Raport 2019 KSE

ZESTAWIENIE DANYCH ILOŚCIOWYCH DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA KSE W 2019 ROKU
(Dane operatywne – wielkości brutto*)

1. MOC ZAINSTALOWANA I OSIĄGALNA W ELEKTROWNIACH KRAJOWYCH

1.1. Moc zainstalowana i osiągalna w podziale na poszczególne rodzaje elektrowni

Tabela 1.1. Struktura mocy zainstalowanej w KSE [MW].

Tabela 1.2. Struktura mocy osiągalnej w KSE [MW].

Rys. 1.1. Struktura procentowa mocy zainstalowanej w KSE stan na 31.12.2019 roku.

Rys. 1.2. Struktura procentowa mocy osiągalnej w KSE stan na 31.12.2019 roku.

1.2. Moc zainstalowana w latach 1960÷2019

Rys. 1.3. Dynamika wzrostu mocy zainstalowanej w KSE w latach 1960÷2019.

2. MOC DYSPOZYCYJNA I REZERWY MOCY W ELEKTROWNIACH KRAJOWYCH

2.1. Wartości średnie miesięczne w 2019 roku

Tabela 2.1. Średnie miesięczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w poszczególnych miesiącach 2019 roku [MW].

Rys. 2.1. Średnie miesięczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w poszczególnych miesiącach 2019 roku.

Rys. 2.2. Moce dyspozycyjne i rezerwy mocy w elektrowniach krajowych dostępne dla OSP w 2019 roku – wartości średnie miesięczne z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych.

2.2. Wartości średnie roczne w latach 2010÷2019

Tabela 2.2. Średnie roczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w latach 2010÷2019 [MW].

Rys. 2.3. Średnie roczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w latach 2010÷2019.

Tabela 2.3. Zestawienie średnich rocznych wielkości mocy osiągalnej i dyspozycyjnej elektrowni krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w latach 2010÷2019 [MW].

3. KRAJOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC

3.1. Maksymalne i minimalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2019 roku i sposób jego pokrycia

Rys. 3.1. Przebiegi zapotrzebowania w dniach, w których wystąpiło minimalne i maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2019 roku.

Rys. 3.2. Przebieg zapotrzebowania na moc w KSE w dniu, w którym wystąpiło maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2019 roku i sposób jego pokrycia.

Rys. 3.3. Przebieg zapotrzebowania na moc w KSE w dniu, w którym wystąpiło minimalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2019 roku i sposób jego pokrycia.

Rys. 3.4. Przebiegi krajowego zapotrzebowania na moc dla dnia o maksymalnym i minimalnym zapotrzebowaniu w szczycie rannym dnia roboczego w 2019 roku.

3.2. Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2019 roku na tle danych historycznych

Tabela 3.1. Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 2010÷2019 [MW].

Rys. 3.5. Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 2010÷2019.

3.3. Średnie roczne krajowe zapotrzebowanie na moc oraz maksymalne w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 1980÷2019

Tabela 3.2. Średnie roczne krajowe zapotrzebowanie na moc oraz maksymalne w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 1980÷2019 [MW].

Rys. 3.6. Średnie roczne krajowe zapotrzebowanie na moc oraz maksymalne w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 1980÷2019.

4. SALDO WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ

Rys. 4.1. Saldo wymiany mocy z zagranicą w dobowym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w poszczególnych dniach 2019 roku.

5. BILANS MOCY W KRAJOWYM SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM

Rys. 5.1. Krajowe zapotrzebowanie na moc oraz moc dyspozycyjna dostępna dla OSP w szczytach dobowych krajowego zapotrzebowania na moc w 2019 roku.

5.1. Bilans mocy w 2018 i 2019 roku w wartościach średnich rocznych

Tabela 5.1. Bilans mocy w rannym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w wartościach średnich rocznych z dni roboczych dla 2018 i 2019 roku [MW].

Tabela 5.2. Bilans mocy w wieczornym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w wartościach średnich rocznych z dni roboczych dla 2018 i 2019 roku [MW].

5.2. Bilans mocy w dniach, w których wystąpiło maksymalne i minimalne zapotrzebowanie na moc w szczycie rannym w dniach roboczych w 2019 roku

Tabela 5.3. Bilans mocy w dniu 24 grudnia, w którym wystąpiło minimalne zapotrzebowanie na moc i w dniu 25 stycznia, w którym wystąpiło maksymalne zapotrzebowanie na moc w dniach roboczych w szczycie rannym w 2019 roku [MW].

6. PRODUKCJA I ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ELEKTROWNIACH KRAJOWYCH

6.1. Produkcja energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach 2018 i 2019 roku wraz ze strukturą wytwarzania

Rys. 6.1. Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach krajowych w poszczególnych miesiącach 2018 i 2019 roku.

Rys. 6.2 Procentowy udział w krajowej produkcji energii elektrycznej poszczególnych grup elektrowni według rodzajów paliw w 2019 roku.

6.2. Struktura produkcji energii elektrycznej w latach 2017÷2019 i dynamika roczna produkcji

Tabela 6.1. Struktura produkcji energii elektrycznej w elektrowniach krajowych, wielkości wymiany energii elektrycznej z zagranicą i krajowe zużycie energii elektrycznej w latach 2017÷2019 [GWh].

6.3. Produkcja energii elektrycznej w latach 1950÷2019

Tabela 6.2. Krajowa produkcja i zużycie energii elektrycznej w latach 1990÷2019 [GWh].

Rys. 6.3. Produkcja energii elektrycznej w latach 1950÷2019.

6.4. Krajowe zużycie energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach 2019 roku

Rys. 6.4. Krajowa miesięczna produkcja i zużycie energii elektrycznej w 2019 roku

6.5. Zużycie energii elektrycznej w latach 1990÷2019

Rys. 6.5. Krajowa produkcja i zużycie energii elektrycznej w latach 1990÷2019.

7. WYMIANA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z ZAGRANICĄ

7.1. Udostępnione przez OSP zdolności przesyłowe dobowe w 2019 roku

Rys. 7.1. Godzinowe zdolności przesyłowe (NTC) na przekroju wymiany międzysystemowej równoległej udostępnione przez OSP w kolejnych kwartałach 2019 roku.

7.2. Wykonanie wymiany międzynarodowej – bilans wymiany i przepływy rzeczywiste

Tabela 7.1. Wymiana energii elektrycznej z zagranicą w 2019 roku - przepływy fizyczne [MWh].

Tabela 7.2 Przepływy rzeczywiste z poszczególnymi krajami w 2019 roku [GWh].

Tabela 7.3 Wymiana energii elektrycznej z zagranicą w latach 1990÷2019 - przepływy fizyczne [MWh].

8. OGRANICZENIA W DOSTAWACH ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Tabela 8.1. Ograniczenia w dostawach energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach 2019 roku [MWh].

9. CZĘSTOTLIWOŚĆ W KSE

Rys. 9.1. Częstotliwość bazowa w poszczególnych miesiącach 2019 roku.

Rys. 9.2. Rozkład godzinowych odchyłek częstotliwości od wartości bazowej w 2019 roku.

Rys. 9.3. Godzinowy rozkład odchyłek częstotliwości od wartości bazowej w 2019 roku.

Rys. 9.4. Odchyłki częstotliwości od wartości bazowej w 2019 roku.

Tabela 9.1. Częstotliwość minimalna, maksymalna i średnia roczna w latach 1980÷2019 [Hz].

Rys. 9.5. Częstotliwość minimalna, maksymalna i średnia roczna w latach 1980÷2019.

 


 

1. MOC ZAINSTALOWANA I OSIĄGALNA W ELEKTROWNIACH KRAJOWYCH

1.1. Moc zainstalowana i osiągalna w podziale na poszczególne rodzaje elektrowni

Tabela 1.1. Struktura mocy zainstalowanej w KSE [MW].

  31.12.2017 r. 31.12.2018 r. 31.12.2019 r.
Ogółem 43 421 45 939 46 799
   Elektrownie zawodowe 34 268 36 638 36 674
      Elektrownie zawodowe wodne 2 328 2 341 2 346
      Elektrownie zawodowe cieplne, w tym: 31 939 34 296 34 328
         na węglu kamiennym 20 247 23 215 23 159
         na węglu brunatnym 9 352 8 752 8 382
         gazowe 2 341 2 330 2 788
   Elektrownie wiatrowe i inne odnawialne 6 341 6 621 7 490
   Elektrownie przemysłowe 2 813 2 680 2 634
   JWCD 26 952 29 128 29 333
   nJWCD 16 470 16 811 17 466

Tabela 1.2. Struktura mocy osiągalnej w KSE [MW].

  31.12.2017 r. 31.12.2018 r. 31.12.2019 r.
Ogółem 43 332 45 650 46 991
   Elektrownie zawodowe 34 525 36 582 36 823
      Elektrownie zawodowe wodne 2 376 2 391 2 399
      Elektrownie zawodowe cieplne, w tym: 32 149 34 191 34 424
         na węglu kamiennym 20 416 23 069 23 225
         na węglu brunatnym 9 406 8 806 8 436
         gazowe 2 327 2 316 2 763
   Elektrownie wiatrowe i inne odnawialne 6 242 6 452 7 485
   Elektrownie przemysłowe 2 565 2 615 2 682
   JWCD 27 356 29 461 29 564
   nJWCD 15 976 16 189 17 427

Rys. 1.1. Struktura procentowa mocy zainstalowanej w KSE stan na 31.12.2019 roku.

Rys. 1.2. Struktura procentowa mocy osiągalnej w KSE stan na 31.12.2019 roku.

1.2. Moc zainstalowana w latach 1960÷2019

Rys. 1.3. Dynamika wzrostu mocy zainstalowanej w KSE w latach 1960÷2019.

 

2. MOC DYSPOZYCYJNA I REZERWY MOCY W ELEKTROWNIACH KRAJOWYCH

2.1. Wartości średnie miesięczne w 2019 roku

Tabela 2.1. Średnie miesięczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w poszczególnych miesiącach 2019 roku [MW].

Wyszczególnienie Miesiące
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Moc osiągalna 45 730 45 926 46 057 46 114 46 167 46 339 46 420 46 504 46 195 46 477 46 800 46 954
Obciążenie 24 435 22 829 22 055 20 862 20 774 21 265 20 525 20 880 21 093 21 963 22 785 22 650
Rezerwy mocy 6 963 8 965 9 397 8 405 7 229 5 947 8 361 6 645 8 956 7 979 7 089 10 430
Remonty kapitalne i średnie 1 706 1 960 3 251 4 542 5 215 5 379 4 744 4 584 4 296 4 161 3 434 2 555
Remonty awaryjne 1 944 1 271 642 843 530 770 279 609 340 809 841 598
Pozostałe ubytki minus przeciążenia i rozruch inwestycyjny 10 677 10 901 10 709 11 441 12 406 12 978 12 511 13 782 11 509 11 566 12 650 10 722

Rys. 2.1. Średnie miesięczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w poszczególnych miesiącach 2019 roku.

Rys. 2.2. Moce dyspozycyjne i rezerwy mocy w elektrowniach krajowych dostępne dla OSP w 2019 roku – wartości średnie miesięczne z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych.

2.2. Wartości średnie roczne w latach 2010÷2019

Tabela 2.2. Średnie roczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w latach 2010÷2019 [MW].

Wyszczególnienie Lata
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Moc osiągalna 35 538 36 276 37 264 37 749 38 216 38 891 40 491 42 584 43 777 46 299
Obciążenie 21 618 22 356 22 349 22 587 21 937 22 541 22 211 22 569 22 364 21 841
Rezerwy mocy 4 508 4 308 4 349 4 064 4 446 4 241 5 869 6 131 6 498 8 047
Remonty kapitalne i średnie 3 166 3 631 3 563 3 321 3 697 3 760 2 732 2 910 3 410 3 814
Remonty awaryjne 1 443 980 954 1 114 1 163 1 138 1 007 1 074 921 792
Pozostałe ubytki minus przeciążenia i rozruch inwestycyjny 4 802 5 001 6 048 6 663 6 972 7 211 8 612 9 900 10 581 11 801

Rys. 2.3. Średnie roczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w latach 2010÷2019.

Tabela 2.3. Zestawienie średnich rocznych wielkości mocy osiągalnej i dyspozycyjnej elektrowni krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w latach 2010÷2019 [MW].

Wyszczególnienie Lata
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Moc osiągalna 35 538 36 276 37 264 37 749 38 216 38 891 40 491 42 584 43 777 46 299
Moc dyspozycyjna 26 126 26 665 26 699 26 651 26 383 26 782 28 140 28 700 28 865 29 892
Relacja mocy dyspozycyjnej do osiągalnej w % 73,5 73,5 71,6 70,6 69,0 68,9 69,5 67,4 65,9 64,6
Zapotrzebowanie na moc 21 629 21 975 22 083 22 155 22 301 22 529 22 832 23 357 23 750 23 451

3. KRAJOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC

3.1. Maksymalne i minimalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2019 roku i sposób jego pokrycia

Rys. 3.1. Przebiegi zapotrzebowania w dniach, w których wystąpiło minimalne i maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2019 roku.

Rys. 3.2. Przebieg zapotrzebowania na moc w KSE w dniu, w którym wystąpiło maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2019 roku i sposób jego pokrycia.

Rys. 3.3. Przebieg zapotrzebowania na moc w KSE w dniu, w którym wystąpiło minimalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2019 roku i sposób jego pokrycia.

Rys. 3.4. Przebiegi krajowego zapotrzebowania na moc dla dnia o maksymalnym i minimalnym zapotrzebowaniu w szczycie rannym dnia roboczego w 2019 roku.

 

3.2. Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2019 roku na tle danych historycznych

Tabela 3.1. Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 2010÷2019 [MW].

Lata 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Miesiące
Styczeń 24 229 23 801 23 969 24 075 24 261 24 291 24 705 25 325 25 000 25 570
Luty 23 010 23 723 24 517 23 252 23 234 23 743 23 493 24 581 25 297 24 502
Marzec 22 200 22 652 22 654 23 192 22 615 23 077 23 264 23 239 24 606 23 863
Kwiecień 20 469 21 211 21 528 21 220 21 574 21 818 21 786 22 678 22 390 22 516
Maj 19 954 20 112 20 187 20 194 20 566 21 018 21 304 21 836 22 212 22 330
Czerwiec 19 607 20 271 20 247 20 593 20 632 21 051 21 664 21 879 22 634 23 072
Lipiec 19 725 20 021 20 163 20 505 21 217 21 311 21 483 21 967 22 678 21 972
Sierpień 19 587 20 205 20 247 20 540 20 758 21 369 21 456 22 300 22 825 22 372
Wrzesień 21 178 21 517 21 472 21 732 21 902 22 150 22 456 22 965 23 192 22 749
Październik 22 359 22 808 22 553 22 831 22 883 23 139 23 240 23 636 23 660 23 736
Listopad 23 066 23 784 23 503 23 776 23 905 23 913 24 578 24 942 25 263 24 605
Grudzień 24 464 23 809 24 078 24 094 24 275 23 838 24 739 24 933 25 345 24 217

Rys. 3.5. Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 2010÷2019.

 

3.3. Średnie roczne krajowe zapotrzebowanie na moc oraz maksymalne w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 1980÷2019

Tabela 3.2. Średnie roczne krajowe zapotrzebowanie na moc oraz maksymalne w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 1980÷2019 [MW].

Rok Średnie roczne krajowe zapotrzebowanie na moc Maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc
1980 17 446 20 826
1981 16 925 20 122
1983 17 176 20 430
1985 18 800 22 832
1988 20 227 24 685
1989 20 240 24 267
1990 18 510 23 392
1991 18 203 23 290
1992 17 625 21 495
1993 17 989 22 749
1994 18 019 22 050
1995 18 410 23 056
1996 18 657 23 439
1997 18 758 24 337
1998 18 576 23 384
1999 18 326 22 821
2000 18 549 22 289
2001 18 586 22 868
2002 18 372 23 207
2003 18 913 23 288
2004 19 512 23 108
2005 19 895 23 477
2006 20 705 24 640
2007 21 367 24 611
2008 21 445 25 120
2009 20 842 24 594
2010 21 629 25 449
2011 21 975 24 780
2012 22 083 25 845
2013 22 155 24 761
2014 22 301 25 535
2015 22 529 25 101
2016 22 832 25 546
2017 23 357 26 231
2018 23 750 26 448
2019 23 451 26 504

Rys. 3.6. Średnie roczne krajowe zapotrzebowanie na moc oraz maksymalne w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 1980÷2019.

 

4. SALDO WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ

Rys. 4.1. Saldo wymiany mocy z zagranicą w dobowym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w poszczególnych dniach 2019 roku.

 

5. BILANS MOCY W KRAJOWYM SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM

Rys. 5.1. Krajowe zapotrzebowanie na moc oraz moc dyspozycyjna dostępna dla OSP w szczytach dobowych krajowego zapotrzebowania na moc w 2019 roku.

 

5.1. Bilans mocy w 2018 i 2019 roku w wartościach średnich rocznych

Tabela 5.1. Bilans mocy w rannym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w wartościach średnich rocznych z dni roboczych dla 2018 i 2019 roku [MW].

Lp. Wyszczególnienie Rok 2018 Rok 2019 Dynamika
[(b-a)/a*100]
[%]
[a] [b] [c]
1. Moc osiągalna elektrowni krajowych   43 776,9 46 298,5 5,76
1.1 z tego: JWCD 27 700,3 29 439,7 6,28
1.1.1   - Cieplne 25 994,3 27 733,7 6,69
1.1.2   - Wodne 1 706,0 1 706,0 0
1.2   nJWCD 16 076,6 16 858,8 4,87
1.2.1   - Zawodowe cieplne 6 437,2 6 537,4 1,56
1.2.2   - Zawodowe wodne 678,8 691,1 1,81
1.2.3   - El. wiatrowe * 5 791,2 5 835,8 0,77
1.2.4   - El. inne odnawialne 582,2 1 100,9 89,09
1.2.5   - Przemysłowe 2 587,2 2 693,7 4,12
2. Moc niedyspozycyjna (ubytki mocy) w elektrowniach krajowych   14 141,2 14 990,9 6,01
2.1 z tego: Spowodowane remontami kapitalnymi 1 726,1 2 326,2 34,77
2.2   Spowodowane remontami średnimi 1 694,2 1 489,4 -12,09
2.3   Spowodowane remontami bieżącymi 575,4 818,2 42,21
2.4   Spowodowane remontami awaryjnymi 941,5 815,5 -13,38
2.5   Spowodowane warunkami eksploatacyjnymi 8 057,0 8 338,5 3,49
2.6   Ciepłownicze 1 147,1 1 203,2 4,89
3. Moc dodatkowa elektrowni krajowych   16,2 27,1 67,61
3.1   Przeciążenia 8,5 17,3 103,07
3.2   Rozruch inwestycyjny 7,6 9,8 27,99
4. Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych   28 647,8 29 700,6 3,67
4.1 z tego: JWCD 22 266,1 22 959,2 3,11
4.1.1   - Cieplne 20 680,1 21 429,4 3,62
4.1.2   - Wodne 1 585,9 1 529,8 -3,54
4.2   nJWCD 6 381,7 6 741,3 5,64
4.2.1   - Zawodowe cieplne 3 496,1 3 481,7 -0,41
4.2.2   - Zawodowe wodne 418,2 435,1 4,04
4.2.3   - El. wiatrowe ** 1 299,0 1 618,5 24,6
4.2.4   - El. inne odnawialne ** 16,5 43,7 165,46
4.2.5   - Przemysłowe ** 1 152,0 1 162,3 0,9
5. Obciążenie elektrowni krajowych   22 003,8 21 459,2 -2,47
5.1 z tego: JWCD 16 179,6 15 303,7 -5,41
5.1.1   - Cieplne 16 055,1 15 158,2 -5,59
5.1.2   - Wodne 124,5 145,6 16,91
5.2   nJWCD 5 824,2 6 155,5 5,69
5.2.1   - Zawodowe cieplne 3 122,0 3 096,3 -0,82
5.2.2   - Zawodowe wodne 234,7 234,6 -0,05
5.2.3   - El. wiatrowe 1 299,0 1 618,5 24,6
5.2.4   - El. inne odnawialne 16,5 43,7 165,46
5.2.5   - Przemysłowe 1 152,0 1 162,3 0,9
6. Ubytki ze względu na warunki pracy sieci   177,8 296,7 66,84
7. Rezerwy mocy w nJWCD   551,8 580,8 5,26
8. Rezerwa mocy w JWCD dostępna dla OSP   5 913,2 7 362,7 24,51
8.1 w tym: JWCD cieplnych 4 457,3 5 984,1 34,25
8.2   JWCD wodnych 1 455,9 1 378,6 -5,31
9. Krajowe saldo wymiany międzynarodowej   1 433,8 1 625,0 13,33
10. Krajowe zapotrzebowanie pokryte   23 437,6 23 084,2 -1,51
11. Korekta poboru mocy   -0,2 0,4 -
12. Krajowe zapotrzebowanie normalne   23 437,4 23 084,6 -1,51
13. Krajowe zapotrzebowanie mocy maksymalne 26 253,7 26 504,4 0,95
  w dniu: 2018-12-14 2019-01-25  
* Jako moc osiągalną dla el. wiatrowych przyjęto moc zainstalowaną.
** Jako moc dyspozycyjną dla el. wiatrowych, przemysłowych oraz el. innych odnawialnych przyjęto ich obciążenie.

Tabela 5.2. Bilans mocy w wieczornym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w wartościach średnich rocznych z dni roboczych dla 2018 i 2019 roku [MW].

Lp. Wyszczególnienie Rok 2018 Rok 2019 Dynamika
[(b-a)/a*100]
[%]
[a] [b] [c]
1. Moc osiągalna elektrowni krajowych   43 776,9 46 298,5 5,76
1.1 z tego: JWCD 27 700,3 29 439,7 6,28
1.1.1   - Cieplne 25 994,3 27 733,7 6,69
1.1.2   - Wodne 1 706,0 1 706,0 0
1.2   nJWCD 16 076,6 16 858,8 4,87
1.2.1   - Zawodowe cieplne 6 437,2 6 537,4 1,56
1.2.2   - Zawodowe wodne 678,8 691,1 1,81
1.2.3   - El. wiatrowe * 5 791,2 5 835,8 0,77
1.2.4   - El. inne odnawialne 582,2 1 100,9 89,09
1.2.5   - Przemysłowe 2 587,2 2 693,7 4,12
2. Moc niedyspozycyjna (ubytki mocy) w elektrowniach krajowych   13 873,4 14 826,3 6,87
2.1 z tego: Spowodowane remontami kapitalnymi 1 721,0 2 323,7 35,03
2.2   Spowodowane remontami średnimi 1 681,8 1 483,5 -11,79
2.3   Spowodowane remontami bieżącymi 550,3 793,7 44,24
2.4   Spowodowane remontami awaryjnymi 919,6 799,6 -13,05
2.5   Spowodowane warunkami eksploatacyjnymi 7 869,3 8 243,2 4,75
2.6   Ciepłownicze 1 131,5 1 182,5 4,51
3. Moc dodatkowa elektrowni krajowych   15,8 28,9 83,46
3.1   Przeciążenia 9,8 18,0 84,23
3.2   Rozruch inwestycyjny 6,0 11,0 82,22
4. Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych   28 926,6 29 874,9 3,28
4.1 z tego: JWCD 22 337,6 23 036,3 3,13
4.1.1   - Cieplne 20 741,2 21 491,8 3,62
4.1.2   - Wodne 1 596,4 1 544,5 -3,25
4.2   nJWCD 6 589,0 6 838,6 3,79
4.2.1   - Zawodowe cieplne 3 518,2 3 505,8 -0,35
4.2.2   - Zawodowe wodne 420,8 444,6 5,65
4.2.3   - El. wiatrowe ** 1 479,3 1 681,9 13,7
4.2.4   - El. inne odnawialne ** 16,0 44,2 177,04
4.2.5   - Przemysłowe ** 1 154,8 1 162,1 0,64
5. Obciążenie elektrowni krajowych   22 106,2 21 427,9 -3,07
5.1 z tego: JWCD 16 070,1 15 173,7 -5,58
5.1.1   - Cieplne 15 831,4 14 819,1 -6,39
5.1.2   - Wodne 238,7 354,6 48,56
5.2   nJWCD 6 036,1 6 254,1 3,61
5.2.1   - Zawodowe cieplne 3 141,5 3 117,2 -0,77
5.2.2   - Zawodowe wodne 244,6 248,8 1,7
5.2.3   - El. wiatrowe 1 479,3 1 681,9 13,7
5.2.4   - El. inne odnawialne 16,0 44,2 177,04
5.2.5   - Przemysłowe 1 154,8 1 162,1 0,64
6. Ubytki ze względu na warunki pracy sieci   133,5 215,2 61,16
7. Rezerwy mocy w nJWCD   548,5 580,5 5,83
8. Rezerwa mocy w JWCD dostępna dla OSP   6 137,4 7 649,9 24,64
8.1 w tym: JWCD cieplnych 4 780,5 6 465,4 35,25
8.2   JWCD wodnych 1 356,9 1 184,5 -12,71
9. Krajowe saldo wymiany międzynarodowej   1 212,5 1 650,4 36,11
10. Krajowe zapotrzebowanie pokryte   23 318,7 23 078,2 -1,03
11. Korekta poboru mocy   3,9 3,8 -1,49
12. Krajowe zapotrzebowanie normalne   23 322,7 23 082,0 -1,03
13. Krajowe zapotrzebowanie mocy maksymalne 26 447,6 26 398,4 -0,19
  w dniu: 2018-02-28 2019-01-24  
* Jako moc osiągalną dla el. wiatrowych przyjęto moc zainstalowaną.
** Jako moc dyspozycyjną dla el. wiatrowych, przemysłowych oraz el. innych odnawialnych przyjęto ich obciążenie.

5.2. Bilans mocy w dniach, w których wystąpiło maksymalne i minimalne zapotrzebowanie na moc w szczycie rannym w dniach roboczych w 2019 roku

Tabela 5.3. Bilans mocy w dniu 24 grudnia, w którym wystąpiło minimalne zapotrzebowanie na moc i w dniu 25 stycznia, w którym wystąpiło maksymalne zapotrzebowanie na moc w dniach roboczych w szczycie rannym w 2019 roku [MW].

  Wyszczególnienie 24.12.2019 25.01.2019 Dynamika
[(b-a)/a*100]
[%]
[a] [b] [c]
1. Moc osiągalna elektrowni krajowych   46 990,8 45 860,8 -2,4
1.1 z tego: JWCD 29 564,0 29 461,0 -0,35
1.1.1   - Cieplne 27 858,0 27 755,0 -0,37
1.1.2   - Wodne 1 706,0 1 706,0 0
1.2   nJWCD 17 426,8 16 399,8 -5,89
1.2.1   - Zawodowe cieplne 6 566,1 6 506,0 -0,92
1.2.2   - Zawodowe wodne 693,3 687,3 -0,87
1.2.3   - El. wiatrowe * 5 947,2 5 801,5 -2,45
1.2.4   - El. inne odnawialne 1 537,8 760,9 -50,52
1.2.5   - Przemysłowe 2 682,3 2 644,1 -1,42
2. Moc niedyspozycyjna (ubytki mocy) w elektrowniach krajowych   12 193,1 14 020,7 14,99
2.1 z tego: Spowodowane remontami kapitalnymi 1 142,9 1 564,9 36,92
2.2   Spowodowane remontami średnimi 791,3 265,3 -66,47
2.3   Spowodowane remontami bieżącymi 56,6 496,0 776,33
2.4   Spowodowane remontami awaryjnymi 484,0 1 931,0 298,97
2.5   Spowodowane warunkami eksploatacyjnymi 8 637,4 8 837,8 2,32
2.6   Ciepłownicze 1 080,9 925,7 -14,36
3. Moc dodatkowa elektrowni krajowych   23,8 14,1 -40,76
3.1   Przeciążenia 23,8 10,1 -57,56
3.2   Rozruch inwestycyjny 0,0 4,0 -
4. Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych   33 444,5 30 044,2 -10,17
4.1 z tego: JWCD 25 516,1 22 749,7 -10,84
4.1.1   - Cieplne 23 804,4 21 043,7 -11,6
4.1.2   - Wodne 1 711,7 1 706,0 -0,33
4.2   nJWCD 7 928,4 7 294,5 -8
4.2.1   - Zawodowe cieplne 4 587,0 5 092,5 11,02
4.2.2   - Zawodowe wodne 436,3 449,3 2,99
4.2.3   - El. wiatrowe ** 1 615,8 273,5 -83,07
4.2.4   - El. inne odnawialne ** 64,8 39,9 -38,43
4.2.5   - Przemysłowe ** 1 224,5 1 439,3 17,54
5. Obciążenie elektrowni krajowych   16 984,4 24 317,8 43,18
5.1 z tego: JWCD 9 872,0 17 356,6 75,82
5.1.1   - Cieplne 9 552,3 17 356,1 81,7
5.1.2   - Wodne 319,7 0,5 -99,84
5.2   nJWCD 7 112,4 6 961,2 -2,13
5.2.1   - Zawodowe cieplne 3 970,2 4 943,7 24,52
5.2.2   - Zawodowe wodne 237,1 264,8 11,68
5.2.3   - El. wiatrowe 1 615,8 273,5 -83,07
5.2.4   - El. inne odnawialne 64,8 39,9 -38,43
5.2.5   - Przemysłowe 1 224,5 1 439,3 17,54
6. Ubytki ze względu na warunki pracy sieci   0,0 0,0 -
7. Rezerwy mocy w nJWCD   816,0 333,3 -59,15
8. Rezerwa mocy w JWCD dostępna dla OSP   15 644,1 5 393,1 -65,53
8.1 w tym: JWCD cieplnych 14 252,1 3 687,6 -74,13
8.2   JWCD wodnych 1 392,0 1 705,5 22,52
9. Krajowe saldo wymiany międzynarodowej   1 982,3 2 184,2 10,19
10. Krajowe zapotrzebowanie pokryte   18 966,7 26 502,0 39,73
11. Korekta poboru mocy   -5,7 2,4 -
12. Krajowe zapotrzebowanie normalne   18 961,0 26 504,4 39,78
* Jako moc osiągalną dla el. wiatrowych przyjęto moc zainstalowaną.
** Jako moc dyspozycyjną dla el. wiatrowych, przemysłowych oraz el. innych odnawialnych przyjęto ich obciążenie.

6. PRODUKCJA I ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ELEKTROWNIACH KRAJOWYCH

6.1. Produkcja energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach 2018 i 2019 roku wraz ze strukturą wytwarzania

Rys. 6.1. Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach krajowych w poszczególnych miesiącach 2018 i 2019 roku.

 

Rys. 6.2 Procentowy udział w krajowej produkcji energii elektrycznej poszczególnych grup elektrowni według rodzajów paliw w 2019 roku.

6.2. Struktura produkcji energii elektrycznej w latach 2017÷2019 i dynamika roczna produkcji

Tabela 6.1. Struktura produkcji energii elektrycznej w elektrowniach krajowych, wielkości wymiany energii elektrycznej z zagranicą i krajowe zużycie energii elektrycznej w latach 2018÷2019 [GWh].

Lp. Wyszczególnienie 2017 2018 Dynamika
[(b-a)/a*100]
[%]
2019 Dynamika
[(d-b)/b*100]
[%]
[a] [b] [c] [d] [e]
1. Produkcja ogółem (1.1+1.2+1.3+1.4) 165 852 165 214 -0,38 158 767 -3,9
1.1    Elektrownie zawodowe 141 790 143 234 1,02 134 245 -6,28
1.1.1       El. zawodowe wodne 2 767 2 197 -20,6 2 454 11,7
1.1.2       El. zawodowe cieplne 139 023 141 037 1,45 131 791 -6,56
1.1.2.1          na węglu kamiennym 79 868 82 375 3,14 78 190 -5,08
1.1.2.2          na węglu brunatnym 51 983 49 072 -5,6 41 502 -15,43
1.1.2.3          gazowe  7 172 9 590 33,72 12 099 26,16
1.2    El. wiatrowe i inne odnawialne 14 005 11 958 -14,62 14 344 19,96
1.3    Elektrownie przemysłowe 10 057 10 022 -0,35 10 178 1,56
2. Saldo wymiany zagranicznej 2 287 5 718 150,05 10 624 85,8
3. Krajowe zużycie energii elektrycznej 168 139 170 932 1,66 169 391 -0,9

6.3. Produkcja energii elektrycznej w latach 1950÷2019

Tabela 6.2. Krajowa produkcja i zużycie energii elektrycznej w latach 1990÷2019 [GWh].

Rok Krajowa
produkcja
energii
z tego: Krajowe
zużycie energii
Elektrownie
zawodowe
Elektrownie
zawodowe
Elektrownie
wiatrowe
i inn
odnawialne
Elektrownie
przemysłowe
Elektrownie
wodne
Elektrownie
cieplne
1990 136 336 128 199 3 300 124 899 0 8 137 135 275
1991 134 610 126 783 3 388 123 395 0 7 827 131 922
1992 132 835 124 557 3 564 120 993 0 8 278 128 803
1993 133 747 125 264 3 553 121 711 0 8 483 131 336
1994 134 890 126 422 3 744 122 678 0 8 468 132 211
1995 138 701 130 176 3 814 126 362 0 8 525 135 900
1996 142 717 134 352 3 839 130 513 0 8 365 139 593
1997 142 414 134 380 3 739 130 641 0 8 034 140 228
1998 142 244 134 554 4 243 130 311 0 7 690 138 770
1999 141 286 133 692 4 157 129 535 0 7 593 136 351
2000 144 417 136 762 3 984 132 778 0 7 655 138 043
2001 144 574 136 412 4 057 132 355 0 8 159 137 843
2002 143 233 135 123 3 722 131 401 0 8 110 136 165
2003 150 751 142 494 3 146 139 348 0 8 257 140 590
2004 153 362 144 821 3 525 141 296 0 8 541 144 069
2005 156 024 147 616 3 587 144 029 0 8 407 144 838
2006 160 848 152 498 2 822 149 676 69 8 280 149 847
2007 159 528 150 865 3 908 146 957 446 8 216 154 170
2008 155 567 146 845 2 515 144 330 678 8 044 154 980
2009 150 923 141 872 2 751 139 121 846 8 203 148 718
2010 156 342 146 107 3 268 142 839 1 312 8 923 154 987
2011 163 153 151 319 2 529 148 790 2 833 9 000 157 909
2012 159 853 146 833 2 264 144 569 4 025 8 991 157 013
2013 162 501 147 435 2 762 144 673 5 895 9 171 157 980
2014 156 567 140 290 2 520 137 770 7 256 9 020 158 734
2015 161 772 141 901 2 261 139 640 10 114 9 757 161 438
2016 162 626 140 727 2 399 138 328 11 769 10 130 164 625
2017 165 852 141 790 2 767 139 023 14 005 10 057 168 139
2018 165 214 143 234 2 197 141 037 11 958 10 022 170 932
2019 158 767 134 245 2 454 131 791 14 344 10 178 169 391

Rys. 6.3. Produkcja energii elektrycznej w latach 1950÷2019.

6.4. Krajowe zużycie energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach 2019 roku

Rys. 6.4. Krajowa miesięczna produkcja i zużycie energii elektrycznej w 2019 roku.

6.5. Zużycie energii elektrycznej w latach 1990÷2019

Rys. 6.5. Krajowa produkcja i zużycie energii elektrycznej w latach 1990÷2019.

 

7. WYMIANA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z ZAGRANICĄ

7.1. Udostępnione przez OSP zdolności przesyłowe dobowe w 2019 roku

Rys. 7.1. Godzinowe zdolności przesyłowe (NTC) na przekroju wymiany międzysystemowej równoległej udostępnione przez OSP w kolejnych kwartałach 2019 roku.

7.2. Wykonanie wymiany międzynarodowej – bilans wymiany i przepływy rzeczywiste

Tabela 7.1. Wymiana energii elektrycznej z zagranicą w 2019 roku - przepływy fizyczne [MWh].

Lp. Wyszczególnienie Pobór Oddanie Saldo
1. Wymiana równoległa 10 731 264 6 619 288 4 111 975
1.1 Krosno - Lemesany (400 kV) 26 797 3 244 892 -3 218 094
1.2 Albrechtice - Dobrzeń (400 kV) 18 992 1 944 541 -1 925 550
1.3 Nosowice - Wielopole (400 kV) 285 617 957 494 -671 877
1.4 Hagenverder - Mikułowa (400 KV) 7 472 314 15 095 7 457 219
1.5 Liskovec - Kopanina - Bujaków (220 kV) 314 157 452 682 -138 526
1.6 Vierraden - Krajnik (400 kV) 2 613 387 4 584 2 608 803
2. Wymiana nierównoległa 7 137 759 626 020 6 511 739
2.1 Triniec - Mnisztwo (110 KV) 78 50 625 -50 547
2.2 Porici - Boguszów (110 kV) 391 394 2 234 389 161
2.3 Nachod - Kudowa (110 KV) 11 835 0 11 834
2.4 Darkow - Pogwizdów (110 kV) 0 0 0
2.5 Ełk - Alytus (400 kV) 2 280 450 384 717 1 895 733
2.6 Starno - Słupsk (DC 450 kV) 3 077 182 188 443 2 888 739
2.7 Dobrotwór - Zamość (220 kV) 1 376 820 0 1 376 820
3. Razem 17 869 022 7 245 308 10 623 714

Tabela 7.2 Przepływy rzeczywiste z poszczególnymi krajami w 2019 roku [GWh].

Lp. Wyszczególnienie Pobór Oddanie Saldo
1. Białoruś 0,0 0,0 0,0
2. Czechy 1 022,1 3 407,6 -2 385,5
3. Litwa 2 280,4 384,7 1 895,7
4. Niemcy 10 085,7 19,7 10 066,0
5. Słowacja 26,8 3 244,9 -3 218,1
6. Szwecja 3 077,2 188,4 2 888,7
7. Ukraina 1 376,8 0,0 1 376,8
8. Razem 17 869,0 7 245,3 10 623,7

Tabela 7.3 Wymiana energii elektrycznej z zagranicą w latach 1990÷2019 - przepływy fizyczne [MWh].

Rok Pobór Oddanie Saldo
1990 10 437 114 11 477 450 -1 040 336
1991 6 707 778 9 325 605 -2 617 827
1992 5 033 690 9 065 658 -4 031 968
1993 5 599 943 8 010 893 -2 410 950
1994 4 562 971 7 242 214 -2 679 243
1995 4 355 561 7 156 730 -2 801 169
1996 4 801 099 7 925 125 -3 124 026
1997 5 356 887 7 542 219 -2 185 332
1998 4 607 586 8 081 908 -3 474 322
1999 3 491 374 8 426 345 -4 934 971
2000 3 289 762 9 663 376 -6 373 614
2001 4 306 301 11 035 075 -6 728 774
2002 4 469 023 11 537 325 -7 068 302
2003 4 985 254 15 146 128 -10 160 874
2004 5 312 192 14 604 779 -9 292 587
2005 5 001 613 16 187 702 -11 186 089
2006 4 773 561 15 774 683 -11 001 122
2007 7 751 510 13 109 578 -5 358 068
2008 9 019 790 9 703 874 -684 084
2009 7 399 856 9 595 256 -2 195 400
2010 6 309 565 7 664 496 -1 354 931
2011 6 779 401 12 022 691 -5 243 290
2012 9 802 995 12 644 188 -2 841 193
2013 7 801 476 12 322 565 -4 521 089
2014 13 508 912 11 342 114 2 166 798
2015 14 459 003 14 792 548 -333 545
2016 14 016 713 12 017 934 1 998 780
2017 13 270 738 10 984 027 2 286 711
2018 13 839 161 8 121 272 5 717 889
2019 17 869 022 7 245 308 10 623 714

8. OGRANICZENIA W DOSTAWACH ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Tabela 8.1. Ograniczenia w dostawach energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach 2019 roku [MWh].

Lp. Wyszczególnienie Miesiące
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1. Ograniczenia dostaw energii z powodu braku mocy w KSE      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Ograniczenia dostaw energii z powodu awarii w sieci przesyłowej 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0
3. Ograniczenia dostaw energii z powodu awarii w sieci dystrybucyjnej 119 77 6 207 207 66 190 129 243 1 547 289 38 24
3.1           w tym z powodu złych warunków atmosferycznych 86 71 5 949 194 65 119 115 213 1 436 276 3 0
4. Razem ograniczenia dostaw 119 77 6 207 207 71 190 129 243 1 552 289 38 24

9. CZĘSTOTLIWOŚĆ W KSE

Rys. 9.1. Częstotliwość bazowa w poszczególnych miesiącach 2019 roku.

Rys. 9.2. Rozkład godzinowych odchyłek częstotliwości od wartości bazowej w 2019 roku.

Rys. 9.3. Godzinowy rozkład odchyłek częstotliwości od wartości bazowej w 2019 roku.

Rys. 9.4. Odchyłki częstotliwości od wartości bazowej w 2019 roku.

Tabela 9.1. Częstotliwość minimalna, maksymalna i średnia roczna w latach 1980÷2019 [Hz].

Rok Częstotliwość
minimalna
Częstotliwość
maksymalna
Częstotliwość
średnia roczna
1980 48,800 50,520 49,600
1981 48,810 50,460 49,560
1982 48,700 50,500 49,500
1983 48,690 50,530 49,710
1984 48,600 50,480 49,570
1985 47,240 50,900 49,640
1986 48,420 50,880 49,870
1987 48,500 50,590 50,000
1988 48,390 50,570 50,030
1989 48,710 50,540 50,020
1990 48,700 50,410 50,030
1991 49,140 50,620 49,990
1992 49,380 50,610 50,033
1993 49,419 50,403 50,015
1994 49,446 50,535 50,002
1995 49,833 50,257 50,000
1996 49,878 50,154 50,000
1997 49,874 50,146 50,000
1998 49,879 50,099 50,000
1999 49,855 50,101 50,000
2000 49,861 50,138 50,000
2001 49,855 50,115 50,000
2002 49,859 50,123 50,000
2003 49,868 50,245 50,000
2004 49,868 50,131 50,001
2005 49,854 50,127 50,001
2006 49,840 50,623 49,999
2007 49,854 50,127 50,001
2008 49,857 50,133 50,000
2009 49,808 50,191 50,000
2010 49,807 50,183 50,000
2011 49,815 50,178 50,000
2012 49,799 50,203 50,000
2013 49,947 50,060 50,000
2014 49,963 50,078 50,000
2015 49,962 50,065 50,000
2016 49,958 50,053 50,000
2017 49,960 50,059 50,000
2018 49,956 50,058 50,000
2019 49,954 50,051 50,000

Rys. 9.5. Częstotliwość minimalna, maksymalna i średnia roczna w latach 1980÷2019.

 

*Prezentowane wielkości są wyznaczane na podstawie pomiarów zbieranych przez OSP w czasie bieżącego prowadzenia ruchu KSE. Dlatego w niektórych przypadkach mogą one różnić się od ostatecznych danych przedstawianych przez przedsiębiorstwa energetyczne dla celów statystycznych.