłączeń transformatorów najwyższych napięć w latach 1988-2006.Rysunek nr 8.4. Średni czas trwania wyłączeń transformatorów najwyższych napięć w latach 1988-2006


9. POZIOMY NAPIĘĆ

Tabela nr 9.1. Poziomy napięć w wybranych węzłach sieci NN w 2006r.

Rozdzielnia
Dni robocze: styczeń 2006 r.
Dni świąteczne: lipiec 2006 r.
Umaks
Umin
Umaks
Umin
 Abramowice 220 kV
238
232
231
226
 Bujaków 220 kV
236
232
235
231
 Dobrzeń 400 kV
417
412
416
413
 Joachimów 400 kV
414
407
417
410
 Klikowa 220 kV
238
235
238
235
 Kielce 220 kV
242
239
242
239
 Kozienice 400 kV
410
400
413
403
 Kozienice 220 kV
239
231
238
231
 Krajnik 400 kV
406
403
406
403
 Krajnik 220 kV
238
233
238
235
 Lublin 400 kV
409
398
407
398
 Miłosna 400 kV
413
400
408
401
 Miłosna 220 kV
238
230
235
230
 Pątnów 220 kV
229
226
227
224
 Plewiska 220 kV
228
220
228
221
 Płock 400 kV
411
399
409
400
 Połaniec 400 kV
414
406
411
405
 Połaniec 220 kV
244
239
244
239
 Rogowiec 400 kV
415
407
419
409
 Rogowiec 220 kV
242
239
242
237
 Rzeszów 400 kV
415
406
410
403
 Tucznawa 400 kV
417
411
417
410
 Żarnowiec 400 kV
417
410
416
409

 

 


10. OGRANICZENIA W DOSTAWACH ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Tabela nr 10.1. Ograniczenia w dostawach energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach 2006 r.

Lp. Wyszczególnienie
Miesiące
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1. Ograniczenia dostaw energii z braku   mocy w okresie obowiązywania poleceń KDM.  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Ograniczenia dostaw energii w wyniku awarii systemowych  i sieciowych w tym:
364
79
43
57
674
767
73
324
50
26
308
707
2.1. z powodu złych warunków atmosferycznych.
264
0
0
0
580
430
0
80
0
0
108
690
3. Razem ograniczenia dostaw.
364
79
43
57
674
767
73
324
50
26
308
707

 


11. CZĘSTOTLIWOŚĆ W KSE

Rysunek nr 11.1. Częstotliwość bazowa w poszczególnych miesiącach 2006 r.Rysunek nr 11.2. Rozkład godzinowych odchyłek częstotliwości od wartości bazowej w 2006 r.Rysunek nr 11.3. Godzinowy rozkład odchyłek częstotliwości od wartości bazowej w 2006 r.


 


Rysunek nr 11.4. Odchyłki częstotliwości od wartości bazowej w 2006 r.Tabela nr 11.1. Częstotliwość minimalna, maksymalna i średnia roczna w latach 1980-2006

Rok
Częstotliwość średnia  roczna
Częstotliwość maksymalna w roku
Częstotliwość minimalna w roku
[Hz]
[Hz]
[Hz]
1980
49,600
50,520
48,800
1981
49,560
50,460
48,810
1982
49,500
50,500
48,700
1983
49,710
50,530
48,690
1984
49,570
50,480
48,600
1985
49,640
50,900
47,240
1986
49,870
50,880
48,420
1987
50,000
50,590
48,500
1988
50,030
50,570
48,390
1989
50,020
50,540
48,710
1990
50,030
50,410
48,700
1991
49,990
50,620
49,140
1992
50,033
50,610
49,380
1993
50,015
50,403
49,419
1994
50,002
50,535
49,446
1995
50,000
50,257
49,833
1996
50,000
50,154
49,878
1997
50,000
50,146
49,874
1998
50,000
50,099
49,879
1999
50,000
50,101
49,855
2000
50,000
50,138
49,861
2001
50,000
50,115
49,855
2002
50,000
50,123
49,859
2003
50,000
50,245
49,868
2004
50,001
50,131
49,868
2005
50,001
50,127
49,854
2006
49,999
50,623 *
49,840

* - duża odchyłka częstotliwości spowodowana awarią systemu na terenie Niemiec (4.11.2006r.)


Rysunek nr 11.5 Częstotliwość minimalna, maksymalna i średnia roczna w latach 1980-2006.