Rejestr magazynów energii elektrycznej

Zgodnie z art. 43g ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (ustawa) PSE S.A., jako operator systemu przesyłowego (OSP), prowadzą rejestr magazynów energii elektrycznej przyłączonych do sieci przesyłowej (Rejestr) stanowiących jej część lub wchodzących w skład jednostki wytwórczej lub instalacji odbiorcy końcowego przyłączonej do tej sieci.

Rejestr prowadzony jest w postaci elektronicznej:
 

Rejestr magazynów energii elektrycznej przyłączonych do sieci przesyłowej

 

Rejestr jest jawny, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które zastrzegł posiadacz magazynu energii elektrycznej lub podlegających ochronie danych osobowych.

Wpisowi do Rejestru podlegają magazyny energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 50 kW.

Zgodnie z ustawą, w przypadku gdy magazyn energii elektrycznej wchodzi w skład jednostki wytwórczej lub instalacji odbiorcy końcowego przyłączonej do sieci OSP, posiadacz tego magazynu jest obowiązany przekazać OSP wniosek o wpis do Rejestru w terminie 7 dni od dnia oddania magazynu do eksploatacji. Wzór informacji, o której mowa w art. 43g ust. 5 ustawy (Wniosek o wpis do Rejestru) jest określany przez Ministra właściwego ds. energii i znajduje się tutaj: Wzór wniosku dla osoby fizycznej, Wzór wniosku dla osoby prawnej. Przy wypełnianiu prosimy zachować wskazany w formularzu format danych.

Wypełniony Wniosek o Wpis do Rejestru można przesłać do PSE S.A.:

 • listownie na adres:

  Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
  Departament Przesyłu
  ul. Warszawska 165
  05-520 Konstancin-Jeziorna

  Wnioski papierowe o wpis do Rejestru muszą być opatrzone podpisem własnoręcznym, datą, imieniem i nazwiskiem oraz zajmowanym stanowiskiem podpisującej się pod wnioskiem osoby.
 • elektronicznie na adres: rejestr_magazynow_ee@pse.pl.

  Wnioski elektroniczne o wpis do Rejestru powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz zajmowanym stanowiskiem osoby podpisującej się pod wnioskiem.

Wniosek o Wpis do Rejestru musi zostać podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu w jego dokumentach rejestrowych.

W przypadku składania podpisu pod Wnioskiem o Wpis do Rejestru przez osobę upoważnioną do reprezentacji przez posiadacza magazynu energii elektrycznej, prosimy o ujawnienie tego faktu w odpowiednich polach Wniosku o Wpis do Rejestru oraz dołączenie pełnomocnictwa, z którego wynikać będzie uprawnienie do działania w imieniu i na rzecz posiadacza magazynu energii elektrycznej w zakresie dotyczącym wpisu do Rejestru.

Dodatkowo posiadacz magazynu energii elektrycznej zobowiązany jest powiadomić OSP o wszelkiej zmianie danych określonych w art. 43g ust. 6 ustawy w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych.

Ewentualne pytania dotyczące Rejestru prosimy kierować na adres: rejestr_magazynow_ee@pse.pl.