Raport 2021 KSE

ZESTAWIENIE DANYCH ILOŚCIOWYCH DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA KSE W 2021 ROKU
(Dane operatywne – wielkości brutto*)

1. MOC ZAINSTALOWANA I OSIĄGALNA W ELEKTROWNIACH KRAJOWYCH

1.1. Moc zainstalowana i osiągalna w podziale na poszczególne rodzaje elektrowni

Tabela 1.1. Struktura mocy zainstalowanej w KSE [MW].

Tabela 1.2. Struktura mocy osiągalnej w KSE [MW].

Rys. 1.1. Struktura procentowa mocy zainstalowanej w KSE stan na 31.12.2021 roku.

Rys. 1.2. Struktura procentowa mocy osiągalnej w KSE stan na 31.12.2021 roku.

1.2. Moc zainstalowana w latach 1960÷2021

Rys. 1.3. Dynamika wzrostu mocy zainstalowanej w KSE w latach 1960÷2021.

2. MOC DYSPOZYCYJNA I REZERWY MOCY W ELEKTROWNIACH KRAJOWYCH

2.1. Wartości średnie miesięczne w 2021 roku

Tabela 2.1. Średnie miesięczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w poszczególnych miesiącach 2021 roku [MW].

Rys. 2.1. Średnie miesięczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w poszczególnych miesiącach 2021 roku.

Rys. 2.2. Moce dyspozycyjne i rezerwy mocy w elektrowniach krajowych dostępne dla OSP w 2021 roku – wartości średnie miesięczne z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych.

2.2. Wartości średnie roczne w latach 2012÷2021

Tabela 2.2. Średnie roczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w latach 2012÷2021 [MW].

Rys. 2.3. Średnie roczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w latach 2012÷2021.

Tabela 2.3. Zestawienie średnich rocznych wielkości mocy osiągalnej i dyspozycyjnej elektrowni krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w latach 2012÷2021 [MW].

3. KRAJOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC

3.1. Minimalne i maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2021 roku i sposób jego pokrycia

Rys. 3.1. Przebiegi zapotrzebowania na moc w dniach, w których wystąpiło minimalne i maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2021 roku.

Rys. 3.2. Przebieg zapotrzebowania na moc w KSE w dniu, w którym wystąpiło maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2021 roku i sposób jego pokrycia.

Rys. 3.3. Przebieg zapotrzebowania na moc w KSE w dniu, w którym wystąpiło minimalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2021 roku i sposób jego pokrycia.

Rys. 3.4. Przebiegi krajowego zapotrzebowania na moc dla dnia o maksymalnym i minimalnym zapotrzebowaniu w szczycie rannym dnia roboczego w 2021 roku.

3.2. Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2021 roku na tle danych historycznych

Tabela 3.1. Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 2012÷2021 [MW].

Rys. 3.5. Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 2012÷2021.

3.3. Średnie roczne krajowe zapotrzebowanie na moc oraz maksymalne w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 1980÷2021

Tabela 3.2. Średnie roczne krajowe zapotrzebowanie na moc oraz zapotrzebowanie maksymalne w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 1980÷2021 [MW].

Rys. 3.6. Średnie roczne krajowe zapotrzebowanie na moc oraz zapotrzebowanie maksymalne w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 1980÷2021.

4. SALDO WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ

Rys. 4.1. Saldo wymiany mocy z zagranicą w dobowym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w poszczególnych dniach 2021 roku.

5. BILANS MOCY W KRAJOWYM SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM

Rys. 5.1. Krajowe zapotrzebowanie na moc oraz moc dyspozycyjna dostępna dla OSP w szczytach dobowych krajowego zapotrzebowania na moc w 2021 roku.

5.1. Bilans mocy w 2020 i 2021 roku w wartościach średnich rocznych

Tabela 5.1. Bilans mocy w rannym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w wartościach średnich rocznych z dni roboczych dla 2020 i 2021 roku [MW].

Tabela 5.2. Bilans mocy w wieczornym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w wartościach średnich rocznych z dni roboczych dla 2020 i 2021 roku [MW].

5.2. Bilans mocy w dniach, w których wystąpiło minimalne i maksymalne zapotrzebowanie na moc w szczycie rannym w dniach roboczych w 2021 roku

Tabela 5.3. Bilans mocy w dniu 31 grudnia, w którym wystąpiło minimalne zapotrzebowanie na moc i w dniu 12 lutego, w którym wystąpiło maksymalne zapotrzebowanie na moc w dniach roboczych w szczycie rannym w 2021 roku [MW].

6. PRODUKCJA I ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ELEKTROWNIACH KRAJOWYCH

6.1. Produkcja energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach 2020 i 2021 roku wraz ze strukturą wytwarzania

Rys. 6.1. Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach krajowych w poszczególnych miesiącach 2020 i 2021 roku.

Rys. 6.2 Procentowy udział w krajowej produkcji energii elektrycznej poszczególnych grup elektrowni według rodzajów paliw w 2021 roku.

6.2. Struktura produkcji energii elektrycznej w latach 2019÷2021 i dynamika roczna produkcji

Tabela 6.1. Struktura produkcji energii elektrycznej w elektrowniach krajowych, wielkości wymiany energii elektrycznej z zagranicą i krajowe zużycie energii elektrycznej w latach 2019÷2021 [GWh].

6.3. Produkcja energii elektrycznej w latach 1950÷2021

Tabela 6.2. Krajowa produkcja i zużycie energii elektrycznej w latach 1990÷2021 [GWh].

Rys. 6.3. Produkcja energii elektrycznej w latach 1950÷2021.

6.4. Krajowe zużycie energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach 2021 roku

Rys. 6.4. Krajowa miesięczna produkcja i zużycie energii elektrycznej w 2021 roku

6.5. Zużycie energii elektrycznej w latach 1990÷2021

Rys. 6.5. Krajowa produkcja i zużycie energii elektrycznej w latach 1990÷2021.

7. WYMIANA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z ZAGRANICĄ

7.1. Udostępnione przez OSP zdolności przesyłowe dobowe w 2021 roku

Rys. 7.1. Godzinowe wartości zdolności przesyłowych wymiany równoległej (NTC_sys) w kierunku eksportowym i importowym w kolejnych kwartałach 2021 roku.

Rys. 7.2. Godzinowe wartości zdolności przesyłowych wymiany równoległej (NTC_siec) w kierunku eksportowym i importowym + bilans eksportowy i importowy kraju w kolejnych kwartałach 2021 roku.

7.2. Wykonanie wymiany międzynarodowej – bilans wymiany i przepływy rzeczywiste

Tabela 7.1. Wymiana energii elektrycznej z zagranicą w 2021 roku - przepływy fizyczne [MWh].

Tabela 7.2 Przepływy rzeczywiste z poszczególnymi krajami w 2021 roku [GWh].

Tabela 7.3 Wymiana energii elektrycznej z zagranicą w latach 1990÷2021 - przepływy fizyczne [MWh].

8. OGRANICZENIA W DOSTAWACH ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Tabela 8.1. Ograniczenia w dostawach energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach 2021 roku [MWh].

9. CZĘSTOTLIWOŚĆ W KSE

Rys. 9.1. Częstotliwość bazowa w poszczególnych miesiącach 2021 roku.

Rys. 9.2. Rozkład godzinowych odchyłek częstotliwości od wartości bazowej w 2021 roku.

Rys. 9.3. Godzinowy rozkład odchyłek częstotliwości od wartości bazowej w 2021 roku.

Rys. 9.4. Odchyłki częstotliwości od wartości bazowej w 2021 roku.

Tabela 9.1. Częstotliwość minimalna, maksymalna i średnia roczna w latach 1980÷2021 [Hz].

Rys. 9.5. Częstotliwość minimalna, maksymalna i średnia roczna w latach 1980÷2021.

 


 

1. MOC ZAINSTALOWANA I OSIĄGALNAW ELEKTROWNIACH KRAJOWYCH

1.1. Moc zainstalowana i osiągalna w podziale na poszczególne rodzaje elektrowni

Tabela 1.1. Struktura mocy zainstalowanej w KSE [MW].

  31.12.2019 r. 31.12.2020 r. 31.12.2021 r.
Ogółem 46 799 49 238 53 656
   Elektrownie zawodowe 36 674 36 364 38 570
      Elektrownie zawodowe wodne 2 346 2 356 2 380
      Elektrownie zawodowe cieplne, w tym: 34 328 34 008 36 190
         na węglu kamiennym 23 159 22 747 24 611
         na węglu brunatnym 8 382 8 478 8 262
         gazowe 2 788 2 782 3 317
   Elektrownie wiatrowe i inne odnawialne 7 490 10 229 15 086
   Elektrownie przemysłowe 2 634 2 645 ---
   JWCD 29 333 29 429 27 850
   nJWCD 17 466 19 810 25 806

Tabela 1.2. Struktura mocy osiągalnej w KSE [MW].

  31.12.2019 r. 31.12.2020 r. 31.12.2021 r.
Ogółem 46 991 49 095 54 382
   Elektrownie zawodowe 36 823 36 357 38 877
      Elektrownie zawodowe wodne 2 399 2 406 2 501
      Elektrownie zawodowe cieplne, w tym: 34 424 33 951 36 375
         na węglu kamiennym 23 225 22 642 24 792
         na węglu brunatnym 8 436 8 546 8 327
         gazowe 2 763 2 763 3 256
   Elektrownie wiatrowe i inne odnawialne 7 485 10 057 15 505
   Elektrownie przemysłowe 2 682 2 681 ---
   JWCD 29 564 29 197 28 190
   nJWCD 17 427 19 898 26 192

Rys. 1.1. Struktura procentowa mocy zainstalowanej w KSE stan na 31.12.2021 roku.

Rys. 1.2. Struktura procentowa mocy osiągalnej w KSE stan na 31.12.2021 roku.

1.2. Moc zainstalowana w latach 1960÷2021

Rys. 1.3. Dynamika wzrostu mocy zainstalowanej w KSE w latach 1960÷2021.

2. MOC DYSPOZYCYJNA I REZERWY MOCY W ELEKTROWNIACH KRAJOWYCH

2.1. Wartości średnie miesięczne w 2021 roku

Tabela 2.1. Średnie miesięczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w poszczególnych miesiącach 2021 roku [MW].

Wyszczególnienie Miesiące
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Moc osiągalna 48 239 48 638 49 135 49 285 50 027 50 597 50 872 50 941 51 411 51 869 53 252 53 967
Obciążenie 25 089 24 309 22 579 22 389 21 245 22 160 23 082 22 756 23 501 24 300 25 713 25 947
Rezerwy mocy 6 473 7 319 6 611 8 569 9 621 6 653 6 191 7 141 3 665 4 811 4 813 4 523
Remonty kapitalne
i średnie
1 784 3 175 4 627 4 615 4 649 4 865 3 968 3 609 3 550 4 449 2 248 769
Remonty awaryjne 1 990 902 850 834 453 1 520 1 590 1 576 1 754 1 443 1 399 1 626
Pozostałe ubytki minus przeciążenia
i rozruch inwestycyjny
12 902 12 933 14 468 12 877 14 059 15 399 16 041 15 860 18 940 16 866 19 079 21 103

Rys. 2.1. Średnie miesięczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w poszczególnych miesiącach 2021 roku.

Rys. 2.2. Moce dyspozycyjne i rezerwy mocy w elektrowniach krajowych dostępne dla OSP w 2021 roku – wartości średnie miesięczne z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych.

2.2. Wartości średnie roczne w latach 2012÷2021

Tabela 2.2. Średnie roczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w latach 2012÷2021 [MW].

Wyszczególnienie Lata
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Moc osiągalna 37 264 37 749 38 216 38 891 40 491 42 584 43 777 46 299 48 064 50 715
Obciążenie 22 349 22 587 21 937 22 541 22 211 22 569 22 364 21 841 21 023 23 578
Rezerwy mocy 4 349 4 064 4 446 4 241 5 869 6 131 6 498 8 047 8 977 6 339
Remonty kapitalne
i średnie
3 563 3 321 3 697 3 760 2 732 2 910 3 410 3 814 5 005 3 530
Remonty awaryjne 954 1 114 1 163 1 138 1 007 1 074 921 792 640 1 329
Pozostałe ubytki minus przeciążenia
i rozruch inwestycyjny
6 048 6 663 6 972 7 211 8 612 9 900 10 581 11 801 12 418 15 939

Rys. 2.3. Średnie roczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w latach 2012÷2021.

Tabela 2.3. Zestawienie średnich rocznych wielkości mocy osiągalnej i dyspozycyjnej elektrowni krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w latach 2012÷2021 [MW].

Wyszczególnienie Lata
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Moc osiągalna 37 264 37 749 38 216 38 891 40 491 42 584 43 777 46 299 48 064 50 715
Moc dyspozycyjna 26 699 26 651 26 383 26 782 28 140 28 700 28 865 29 892 30 001 29 916
Relacja mocy dyspozycyjnej
do osiągalnej w %
71,6 70,6 69,0 68,9 69,5 67,4 65,9 64,6 62,4 59,0
Zapotrzebowanie na moc 22 083 22 155 22 301 22 529 22 832 23 357 23 750 23 451 22 860 24 028

3. KRAJOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC

3.1. Minimalne i maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2021 roku i sposób jego pokrycia

Rys. 3.1. Przebiegi zapotrzebowania na moc w dniach, w których wystąpiło minimalne i maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2021 roku.

Rys. 3.2. Przebieg zapotrzebowania na moc w KSE w dniu, w którym wystąpiło maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2021 roku i sposób jego pokrycia.

Rys. 3.3. Przebieg zapotrzebowania na moc w KSE w dniu, w którym wystąpiło minimalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2021 roku i sposób jego pokrycia.

Rys. 3.4. Przebiegi krajowego zapotrzebowania na moc dla dnia o maksymalnym i minimalnym zapotrzebowaniu w szczycie rannym dnia roboczego w 2021 roku.

 

3.2. Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2021 roku na tle danych historycznych

Tabela 3.1. Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 2012÷2021 [MW].

Lata 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Miesiące
Styczeń 23 969 24 075 24 261 24 291 24 705 25 325 25 000 25 570 24 760 25 524
Luty 24 517 23 252 23 234 23 743 23 493 24 581 25 297 24 502 24 373 25 816
Marzec 22 654 23 192 22 615 23 077 23 264 23 239 24 606 23 863 23 015 24 410
Kwiecień 21 528 21 220 21 574 21 818 21 786 22 678 22 390 22 516 20 256 23 102
Maj 20 187 20 194 20 566 21 018 21 304 21 836 22 212 22 330 20 664 22 192
Czerwiec 20 247 20 593 20 632 21 051 21 664 21 879 22 634 23 072 21 549 22 971
Lipiec 20 163 20 505 21 217 21 311 21 483 21 967 22 678 21 972 21 586 23 433
Sierpień 20 247 20 540 20 758 21 369 21 456 22 300 22 825 22 372 22 143 22 392
Wrzesień 21 472 21 732 21 902 22 150 22 456 22 965 23 192 22 749 22 786 23 365
Październik 22 553 22 831 22 883 23 139 23 240 23 636 23 660 23 736 23 863 23 931
Listopad 23 503 23 776 23 905 23 913 24 578 24 942 25 263 24 605 24 506 25 446
Grudzień 24 078 24 094 24 275 23 838 24 739 24 933 25 345 24 217 24 785 25 905

Rys. 3.5. Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 2012÷2021.

 

3.3. Średnie roczne krajowe zapotrzebowanie na moc oraz maksymalne w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 1980÷2021

Tabela 3.2. Średnie roczne krajowe zapotrzebowanie na moc oraz zapotrzebowanie maksymalne w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 1980÷2021 [MW].

Rok Średnie roczne krajowe zapotrzebowanie na moc Maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc
1980 17 446 20 826
1981 16 925 20 122
1983 17 176 20 430
1985 18 800 22 832
1988 20 227 24 685
1989 20 240 24 267
1990 18 510 23 392
1991 18 203 23 290
1992 17 625 21 495
1993 17 989 22 749
1994 18 019 22 050
1995 18 410 23 056
1996 18 657 23 439
1997 18 758 24 337
1998 18 576 23 384
1999 18 326 22 821
2000 18 549 22 289
2001 18 586 22 868
2002 18 372 23 207
2003 18 913 23 288
2004 19 512 23 108
2005 19 895 23 477
2006 20 705 24 640
2007 21 367 24 611
2008 21 445 25 120
2009 20 842 24 594
2010 21 629 25 449
2011 21 975 24 780
2012 22 083 25 845
2013 22 155 24 761
2014 22 301 25 535
2015 22 529 25 101
2016 22 832 25 546
2017 23 357 26 231
2018 23 750 26 448
2019 23 451 26 504
2020 22 860 26 799
2021 24 028 27 617

Rys. 3.6. Średnie roczne krajowe zapotrzebowanie na moc oraz zapotrzebowanie maksymalne w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 1980÷2021.

 

4. SALDO WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ

Rys. 4.1. Saldo wymiany mocy z zagranicą w dobowym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w poszczególnych dniach 2021 roku.

 

5. BILANS MOCY W KRAJOWYM SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM

Rys. 5.1. Krajowe zapotrzebowanie na moc oraz moc dyspozycyjna dostępna dla OSP w szczytach dobowych krajowego zapotrzebowania na moc w 2021 roku.

 

5.1. Bilans mocy w 2020 i 2021 roku w wartościach średnich rocznych

Tabela 5.1. Bilans mocy w rannym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w wartościach średnich rocznych z dni roboczych dla 2020 i 2021 roku [MW].

Lp. Wyszczególnienie Rok 2020 Rok 2021 Dynamika
[(b-a)/a*100]
[%]
[a] [b] [c]
1. Moc osiągalna elektrowni krajowych   48 063,8 50 714,6 5,52
1.1 z tego: JWCD 29 550,4 28 278,1 -4,31
1.1.1   - Cieplne 27 844,4 26 493,1 -4,85
1.1.2   - Wodne 1 706,0 1 785,0 4,63
1.2   nJWCD 18 513,3 22 436,6 21,19
1.2.1   - Zawodowe cieplne 6 493,7 9 802,6 50,96
1.2.2   - Zawodowe wodne 699,5 713,7 2,02
1.2.3   - El. wiatrowe * 6 239,4 7 173,3 14,97
1.2.4   - El. inne odnawialne 2 407,6 4 747,0 97,17
1.2.5   - Przemysłowe 2 673,2 --- -
2. Moc niedyspozycyjna (ubytki mocy) w elektrowniach krajowych   16 802,1 20 140,8 19,87
2.1 z tego: Spowodowane remontami kapitalnymi 2 682,5 1 456,8 -45,69
2.2   Spowodowane remontami średnimi 2 338,9 2 081,9 -10,99
2.3   Spowodowane remontami bieżącymi 658,0 1 400,2 112,81
2.4   Spowodowane remontami awaryjnymi 643,6 1 329,6 106,59
2.5   Spowodowane warunkami eksploatacyjnymi 9 250,9 10 891,7 17,74
2.6   Ciepłownicze 1 228,4 2 980,6 142,65
3. Moc dodatkowa elektrowni krajowych   15,9 33,8 111,7
3.1   Przeciążenia 15,9 33,8 111,7
3.2   Rozruch inwestycyjny 0,0 0,0 -
4. Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych   30 081,0 30 282,8 0,67
4.1 z tego: JWCD 22 916,8 22 064,9 -3,72
4.1.1   - Cieplne 21 314,2 20 363,6 -4,46
4.1.2   - Wodne 1 602,5 1 701,3 6,16
4.2   nJWCD 7 164,2 8 218,0 14,71
4.2.1   - Zawodowe cieplne 3 295,4 4 617,6 40,12
4.2.2   - Zawodowe wodne 439,0 423,5 -3,53
4.2.3   - El. wiatrowe ** 1 626,2 1 681,8 3,42
4.2.4   - El. inne odnawialne ** 688,5 1 495,2 117,16
4.2.5   - Przemysłowe ** 1 115,2 --- -
5. Obciążenie elektrowni krajowych   20 656,9 23 302,6 12,81
5.1 z tego: JWCD 13 960,2 15 846,9 13,52
5.1.1   - Cieplne 13 760,8 15 712,1 14,18
5.1.2   - Wodne 199,4 134,8 -32,39
5.2   nJWCD 6 696,7 7 455,7 11,33
5.2.1   - Zawodowe cieplne 3 023,6 4 054,3 34,09
5.2.2   - Zawodowe wodne 243,3 224,5 -7,74
5.2.3   - El. wiatrowe 1 626,2 1 681,8 3,42
5.2.4   - El. inne odnawialne 688,5 1 495,2 117,16
5.2.5   - Przemysłowe 1 115,2 --- -
6. Ubytki ze względu na warunki pracy sieci   268,4 128,3 -52,19
7. Rezerwy mocy w nJWCD   466,3 762,0 63,41
8. Rezerwa mocy w JWCD dostępna dla OSP   8 689,1 6 090,6 -29,91
8.1 w tym: JWCD cieplnych 7 295,4 4 546,3 -37,68
8.2   JWCD wodnych 1 393,7 1 544,2 10,8
9. Krajowe saldo wymiany międzynarodowej   1 889,9 476,1 -74,81
10. Krajowe zapotrzebowanie pokryte   22 546,6 23 778,6 5,46
11. Korekta poboru mocy   -0,8 -4,2 389,54
12. Krajowe zapotrzebowanie normalne   22 545,7 23 774,4 5,45
13. Krajowe zapotrzebowanie mocy maksymalne 26 798,8 27 617,2 3,05
  w dniu: 2020-12-10 2021-02-12  

* Jako moc osiągalną dla el. wiatrowych przyjęto moc zainstalowaną.
** Jako moc dyspozycyjną dla el. wiatrowych, przemysłowych oraz el. innych odnawialnych przyjęto ich obciążenie.

Tabela 5.2. Bilans mocy w wieczornym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w wartościach średnich rocznych z dni roboczych dla 2020 i 2021 roku [MW].

Lp. Wyszczególnienie Rok 2020 Rok 2021 Dynamika
[(b-a)/a*100]
[%]
[a] [b] [c]
1. Moc osiągalna elektrowni krajowych   48 063,8 50 714,6 5,52
1.1 z tego: JWCD 29 550,4 28 278,1 -4,31
1.1.1   - Cieplne 27 844,4 26 493,1 -4,85
1.1.2   - Wodne 1 706,0 1 785,0 4,63
1.2   nJWCD 18 513,3 22 436,6 21,19
1.2.1   - Zawodowe cieplne 6 493,7 9 802,6 50,96
1.2.2   - Zawodowe wodne 699,5 713,7 2,02
1.2.3   - El. wiatrowe * 6 239,4 7 173,3 14,97
1.2.4   - El. inne odnawialne 2 407,6 4 747,0 97,17
1.2.5   - Przemysłowe 2 673,2 --- -
2. Moc niedyspozycyjna (ubytki mocy) w elektrowniach krajowych   17 265,7 21 203,3 22,81
2.1 z tego: Spowodowane remontami kapitalnymi 2 679,9 1 453,9 -45,75
2.2   Spowodowane remontami średnimi 2 316,3 2 070,5 -10,61
2.3   Spowodowane remontami bieżącymi 631,4 1 352,4 114,17
2.4   Spowodowane remontami awaryjnymi 624,2 1 304,3 108,95
2.5   Spowodowane warunkami eksploatacyjnymi 9 812,0 12 092,0 23,24
2.6   Ciepłownicze 1 201,8 2 930,2 143,81
3. Moc dodatkowa elektrowni krajowych   14,5 20,8 43,15
3.1   Przeciążenia 14,5 20,8 43,15
3.2   Rozruch inwestycyjny 0,0 0,0 -
4. Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych   29 630,6 29 197,4 -1,46
4.1 z tego: JWCD 23 009,9 22 145,3 -3,76
4.1.1   - Cieplne 21 382,7 20 437,0 -4,42
4.1.2   - Wodne 1 627,2 1 708,3 4,98
4.2   nJWCD 6 620,7 7 052,1 6,52
4.2.1   - Zawodowe cieplne 3 340,7 4 681,5 40,13
4.2.2   - Zawodowe wodne 453,4 502,2 10,75
4.2.3   - El. wiatrowe ** 1 657,5 1 723,0 3,95
4.2.4   - El. inne odnawialne ** 52,2 145,4 178,73
4.2.5   - Przemysłowe ** 1 116,8 --- -
5. Obciążenie elektrowni krajowych   20 454,1 23 293,4 13,88
5.1 z tego: JWCD 14 283,3 16 976,6 18,86
5.1.1   - Cieplne 13 930,6 16 530,3 18,66
5.1.2   - Wodne 352,7 446,3 26,54
5.2   nJWCD 6 170,8 6 316,8 2,37
5.2.1   - Zawodowe cieplne 3 078,6 4 121,4 33,88
5.2.2   - Zawodowe wodne 265,7 326,9 23,03
5.2.3   - El. wiatrowe 1 657,5 1 723,0 3,95
5.2.4   - El. inne odnawialne 52,2 145,4 178,73
5.2.5   - Przemysłowe 1 116,8 --- -
6. Ubytki ze względu na warunki pracy sieci   192,1 82,0 -57,31
7. Rezerwy mocy w nJWCD   448,9 735,3 63,8
8. Rezerwa mocy w JWCD dostępna dla OSP   8 535,1 5 087,0 -40,4
8.1 w tym: JWCD cieplnych 7 269,0 3 836,8 -47,22
8.2   JWCD wodnych 1 266,0 1 250,2 -1,25
9. Krajowe saldo wymiany międzynarodowej   1 966,5 373,9 -80,99
10. Krajowe zapotrzebowanie pokryte   22 420,5 23 667,1 5,56
11. Korekta poboru mocy   3,9 5,9 53,49
12. Krajowe zapotrzebowanie normalne   22 424,3 23 673,0 5,57
13. Krajowe zapotrzebowanie mocy maksymalne 26 209,2 27 298,9 4,16
  w dniu: 2020-12-10 2021-12-07  

* Jako moc osiągalną dla el. wiatrowych przyjęto moc zainstalowaną.
** Jako moc dyspozycyjną dla el. wiatrowych, przemysłowych oraz el. innych odnawialnych przyjęto ich obciążenie.

5.2. Bilans mocy w dniach, w których wystąpiło minimalne i maksymalne zapotrzebowanie na moc w szczycie rannym w dniach roboczych w 2021 roku

Tabela 5.3. Bilans mocy w dniu 31 grudnia, w którym wystąpiło minimalne zapotrzebowanie na moc i w dniu 12 lutego, w którym wystąpiło maksymalne zapotrzebowanie na moc w dniach roboczych w szczycie rannym w 2021 roku [MW].

Lp. Wyszczególnienie 31.12.2021 12.02.2021 Dynamika
[(b-a)/a*100]
[%]
[a] [b] [c]
1. Moc osiągalna elektrowni krajowych   54 381,8 48 956,5 -9,98
1.1 z tego: JWCD 28 190,0 28 132,0 -0,21
1.1.1   - Cieplne 26 405,0 26 347,0 -0,22
1.1.2   - Wodne 1 785,0 1 785,0 0
1.2   nJWCD 26 191,8 20 824,5 -20,49
1.2.1   - Zawodowe cieplne 9 970,5 10 060,4 0,9
1.2.2   - Zawodowe wodne 716,1 712,8 -0,46
1.2.3   - El. wiatrowe * 8 212,2 6 725,5 -18,1
1.2.4   - El. inne odnawialne 7 293,0 3 325,8 -54,4
1.2.5   - Przemysłowe --- --- -
2. Moc niedyspozycyjna (ubytki mocy) w elektrowniach krajowych   23 312,1 16 539,1 -29,05
2.1 z tego: Spowodowane remontami kapitalnymi 280,9 1 456,8 418,62
2.2   Spowodowane remontami średnimi 50,3 1 696,9 3 273,56
2.3   Spowodowane remontami bieżącymi 2 182,5 1 220,0 -44,1
2.4   Spowodowane remontami awaryjnymi 1 776,4 677,8 -61,84
2.5   Spowodowane warunkami eksploatacyjnymi 16 043,5 9 063,8 -43,5
2.6   Ciepłownicze 2 978,5 2 423,7 -18,62
3. Moc dodatkowa elektrowni krajowych   4,6 6,2 34,78
3.1   Przeciążenia 4,6 6,2 34,78
3.2   Rozruch inwestycyjny 0,0 0,0 -
4. Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych   31 055,7 31 943,7 2,86
4.1 z tego: JWCD 20 015,0 22 975,9 14,79
4.1.1   - Cieplne 18 230,0 21 190,6 16,24
4.1.2   - Wodne 1 785,0 1 785,3 0,02
4.2   nJWCD 11 040,7 8 967,8 -18,78
4.2.1   - Zawodowe cieplne 4 864,3 6 457,0 32,74
4.2.2   - Zawodowe wodne 406,9 516,3 26,88
4.2.3   - El. wiatrowe ** 5 452,3 917,9 -83,16
4.2.4   - El. inne odnawialne ** 317,2 1 076,6 239,41
4.2.5   - Przemysłowe ** --- --- -
5. Obciążenie elektrowni krajowych   21 174,5 26 920,6 27,14
5.1 z tego: JWCD 10 931,5 18 718,7 71,24
5.1.1   - Cieplne 10 510,6 18 341,0 74,5
5.1.2   - Wodne 420,9 377,7 -10,26
5.2   nJWCD 10 243,0 8 201,9 -19,93
5.2.1   - Zawodowe cieplne 4 322,6 5 857,9 35,52
5.2.2   - Zawodowe wodne 150,9 349,5 131,61
5.2.3   - El. wiatrowe 5 452,3 917,9 -83,16
5.2.4   - El. inne odnawialne 317,2 1 076,6 239,41
5.2.5   - Przemysłowe --- --- -
6. Ubytki ze względu na warunki pracy sieci   195,0 0,0 -
7. Rezerwy mocy w nJWCD   797,7 765,9 -3,99
8. Rezerwa mocy w JWCD dostępna dla OSP   8 888,5 4 257,2 -52,1
8.1 w tym: JWCD cieplnych 7 719,4 2 849,6 -63,09
8.2   JWCD wodnych 1 169,1 1 407,6 20,4
9. Krajowe saldo wymiany międzynarodowej   -604,3 719,0 -
10. Krajowe zapotrzebowanie pokryte   20 570,2 27 639,6 34,37
11. Korekta poboru mocy   10,5 -22,4 -
12. Krajowe zapotrzebowanie normalne   20 580,7 27 617,2 34,19

* Jako moc osiągalną dla el. wiatrowych przyjęto moc zainstalowaną.
** Jako moc dyspozycyjną dla el. wiatrowych, przemysłowych oraz el. innych odnawialnych przyjęto ich obciążenie.

6. PRODUKCJA I ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ELEKTROWNIACH KRAJOWYCH

6.1. Produkcja energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach 2020 i 2021 roku wraz ze strukturą wytwarzania

Rys. 6.1. Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach krajowych w poszczególnych miesiącach 2020 i 2021 roku.

 

Rys. 6.2 Procentowy udział w krajowej produkcji energii elektrycznej poszczególnych grup elektrowni według rodzajów paliw w 2021 roku.

6.2. Struktura produkcji energii elektrycznej w latach 2019÷2021 i dynamika roczna produkcji

Tabela 6.1. Struktura produkcji energii elektrycznej w elektrowniach krajowych, wielkości wymiany energii elektrycznej z zagranicą i krajowe zużycie energii elektrycznej w latach 2019÷2021 [GWh].

Lp. Wyszczególnienie 2019 2020 Dynamika
[(b-a)/a*100]
[%]
2021 Dynamika
[(d-b)/b*100]
[%]
[a] [b] [c] [d] [e]
1. Produkcja ogółem (1.1+1.2+1.3+1.4) 158 767 152 308 -4,07 173 583 13,97
1.1    Elektrownie zawodowe 134 245 126 137 -6,04 154 599 22,56
1.1.1       El. zawodowe wodne 2 454 2 698 9,96 2 830 4,88
1.1.2       El. zawodowe cieplne 131 791 123 439 -6,34 151 769 22,95
1.1.2.1          na węglu kamiennym 78 190 71 546 -8,5 93 037 30,04
1.1.2.2          na węglu brunatnym 41 502 37 969 -8,51 45 367 19,48
1.1.2.3          gazowe  12 099 13 924 15,09 13 366 -4,01
1.2    El. wiatrowe i inne odnawialne 14 344 16 372 14,14 18 984 15,95
1.3    Elektrownie przemysłowe 10 178 9 799 -3,73 --- -
2. Saldo wymiany zagranicznej 10 624 13 224 24,48 820 -93,8
3. Krajowe zużycie energii elektrycznej 169 391 165 532 -2,28 174 402 5,36

6.3. Produkcja energii elektrycznej w latach 1950÷2021

Tabela 6.2. Krajowa produkcja i zużycie energii elektrycznej w latach 1990÷2021 [GWh].

Rok Krajowa produkcja energii z tego: Krajowe
zużycie energii
Elektrownie
zawodowe
Elektrownie zawodowe Elektrownie wiatrowe
i inne odnawialne
Elektrownie
przemysłowe
Elektrownie wodne Elektrownie cieplne
1990 136 336 128 199 3 300 124 899 0 8 137 135 275
1991 134 610 126 783 3 388 123 395 0 7 827 131 922
1992 132 835 124 557 3 564 120 993 0 8 278 128 803
1993 133 747 125 264 3 553 121 711 0 8 483 131 336
1994 134 890 126 422 3 744 122 678 0 8 468 132 211
1995 138 701 130 176 3 814 126 362 0 8 525 135 900
1996 142 717 134 352 3 839 130 513 0 8 365 139 593
1997 142 414 134 380 3 739 130 641 0 8 034 140 228
1998 142 244 134 554 4 243 130 311 0 7 690 138 770
1999 141 286 133 692 4 157 129 535 0 7 593 136 351
2000 144 417 136 762 3 984 132 778 0 7 655 138 043
2001 144 574 136 412 4 057 132 355 0 8 159 137 843
2002 143 233 135 123 3 722 131 401 0 8 110 136 165
2003 150 751 142 494 3 146 139 348 0 8 257 140 590
2004 153 362 144 821 3 525 141 296 0 8 541 144 069
2005 156 024 147 616 3 587 144 029 0 8 407 144 838
2006 160 848 152 498 2 822 149 676 69 8 280 149 847
2007 159 528 150 865 3 908 146 957 446 8 216 154 170
2008 155 567 146 845 2 515 144 330 678 8 044 154 980
2009 150 923 141 872 2 751 139 121 846 8 203 148 718
2010 156 342 146 107 3 268 142 839 1 312 8 923 154 987
2011 163 153 151 319 2 529 148 790 2 833 9 000 157 909
2012 159 853 146 833 2 264 144 569 4 025 8 991 157 013
2013 162 501 147 435 2 762 144 673 5 895 9 171 157 980
2014 156 567 140 290 2 520 137 770 7 256 9 020 158 734
2015 161 772 141 901 2 261 139 640 10 114 9 757 161 438
2016 162 626 140 727 2 399 138 328 11 769 10 130 164 625
2017 165 852 141 790 2 767 139 023 14 005 10 057 168 139
2018 165 214 143 234 2 197 141 037 11 958 10 022 170 932
2019 158 767 134 245 2 454 131 791 14 344 10 178 169 391
2020 152 308 126 137 2 698 123 439 16 372 9 799 165 532
2021 173 583 154 599 2 830 151 769 18 984 --- 174 402

Rys. 6.3. Produkcja energii elektrycznej w latach 1950÷2021.

6.4. Krajowe zużycie energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach 2021 roku

Rys. 6.4. Krajowa miesięczna produkcja i zużycie energii elektrycznej w 2021 roku.

6.5. Zużycie energii elektrycznej w latach 1990÷2021

Rys. 6.5. Krajowa produkcja i zużycie energii elektrycznej w latach 1990÷2021.

 

7. WYMIANA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z ZAGRANICĄ

7.1. Udostępnione przez OSP zdolności przesyłowe dobowe w 2021 roku

Rys. 7.1. Godzinowe wartości zdolności przesyłowych wymiany równoległej (NTC_sys) w kierunku eksportowym i importowym w kolejnych kwartałach 2021 roku.

Rys. 7.2. Godzinowe wartości zdolności przesyłowych wymiany równoległej (NTC_siec) w kierunku eksportowym i importowym + bilans eksportowy i importowy kraju w kolejnych kwartałach 2021 roku.

7.2. Wykonanie wymiany międzynarodowej – bilans wymiany i przepływy rzeczywiste

Tabela 7.1. Wymiana energii elektrycznej z zagranicą w 2021 roku - przepływy fizyczne [MWh].

Lp. Wyszczególnienie Pobór Oddanie Saldo
1. Wymiana równoległa 9 037 672 13 042 180 -4 004 508
1.1 Krosno - Lemesany (400 kV) 77 674 4 626 604 -4 548 930
1.2 Albrechtice - Dobrzeń (400 kV) 3 259 3 391 271 -3 388 013
1.3 Nosowice - Wielopole (400 kV) 87 018 3 438 697 -3 351 679
1.4 Hagenverder - Mikułowa (400 KV) 5 340 626 318 284 5 022 341
1.5 Liskovec - Kopanina - Bujaków (220 kV) 135 836 1 259 637 -1 123 801
1.6 Vierraden - Krajnik (400 kV) 3 393 259 7 686 3 385 573
2. Wymiana nierównoległa 6 062 301 1 238 272 4 824 029
2.1 Triniec - Mnisztwo (110 KV) 0 84 368 -84 368
2.2 Porici - Boguszów (110 kV) 115 039 248 124 -133 086
2.3 Nachod - Kudowa (110 KV) 1 350 0 1 350
2.4 Darkow - Pogwizdów (110 kV) 0 0 0
2.5 Ełk - Alytus (400 kV) 1 684 449 695 583 988 866
2.6 Starno - Słupsk (DC 450 kV) 3 432 386 210 194 3 222 191
2.7 Dobrotwór - Zamość (220 kV) 829 077 3 829 075
3. Razem 15 099 973 14 280 452 819 521

Tabela 7.2 Przepływy rzeczywiste z poszczególnymi krajami w 2021 roku [GWh].

Lp. Wyszczególnienie Pobór Oddanie Saldo
1. Białoruś 0,0 0,0 0,0
2. Czechy 342,5 8 422,1 -8 079,6
3. Litwa 1 684,4 695,6 988,9
4. Niemcy 8 733,9 326,0 8 407,9
5. Słowacja 77,7 4 626,6 -4 548,9
6. Szwecja 3 432,4 210,2 3 222,2
7. Ukraina 829,1 0,0 829,1
8. Razem 15 100,0 14 280,5 819,5

Tabela 7.3 Wymiana energii elektrycznej z zagranicą w latach 1990÷2021 - przepływy fizyczne [MWh].

Rok Pobór Oddanie Saldo
1990 10 437 114 11 477 450 -1 040 336
1991 6 707 778 9 325 605 -2 617 827
1992 5 033 690 9 065 658 -4 031 968
1993 5 599 943 8 010 893 -2 410 950
1994 4 562 971 7 242 214 -2 679 243
1995 4 355 561 7 156 730 -2 801 169
1996 4 801 099 7 925 125 -3 124 026
1997 5 356 887 7 542 219 -2 185 332
1998 4 607 586 8 081 908 -3 474 322
1999 3 491 374 8 426 345 -4 934 971
2000 3 289 762 9 663 376 -6 373 614
2001 4 306 301 11 035 075 -6 728 774
2002 4 469 023 11 537 325 -7 068 302
2003 4 985 254 15 146 128 -10 160 874
2004 5 312 192 14 604 779 -9 292 587
2005 5 001 613 16 187 702 -11 186 089
2006 4 773 561 15 774 683 -11 001 122
2007 7 751 510 13 109 578 -5 358 068
2008 9 019 790 9 703 874 -684 084
2009 7 399 856 9 595 256 -2 195 400
2010 6 309 565 7 664 496 -1 354 931
2011 6 779 401 12 022 691 -5 243 290
2012 9 802 995 12 644 188 -2 841 193
2013 7 801 476 12 322 565 -4 521 089
2014 13 508 912 11 342 114 2 166 798
2015 14 459 003 14 792 548 -333 545
2016 14 016 713 12 017 934 1 998 780
2017 13 270 738 10 984 027 2 286 711
2018 13 839 161 8 121 272 5 717 889
2019 17 869 022 7 245 308 10 623 714
2020 20 433 667 7 209 715 13 223 952
2021 15 099 973 14 280 452 819 521

8. OGRANICZENIA W DOSTAWACH ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Tabela 8.1. Ograniczenia w dostawach energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach 2021 roku [MWh].

Lp. Wyszczególnienie Miesiące
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1. Ograniczenia dostaw energii z powodu braku mocy w KSE      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Ograniczenia dostaw energii z powodu awarii w sieci przesyłowej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Ograniczenia dostaw energii z powodu awarii w sieci dystrybucyjnej 3 260 7 73 17 478 2 191 8 745 161 580 4 156 451 457
3.1           w tym z powodu złych warunków atmosferycznych 3 246 4 0 0 466 1 457 8 625 141 558 4 140 426 455
4. Razem ograniczenia dostaw 3 260 7 73 17 478 2 191 8 745 161 580 4 156 451 457

9. CZĘSTOTLIWOŚĆ W KSE

Rys. 9.1. Częstotliwość bazowa w poszczególnych miesiącach 2021 roku.

Rys. 9.2. Rozkład godzinowych odchyłek częstotliwości od wartości bazowej w 2021 roku.

Rys. 9.3. Godzinowy rozkład odchyłek częstotliwości od wartości bazowej w 2021 roku.

Rys. 9.4. Odchyłki częstotliwości od wartości bazowej w 2021 roku.

Tabela 9.1. Częstotliwość minimalna, maksymalna i średnia roczna w latach 1980÷2021 [Hz].

Rok Częstotliwość minimalna Częstotliwość maksymalna Częstotliwość średnia roczna
1980 48,800 50,520 49,600
1981 48,810 50,460 49,560
1982 48,700 50,500 49,500
1983 48,690 50,530 49,710
1984 48,600 50,480 49,570
1985 47,240 50,900 49,640
1986 48,420 50,880 49,870
1987 48,500 50,590 50,000
1988 48,390 50,570 50,030
1989 48,710 50,540 50,020
1990 48,700 50,410 50,030
1991 49,140 50,620 49,990
1992 49,380 50,610 50,033
1993 49,419 50,403 50,015
1994 49,446 50,535 50,002
1995 49,833 50,257 50,000
1996 49,878 50,154 50,000
1997 49,874 50,146 50,000
1998 49,879 50,099 50,000
1999 49,855 50,101 50,000
2000 49,861 50,138 50,000
2001 49,855 50,115 50,000
2002 49,859 50,123 50,000
2003 49,868 50,245 50,000
2004 49,868 50,131 50,001
2005 49,854 50,127 50,001
2006 49,840 50,623 49,999
2007 49,854 50,127 50,001
2008 49,857 50,133 50,000
2009 49,808 50,191 50,000
2010 49,807 50,183 50,000
2011 49,815 50,178 50,000
2012 49,799 50,203 50,000
2013 49,947 50,060 50,000
2014 49,963 50,078 50,000
2015 49,962 50,065 50,000
2016 49,958 50,053 50,000
2017 49,960 50,059 50,000
2018 49,956 50,058 50,000
2019 49,954 50,051 50,000
2020 49,960 50,047 50,000
2021 49,963 50,056 50,000

Rys. 9.5. Częstotliwość minimalna, maksymalna i średnia roczna w latach 1980÷2021.

*Prezentowane wielkości są wyznaczane na podstawie pomiarów zbieranych przez OSP w czasie bieżącego prowadzenia ruchu KSE. Dlatego w niektórych przypadkach mogą one różnić się od ostatecznych danych przedstawianych przez przedsiębiorstwa energetyczne dla celów statystycznych.