Informacja o dostępności mocy przyłączeniowej do sieci przesyłowej
Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 roku o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która weszła w życie w dniu 11 marca 2010 roku, nakłada na PSE obowiązek sporządzenia i publikacji informacji dotyczących, między innymi, wielkości dostępnej mocy przyłączeniowej dla stacji elektroenergetycznych lub ich grup, wchodzących w skład sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 110 kV, a także planowanych zmianach tych wielkości w okresie następnych 5 lat, od dnia publikacji tych danych. PSE S.A. jest zobowiązany aktualizować powyższe informacje co najmniej raz na kwartał i zamieszczać na swojej stronie internetowej oraz udostępniać w swojej siedzibie do publicznego wglądu.