Raport 2007 KSECZĘŚĆ I
Raport z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznegow 2007 roku
( Dane operatywne* - wielkości brutto )


1. MOC ZAINSTALOWANA I OSIĄGALNA ELEKTROWNI W KSE

1.1. MOC ZAINSTALOWANA I OSIĄGALNA W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE RODZAJE ELEKTROWNI

Tabela nr 1.1. Struktura mocy zainstalowanej w KSE
Tabela nr 1.2. Struktura mocy osiągalnej w KSE
Rysunek nr 1.1. Struktura procentowa mocy zainstalowanej w KSE stan na 31.12.2007 r.
Rysunek nr 1.2. Struktura procentowa mocy osiągalnej w KSE stan na 31.12.2007 r.

1.2. MOC ZAINSTALOWANA W KSE W LATACH 1960-2007

Rysunek nr 1.3. Dynamika wzrostu mocy zainstalowanej w KSE w latach 1960 - 2007.


2. MOC DYSPOZYCYJNA I REZERWY MOCY W ELEKTROWNIACH KRAJOWYCH

2.1. WARTOŚCI ŚREDNIE MIESIĘCZNE W 2007 ROKU

Tabela nr 2.1 Średnie miesięczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach zawodowych ze szczytu wieczornego dni roboczych w poszczególnych miesiącach 2007 r.
Rysunek 2.1. Średnie miesięczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach zawodowych ze szczytu wieczornego dni roboczych w poszczególnych miesiącach 2007 r.
Rysunek 2.2. Moce dyspozycyjne i rezerwy mocy w elektrowniach krajowych dostępne dla OSP w 2007 roku - wartości średnie miesięczne z dobowego szczytu zapotrzebowania na moc.

2.2 WARTOŚCI ŚREDNIE ROCZNE W LATACH 1995-2007

Tabela nr 2.2 Średnie roczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach zawodowych ze szczytu wieczornego dni roboczych w latach 1996 - 2007
Rysunek nr 2.3. Średnie roczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach zawodowych ze szczytu wieczornego dni roboczych w latach 1996-2007.
Tabela nr 2.3. Zestawienie średnich rocznych wielkości mocy osiągalnej i dyspozycyjnej elektrowni krajowych ze szczytu wieczornego z dni roboczych w latach 1996-2007


3. KRAJOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC

3.1. MAKSYMALNE I MINIMALNE KRAJOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC W 2007 ROKU I SPOSÓB JEGO POKRYCIA

Rysunek nr 3.1. Przebiegi zapotrzebowania w dniach, w których wystąpiło minimalne i maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc.
Rysunek nr 3.2. Przebieg zapotrzebowania na moc w KSE w dniu, w którym wystąpiło maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc i sposób jego pokrycia.
Rysunek nr 3.3. Przebieg zapotrzebowania na moc w KSE w dniu, w którym wystąpiło minimalne krajowe zapotrzebowanie na moc i sposób jego pokrycia
Rysunek nr 3.4. Przebiegi krajowego zapotrzebowania na moc dla dnia o maksymalnym i minimalnym zapotrzebowaniu w szczycie wieczornym dnia roboczego

3.2. ŚREDNIE MIESIĘCZNE KRAJOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC W 2007 ROKU NA TLE DANYCH HISTORYCZNYCH

Tabela nr 3.1. Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w szczytach wieczornych z dni roboczych w 2007 roku na tle danych historycznych
Rysunek nr 3.5. Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w szczytach wieczornych z dni roboczych w 2007 roku na tle danych historycznych.

3.3. ŚREDNIE ROCZNE I MAKSYMALNE KRAJOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC W LATACH 1980-2007

Tabela nr 3.2. Krajowe zapotrzebowanie maksymalne i średnie roczne w dniach roboczych w latach 1980 - 2007
Rysunek nr 3.6. Krajowe zapotrzebowanie maksymalne i średnie roczne w dniach roboczych w latach 1980 - 2007


4. SALDO WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ

Rysunek nr 4.1. Saldo wymiany z zagranicą w dobowym szczycie zapotrzebowania na moc w poszczególnych dniach 2007 roku.


5. BILANS MOCY W KRAJOWYM SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM (KSE)

Rysunek nr 5.1. Krajowe zapotrzebowanie na moc oraz moc dyspozycyjna dostępna dla OSP w szczytach dobowych krajowego zapotrzebowania na moc w 2007r.

5.1. BILANS MOCY W 2006 I 2007 ROKU W WARTOŚCIACH ŚREDNICH ROCZNYCH

Tabela nr 5.1. Bilans mocy w wieczornym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w wartościach średnich rocznych z dni roboczych dla 2006 i 2007r.
Tabela nr 5.2. Bilans mocy w rannym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w wartościach średnich rocznych z dni roboczych dla 2006 i 2007r.

5.2 BILANS MOCY W DNIACH W KTÓRYCH WYSTĄPIŁO MAKSYMALNE I MINIMALNE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC W SZCZYCIE WIECZORNYM W DNIACH ROBOCZYCH W 2007 ROKU

Tabela 5.3. Tabela 5.3. Bilans mocy w dniu 18 grudnia 2007 r., w którym wystąpiło maksymalne zapotrzebowanie na moc i w dniu 29 czerwca 2007 r., w którym wystąpiło minimalne zapotrzebowanie na moc w dniach roboczych w szczycie wieczornym w 2007 roku


6. KRAJOWA PRODUKCJA I ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rysunek nr 6.1. Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach krajowych, w poszczególnych miesiącach 2006 i 2007 r.
Rysunek nr 6.2. Procentowy udział w krajowej produkcji energii elektrycznej poszczególnych grup elektrowni według rodzajów paliw w 2007 r.
Tabela nr 6.1. Struktura produkcji energii elektrycznej w elektrowniach krajowych, wielkości wymiany energii elektrycznej z zagranicą i krajowe zużycie energii elektrycznej w latach 2005 - 2007.
Tabela nr 6.2. Krajowa produkcja i zużycie energii elektrycznej (w GWh) w latach 1981 - 2007.
Rysunek nr 6.3. Produkcja energii elektrycznej w latach 1950 - 2007.
Rysunek nr 6.4. Krajowa miesięczna produkcja i zużycie energii elektrycznej w 2007 r.
Rysunek nr 6.5. Krajowa produkcja i zużycie energii elektrycznej w latach 1981-2007.


7. WYMIANA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z ZAGRANICĄ

Rysunek nr 7.1. Godzinowe zdolności przesyłowe netto (NTC) na przekroju wymiany międzysystemowej równoległej udostępnione przez OSP w kolejnych kwartałach 2007 r.
Tabela nr 7.1. Wymiana energii elektrycznej z zagranicą (w MWh) w 2007r


8. PRACA SIECI

8.1. ANALIZA PRACY LINII NAJWYŻSZYCH NAPIĘĆ

Tabela nr 8.1. Zestawienie wskaźników wyłączeń linii 750 kV, 400 kV i 220 kV w 2007 r.
Tabela nr 8.2. Zestawienie wskaźników wyłączeń linii 750 kV, 400 kV i 220 kV w latach 1988 - 2007.
Rysunek nr 8.1. Średnia ilość wyłączeń na 100 km linii najwyższych napięć w latach 1988-2007
Rysunek nr 8.2. Średni czas trwania wyłączeń na 100 km linii najwyższych napięć w latach 1988 - 2007.


8.2. ANALIZA PRACY TRANSFORMATORÓW NAJWYŻSZYCH NAPIĘĆ

Tabela nr 8.3. Zestawienie wskaźników wyłączeń transformatorów 750 kV, 400 kV, 220 kV w 2007 r.
Tabela nr 8.4. Zestawienie wskaźników wyłączeń transformatorów 750 kV, 400kVi 220kV w latach 1988-2007.
Rysunek nr 8.3. Średnia ilość wyłączeń transformatorów najwyższych napięć w latach 1988-2007.
Rysunek nr 8.4. Średni czas trwania wyłączeń transformatorów najwyższych napięć w latach 1988-2007

9. POZIOMY NAPIĘĆ

Tabela nr 9.1. Poziomy napięć w wybranych węzłach sieci NN w 2007r.


10. OGRANICZENIA W DOSTAWACH ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Tabela nr 10.1. Ograniczenia w dostawach energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach 2007 r.


11. CZĘSTOTLIWOŚĆ W KSE

Rysunek nr 11.1. Częstotliwość bazowa w poszczególnych miesiącach 2007 r.
Rysunek nr 11.2. Rozkład godzinowych odchyłek częstotliwości od wartości bazowej w 2007 r.
Rysunek nr 11.3. Godzinowy rozkład odchyłek częstotliwości od wartości bazowej w 2007 r.
Rysunek nr 11.4. Odchyłki częstotliwości od wartości bazowej w 2007 r.
Tabela nr 11.1. Częstotliwość minimalna, maksymalna i średnia roczna w latach 1980-2007
Rysunek nr 11.5 Częstotliwość minimalna, maksymalna i średnia roczna w latach 1980-2007.


*) Prezentowane wielkości są wyznaczane na podstawie pomiarów zbieranych przez OSP w czasie bieżącego prowadzenia ruchu KSE. Dlatego w niektórych przypadkach mogą one różnić się od ostatecznych danych przedstawianych przez przedsiębiorstwa energetyczne dla celów statystycznych.

1. MOC ZAINSTALOWANA I OSIĄGALNA ELEKTROWNI W KSE

1.1. MOC ZAINSTALOWANA I OSIĄGALNA W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE RODZAJE ELEKTROWNI

Tabela nr 1.1. Struktura mocy zainstalowanej w KSE

 
31.12.2004
31.12.2005
31.12.2006
31.12.2007
Ogółem
34 715
34 673
34 864
35 096
Elektrownie zawodowe
32 162
32 120
32 232
32 364
El. Zawodowe cieplne, w tym:
29 994
29 927
30 029
30 155
   na węglu kamiennym
20 411
20 352
20 454
20 580
   na węglu brunatnym
8 856
8 806
8 806
8 806
   gazowe
727
769
769
769
El. Zawodowe wodne
2 168
2 193
2 203
2 209
Elektrownie przemysłowe
2 553
2 553
2 497
2 504
Źródła odnawialne
-
-
135
229
JWCD
24 734
24 884
24 794
25 211
JWCD
9 981
9 789
10 070
9 885Tabela nr 1.2. Struktura mocy osiągalnej w KSE

  31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007
Ogółem 34 114 34 544 34 718 34 877
Elektrownie zawodowe 31 851 32 304 32 432 32 440
El. Zawodowe cieplne, w tym: 29 636 30 036 30 150 30 147
   na węglu kamiennym 20 509 20 452 20 566 20 569
   na węglu brunatnym 8 598 8 819 8 819 8 819
   gazowe 529 765 765 759
El. Zawodowe wodne 2 215 2 268 2 282 2 293
Elektrownie przemysłowe 2 263 2 240 2 158 2 216
Źródła odnawialne - - 128 221
JWCD 24 900 25 346 25 274 25 547
nJWCD 9 214 9 198 9 444 9 330Rysunek nr 1.1. Struktura procentowa mocy zainstalowanej w KSE stan na 31.12.2007 r.
Rysunek nr 1.2. Struktura procentowa mocy osiągalnej w KSE stan na 31.12.2007 r.
1.2. MOC ZAINSTALOWANA W KSE W LATACH 1961-2007

Rysunek nr 1.3. Dynamika wzrostu mocy zainstalowanej w KSE w latach 1961 - 2007.2. MOC DYSPOZYCYJNA I REZERWY MOCY W ELEKTROWNIACH KRAJOWYCH

2.1. WARTOŚCI ŚREDNIE MIESIĘCZNE W 2007 ROKU

Tabela nr 2.1 Średnie miesięczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach zawodowych ze szczytu wieczornego dni roboczych w poszczególnych miesiącach 2007 r.

Wyszczególnienie
M   i   e   s   i    ą   c   e
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Moc osiągalna
32547
32555
32569
32603
32615
32628
32632
32632
32632
32632
32654
32661
Obciążenie
22838
23190
21409
20175
18673
17676
17694
18707
21276
22461
23737
24320
Rezerwy
6712
6032
5947
5915
5432
6152
6596
5478
3149
2878
2656
2618
Remonty  kapitalne i średnie
452
1036
2317
3878
5341
4840
3723
4275
4254
3640
2492
1497
Remonty. awaryjne
744
713
656
536
791
846
1101
1164
1359
1520
1698
1619
Pozostałe ubytki. minus przeciążenia i rozruch inwestycyjny
1800
1584
2240
2099
2379
3115
3518
3007
2595
2133
2071
2608Rysunek 2.1. Średnie miesięczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach zawodowych ze szczytu wieczornego dni roboczych w poszczególnych miesiącach 2007 r.Rysunek 2.2. Moce dyspozycyjne i rezerwy mocy w elektrowniach krajowych dostępne dla OSP w 2007 roku - wartości średnie miesięczne z dobowego szczytu zapotrzebowania na moc.


2.2 WARTOŚCI ŚREDNIE ROCZNE W LATACH 1996-2007

Tabela nr 2.2 Średnie roczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach zawodowych ze szczytu wieczornego dni roboczych w latach 1996 - 2007

Wyszczególnienie
L a t a
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Moc  osiągalna
29 408
29 887
30 100
30 799
30 691
30 994
31 276
31 561
31 887
32 105
32 364
32 613
Obciążenie
18 185
18 118
18 224
18 170
18 596
18 617
18 462
19 468
19 939
20 137
20 875
20 954
Rezerwy
5 608
5 690
6 178
6 063
7 143
6 761
7 489
7 174
7 061
6 698
5 295
4 615
Remonty  kapitalne i średnie
3 242
3 229
2 692
3 106
2 789
3 239
2 671
2 667
2 695
2 712
2 684
3 163
Remonty awaryjne
403
353
393
790
437
599
543
529
420
606
769
1 057
Pozostałe ubytki minus przeciążenia    i rozruch inwestycyjny
1 970
2 497
2 613
2 670
1 726
1 778
2 111
1 723
1 772
1 952
2 741
2 824Rysunek nr 2.3. Średnie roczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach zawodowych ze szczytu wieczornego dni roboczych w latach 1996-2007Tabela nr 2.3. Zestawienie średnich rocznych wielkości mocy osiągalnej i dyspozycyjnej elektrowni krajowych ze szczytu wieczornego z dni roboczych w latach 1996-2007

Wyszczególnienie
L a t a
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Moc osiągalna
32 178
32 698
32 585
33 278
33 177
33 386
33 659
33 854
34 113
34 544
34 623
34 801
Moc dyspozycyjna
24 771
24 838
25 384
25 177
26 635
26 323
26 873
27 589
27 977
27 802
27 131
26 899
Relacja mocy dyspozycyjnej do osiągalnej w %
77
76
77,9
75,7
80,3
78,8
79,8
81,5
82
80,5
78,4
77,3
Zapotrzebowanie na moc
18 657
18 758
18 576
18 326
18 549
18 586
18 372
18 913
19 512
19 777
20 578
21 179

 


3. KRAJOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC

3.1. MAKSYMALNE I MINIMALNE KRAJOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC W 2007 ROKU I SPOSÓB JEGO POKRYCIA

Rysunek nr 3.1. Przebiegi zapotrzebowania w dniach, w których wystąpiło minimalne i maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc.Rysunek nr 3.2. Przebieg zapotrzebowania na moc w KSE w dniu, w którym wystąpiło maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc i sposób jego pokrycia.Rysunek nr 3.3. Przebieg zapotrzebowania na moc w KSE w dniu, w którym wystąpiło minimalne krajowe zapotrzebowanie na moc i sposób jego pokryciaRysunek nr 3.4. Przebiegi krajowego zapotrzebowania na moc dla dnia o maksymalnym i minimalnym zapotrzebowaniu w szczycie wieczornym dnia roboczego


 

3.2. ŚREDNIE MIESIĘCZNE KRAJOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC W 2007 ROKU NA TLE DANYCH HISTORYCZNYCH


Tabela nr 3.1. Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w szczytach wieczornych z dni roboczych w 2007 roku na tle danych historycznych

 

Lata
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Miesiące
Styczeń
21 330
20 973
21 604
21 435
20 934
21 501
22 319
21 727
23 523
22924
Luty
20 611
20 897
20 525
20 585
19 685
21 210
21 181
21 743
22 384
22 772
Marzec
20 217
19 627
20 042
20 041
19 516
20 064
20 642
21 208
21 739
21 818
Kwiecień
18 086
17 811
18 109
18 493
17 803
18 538
19 088
19 093
20 022
20 550
Maj
16 165
16 177
16 061
16 184
15 964
16 545
17 629
17 844
18 136
19 154
Czerwiec
15 014
15 081
15 535
15 663
15 433
15 883
16 606
16 579
17 731
19 296
Lipiec
14 972
14 693
15 406
15 248
15 153
15 819
16 557
16 573
17 871
18 237
Sierpień
15 976
15 626
16 258
15 954
15 982
16 687
17 525
17 695
18 531
19 279
Wrzesień
17 715
17 188
18 174
18 112
17 936
18 126
18 968
19 318
20 067
21 158
Październik
19 728
19 473
19 202
19 005
19 662
20 228
20 428
20 698
21 287
22 444
Listopad
21 621
21 204
20 462
21 035
20 745
21 134
21 559
22 152
22 555
23 947
Grudzień
21 976
21 520
20 963
21 947
22 379
21 783
22 077
22 849
22 853
24 157Rysunek nr 3.5. Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w szczytach wieczornych z dni roboczych w 2007 roku na tle danych historycznych.


 

3.3. ŚREDNIE ROCZNE I MAKSYMALNE KRAJOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC W LATACH 1980-2007

Tabela nr 3.2. Krajowe zapotrzebowanie maksymalne i średnie roczne w dniach roboczych w latach 1980 - 2007

Rok
Krajowe zapotrzebowanie średnie roczne
Krajowe zapotrzebowanie maksymalne
[MW]
[MW]
1980
17446
20826
1981
16925
20122
1983
17176
20430
1985
18800
22832
1988
20227
24685
1989
20240
24267
1990
18510
23392
1991
18203
23290
1992
17625
21495
1993
17989
22749
1994
18019
22050
1995
18410
23056
1996
18657
23439
1997
18758
24337
1998
18576
23384
1999
18326
22821
2000
18549
22289
2001
18586
22868
2002
18372
23207
2003
18913
23288
2004
19512
23108
2005
19777
23477
2006
20578
24640
2007
21179
24611

 
Rysunek nr 3.6. Krajowe zapotrzebowanie maksymalne i średnie roczne w dniach roboczych w latach 1980 - 20074. SALDO WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ

Rysunek nr 4.1. Saldo wymiany z zagranicą w dobowym szczycie zapotrzebowania na moc w poszczególnych dniach 2007 roku.5. BILANS MOCY W KRAJOWYM SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM (KSE)

Rysunek nr 5.1. Krajowe zapotrzebowanie na moc oraz moc dyspozycyjna dostępna dla OSP w szczytach dobowych krajowego zapotrzebowania na moc w 2007r.


 

5.1. BILANS MOCY W 2006 I 2007 ROKU W WARTOŚCIACH ŚREDNICH ROCZNYCH


Tabela nr 5.1. Bilans mocy w wieczornym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w wartościach średnich rocznych z dni roboczych dla 2006 i 2007r.

LP. Składnik
Rok 2007
2006r.
Dynamika
[MW]
[MW]
[%]
1 Moc osiągalna el. krajowych
34800,8
34622,6
100,5
1.1 z tego: JWCD
25457,6
25271,0
100,7
1.1.1   - Cieplne
23797,3
23732,9
100,3
1.1.2   - Wodne
1660,3
1538,1
107,9
1.2   nJWCD
9343,2
9351,6
99,9
1.2.1   - Zawodowe cieplne
6353,0
6357,9
99,9
1.2.2   - Zawodowe wodne
630,4
735,3
85,7
1.2.3   - El. wiatrowe
161,0
33,1
-
1.2.4   - El. inne odnawialne
10,3
2,2
-
1.2.5   - Przemyslowe
2188,6
2223,1
98,4
2 Moc niedyspozycyjna (ubytki mocy) w el. krajowych
7928,3
7528,6
105,3
2.1 z tego: Spowodowane remontami kapitalnymi
1644,8
1344,9
122,3
2.2   Spowodowane remontami średnimi
1517,8
1338,9
113,4
2.3   Spowodowane remontami bieżącymi
370,0
645,3
57,3
2.4   Spowodowane remontami awaryjnymi
1057,1
769,3
137,4
2.5   Spowodowane warunkami ekspolatacyjnymi
2199,4
2266,8
97,0
2.6   Ciepłownicze
1139,2
1163,4
97,9
3 Moc dodatkowa el. krajowych
27,0
37,2
72,6
3.1   Przeciążenia
22,5
11,2
200,6
3.2   Rozruch inwestycyjny
4,5
26,2
17,4
4. Moc dypozycyjna el. krajowych
26899,5
27131,2
99,1
4.1 z tego: JWCD
21772,8
21741,0
100,1
4.1.1   - Cieplne
20254,0
20436,7
99,1
4.1.2   - Wodne
1518,7
1304,3
116,4
4.2   nJWCD
5126,7
5390,2
95,1
4.2.1   - Zawodowe cieplne
3676,6
3857,2
95,3
4.2.2   - Zawodowe wodne
469,6
571,4
82,2
4.2.3   - El. wiatrowe
43,4
9,8
-
4.2.4   - El. inne odnawialne
0,0
0,2
0,0
4.2.5   - Przemyslowe
937,1
951,6
98,5
5. Obciązenie el. krajowych
21890,9
21836,2
100,3
5.1 z tego: JWCD
17512,6
17405,2
100,6
5.1.1   - Cieplne
17095,4
16785,5
101,8
5.1.2   - Wodne
417,2
619,7
67,3
5.2   nJWCD
4378,3
4431,0
98,8
5.2.1   - Zawodowe cieplne
3072,0
3173,1
96,8
5.2.2   - Zawodowe wodne
325,9
296,3
110,0
5.2.3   - El. wiatrowe
43,4
9,8
-
5.2.4   - El. inne odnawialne
0,0
0,2
0,0
5.2.5   - Przemyslowe
937,1
951,6
98,5
6. Ubytki na warunki pracy sieci  
394,6
339,8
116,1
7. Rezerwy mocy w nJWCD  
747,4
958,0
78,0
8. Rezerwa mocy w JWCD dostępna dla OSP
3868,0
3997,2
96,8
8.1. w tym: JWCD cieplnych
2782,1
3312,3
84,0
8.2.   JWCD wodnych
1085,9
684,9
158,6
9. Krajowe saldo wymiany międzynarodowej
-710,3
-1259,4
56,4
10. Krajowe zapotrzebowanie pokryte
21180,1
20578,2
102,9
11. Korekty poboru mocy
-1,5
0,3
-
12. Krajowe zapotrzebowanie normalne
21178,6
20578,5
102,9
13. Krajowe zapotrzebowanie mocy maksymalne
24611,0
24640,0
99,9
  w dniu:
2007-12-18
2006-01-24

 
Tabela nr 5.2. Bilans mocy w rannym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w wartościach średnich rocznych z dni roboczych dla 2006 i 2007r.

LP. Składnik
Rok 2007
2006r.
Dynamika
[MW]
[MW]
[%]
1 Moc osiągalna el. krajowych
34 800,8
34 622,6
100,5
1.1 z tego: JWCD
25 457,6
25 271,0
100,7
1.1.1   - Cieplne
23 797,3
23 732,9
100,3
1.1.2   - Wodne
1 660,3
1 538,1
107,9
1.2   nJWCD
9 343,2
9 351,6
99,9
1.2.1   - Zawodowe cieplne
6 353,0
6 357,9
99,9
1.2.2   - Zawodowe wodne
630,4
735,3
85,7
1.2.3   - El. wiatrowe
161,0
33,1
-
1.2.4   - El. inne odnawialne
10,3
2,2
-
1.2.5   - Przemyslowe
2 188,6
2 223,1
98,4
2 Moc niedyspozycyjna (ubytki mocy) w el. krajowych
8 059,3
7 652,9
105,3
2.1 z tego: Spowodowane remontami kapitalnymi
1 649,4
1 348,8
122,3
2.2   Spowodowane remontami średnimi
1 530,9
1 347,5
113,6
2.3   Spowodowane remontami bieżącymi
393,4
664,5
59,2
2.4   Spowodowane remontami awaryjnymi
1 080,7
776,9
139,1
2.5   Spowodowane warunkami ekspolatacyjnymi
2 226,6
2 315,7
96,2
2.6   Ciepłownicze
1 178,3
1 199,5
98,2
3 Moc dodatkowa el. krajowych
23,8
32,3
73,6
3.1   Przeciążenia
18,3
9,8
186,3
3.2   Rozruch inwestycyjny
5,5
22,7
24,3
4. Moc dypozycyjna el. krajowych
26 765,3
27 002,0
99,1
4.1 z tego: JWCD
21 719,1
21 719,5
100,0
4.1.1   - Cieplne
20 210,4
20 429,3
98,9
4.1.2   - Wodne
1 508,7
1 290,2
116,9
4.2   nJWCD
5 046,2
5 282,5
95,5
4.2.1   - Zawodowe cieplne
3 614,8
3 795,8
95,2
4.2.2   - Zawodowe wodne
460,3
535,8
85,9
4.2.3   - El. wiatrowe
42,2
9,2
-
4.2.4   - El. inne odnawialne
0,0
0,2
0,0
4.2.5   - Przemyslowe
928,9
941,5
98,7
5. Obciązenie el. krajowych
21 303,6
20 995,6
101,5
5.1 z tego: JWCD
17 049,5
16 715,9
102,0
5.1.1   - Cieplne
16 801,9
16 461,1
102,1
5.1.2   - Wodne
247,6
254,8
97,2
5.2   nJWCD
4 254,1
4 279,7
99,4
5.2.1   - Zawodowe cieplne
3 008,1
3 104,9
96,9
5.2.2   - Zawodowe wodne
275,0
223,9
122,8
5.2.3   - El. wiatrowe
42,2
9,2
-
5.2.4   - El. inne odnawialne
0,0
0,2
0,0
5.2.5   - Przemyslowe
928,9
941,5
98,7
6. Ubytki na warunki pracy sieci  
514,6
516,0
99,7
7. Rezerwy mocy w nJWCD  
790,5
1 000,5
79,0
8. Rezerwa mocy w JWCD dostępna dla OSP
4 157,9
4 489,9
92,6
8.1. w tym: JWCD cieplnych
2 914,7
3 460,1
84,2
8.2.   JWCD wodnych
1 243,3
1 029,8
120,7
9. Krajowe saldo wymiany międzynarodowej
-874,3
-1 260,6
69,4
10. Krajowe zapotrzebowanie pokryte
20 429,5
19 736,4
103,5
11. Korekty poboru mocy
-3,9
-2,7
142,4
12. Krajowe zapotrzebowanie normalne
20 425,6
19 733,7
103,5
13. Krajowe zapotrzebowanie mocy maksymalne
23 631,9
23 510,0
100,5
  w dniu:
2007-12-18
2006-01-24
5.2 BILANS MOCY W DNIACH W KTÓRYCH WYSTĄPIŁO MAKSYMALNE I MINIMALNE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC W SZCZYCIE WIECZORNYM W DNIACH ROBOCZYCH W 2007 ROKU

Tabela 5.3. Bilans mocy w dniu 18 grudnia 2007 r., w którym wystąpiło maksymalne zapotrzebowanie na moc i w dniu 29 czerwca 2007 r., w którym wystąpiło minimalne zapotrzebowanie na moc w dniach roboczych w szczycie wieczornym w 2007 roku

 

LP.
Składnik
Dzień 18.12.2007r.
Dzień
29.06.2007r.
Dynamika
[MW]
[MW]
[%]
1 Moc osiągalna el. krajowych 34 877,4 34 843,0 100,1
1.1 z tego: JWCD 25 547,0 25 441,0 100,4
1.1.1   - Cieplne 23 851,0 23 745,0 100,4
1.1.2   - Wodne 1 696,0 1 696,0 100,0
1.2   nJWCD 9 330,4 9 402,0 99,2
1.2.1   - Zawodowe cieplne 6 296,4 6 416,9 98,1
1.2.2   - Zawodowe wodne 596,9 598,0 99,8
1.2.3   - El. wiatrowe 209,6 179,6 116,7
1.2.4   - El. inne odnawialne 11,5 11,4 100,9
1.2.5   - Przemyslowe 2 216,1 2 196,2 100,9
2 Moc niedyspozycyjna (ubytki mocy) w el. krajowych 7 450,6 9 208,7 80,9
2.1 z tego: Spowodowane remontami kapitalnymi 1 339,4 1 894,4 70,7
2.2   Spowodowane remontami średnimi 7,7 1 765,8 0,4
2.3   Spowodowane remontami bieżącymi 522,1 620,8 84,1
2.4   Spowodowane remontami awaryjnymi 2 076,7 782,9 -
2.5   Spowodowane warunkami ekspolatacyjnymi 2 692,9 2 787,1 96,6
2.6   Ciepłownicze 811,8 1 357,7 59,8
3 Moc dodatkowa el. krajowych 266,5 0,1 -
3.1   Przeciążenia 66,2 0,1 -
3.2   Rozruch inwestycyjny 200,3 0,0 -
4. Moc dypozycyjna el. krajowych 27 693,3 25 634,4 108,0
4.1 z tego: JWCD 21 303,5 22 076,7 96,5
4.1.1   - Cieplne 19 786,5 20 642,7 95,9
4.1.2   - Wodne 1 517,0 1 434,0 105,8
4.2   nJWCD 6 389,8 3 557,7 179,6
4.2.1   - Zawodowe cieplne 4 781,2 2 410,0 198,4
4.2.2   - Zawodowe wodne 443,8 334,7 132,6
4.2.3   - El. wiatrowe 3,8 16,6 22,9
4.2.4   - El. inne odnawialne 0,0 0,0 -
4.2.5   - Przemyslowe 1 161,0 796,4 145,8
5. Obciązenie el. krajowych 26 072,5 17 880,7 145,8
5.1 z tego: JWCD 20 218,8 15 102,9 133,9
5.1.1   - Cieplne 19 040,6 15 102,9 126,1
5.1.2   - Wodne 1 178,2 0,0 -
5.2   nJWCD 5 853,7 2 777,8 210,7
5.2.1   - Zawodowe cieplne 4 374,1 1 816,6 240,8
5.2.2   - Zawodowe wodne 314,8 148,2 212,4
5.2.3   - El. wiatrowe 3,8 16,6 22,9
5.2.4   - El. inne odnawialne 0,0 0,0 -
5.2.5   - Przemyslowe 1 161,0 796,4 145,8
6. Ubytki na warunki pracy sieci 183,8 186,1 -
7. Rezerwy mocy w nJWCD 536,1 779,5 68,8
8. Rezerwa mocy w JWCD dostępna dla OSP 900,9 6 787,7 13,3
8.1. w tym: JWCD cieplnych 562,1 5 353,7 10,5
8.2.   JWCD wodnych 338,8 1 434,0 23,6
9. Krajowe saldo wymiany międzynarodowej -1 438,0 -307,0 468,4
10. Krajowe zapotrzebowanie pokryte 24 634,2 17 573,7 140,2
11. Korekty poboru mocy -23,2 -18,7 124,1
12. Krajowe zapotrzebowanie normalne 24 611,0 17 555,0 140,2


 


6. KRAJOWA PRODUKCJA I ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ


Rysunek nr 6.1. Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach krajowych, w poszczególnych miesiącach 2006 i 2007 r.Rysunek nr 6.2. Procentowy udział w krajowej produkcji energii elektrycznej poszczególnych grup elektrowni według rodzajów paliw w 2007 r.Tabela nr 6.1. Struktura produkcji energii elektrycznej w elektrowniach krajowych, wielkości wymiany energii elektrycznej z zagranicą i krajowe zużycie energii elektrycznej w latach 2005 - 2007.

 
2005
2006
2006/2005
2007
2007/2006
GWh
GWh
%
GWh
%
1 Produkcja energii elektrycznej ogółem
156 022
160 848
103,1
159 528
99,2
1.1 Elektrownie zawodowe
147 616
152 498
103,3
150 866
98,9
  w tym:
1.1.1 elektrownie. zawodowe wodne
3 587
2 822
78,7
2 682
95,0
1.1.2 elektrownie zawodowe cieplne
144 029
149 676
103,9
148 184
99,0
  w tym:
1.1.2.1 na węglu kamiennym
84 614
92 111
108,9
93 133
101,1
1.1.2.2. na węglu brunatnym
54 888
53 518
97,5
51 142
95,6
1.1.2.3. gazowe
4 527
4 046
89,4
3 908
96,6
1.2 El Wiatrowe i inne odnawialne
-
70
-
446
-
   
1.3 Elektrownie przemysłowe
8 407
8 280
98,5
8 216
99,2
2 Wymiana zagraniczna
-11 186
-11 001
120,3
-5 358
48,7
3 Krajowe zużycie energii
144 837
149 847
103,5
154 170
102,9Tabela nr 6.2. Krajowa produkcja i zużycie energii elektrycznej (w GWh) w latach 1981 - 2007.

Rok Krajowa produkcja energii z tego: Krajowe zużycie energii
Elektrownie zawodowe
z tego:
Elektrownie przemysłowe i inne odnawialne
Elektrownie cieplne
Elektrownie wodne
1981 114 991
106 458
103 444
3 014
8 533
114 898
1988 144 340
135 933
131 733
4 200
8 407
148 427
1989 145 488
136 924
133 151
3 773
8 564
147 214
1990 136 336
128 199
124 899
3 300
8 137
135 275
1991 134 610
126 783
123 395
3 388
7 827
131 922
1992 132 835
124 557
120 993
3 564
8 278
128 803
1993 133 747
125 264
121 711
3 553
8 483
131 336
1994 134 890
126 422
122 678
3 744
8 468
132 211
1995 138 701
130 176
126 362
3 814
8 525
135 900
1996 142 717
134 352
130 513
3 839
8 365
139 593
1997 142 414
134 380
130 641
3 739
8 034
140 228
1998 142 244
134 554
130 311
4 243
7 690
138 770
1999 141 286
133 693
129 535
4 157
7 593
136 351
2000 144 417
136 762
132 778
3 984
7 655
138 043
2001 144 572
136 413
132 356
4 057
8 159
137 843
2002 143 233
135 123
131 400
3 722
8 110
136 165
2003 150 751
142 494
139 348
3 146
8 257
140 590
2004 153 362
144 821
141 296
3 525
8 541
144 069
2005 156 024
147 617
144 030
3 587
8 407
144 838
2006 160 848
152 498
149 676
2 822
8 350
149 847
2007 159 528
150 866
148 184
2 682
8 662
154 170

 
Rysunek nr 6.3. Produkcja energii elektrycznej w latach 1950 - 2007.Rysunek nr 6.4. Krajowa miesięczna produkcja i zużycie energii elektrycznej w 2007 r


.
Rysunek nr 6.5. Krajowa produkcja i zużycie energii elektrycznej w latach 1981-2007.7. WYMIANA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z ZAGRANICĄ


Rysunek nr 7.1. Godzinowe zdolności przesyłowe netto (NTC) na przekroju wymiany międzysystemowej równoległej udostępnione przez OSP w kolejnych kwartałach 2007 r.Tabela nr 7.1. Wymiana energii elektrycznej z zagranicą (w MWh) w 2007r

LP. Wyszczególnienie Pobór [MWh] Oddanie MWh
1. Wymiana z UCTE 4 909 380  
12 879 807  
1.1 Wymiana równoległa 4 909 380  
11 587 684  
1.2 Wymiana nierównoległa 0
1 292 123  
2. Pozostała wymiana 2 842 130  
229 771   
3. Razem 7 751 510  
13 109 578  
8. PRACA SIECI

8.1. ANALIZA PRACY LINII NAJWYŻSZYCH NAPIĘĆ

Tabela nr 8.1. Zestawienie wskaźników wyłączeń linii 750 kV, 400 kV i 220 kV w 2007 r.

Lp. Wyszczególnienie
Miano
Łącznie
Planowe
Awaryjne
Operatywne
Dla obniżenia napięć
1 Sumaryczna długość linii na koniec okresu
km
11 826,90
-
-
-
-
2 Łączna ilość odcinków linii na koniec okresu
szt.
191
-
-
-
-
3 Sumaryczna długość wyłączonych linii
km
11 699,70
11 311,98
8 113,01
2 638,49
1 490,37
4 Ilość wyłączonych odcinków linii
szt.
186
182
118
38
14
5 Ilość wyłączeń linii
szt.
1 311
956
227
80
52
6 Średnia liczba wyłączeń na odcinek linii
szt.
7,05
5,14
1,22
0,43
0,28
7 Średnia liczba wyłączeń na 100 km linii
szt.
11,21
8,17
1,94
0,68
0,44
8 Czas trwania wyłączeń linii
h
66 023
44 644
7 231
7 326
6 947
9 Średni czas trwania wyłączeń na odcinek linii
h
354,96
240,02
38,88
39,39
37,35
10 Średni czas trwania wyłączeń na 100 km linii
h
564,32
381,58
61,81
62,62
59,38
11 Dostępność linii
%
96,47
97,33
99,57
99,56
99,58Tabela nr 8.2. Zestawienie wskaźników wyłączeń linii 750 kV, 400 kV i 220 kV w latach 1988 - 2007.

Rok
Średnia ilość wyłączeń na 100 km [szt/100 km.]
Średni czas trwania wyłączeń na 100 km [h/100km]
Planowe
Awaryjne
Napięciowe
Operatywne
Ogółem
Planowe
Awaryjne
Napięciowe
Operatywne
Ogółem
1988
9,42
1,93
0,81
0,69
12,85
326,18
34,90
4,42
22,53
388,03
1989
10,76
1,17
0,70
0,77
13,40
324,06
18,60
5,84
35,77
384,27
1990
10,84
1,81
1,62
0,54
14,81
406,12
57,27
113,63
5,14
582,16
1991
11,73
1,41
2,72
0,50
16,36
364,57
21,43
168,54
76,83
631,37
1992
10,31
1,69
2,77
1,21
15,98
310,38
45,22
154,62
107,14
617,36
1993
11,62
1,33
3,23
0,81
16,99
274,79
22,92
187,78
110,71
596,20
1994
13,61
1,59
3,26
0,72
19,18
605,12
40,19
165,59
132,89
943,79
1995
12,52
1,58
2,96
0,62
17,68
474,31
14,69
136,07
97,37
722,44
1996
11,80
2,17
1,80
0,79
16,56
541,51
25,81
107,78
57,40
732,50
1997
10,78
1,78
1,54
0,77
14,87
655,09
35,45
98,44
33,83
822,81
1998
9,80
1,48
1,97
0,79
14,04
438,76
17,91
113,67
60,42
630,76
1999
9,84
1,64
2,00
0,64
14,12
469,84
19,41
113,09
63,48
665,82
2000
9,25
1,51
1,51
0,77
13,04
480,84
37,81
100,51
73,08
692,24
2001
10,24
1,63
2,02
0,81
14,70
553,31
19,20
98,35
91,25
762,11
2002
9,99
1,81
1,77
0,97
14,54
394,52
37,99
104,99
79,14
616,64
2003
9,24
1,30
0,82
0,64
12,00
434,81
27,58
78,29
79,09
619,77
2004
8,71
1,67
0,46
0,41
11,25
368,85
31,74
58,68
74,09
533,36
2005
8,65
1,45
0,58
0,49
11,18
337,29
16,28
69,14
74,52
497,23
2006
7,71
1,32
0,56
0,57
10,16
522,60
10,06
53,56
76,91
663,13
2007
5,14
1,22
0,28
0,43
7,07
240,02
38,88
37,35
39,39
355,64Rysunek nr 8.1. Średnia ilość wyłączeń na 100 km linii najwyższych napięć w latach 1988-2007Rysunek nr 8.2. Średni czas trwania wyłączeń na 100 km linii najwyższych napięć w latach 1988 - 2007.8.2. ANALIZA PRACY TRANSFORMATORÓW NAJWYŻSZYCH NAPIĘĆ


Tabela nr 8.3. Zestawienie wskaźników wyłączeń transformatorów 750 kV, 400 kV, 220 kV w 2007 r.

Lp. Wyszczególnienie
Miano
Łącznie
Planowe
Awaryjne
Operatywne
1 Sumaryczna moc wszystkich transformatorów
MVA
38 727
2 Łączna ilość transformatorów
szt.
181
3 Sumaryczna moc wyłączanych transformatorów
MVA
37 802
37 072
10 701
6 530
4 Średnia moc wyłączanych transformatorów
216
5 Ilość wyłączanych transformatorów
szt.
175
173
46
29
6 Ilość wyłączeń transformatorów
szt.
727
626
64
37
7 Średnia liczba wyłączeń transformatorów
szt.
4,15
3,58
0,37
0,21
8 Średnia liczba wyłączeń na 100 MVA mocy
szt.
1,92
1,66
0,17
0,1
9 Czas trwania wyłączeń transformatorów
h
47 603
44 656
2 809
138
10 Średni czas trwania wyłączeń transformatorów
h
272,02
255,18
16,05
0,79
11 Średni czas trwania wyłączeń na 100 MVA mocy
h
125,93
118,13
7,43
0,37
12 Dostępność transformatorów
%
97
97,18
99,82
99,99


Tabela nr 8.4. Zestawienie wskaźników wyłączeń transformatorów 750 kV, 400kVi 220kV w latach 1988-2007.

Rok
Średnia ilość wyłączeń transformatorów [szt.]
Średni czas trwania wyłączeń transformatorów [h]
Planowe
Awaryjne
Napięciowe
Operatywne
Ogółem
Planowe
Awaryjne
Napięciowe
Operatywne
Ogółem
1988
3,76
0,4
2,17
0,52
6,85
96
4,97
62,79
12,79
176,55
1989
3,34
1,66
0,18
0,42
5,6
46,31
91,71
3,98
6,48
148,48
1990
3,14
0,3
0,02
0,12
3,58
91,26
8,14
0,16
0,97
100,53
1991
3,96
0,3
0,36
0,26
4,88
124,71
3,12
8,49
6,05
142,37
1992
2,91
0,66
0,49
0,62
4,68
150,51
18,07
10,81
26,48
205,87
1993
4,62
0,51
0,38
0,25
5,76
140,37
29,02
31,56
5,27
206,22
1994
5,55
0,28
0,42
0,23
6,48
166,35
21,34
10,77
2,22
200,68
1995
5,04
0,58
0,38
0,09
6,09
216,65
8,65
6,34
0,24
231,88
1996
4,85
0,45
0,02
0,32
5,64
217,52
58,65
0,26
38,46
314,89
1997
3,69
0,56
0,09
0,41
4,75
438,7
102,85
3,38
2,84
547,77
1998
5,44
0,48
0,02
0,57
6,51
220,04
74,22
0,51
9,38
304,15
1999
4,74
0,63
0,01
0,54
5,91
253,88
103,28
0,31
8,24
365,71
2000
4,55
0,54
0
0,56
5,65
248,96
123,86
0
11,63
384,45
2001
4,44
0,46
0
0,48
5,38
344,51
95,29
0
4,77
444,57
2002
3,68
0,48
0
0,21
4,37
289,11
57,77
0
1,7
348,58
2003
4,02
0,44
0
0,18
4,64
270,33
118,25
0
1,03
389,61
2004
3,77
0,4
0
0,18
4,35
223,99
109,24
0
1,07
334,3
2005
4,11
0,39
0
0,18
4,68
227,49
111,02
0
1,27
339,79
2006
3,35
0,37
0
0,23
3,94
357,78
48,19
0
1,29
403,29
2007
3,58
0,37
0
0,21
4,16
255,18
16,05
0
0,79
272,02


Rysunek nr 8.3. Średnia ilość wyłączeń transformatorów najwyższych napięć w latach 1988-2007.Rysunek nr 8.4. Średni czas trwania wyłączeń transformatorów najwyższych napięć w latach 1988-2007


9. POZIOMY NAPIĘĆ

Tabela nr 9.1. Poziomy napięć w wybranych węzłach sieci NN w 2007r.

Rozdzielnia
Dni robocze: styczeń 2007 r.
Dni świąteczne: lipiec 2007 r.
Umaks
Umin
Umaks
Umin
 Abramowice 220 kV
234
229
231
227
 Bujaków 220 kV
234
229
235
231
 Dobrzeń 400 kV
416
412
416
411
 Joachimów 400 kV
411
404
419
409
 Klikowa 220 kV
239
235
238
234
 Kielce 220 kV
242
238
242
239
 Kozienice 400 kV
410
401
414
403
 Kozienice 220 kV
240
234
238
230
 Krajnik 400 kV
405
402
406
403
 Krajnik 220 kV
238
234
238
234
 Lublin 400 kV
412
399
407
399
 Miłosna 400 kV
414
401
408
400
 Miłosna 220 kV
240
231
235
227
 Pątnów 220 kV
230
226
227
223
 Plewiska 220 kV
221
221
227
218
 Płock 400 kV
414
402
409
396
 Połaniec 400 kV
414
404
412
405
 Połaniec 220 kV
243
238
243
239
 Rogowiec 400 kV
413
404
420
410
 Rogowiec 220 kV
240
236
242
237
 Rzeszów 400 kV
417
407
409
404
 Tucznawa 400 kV
414
409
417
411
 Żarnowiec 400 kV
415
408
417
409


 

 


10. OGRANICZENIA W DOSTAWACH ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Tabela nr 10.1. Ograniczenia w dostawach energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach 2007 r.

Lp. Wyszczególnienie M   i   e   s   i    ą   c   e
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1.     Ograniczenia dostaw energii z braku  mocy w KSE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.     Ograniczenia dostaw energii w wyniku
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.1.      awarii systemowych  i sieciowych w tym:
33 956
105
335
15
888
249
687
1360
23
22
44
52
2.2.           z powodu złych warunków atmosferycznych.
33921
70
266
0
627
12
528
1282
0
0
0
0
3.     Razem ograniczenia dostaw.
33 956
105
335
15
888
249
687
1360
23
22
44
52

 


11. CZĘSTOTLIWOŚĆ W KSE

Rysunek nr 11.1. Częstotliwość bazowa w poszczególnych miesiącach 2007 r.Rysunek nr 11.2. Rozkład godzinowych odchyłek częstotliwości od wartości bazowej w 2007 r.Rysunek nr 11.3. Godzinowy rozkład odchyłek częstotliwości od wartości bazowej w 2007 r.


 


Rysunek nr 11.4. Odchyłki częstotliwości od wartości bazowej w 2007 r.Tabela nr 11.1. Częstotliwość minimalna, maksymalna i średnia roczna w latach 1980-2007

Rok
Częstotliwość średnia  roczna
Częstotliwość maksymalna w roku
Częstotliwość minimalna w roku
[Hz]
[Hz]
[Hz]
1980
49,600
50,520
48,800
1981
49,560
50,460
48,810
1982
49,500
50,500
48,700
1983
49,710
50,530
48,690
1984
49,570
50,480
48,600
1985
49,640
50,900
47,240
1986
49,870
50,880
48,420
1987
50,000
50,590
48,500
1988
50,030
50,570
48,390
1989
50,020
50,540
48,710
1990
50,030
50,410
48,700
1991
49,990
50,620
49,140
1992
50,033
50,610
49,380
1993
50,015
50,403
49,419
1994
50,002
50,535
49,446
1995
50,000
50,257
49,833
1996
50,000
50,154
49,878
1997
50,000
50,146
49,874
1998
50,000
50,099
49,879
1999
50,000
50,101
49,855
2000
50,000
50,138
49,861
2001
50,000
50,115
49,855
2002
50,000
50,123
49,859
2003
50,000
50,245
49,868
2004
50,001
50,131
49,868
2005
50,001
50,127
49,854
2006
49,999
50,623*
49,840
2007
50,001
50,127
49,854

* - duża odchyłka częstotliwości spowodowana awarią systemu na terenie Niemiec (4.11.2006r.)


Rysunek nr 11.5 Częstotliwość minimalna, maksymalna i średnia roczna w latach 1980-2007.