Raport 2006 RB


CZĘŚĆ II
Raport z funkcjonowania Rynku Bilansującego w 2006 roku

1. STRUKTURA PODMIOTOWA I OBIEKTOWA RYNKU BILANSUJĄCEGO

Tabela nr 1.1. Zestawienie struktury podmiotowej i obiektowej Rynku Bilansującego
Rysunek nr 1.1. Ilości energii elektrycznej odebranej z obszaru Rynku Bilansującego przez poszczególne rodzaje Jednostek Grafikowych w 2006 r., (ER)
Rysunek nr 1.2. Ilości energii elektrycznej dostarczonej do obszaru Rynku Bilansującego przez poszczególne rodzaje Jednostek Grafikowych w 2006 r., (ER)


2. ANALIZA SPOSOBU GRAFIKOWANIA UMÓW SPRZEDAŻY ENERGII (USE) PRZEZ JEDNOSTKI GRAFIKOWE AKTYWNE CIEPLNE

2.1. POKRYCIE ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNYCH ZAWARTYMI UMOWAMI SPRZEDAŻY ENERGII I SPOSÓB ICH GRAFIKOWANIA
Rysunek nr 2.1. Pokrycie zdolności produkcyjnych Jednostek Grafikowych wytwórczych aktywnych cieplnych przez zgłoszone umowy sprzedaży energii
Rysunek nr 2.2. Wykorzystanie zdolności wytwórczych Jednostek Grafikowych aktywnych cieplnych, dla których zgłaszane były umowy sprzedaży energii (dla których ED >0)

2.2. UWZGLĘDNIANIE W GRAFIKOWANIU UMÓW SPRZEDAŻY ENERGII OGRANICZEŃ SYSTEMOWYCH

Rysunek nr 2.3. Zestawienie średniej rocznej liczby JG wytwórczych aktywnych, dla których nie były zgłoszone USE a zostały zaangażowane przez OSP do pracy ze względu na konieczność likwidacji ograniczeń systemowych w 2006 r.
Rysunek nr 2.4. Średnie roczne godzinowe ilości energii wynikające z braku pokrycia umowami sprzedaży energii występujących ograniczeń systemowych w 2006 r.


3. ANALIZA OFERT BILANSUJĄCYCH

3.1 ANALIZA OFERT PRZYROSTOWYCH
Rysunek nr 3.1. Ilości energii zgłoszonej dla poszczególnych cen pasm przyrostowych ofert bilansujących przez wytwórców dla Jednostek Grafikowych wytwórczych aktywnych w 2006r.

3.2. ANALIZA OFERT REDUKCYJNYCH
Rysunek nr 3.2. Ilości energii zgłoszonej dla poszczególnych cen pasm redukcyjnych ofert bilansujących przez wytwórców dla Jednostek Grafikowych wytwórczych aktywnych w 2006 r.
Rysunek nr 3.3. Ilości energii zgłoszonej dla cen pasm redukcyjnych ofert bilansujących większych niż 71 zł przez wytwórców dla Jednostek Grafikowych wytwórczych aktywnych w 2006 r.
Rysunek nr 3.4. Ilości energii zgłoszonej w pasmach redukcyjnych ofert bilansujących z ceną 70 - 71 zł/MWh i z cenami powyżej 71 zł/MWh przez wytwórców dla Jednostek Grafikowych wytwórczych aktywnych w 2006 r.


4. ANALIZA WOLUMENÓW ENERGII BILANSUJĄCEJ

Tabela nr 4.1. Struktura zakupu energii elektrycznej przez spółki dystrybucyjne w poszczególnych segmentach rynku systemowego w 2006 r.

4.1. ILOŚCI ENERGII BILANSUJĄCEJ DOSTARCZONEJ NA RB I ODEBRANEJ Z RB PRZEZ SPÓŁKI DYSTRYBUCYJNE
Rysunek nr 4.1. Struktura zakupu energii elektrycznej przez spółki dystrybucyjne w 2006 r. w poszczególnych segmentach rynku.
Rysunek nr 4.2. Zestawienie ilości energii bilansującej zakupionej z RB i sprzedanej na RB przez spółki dystrybucyjne w 2006 r.
Rysunek nr 4.3. Procentowy udział ilości energii bilansującej zakupionej z RB i sprzedanej na RB przez spółki dystrybucyjne w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED) w 2006 roku.

4.2. ILOŚCI ENERGII BILANSUJĄCEJ DOSTARCZONEJ NA RB I ODEBRANEJ Z RB PRZEZ DUŻYCH ODBIORCÓW KOŃCOWYCH
Rysunek nr 4.4. Zestawienie deklarowanych ilości dostaw energii (ED) oraz energii bilansującej zakupionej i sprzedanej przez odbiorców końcowych w 2006 roku.
Rysunek nr 4.5. Procentowy udział energii bilansującej zakupionej z RB i sprzedanej na RB przez odbiorców końcowych w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED) w 2006 roku.

4.3. ILOŚCI ENERGII BILANSUJĄCEJ DOSTARCZONEJ NA RB I ODEBRANEJ Z RB PRZEZ JG WYTWÓRCZE AKTYWNE CIEPLNE
Rysunek nr 4.6. Struktura sprzedaży energii w 2006 roku przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe wytwórcze aktywne cieplne.
Rysunek nr 4.7. Zestawienie energii bilansującej planowanej sprzedanej z pasm przyrostowych na RB i zakupionej z pasm redukcyjnych z RB przez Jednostki Grafikowe wytwórcze aktywne cieplne w 2006 roku.
Rysunek nr 4.8. Procentowy udział energii bilansującej planowanej sprzedanej z pasm przyrostowych na RB i zakupionej z pasm redukcyjnych z RB przez Jednostki Grafikowych wytwórcze aktywne cieplne w stosunku do energii deklarowanej (ED) w 2006r.
Rysunek nr 4.9. Zestawienie energii bilansującej planowanej swobodnej sprzedanej z pasm przyrostowych na RB i zakupionej z pasm redukcyjnych z RB przez Jednostki Grafikowe wytwórcze aktywne cieplne w 2006 r.
Rysunek nr 4.10. Procentowy udział energii bilansującej planowanej swobodnej sprzedanej na RB z pasm przyrostowych i zakupionej z RB z pasm redukcyjnych przez Jednostki Grafikowe wytwórcze aktywne cieplne w 2006 roku w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED).
Rysunek nr 4.11. Zestawienie energii bilansującej planowanej wymuszonej sprzedanej na RB z pasm przyrostowych i zakupionej z RB z pasm redukcyjnych przez Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2006r.
Rysunek nr 4.12. Procentowy udział energii bilansującej planowanej wymuszonej sprzedanej na RB z pasm przyrostowych i zakupionej z RB z pasm redukcyjnych przez Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED) w 2006 r.
Rysunek nr 4.13. Zestawienie ilości energii bilansującej nieplanowanej zakupionej z RB i sprzedanej na RB przez Jednostki Grafikowe wytwórcze aktywne cieplne w 2006 r.
Rysunek nr 4.14. Procentowy udział energii bilansującej nieplanowanej zakupionej z RB oraz sprzedanej na RB przez Jednostki Grafikowe wytwórcze aktywne cieplne w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED) w 2006 r.

4.4 ILOŚCI ENERGII BILANSUJĄCEJ NIEPLANOWANEJ DOSTARCZONEJ NA RB I ODEBRANEJ Z RB PRZEZ JG WYTWÓRCZE PASYWNE CIEPLNE
Rysunek nr 4.15. Zestawienie ilości energii bilansującej nieplanowanej sprzedanej na RB i zakupionej z RB przez Jednostki Grafikowe wytwórcze pasywne cieplne w 2006 r.
Rysunek nr 4.16. Procentowe zestawienie ilości energii bilansującej nieplanowanej sprzedanej na RB i zakupionej z RB przez Jednostki Grafikowe wytwórcze pasywne cieplne w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED) w 2006 r.


5. ANALIZA CEN ROZLICZENIOWYCH

5.1. CENY ROZLICZENIOWE ODCHYLENIA
Rysunek nr 5.1. Przebieg zmienności ceny CRO w 2006 r.
Rysunek nr 5.2. Przebieg zmienności ceny CROz w 2006 r.
Rysunek nr 5.3. Przebieg zmienności ceny CROs w 2006 r.

5.2. CENY ROZLICZENIOWE KOREKTY POZYCJI KONTRAKTOWEJ (CRK)

Rysunek nr 5.4. Średnie ważone ceny EBP dostarczonej na RB i odebranej z RB przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2006 r.
Rysunek nr 5.5. Średnie ważone ceny EBP swobodnej dostarczonej na RB i odebranej z RB przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2006 r.
Rysunek nr 5.6. Średnie ważone ceny EBP wymuszonej dostarczonej na RB i odebranej z RB przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2006 r.

5.3. CENY ENERGII BILANSUJĄCEJ DLA JGO SPÓŁEK DYSTRYBUCYJNYCH
Rysunek nr 5.7. Średnie ważone ceny energii bilansującej odebranej z RB i dostarczonej na RB przez Jednostki Grafikowe Odbiorcze spółek dystrybucyjnych w 2006 r.

5.4. CENY ENERGII BILANSUJĄCEJ DLA JGO ODBIORCÓW KOŃCOWYCH
Rysunek nr 5.8. Średnie ważone ceny energii bilansującej odebranej z RB i dostarczonej na RB przez Jednostki Grafikowe Odbiorcze odbiorców końcowych w 2006 r.

5.5. CENY ENERGII BILANSUJĄCEJ NIEPLANOWANEJ DLA JGWA CIEPLNYCH

Rysunek nr 5.9. Średnie ważone ceny energii bilansującej nieplanowanej dostarczonej na RB i odebranej z RB przez Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2006 roku.

5.6. CENY ENERGII BILANSUJĄCEJ DLA JGWP CIEPLNYCH
Rysunek nr 5.10. Średnie ważone ceny energii bilansującej dostarczonej na RB i odebranej z RB przez Jednostki Grafikowe Wytwórcze pasywne cieplne w 2006 roku.6. ANALIZA KOSZTÓW NA RYNKU BILANSUJĄCYM

6.1. CAŁKOWITE KOSZTY POKRYCIA ZAPOTRZEBOWANIA (KCZ)

Rysunek nr 6.1. Całkowite koszty pokrycia zapotrzebowania w obszarze Rynku Bilansującego (KCZ) w poszczególnych miesiącach 2006 roku.
Rysunek nr 6.2. Roczne całkowite koszty pokrycia zapotrzebowania w obszarze Rynku Bilansującego (KCZ) w poszczególnych godzinach doby oraz ich procentowy udział w całkowitym koszcie rocznym.

6.2. KOSZTY USUWANIA OGRANICZEŃ (KO)
Rysunek nr 6.3. Koszty usuwania ograniczeń (KO) w poszczególnych miesiącach 2006 r.
Rysunek nr 6.4. Roczne koszty usuwania ograniczeń systemowych (KO) w poszczególnych godzinach doby oraz ich procentowy udział w całkowitym koszcie rocznym.


1. STRUKTURA PODMIOTOWA I OBIEKTOWA RYNKU BILANSUJĄCEGO

Tabela nr 1.1. Zestawienie struktury podmiotowej i obiektowej Rynku Bilansującego

Podmioty i obiekty na Rynku Bilansującym
31.12.2004 r.
31.12.2005 r.
31.12.2006 r.
URB
75
73
78
Operatorzy Rynku OHT
37
32
31
OH
7
8
8
Jednostki Grafikowe Odbiorcze Spółki Dystrybucyjne
21
14
14
POG
11
11
12
Odbiorcy Końcowi
4
5
3
Wytwórcze
112
115
126
Przedsiębiorstw obrotu sprzedaży
33
39
44
Przedsiębiorstw obrotu zakupu
33
39
44
Operatora Systemu Przesyłowego Bilansująca
1
1
1
Generacji Zewnętrznej
1
1
1
Operatora (ESP)
10
10
16
Wymiany Międzysystemowej
5
4
4
GE sprzedaży
2
2
2
GE zakupu
2
2
2
Wymiany Międzysystemowej URB
29
40
48

 


Rysunek nr 1.1. Ilości energii elektrycznej odebranej z obszaru Rynku Bilansującego przez poszczególne rodzaje Jednostek Grafikowych w 2006 r., (ER)
Rysunek nr 1.2. Ilości energii elektrycznej dostarczonej do obszaru Rynku Bilansującego przez poszczególne rodzaje Jednostek Grafikowych w 2006 r., (ER)


 


2. ANALIZA SPOSOBU GRAFIKOWANIA UMÓW SPRZEDAŻY ENERGII (USE) PRZEZ JEDNOSTKI GRAFIKOWE AKTYWNE CIEPLNE

2.1. POKRYCIE ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNYCH ZAWARTYMI UMOWAMI SPRZEDAŻY ENERGII I SPOSÓB ICH GRAFIKOWANIA
Rysunek nr 2.1. Pokrycie zdolności produkcyjnych Jednostek Grafikowych wytwórczych aktywnych cieplnych przez zgłoszone umowy sprzedaży energiiRysunek nr 2.2. Wykorzystanie zdolności wytwórczych Jednostek Grafikowych aktywnych cieplnych, dla których zgłaszane były umowy sprzedaży energii (dla których ED >0)2.2. UWZGLĘDNIANIE W GRAFIKOWANIU UMÓW SPRZEDAŻY ENERGII OGRANICZEŃ SYSTEMOWYCH

Rysunek nr 2.3. Zestawienie średniej rocznej liczby JG wytwórczych aktywnych, dla których nie były zgłoszone USE a zostały zaangażowane przez OSP do pracy ze względu na konieczność likwidacji ograniczeń systemowych w 2006 r.Rysunek nr 2.4. Średnie roczne godzinowe ilości energii wynikające z braku pokrycia umowami sprzedaży energii występujących ograniczeń systemowych w 2006 r.3. ANALIZA OFERT BILANSUJĄCYCH

3.1 ANALIZA OFERT PRZYROSTOWYCH
Rysunek nr 3.1. Ilości energii zgłoszonej dla poszczególnych cen pasm przyrostowych ofert bilansujących przez wytwórców dla Jednostek Grafikowych wytwórczych aktywnych w 2006r.


3.2. ANALIZA OFERT REDUKCYJNYCH
Rysunek nr 3.2. Ilości energii zgłoszonej dla poszczególnych cen pasm redukcyjnych ofert bilansujących przez wytwórców dla Jednostek Grafikowych wytwórczych aktywnych w 2006 r.Rysunek nr 3.3. Ilości energii zgłoszonej dla cen pasm redukcyjnych ofert bilansujących większych niż 71 zł przez wytwórców dla Jednostek Grafikowych wytwórczych aktywnych w 2006 r.Rysunek nr 3.4. Ilości energii zgłoszonej w pasmach redukcyjnych ofert bilansujących z ceną 70 - 71 zł/MWh i z cenami powyżej 71 zł/MWh przez wytwórców dla Jednostek Grafikowych wytwórczych aktywnych w 2006 r.4. ANALIZA WOLUMENÓW ENERGII BILANSUJĄCEJ

Tabela nr 4.1. Struktura zakupu energii elektrycznej przez spółki dystrybucyjne w poszczególnych segmentach rynku systemowego w 2006 r.

Rodzaj JG / EB
Dostawa
(sprzedaż) energii na RB
Odbiór
(zakup) energii z RB
Bilans
[MWh]
[MWh]
[MWh]
1
2
3
4
5
1.
EBP dla JGWa cieplnych
6 631 639
-6 350 835
280 804
1.1.
EBP swobodna
1 311 438
-1 607 540
-296 102
1.2.
EBP wymuszona
5 320 201
-4 743 295
576 906
2.
EBN dla JGWa cieplnych
1 357 330
-2 229 564
-872 233
3.
EBP dla JGOSPa
267 685
-41 277
226 408
3.1.
EBP swobodna
56 925
-6 793
50 132
3.2.
EBP wymuszona
210 760
-34 484
176 276
4.
EBN dla JGOSPa
1 003 122
-1 418 335
-415 212
4.1.
EBN w ilości ESR
109 837
-1 418 335
-1 308 497
4.2.
EBN w ilości EDZ
893 285
0
893 285
5.
EB dla JGWp cieplnych
103 882
-112 600
-8 718
6.
EB dla JGWp wodnych
19 481
-8 520
10 962
7.
EB dla JGO
1 723 535
-997 830
725 705
8.
EB dla JGBIL
86 946
-122 784
-35 838
9.
EB dla JGWMO
208 160
-124 597
83 563
10.
EB dla JGWMU
7 267
-2 513
4 754
11.
EB dla JGGE
98
-291
-193

 

4.1. ILOŚCI ENERGII BILANSUJĄCEJ DOSTARCZONEJ NA RB I ODEBRANEJ Z RB PRZEZ SPÓŁKI DYSTRYBUCYJNE
Rysunek nr 4.1 Struktura zakupu energii elektrycznej przez spółki dystrybucyjne w 2006 r. w poszczególnych segmentach rynku.Rysunek nr 4.2. Zestawienie ilości energii bilansującej zakupionej z RB i sprzedanej na RB przez spółki dystrybucyjne w 2006 r.Rysunek nr 4.3. Procentowy udział ilości energii bilansującej zakupionej z RB i sprzedanej na RB przez spółki dystrybucyjne w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED) w 2006 roku.4.2. ILOŚCI ENERGII BILANSUJĄCEJ DOSTARCZONEJ NA RB I ODEBRANEJ Z RB PRZEZ DUŻYCH ODBIORCÓW KOŃCOWYCH
Rysunek nr 4.4. Zestawienie deklarowanych ilości dostaw energii (ED) oraz energii bilansującej zakupionej i sprzedanej przez odbiorców końcowych w 2006 roku.Rysunek nr 4.5. Procentowy udział energii bilansującej zakupionej z RB i sprzedanej na RB przez odbiorców końcowych w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED) w 2006 roku.4.3. ILOŚCI ENERGII BILANSUJĄCEJ DOSTARCZONEJ NA RB I ODEBRANEJ Z RB PRZEZ JG WYTWÓRCZE AKTYWNE CIEPLNE
Rysunek nr 4.6. Struktura sprzedaży energii w 2006 roku przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe wytwórcze aktywne cieplne.Rysunek nr 4.7. Zestawienie energii bilansującej planowanej sprzedanej z pasm przyrostowych na RB i zakupionej z pasm redukcyjnych z RB przez Jednostki Grafikowe wytwórcze aktywne cieplne w 2006 roku.


Rysunek nr 4.8. Procentowy udział energii bilansującej planowanej sprzedanej z pasm przyrostowych na RB i zakupionej z pasm redukcyjnych z RB przez Jednostki Grafikowych wytwórcze aktywne cieplne w stosunku do energii deklarowanej (ED) w 2006r.


Rysunek nr 4.9. Zestawienie energii bilansującej planowanej swobodnej sprzedanej z pasm przyrostowych na RB i zakupionej z pasm redukcyjnych z RB przez Jednostki Grafikowe wytwórcze aktywne cieplne w 2006 r.Rysunek nr 4.10. Procentowy udział energii bilansującej planowanej swobodnej sprzedanej na RB z pasm przyrostowych i zakupionej z RB z pasm redukcyjnych przez Jednostki Grafikowe wytwórcze aktywne cieplne w 2006 roku w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED).Rysunek nr 4.11. Zestawienie energii bilansującej planowanej wymuszonej sprzedanej na RB z pasm przyrostowych i zakupionej z RB z pasm redukcyjnych przez Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2006r.


Rysunek nr 4.12. Procentowy udział energii bilansującej planowanej wymuszonej sprzedanej na RB z pasm przyrostowych i zakupionej z RB z pasm redukcyjnych przez Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED) w 2006 r.


Rysunek nr 4.13. Zestawienie ilości energii bilansującej nieplanowanej zakupionej z RB i sprzedanej na RB przez Jednostki Grafikowe wytwórcze aktywne cieplne w 2006 r.


Rysunek nr 4.14. Procentowy udział energii bilansującej nieplanowanej zakupionej z RB oraz sprzedanej na RB przez Jednostki Grafikowe wytwórcze aktywne cieplne w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED) w 2006 r.
4.4 ILOŚCI ENERGII BILANSUJĄCEJ NIEPLANOWANEJ DOSTARCZONEJ NA RB I ODEBRANEJ Z RB PRZEZ JG WYTWÓRCZE PASYWNE CIEPLNE
Rysunek nr 4.15. Zestawienie ilości energii bilansującej nieplanowanej sprzedanej na RB i zakupionej z RB przez Jednostki Grafikowe wytwórcze pasywne cieplne w 2006 r.Rysunek nr 4.16. Procentowe zestawienie ilości energii bilansującej nieplanowanej sprzedanej na RB i zakupionej z RB przez Jednostki Grafikowe wytwórcze pasywne cieplne w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED) w 2006 r.5. ANALIZA CEN ROZLICZENIOWYCH

5.1. CENY ROZLICZENIOWE ODCHYLENIA
Rysunek nr 5.1. Przebieg zmienności ceny CRO w 2006 r.Rysunek nr 5.2. Przebieg zmienności ceny CROz w 2006 r.Rysunek nr 5.3. Przebieg zmienności ceny CROs w 2006 r.5.2. CENY ROZLICZENIOWE KOREKTY POZYCJI KONTRAKTOWEJ (CRK)

Rysunek nr 5.4. Średnie ważone ceny EBP dostarczonej na RB i odebranej z RB przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2006 r.Rysunek nr 5.5. Średnie ważone ceny EBP swobodnej dostarczonej na RB i odebranej z RB przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2006 r.Rysunek nr 5.6. Średnie ważone ceny EBP wymuszonej dostarczonej na RB i odebranej z RB przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2006 r.
5.3. CENY ENERGII BILANSUJĄCEJ DLA JGO SPÓŁEK DYSTRYBUCYJNYCH
Rysunek nr 5.7 Średnie ważone ceny energii bilansującej odebranej z RB i dostarczonej na RB przez Jednostki Grafikowe Odbiorcze spółek dystrybucyjnych w 2006 r.
5.4. CENY ENERGII BILANSUJĄCEJ DLA JGO ODBIORCÓW KOŃCOWYCH
Rysunek nr 5.8. Średnie ważone ceny energii bilansującej odebranej z RB i dostarczonej na RB przez Jednostki Grafikowe Odbiorcze odbiorców końcowych w 2006 r.
5.5. CENY ENERGII BILANSUJĄCEJ NIEPLANOWANEJ DLA JGWA CIEPLNYCH

Rysunek nr 5.9. Średnie ważone ceny energii bilansującej nieplanowanej dostarczonej na RB i odebranej z RB przez Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2006 roku.
5.6. CENY ENERGII BILANSUJĄCEJ DLA JGWP CIEPLNYCH
Rysunek nr 5.10. Średnie ważone ceny energii bilansującej dostarczonej na RB i odebranej z RB przez Jednostki Grafikowe Wytwórcze pasywne cieplne w 2006 roku.

6. ANALIZA KOSZTÓW NA RYNKU BILANSUJĄCYM

6.1. CAŁKOWITE KOSZTY POKRYCIA ZAPOTRZEBOWANIA (KCZ)Rysunek nr 6.1. Całkowite koszty pokrycia zapotrzebowania w obszarze Rynku Bilansującego (KCZ) w poszczególnych miesiącach 2006 roku.Rysunek nr 6.2. Roczne całkowite koszty pokrycia zapotrzebowania w obszarze Rynku Bilansującego (KCZ) w poszczególnych godzinach doby oraz ich procentowy udział w całkowitym koszcie rocznym.
6.2. KOSZTY USUWANIA OGRANICZEŃ (KO)
Rysunek nr 6.3. Koszty usuwania ograniczeń (KO) w poszczególnych miesiącach 2006 r.Rysunek nr 6.4. Roczne koszty usuwania ograniczeń systemowych (KO) w poszczególnych godzinach doby oraz ich procentowy udział w całkowitym koszcie rocznym.