Raport 2022 KSE

ZESTAWIENIE DANYCH ILOŚCIOWYCH DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA KSE W 2022 ROKU
(Dane operatywne – wielkości brutto*)

1. MOC ZAINSTALOWANA I OSIĄGALNA W ELEKTROWNIACH KRAJOWYCH

1.1. Moc zainstalowana i osiągalna w podziale na poszczególne rodzaje elektrowni

Tabela 1.1. Struktura mocy zainstalowanej w KSE [MW].

Tabela 1.2. Struktura mocy osiągalnej w KSE [MW].

Rys. 1.1. Struktura procentowa mocy zainstalowanej w KSE stan na 31.12.2022 roku.

Rys. 1.2. Struktura procentowa mocy osiągalnej w KSE stan na 31.12.2022 roku.

1.2. Moc zainstalowana w latach 1960÷2022

Rys. 1.3. Dynamika wzrostu mocy zainstalowanej w KSE w latach 1960÷2022.

2. MOC DYSPOZYCYJNA I REZERWY MOCY W ELEKTROWNIACH KRAJOWYCH

2.1. Wartości średnie miesięczne w 2022 roku

Tabela 2.1. Średnie miesięczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w poszczególnych miesiącach 2022 roku [MW].

Rys. 2.1. Średnie miesięczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w poszczególnych miesiącach 2022 roku.

Rys. 2.2. Moce dyspozycyjne i rezerwy mocy w elektrowniach krajowych dostępne dla OSP w 2022 roku – wartości średnie miesięczne z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych.

2.2. Wartości średnie roczne w latach 2013÷2022

Tabela 2.2. Średnie roczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w latach 2013÷2022 [MW].

Rys. 2.3. Średnie roczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w latach 2013÷2022.

Tabela 2.3. Zestawienie średnich rocznych wielkości mocy osiągalnej i dyspozycyjnej elektrowni krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w latach 2013÷2022 [MW].

3. KRAJOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC

3.1. Minimalne i maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2022 roku i sposób jego pokrycia

Rys. 3.1. Przebiegi zapotrzebowania na moc w dniach, w których wystąpiło minimalne i maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2022 roku.

Rys. 3.2. Przebieg zapotrzebowania na moc w KSE w dniu, w którym wystąpiło maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2022 roku i sposób jego pokrycia.

Rys. 3.3. Przebieg zapotrzebowania na moc w KSE w dniu, w którym wystąpiło minimalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2022 roku i sposób jego pokrycia.

Rys. 3.4. Przebiegi krajowego zapotrzebowania na moc dla dnia o maksymalnym i minimalnym zapotrzebowaniu w szczycie rannym dnia roboczego w 2022 roku.

3.2. Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2022 roku na tle danych historycznych

Tabela 3.1. Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 2013÷2022 [MW].

Rys. 3.5. Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 2013÷2022.

3.3. Średnie roczne krajowe zapotrzebowanie na moc oraz maksymalne w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 1980÷2022

Tabela 3.2. Średnie roczne krajowe zapotrzebowanie na moc oraz zapotrzebowanie maksymalne w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 1980÷2022 [MW].

Rys. 3.6. Średnie roczne krajowe zapotrzebowanie na moc oraz zapotrzebowanie maksymalne w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 1980÷2022.

4. SALDO WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ

Rys. 4.1. Saldo wymiany mocy z zagranicą w dobowym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w poszczególnych dniach 2022 roku.

5. BILANS MOCY W KRAJOWYM SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM

Rys. 5.1. Krajowe zapotrzebowanie na moc oraz moc dyspozycyjna dostępna dla OSP w szczytach dobowych krajowego zapotrzebowania na moc w 2022 roku.

5.1. Bilans mocy w 2021 i 2022 roku w wartościach średnich rocznych

Tabela 5.1. Bilans mocy w rannym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w wartościach średnich rocznych z dni roboczych dla 2021 i 2022 roku [MW].

Tabela 5.2. Bilans mocy w wieczornym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w wartościach średnich rocznych z dni roboczych dla 2021 i 2022 roku [MW].

5.2. Bilans mocy w dniach, w których wystąpiło minimalne i maksymalne zapotrzebowanie na moc w szczycie rannym w dniach roboczych w 2022 roku

Tabela 5.3. Tabela 5.3. Bilans mocy w dniu 5 września, w którym wystąpiło minimalne zapotrzebowanie na moc i w dniu 16 grudnia, w którym wystąpiło maksymalne zapotrzebowanie na moc w dniach roboczych w szczycie rannym w 2022 roku [MW].

6. PRODUKCJA I ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ELEKTROWNIACH KRAJOWYCH

6.1. Produkcja energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach 2021 i 2022 roku wraz ze strukturą wytwarzania

Rys. 6.1. Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach krajowych w poszczególnych miesiącach 2021 i 2022 roku.

Rys. 6.2 Procentowy udział w krajowej produkcji energii elektrycznej poszczególnych grup elektrowni według rodzajów paliw w 2022 roku.

6.2. Struktura produkcji energii elektrycznej w latach 2020÷2022 i dynamika roczna produkcji

Tabela 6.1. Struktura produkcji energii elektrycznej w elektrowniach krajowych, wielkości wymiany energii elektrycznej z zagranicą i krajowe zużycie energii elektrycznej w latach 2020÷2022 [GWh].

6.3. Produkcja energii elektrycznej w latach 1950÷2022

Tabela 6.2. Krajowa produkcja i zużycie energii elektrycznej w latach 1990÷2022 [GWh].

Rys. 6.3. Produkcja energii elektrycznej w latach 1950÷2022.

6.4. Krajowe zużycie energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach 2022 roku

Rys. 6.4. Krajowa miesięczna produkcja i zużycie energii elektrycznej w 2022 roku.

6.5. Zużycie energii elektrycznej w latach 1990÷2022

Rys. 6.5. Krajowa produkcja i zużycie energii elektrycznej w latach 1990÷2022.

7. WYMIANA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z ZAGRANICĄ

7.1. Udostępnione przez OSP zdolności przesyłowe dobowe w 2022 roku

Rys. 7.1. Godzinowe wartości zdolności przesyłowych wymiany równoległej (NTC_sys) w kierunku eksportowym i importowym w kolejnych kwartałach 2022 roku.

Rys. 7.2. Nadwyżka bilansowa dla wymiany międzysystemowej w kierunku eksportowym i importowym w kolejnych kwartałach 2022 roku.

7.2. Wykonanie wymiany międzynarodowej – bilans wymiany i przepływy rzeczywiste

Tabela 7.1. Wymiana energii elektrycznej z zagranicą w 2022 roku - przepływy fizyczne [MWh].

Tabela 7.2 Przepływy rzeczywiste z poszczególnymi krajami w 2022 roku [GWh].

Tabela 7.3 Wymiana energii elektrycznej z zagranicą w latach 1990÷2022 - przepływy fizyczne [MWh].

8. OGRANICZENIA W DOSTAWACH ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Tabela 8.1. Ograniczenia w dostawach energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach 2022 roku [MWh].

9. CZĘSTOTLIWOŚĆ W KSE

Rys. 9.1. Częstotliwość bazowa w poszczególnych miesiącach 2022 roku.

Rys. 9.2. Rozkład godzinowych odchyłek częstotliwości od wartości bazowej w 2022 roku.

Rys. 9.3. Godzinowy rozkład odchyłek częstotliwości od wartości bazowej w 2022 roku.

Rys. 9.4. Odchyłki częstotliwości od wartości bazowej w 2022 roku.

Tabela 9.1. Częstotliwość minimalna, maksymalna i średnia roczna w latach 1980÷2022 [Hz].

Rys. 9.5. Częstotliwość minimalna, maksymalna i średnia roczna w latach 1980÷2022.

 


 

1. MOC ZAINSTALOWANA I OSIĄGALNAW ELEKTROWNIACH KRAJOWYCH

1.1. Moc zainstalowana i osiągalna w podziale na poszczególne rodzaje elektrowni

Tabela 1.1. Struktura mocy zainstalowanej w KSE [MW].

  31.12.2020 r. 31.12.2021 r. 31.12.2022 r.
Ogółem 49 238 53 656 60 446
   Elektrownie zawodowe 36 364 38 570 38 867
      Elektrownie zawodowe wodne 2 356 2 380 2 421
      Elektrownie zawodowe cieplne, w tym: 34 008 36 190 36 446
         na węglu kamiennym 22 747 24 611 24 897
         na węglu brunatnym 8 478 8 262 8 262
         gazowe 2 782 3 317 3 288
   Elektrownie wiatrowe i inne odnawialne 10 229 15 086 21 578
   Elektrownie przemysłowe 2 645 --- ---
   JWCD 29 429 27 850 27 129
   nJWCD 19 810 25 806 33 317

Tabela 1.2. Struktura mocy osiągalnej w KSE [MW].

  31.12.2020 r. 31.12.2021 r. 31.12.2022 r.
Ogółem 49 095 54 382 59 578
   Elektrownie zawodowe 36 357 38 877 38 787
      Elektrownie zawodowe wodne 2 406 2 501 2 501
      Elektrownie zawodowe cieplne, w tym: 33 951 36 375 36 286
         na węglu kamiennym 22 642 24 792 24 703
         na węglu brunatnym 8 546 8 327 8 327
         gazowe 2 763 3 256 3 256
   Elektrownie wiatrowe i inne odnawialne 10 057 15 505 20 791
   Elektrownie przemysłowe 2 681 --- ---
   JWCD 29 197 28 190 28 176
   nJWCD 19 898 26 192 31 402

Rys. 1.1. Struktura procentowa mocy zainstalowanej w KSE stan na 31.12.2022 roku.

Rys. 1.2. Struktura procentowa mocy osiągalnej w KSE stan na 31.12.2022 roku.

1.2. Moc zainstalowana w latach 1960÷2022

Rys. 1.3. Dynamika wzrostu mocy zainstalowanej w KSE w latach 1960÷2022.

2. MOC DYSPOZYCYJNA I REZERWY MOCY W ELEKTROWNIACH KRAJOWYCH

2.1. Wartości średnie miesięczne w 2022 roku

Tabela 2.1. Średnie miesięczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w poszczególnych miesiącach 2022 roku [MW].

Wyszczególnienie Miesiące
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Moc osiągalna 54 517 54 984 55 613 56 002 56 971 57 529 57 919 58 303 58 522 58 864 59 330 59 510
Obciążenie 25 685 24 955 24 693 23 805 21 902 22 374 22 341 22 454 22 514 23 157 24 902 25 220
Rezerwy mocy 5 187 6 553 4 194 5 690 5 224 5 930 6 925 6 304 3 809 3 798 3 550 4 929
Remonty kapitalne
i średnie
1 018 1 535 3 179 2 732 4 061 3 931 3 002 3 509 4 630 4 413 3 282 1 397
Remonty awaryjne 1 730 1 673 1 881 1 326 923 999 1 501 1 900 1 084 1 088 1 032 698
Pozostałe ubytki minus przeciążenia
i rozruch inwestycyjny
20 897 20 268 21 665 22 450 24 861 24 295 24 150 23 815 26 485 24 987 26 564 27 266

Rys. 2.1. Średnie miesięczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w poszczególnych miesiącach 2022 roku.

Rys. 2.2. Moce dyspozycyjne i rezerwy mocy w elektrowniach krajowych dostępne dla OSP w 2022 roku – wartości średnie miesięczne z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych.

2.2. Wartości średnie roczne w latach 2013÷2022

Tabela 2.2. Średnie roczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w latach 2013÷2022 [MW].

Wyszczególnienie Lata
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Moc osiągalna 37 749 38 216 38 891 40 491 42 584 43 777 46 299 48 064 50 715 57 357
Obciążenie 22 587 21 937 22 541 22 211 22 569 22 364 21 841 21 023 23 578 23 653
Rezerwy mocy 4 064 4 446 4 241 5 869 6 131 6 498 8 047 8 977 6 339 5 167
Remonty kapitalne
i średnie
3 321 3 697 3 760 2 732 2 910 3 410 3 814 5 005 3 530 3 077
Remonty awaryjne 1 114 1 163 1 138 1 007 1 074 921 792 640 1 329 1 326
Pozostałe ubytki minus przeciążenia
i rozruch inwestycyjny
6 663 6 972 7 211 8 612 9 900 10 581 11 801 12 418 15 939 23 993

Rys. 2.3. Średnie roczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w latach 2013÷2022.

Tabela 2.3. Zestawienie średnich rocznych wielkości mocy osiągalnej i dyspozycyjnej elektrowni krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w latach 2013÷2022 [MW].

Wyszczególnienie Lata
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Moc osiągalna 37 749 38 216 38 891 40 491 42 584 43 777 46 299 48 064 50 715 57 357
Moc dyspozycyjna 26 651 26 383 26 782 28 140 28 700 28 865 29 892 30 001 29 916 28 963
Relacja mocy dyspozycyjnej
do osiągalnej w %
70,6 69,0 68,9 69,5 67,4 65,9 64,6 62,4 59,0 50,5
Zapotrzebowanie na moc 22 155 22 301 22 529 22 832 23 357 23 750 23 451 22 860 24 028 23 747

3. KRAJOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC

3.1. Minimalne i maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2022 roku i sposób jego pokrycia

Rys. 3.1. Przebiegi zapotrzebowania na moc w dniach, w których wystąpiło minimalne i maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2022 roku.

Rys. 3.2. Przebieg zapotrzebowania na moc w KSE w dniu, w którym wystąpiło maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2022 roku i sposób jego pokrycia.

Rys. 3.3. Przebieg zapotrzebowania na moc w KSE w dniu, w którym wystąpiło minimalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2022 roku i sposób jego pokrycia.

Rys. 3.4. Przebiegi krajowego zapotrzebowania na moc dla dnia o maksymalnym i minimalnym zapotrzebowaniu w szczycie rannym dnia roboczego w 2022 roku.

 

3.2. Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2022 roku na tle danych historycznych

Tabela 3.1. Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 2013÷2022 [MW].

Lata 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Miesiące
Styczeń 24 075 24 261 24 291 24 705 25 325 25 000 25 570 24 760 25 524 25 845
Luty 23 252 23 234 23 743 23 493 24 581 25 297 24 502 24 373 25 816 25 006
Marzec 23 192 22 615 23 077 23 264 23 239 24 606 23 863 23 015 24 410 24 737
Kwiecień 21 220 21 574 21 818 21 786 22 678 22 390 22 516 20 256 23 102 23 843
Maj 20 194 20 566 21 018 21 304 21 836 22 212 22 330 20 664 22 192 22 209
Czerwiec 20 593 20 632 21 051 21 664 21 879 22 634 23 072 21 549 22 971 22 485
Lipiec 20 505 21 217 21 311 21 483 21 967 22 678 21 972 21 586 23 433 22 428
Sierpień 20 540 20 758 21 369 21 456 22 300 22 825 22 372 22 143 22 392 22 562
Wrzesień 21 732 21 902 22 150 22 456 22 965 23 192 22 749 22 786 23 365 22 582
Październik 22 831 22 883 23 139 23 240 23 636 23 660 23 736 23 863 23 931 23 247
Listopad 23 776 23 905 23 913 24 578 24 942 25 263 24 605 24 506 25 446 24 884
Grudzień 24 094 24 275 23 838 24 739 24 933 25 345 24 217 24 785 25 905 25 317

Rys. 3.5. Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 2013÷2022.

 

3.3. Średnie roczne krajowe zapotrzebowanie na moc oraz maksymalne w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 1980÷2022

Tabela 3.2. Średnie roczne krajowe zapotrzebowanie na moc oraz zapotrzebowanie maksymalne w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 1980÷2022 [MW].

Rok Średnie roczne krajowe zapotrzebowanie na moc Maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc
1980 17 446 20 826
1981 16 925 20 122
1983 17 176 20 430
1985 18 800 22 832
1988 20 227 24 685
1989 20 240 24 267
1990 18 510 23 392
1991 18 203 23 290
1992 17 625 21 495
1993 17 989 22 749
1994 18 019 22 050
1995 18 410 23 056
1996 18 657 23 439
1997 18 758 24 337
1998 18 576 23 384
1999 18 326 22 821
2000 18 549 22 289
2001 18 586 22 868
2002 18 372 23 207
2003 18 913 23 288
2004 19 512 23 108
2005 19 895 23 477
2006 20 705 24 640
2007 21 367 24 611
2008 21 445 25 120
2009 20 842 24 594
2010 21 629 25 449
2011 21 975 24 780
2012 22 083 25 845
2013 22 155 24 761
2014 22 301 25 535
2015 22 529 25 101
2016 22 832 25 546
2017 23 357 26 231
2018 23 750 26 448
2019 23 451 26 504
2020 22 860 26 799
2021 24 028 27 617
2022 23 747 27 296

Rys. 3.6. Średnie roczne krajowe zapotrzebowanie na moc oraz zapotrzebowanie maksymalne w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 1980÷2022.

 

4. SALDO WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ

Rys. 4.1. Saldo wymiany mocy z zagranicą w dobowym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w poszczególnych dniach 2022 roku.

 

5. BILANS MOCY W KRAJOWYM SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM

Rys. 5.1. Krajowe zapotrzebowanie na moc oraz moc dyspozycyjna dostępna dla OSP w szczytach dobowych krajowego zapotrzebowania na moc w 2022 roku.

 

5.1. Bilans mocy w 2021 i 2022 roku w wartościach średnich rocznych

Tabela 5.1. Bilans mocy w rannym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w wartościach średnich rocznych z dni roboczych dla 2021 i 2022 roku [MW].

Lp. Wyszczególnienie Rok 2021 Rok 2022 Dynamika
[(b-a)/a*100]
[%]
[a] [b] [c]
1. Moc osiągalna elektrowni krajowych   50 714,6 57 357,5 13,1
1.1 z tego: JWCD 28 278,1 28 178,3 -0,35
1.1.1   - Cieplne 26 493,1 26 393,3 -0,38
1.1.2   - Wodne 1 785,0 1 785,0 0
1.2   nJWCD 22 436,6 29 179,2 30,05
1.2.1   - Zawodowe cieplne 9 802,6 9 945,7 1,46
1.2.2   - Zawodowe wodne 713,7 717,2 0,49
1.2.3   - El. wiatrowe * 7 173,3 8 666,8 20,82
1.2.4   - El. inne odnawialne 4 747,0 9 849,5 107,49
1.2.5   - Przemysłowe 0,0 0,0 -
2. Moc niedyspozycyjna (ubytki mocy) w elektrowniach krajowych   20 140,8 27 649,9 37,28
2.1 z tego: Spowodowane remontami kapitalnymi 1 456,8 1 280,9 -12,07
2.2   Spowodowane remontami średnimi 2 081,9 1 808,2 -13,15
2.3   Spowodowane remontami bieżącymi 1 400,2 1 503,7 7,39
2.4   Spowodowane remontami awaryjnymi 1 329,6 1 292,3 -2,8
2.5   Spowodowane warunkami eksploatacyjnymi 10 891,7 18 320,1 68,2
2.6   Ciepłownicze 2 980,6 3 444,7 15,57
3. Moc dodatkowa elektrowni krajowych   33,8 9,1 -73,01
3.1   Przeciążenia 33,8 9,1 -73,01
3.2   Rozruch inwestycyjny 0,0 0,0 -
4. Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych   30 282,8 29 696,9 -1,93
4.1 z tego: JWCD 22 064,9 20 122,5 -8,8
4.1.1   - Cieplne 20 363,6 18 423,8 -9,53
4.1.2   - Wodne 1 701,3 1 698,7 -0,15
4.2   nJWCD 8 218,0 9 574,5 16,51
4.2.1   - Zawodowe cieplne 4 617,6 4 196,7 -9,11
4.2.2   - Zawodowe wodne 423,5 402,8 -4,88
4.2.3   - El. wiatrowe ** 1 681,8 2 106,1 25,23
4.2.4   - El. inne odnawialne ** 1 495,2 2 868,8 91,88
4.2.5   - Przemysłowe ** 0,0 0,0 -
5. Obciążenie elektrowni krajowych   23 302,6 23 408,3 0,45
5.1 z tego: JWCD 15 846,9 14 795,0 -6,64
5.1.1   - Cieplne 15 712,1 14 683,2 -6,55
5.1.2   - Wodne 134,8 111,8 -17,05
5.2   nJWCD 7 455,7 8 613,4 15,53
5.2.1   - Zawodowe cieplne 4 054,3 3 536,5 -12,77
5.2.2   - Zawodowe wodne 224,5 174,7 -22,18
5.2.3   - El. wiatrowe 1 681,8 2 033,3 20,9
5.2.4   - El. inne odnawialne 1 495,2 2 868,8 91,88
5.2.5   - Przemysłowe 0,0 0,0 -
6. Ubytki ze względu na warunki pracy sieci   128,3 166,2 29,53
7. Rezerwy mocy w nJWCD   762,0 826,8 8,5
8. Rezerwa mocy w JWCD dostępna dla OSP   6 090,6 5 167,2 -15,16
8.1 w tym: JWCD cieplnych 4 546,3 3 641,9 -19,89
8.2   JWCD wodnych 1 544,2 1 525,3 -1,23
9. Krajowe saldo wymiany międzynarodowej   476,1 -16,7 -
10. Krajowe zapotrzebowanie pokryte   23 778,6 23 391,6 -1,63
11. Korekta poboru mocy   -4,2 -2,6 -38,57
12. Krajowe zapotrzebowanie normalne   23 774,4 23 389,0 -1,62
13. Krajowe zapotrzebowanie mocy maksymalne 27 617,2 27 296,2 -1,16
  w dniu: 2021-02-12 2022-12-16  

* Jako moc osiągalną dla el. wiatrowych przyjęto moc zainstalowaną.
** Jako moc dyspozycyjną dla el. wiatrowych, przemysłowych oraz el. innych odnawialnych przyjęto ich obciążenie.

Tabela 5.2. Bilans mocy w wieczornym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w wartościach średnich rocznych z dni roboczych dla 2021 i 2022 roku [MW].

Lp. Wyszczególnienie Rok 2021 Rok 2022 Dynamika
[(b-a)/a*100]
[%]
[a] [b] [c]
1. Moc osiągalna elektrowni krajowych   50 714,6 57 357,5 13,1
1.1 z tego: JWCD 28 278,1 28 178,3 -0,35
1.1.1   - Cieplne 26 493,1 26 393,3 -0,38
1.1.2   - Wodne 1 785,0 1 785,0 0
1.2   nJWCD 22 436,6 29 179,2 30,05
1.2.1   - Zawodowe cieplne 9 802,6 9 945,7 1,46
1.2.2   - Zawodowe wodne 713,7 717,2 0,49
1.2.3   - El. wiatrowe * 7 173,3 8 666,8 20,82
1.2.4   - El. inne odnawialne 4 747,0 9 849,5 107,49
1.2.5   - Przemysłowe 0,0 0,0 -
2. Moc niedyspozycyjna (ubytki mocy) w elektrowniach krajowych   21 203,3 29 719,4 40,16
2.1 z tego: Spowodowane remontami kapitalnymi 1 453,9 1 279,5 -11,99
2.2   Spowodowane remontami średnimi 2 070,5 1 792,1 -13,45
2.3   Spowodowane remontami bieżącymi 1 352,4 1 466,6 8,45
2.4   Spowodowane remontami awaryjnymi 1 304,3 1 304,7 0,03
2.5   Spowodowane warunkami eksploatacyjnymi 12 092,0 20 521,7 69,71
2.6   Ciepłownicze 2 930,2 3 354,7 14,49
3. Moc dodatkowa elektrowni krajowych   20,8 10,4 -50,19
3.1   Przeciążenia 20,8 10,4 -50,19
3.2   Rozruch inwestycyjny 0,0 0,0 -
4. Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych   29 197,4 27 633,4 -5,36
4.1 z tego: JWCD 22 145,3 20 441,7 -7,69
4.1.1   - Cieplne 20 437,0 18 738,6 -8,31
4.1.2   - Wodne 1 708,3 1 703,1 -0,31
4.2   nJWCD 7 052,1 7 191,6 1,98
4.2.1   - Zawodowe cieplne 4 681,5 4 307,4 -7,99
4.2.2   - Zawodowe wodne 502,2 495,8 -1,26
4.2.3   - El. wiatrowe ** 1 723,0 2 279,3 32,28
4.2.4   - El. inne odnawialne ** 145,4 109,1 -24,95
4.2.5   - Przemysłowe ** 0,0 0,0 -
5. Obciążenie elektrowni krajowych   23 293,4 23 223,2 -0,3
5.1 z tego: JWCD 16 976,6 16 960,4 -0,1
5.1.1   - Cieplne 16 530,3 16 290,9 -1,45
5.1.2   - Wodne 446,3 669,5 50,02
5.2   nJWCD 6 316,8 6 262,7 -0,86
5.2.1   - Zawodowe cieplne 4 121,4 3 660,3 -11,19
5.2.2   - Zawodowe wodne 326,9 295,6 -9,58
5.2.3   - El. wiatrowe 1 723,0 2 197,8 27,55
5.2.4   - El. inne odnawialne 145,4 109,1 -24,95
5.2.5   - Przemysłowe 0,0 0,0 -
6. Ubytki ze względu na warunki pracy sieci   82,0 88,1 7,39
7. Rezerwy mocy w nJWCD   735,3 785,6 6,84
8. Rezerwa mocy w JWCD dostępna dla OSP   5 087,0 3 396,3 -33,24
8.1 w tym: JWCD cieplnych 3 836,8 2 400,9 -37,42
8.2   JWCD wodnych 1 250,2 995,3 -20,39
9. Krajowe saldo wymiany międzynarodowej   373,9 251,3 -32,78
10. Krajowe zapotrzebowanie pokryte   23 667,1 23 474,4 -0,81
11. Korekta poboru mocy   5,9 4,2 -29,9
12. Krajowe zapotrzebowanie normalne   23 673,0 23 478,6 -0,82
13. Krajowe zapotrzebowanie mocy maksymalne 27 298,9 27 000,0 -1,09
  w dniu: 2021-12-07 2022-12-15  

* Jako moc osiągalną dla el. wiatrowych przyjęto moc zainstalowaną.
** Jako moc dyspozycyjną dla el. wiatrowych, przemysłowych oraz el. innych odnawialnych przyjęto ich obciążenie.

5.2. Bilans mocy w dniach, w których wystąpiło minimalne i maksymalne zapotrzebowanie na moc w szczycie rannym w dniach roboczych w 2022 roku

Tabela 5.3. Tabela 5.3. Bilans mocy w dniu 5 września, w którym wystąpiło minimalne zapotrzebowanie na moc i w dniu 16 grudnia, w którym wystąpiło maksymalne zapotrzebowanie na moc w dniach roboczych w szczycie rannym w 2022 roku [MW]

Lp. Wyszczególnienie 05.09.2022 16.12.2022 Dynamika
[(b-a)/a*100]
[%]
[a] [b] [c]
1. Moc osiągalna elektrowni krajowych   58 442,8 59 577,5 1,94
1.1 z tego: JWCD 28 176,0 28 176,0 0
1.1.1   - Cieplne 26 391,0 26 391,0 0
1.1.2   - Wodne 1 785,0 1 785,0 0
1.2   nJWCD 30 266,8 31 401,5 3,75
1.2.1   - Zawodowe cieplne 9 911,2 9 895,4 -0,16
1.2.2   - Zawodowe wodne 719,0 715,6 -0,47
1.2.3   - El. wiatrowe * 8 886,7 9 128,4 2,72
1.2.4   - El. inne odnawialne 10 750,0 11 662,1 8,48
1.2.5   - Przemysłowe 0,0 0,0 -
2. Moc niedyspozycyjna (ubytki mocy) w elektrowniach krajowych   32 542,2 28 628,0 -12,03
2.1 z tego: Spowodowane remontami kapitalnymi 1 641,4 448,7 -72,66
2.2   Spowodowane remontami średnimi 1 875,5 872,3 -53,49
2.3   Spowodowane remontami bieżącymi 2 591,8 1 108,2 -57,24
2.4   Spowodowane remontami awaryjnymi 220,0 584,0 165,45
2.5   Spowodowane warunkami eksploatacyjnymi 22 114,7 22 383,0 1,21
2.6   Ciepłownicze 4 098,8 3 231,8 -21,15
3. Moc dodatkowa elektrowni krajowych   0,0 31,5 -
3.1   Przeciążenia 0,0 31,5 -
3.2   Rozruch inwestycyjny 0,0 0,0 -
4. Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych   25 891,4 30 974,3 19,63
4.1 z tego: JWCD 18 882,4 23 829,2 26,2
4.1.1   - Cieplne 17 262,4 22 182,2 28,5
4.1.2   - Wodne 1 620,0 1 647,0 1,67
4.2   nJWCD 7 009,0 7 145,1 1,94
4.2.1   - Zawodowe cieplne 2 481,3 5 369,7 116,4
4.2.2   - Zawodowe wodne 370,3 379,7 2,53
4.2.3   - El. wiatrowe ** 578,1 755,2 30,63
4.2.4   - El. inne odnawialne ** 3 579,2 640,5 -82,1
4.2.5   - Przemysłowe ** 0,0 0,0 -
5. Obciążenie elektrowni krajowych   20 909,5 27 488,2 31,46
5.1 z tego: JWCD 14 544,8 20 834,7 43,25
5.1.1   - Cieplne 14 544,8 20 462,8 40,69
5.1.2   - Wodne 0,0 371,9 -
5.2   nJWCD 6 364,7 6 653,5 4,54
5.2.1   - Zawodowe cieplne 2 095,6 5 141,2 145,33
5.2.2   - Zawodowe wodne 111,8 116,6 4,29
5.2.3   - El. wiatrowe 578,1 755,2 30,63
5.2.4   - El. inne odnawialne 3 579,2 640,5 -82,1
5.2.5   - Przemysłowe 0,0 0,0 -
6. Ubytki ze względu na warunki pracy sieci   0,0 0,0 -
7. Rezerwy mocy w nJWCD   644,3 491,6 -23,7
8. Rezerwa mocy w JWCD dostępna dla OSP   4 337,6 2 994,5 -30,96
8.1 w tym: JWCD cieplnych 2 717,6 1 719,4 -36,73
8.2   JWCD wodnych 1 620,0 1 275,1 -21,29
9. Krajowe saldo wymiany międzynarodowej   76,7 -185,4 -
10. Krajowe zapotrzebowanie pokryte   20 986,1 27 302,8 30,1
11. Korekta poboru mocy   -11,9 -6,6 -44,54
12. Krajowe zapotrzebowanie normalne   20 974,2 27 296,2 30,14

* Jako moc osiągalną dla el. wiatrowych przyjęto moc zainstalowaną.
** Jako moc dyspozycyjną dla el. wiatrowych, przemysłowych oraz el. innych odnawialnych przyjęto ich obciążenie.

6. PRODUKCJA I ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ELEKTROWNIACH KRAJOWYCH

6.1. Produkcja energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach 2021 i 2022 roku wraz ze strukturą wytwarzania

Rys. 6.1. Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach krajowych w poszczególnych miesiącach 2021 i 2022 roku.

 

Rys. 6.2 Procentowy udział w krajowej produkcji energii elektrycznej poszczególnych grup elektrowni według rodzajów paliw w 2022 roku.

6.2. Struktura produkcji energii elektrycznej w latach 2020÷2022 i dynamika roczna produkcji

Tabela 6.1. Struktura produkcji energii elektrycznej w elektrowniach krajowych, wielkości wymiany energii elektrycznej z zagranicą i krajowe zużycie energii elektrycznej w latach 2020÷2022 [GWh].

Lp. Wyszczególnienie 2020 2021 Dynamika
[(b-a)/a*100]
[%]
2022 Dynamika
[(d-b)/b*100]
[%]
[a] [b] [c] [d] [e]
1. Produkcja ogółem (1.1+1.2+1.3) 152 308 173 583 13,97 175 157 0,91
1.1    Elektrownie zawodowe 126 137 154 599 22,56 147 555 -4,56
1.1.1       El. zawodowe wodne 2 698 2 830 4,88 2 815 -0,53
1.1.2       El. zawodowe cieplne 123 439 151 769 22,95 144 740 -4,63
1.1.2.1          na węglu kamiennym 71 546 93 037 30,04 87 761 -5,67
1.1.2.2          na węglu brunatnym 37 969 45 367 19,48 46 978 3,55
1.1.2.3          gazowe  13 924 13 366 -4,01 10 002 -25,17
1.2    El. wiatrowe i inne odnawialne 16 372 18 984 15,95 27 602 45,4
1.3    Elektrownie przemysłowe 9 799 --- - --- -
2. Saldo wymiany zagranicznej 13 224 820 -93,8 -1 679 -
3. Krajowe zużycie energii elektrycznej 165 532 174 402 5,36 173 479 -0,53

6.3. Produkcja energii elektrycznej w latach 1950÷2022

Tabela 6.2. Krajowa produkcja i zużycie energii elektrycznej w latach 1990÷2022 [GWh].

Rok Krajowa produkcja energii z tego: Krajowe zużycie energii
Elektrownie zawodowe Elektrownie zawodowe Elektrownie wiatrowe i inne odnawialne Elektrownie przemysłowe
Elektrownie wodne Elektrownie cieplne
1990 136 336 128 199 3 300 124 899 0 8 137 135 275
1991 134 610 126 783 3 388 123 395 0 7 827 131 922
1992 132 835 124 557 3 564 120 993 0 8 278 128 803
1993 133 747 125 264 3 553 121 711 0 8 483 131 336
1994 134 890 126 422 3 744 122 678 0 8 468 132 211
1995 138 701 130 176 3 814 126 362 0 8 525 135 900
1996 142 717 134 352 3 839 130 513 0 8 365 139 593
1997 142 414 134 380 3 739 130 641 0 8 034 140 228
1998 142 244 134 554 4 243 130 311 0 7 690 138 770
1999 141 286 133 692 4 157 129 535 0 7 593 136 351
2000 144 417 136 762 3 984 132 778 0 7 655 138 043
2001 144 574 136 412 4 057 132 355 0 8 159 137 843
2002 143 233 135 123 3 722 131 401 0 8 110 136 165
2003 150 751 142 494 3 146 139 348 0 8 257 140 590
2004 153 362 144 821 3 525 141 296 0 8 541 144 069
2005 156 024 147 616 3 587 144 029 0 8 407 144 838
2006 160 848 152 498 2 822 149 676 69 8 280 149 847
2007 159 528 150 865 3 908 146 957 446 8 216 154 170
2008 155 567 146 845 2 515 144 330 678 8 044 154 980
2009 150 923 141 872 2 751 139 121 846 8 203 148 718
2010 156 342 146 107 3 268 142 839 1 312 8 923 154 987
2011 163 153 151 319 2 529 148 790 2 833 9 000 157 909
2012 159 853 146 833 2 264 144 569 4 025 8 991 157 013
2013 162 501 147 435 2 762 144 673 5 895 9 171 157 980
2014 156 567 140 290 2 520 137 770 7 256 9 020 158 734
2015 161 772 141 901 2 261 139 640 10 114 9 757 161 438
2016 162 626 140 727 2 399 138 328 11 769 10 130 164 625
2017 165 852 141 790 2 767 139 023 14 005 10 057 168 139
2018 165 214 143 234 2 197 141 037 11 958 10 022 170 932
2019 158 767 134 245 2 454 131 791 14 344 10 178 169 391
2020 152 308 126 137 2 698 123 439 16 372 9 799 165 532
2021 173 583 154 599 2 830 151 769 18 984 0 174 402
2022 175 157 147 555 2 815 144 740 27 602 0 173 479

Rys. 6.3. Produkcja energii elektrycznej w latach 1950÷2022.

6.4. Krajowe zużycie energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach 2022 roku

Rys. 6.4. Krajowa miesięczna produkcja i zużycie energii elektrycznej w 2022 roku.

6.5. Zużycie energii elektrycznej w latach 1990÷2022

Rys. 6.5. Krajowa produkcja i zużycie energii elektrycznej w latach 1990÷2022.

 

7. WYMIANA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z ZAGRANICĄ

7.1. Udostępnione przez OSP zdolności przesyłowe dobowe w 2022 roku

Rys. 7.1. Godzinowe wartości zdolności przesyłowych wymiany równoległej (NTC_sys) w kierunku eksportowym i importowym w kolejnych kwartałach 2022 roku.

Rys. 7.2. Nadwyżka bilansowa dla wymiany międzysystemowej w kierunku eksportowym i importowym w kolejnych kwartałach 2022 roku.

Informacja dotycząca zdolności przesyłowych sieciowych, wyznaczanych metodą Flow-Based dostępna jest na platformie informacyjnej JAO - raport pt. Publication Tool (jao.eu).

7.2. Wykonanie wymiany międzynarodowej – bilans wymiany i przepływy rzeczywiste

Tabela 7.1. Wymiana energii elektrycznej z zagranicą w 2022 roku - przepływy fizyczne [MWh].

Lp. Wyszczególnienie Pobór Oddanie Saldo
1. Wymiana równoległa 8 474 946 15 104 022 -6 629 076
1.1 Krosno - Lemesany (400 kV) 14 993 6 008 815 -5 993 822
1.2 Albrechtice - Dobrzeń (400 kV) 789 3 749 493 -3 748 704
1.3 Nosowice - Wielopole (400 kV) 14 810 3 743 734 -3 728 924
1.4 Hagenverder - Mikułowa (400 KV) 5 341 233 270 215 5 071 018
1.5 Liskovec - Kopanina - Bujaków (220 kV) 53 741 1 295 921 -1 242 180
1.6 Vierraden - Krajnik (400 kV) 3 049 380 35 845 3 013 535
2. Wymiana nierównoległa 6 762 568 1 812 181 4 950 387
2.1 Triniec - Mnisztwo (110 KV) 0 225 157 -225 157
2.2 Porici - Boguszów (110 kV) 0 533 167 -533 167
2.3 Nachod - Kudowa (110 KV) 847 0 847
2.4 Darkow - Pogwizdów (110 kV) 0 0 0
2.5 Ełk - Alytus (400 kV) 1 731 612 942 741 788 871
2.6 Starno - Słupsk (DC 450 kV) 3 900 310 111 116 3 789 193
2.7 Dobrotwór - Zamość (220 kV) 1 129 800 0 1 129 799
3. Razem 15 237 514 16 916 204 -1 678 690

Tabela 7.2 Przepływy rzeczywiste z poszczególnymi krajami w 2022 roku [GWh].

Lp. Wyszczególnienie Pobór Oddanie Saldo
1. Czechy 70,2 9 547,5 -9 477,3
2. Litwa 1 731,6 942,7 788,9
3. Niemcy 8 390,6 306,1 8 084,6
4. Słowacja 15,0 6 008,8 -5 993,8
5. Szwecja 3 900,3 111,1 3 789,2
6. Ukraina 1 129,8 0,0 1 129,8
7. Razem 15 237,5 16 916,2 -1 678,7

Tabela 7.3 Wymiana energii elektrycznej z zagranicą w latach 1990÷2022 - przepływy fizyczne [MWh].

Rok Pobór Oddanie Saldo
1990 10 437 114 11 477 450 -1 040 336
1991 6 707 778 9 325 605 -2 617 827
1992 5 033 690 9 065 658 -4 031 968
1993 5 599 943 8 010 893 -2 410 950
1994 4 562 971 7 242 214 -2 679 243
1995 4 355 561 7 156 730 -2 801 169
1996 4 801 099 7 925 125 -3 124 026
1997 5 356 887 7 542 219 -2 185 332
1998 4 607 586 8 081 908 -3 474 322
1999 3 491 374 8 426 345 -4 934 971
2000 3 289 762 9 663 376 -6 373 614
2001 4 306 301 11 035 075 -6 728 774
2002 4 469 023 11 537 325 -7 068 302
2003 4 985 254 15 146 128 -10 160 874
2004 5 312 192 14 604 779 -9 292 587
2005 5 001 613 16 187 702 -11 186 089
2006 4 773 561 15 774 683 -11 001 122
2007 7 751 510 13 109 578 -5 358 068
2008 9 019 790 9 703 874 -684 084
2009 7 399 856 9 595 256 -2 195 400
2010 6 309 565 7 664 496 -1 354 931
2011 6 779 401 12 022 691 -5 243 290
2012 9 802 995 12 644 188 -2 841 193
2013 7 801 476 12 322 565 -4 521 089
2014 13 508 912 11 342 114 2 166 798
2015 14 459 003 14 792 548 -333 545
2016 14 016 713 12 017 934 1 998 780
2017 13 270 738 10 984 027 2 286 711
2018 13 839 161 8 121 272 5 717 889
2019 17 869 022 7 245 308 10 623 714
2020 20 433 667 7 209 715 13 223 952
2021 15 099 973 14 280 452 819 521
2022 15 237 514 16 916 204 -1 678 690

8. OGRANICZENIA W DOSTAWACH ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Tabela 8.1. Ograniczenia w dostawach energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach 2022 roku [MWh].

Lp. Wyszczególnienie Miesiące
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1. Ograniczenia dostaw energii z powodu braku mocy w KSE      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Ograniczenia dostaw energii z powodu awarii w sieci przesyłowej 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0
3. Ograniczenia dostaw energii z powodu awarii w sieci dystrybucyjnej 13 847 39 351 7 4 965 465 107 1 571 59 108 0 2 742
3.1           w tym z powodu złych warunków atmosferycznych 13 436 37 088 0 4 638 367 67 1 475 45 101 0 0 617
4. Razem ograniczenia dostaw 13 847 39 351 7 4 965 465 107 1 571 59 153 0 2 742

9. CZĘSTOTLIWOŚĆ W KSE

Rys. 9.1. Częstotliwość bazowa w poszczególnych miesiącach 2022 roku.

Rys. 9.2. Rozkład godzinowych odchyłek częstotliwości od wartości bazowej w 2022 roku.

Rys. 9.3. Godzinowy rozkład odchyłek częstotliwości od wartości bazowej w 2022 roku.

Rys. 9.4. Odchyłki częstotliwości od wartości bazowej w 2022 roku.

Tabela 9.1. Częstotliwość minimalna, maksymalna i średnia roczna w latach 1980÷2022 [Hz].

Rok Częstotliwość minimalna Częstotliwość maksymalna Częstotliwość średnia roczna
1980 48,800 50,520 49,600
1981 48,810 50,460 49,560
1982 48,700 50,500 49,500
1983 48,690 50,530 49,710
1984 48,600 50,480 49,570
1985 47,240 50,900 49,640
1986 48,420 50,880 49,870
1987 48,500 50,590 50,000
1988 48,390 50,570 50,030
1989 48,710 50,540 50,020
1990 48,700 50,410 50,030
1991 49,140 50,620 49,990
1992 49,380 50,610 50,033
1993 49,419 50,403 50,015
1994 49,446 50,535 50,002
1995 49,833 50,257 50,000
1996 49,878 50,154 50,000
1997 49,874 50,146 50,000
1998 49,879 50,099 50,000
1999 49,855 50,101 50,000
2000 49,861 50,138 50,000
2001 49,855 50,115 50,000
2002 49,859 50,123 50,000
2003 49,868 50,245 50,000
2004 49,868 50,131 50,001
2005 49,854 50,127 50,001
2006 49,840 50,623 49,999
2007 49,854 50,127 50,001
2008 49,857 50,133 50,000
2009 49,808 50,191 50,000
2010 49,807 50,183 50,000
2011 49,815 50,178 50,000
2012 49,799 50,203 50,000
2013 49,947 50,060 50,000
2014 49,963 50,078 50,000
2015 49,962 50,065 50,000
2016 49,958 50,053 50,000
2017 49,960 50,059 50,000
2018 49,956 50,058 50,000
2019 49,954 50,051 50,000
2020 49,960 50,047 50,000
2021 49,963 50,056 50,000
2022 49,952 50,041 50,000

Rys. 9.5. Częstotliwość minimalna, maksymalna i średnia roczna w latach 1980÷2022.

*Prezentowane wielkości są wyznaczane na podstawie pomiarów zbieranych przez OSP w czasie bieżącego prowadzenia ruchu KSE. Dlatego w niektórych przypadkach mogą one różnić się od ostatecznych danych przedstawianych przez przedsiębiorstwa energetyczne dla celów statystycznych.