Raport 2011 KSE

ZESTAWIENIE DANYCH ILOŚCIOWYCH DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA KSE W 2011 ROKU (Dane operatywne – wielkości brutto*)

1.

MOC ZAINSTALOWANA I OSIĄGALNA ELEKTROWNI W KSE

1.1.

Moc zainstalowana i osiągalna w podziale na poszczególne rodzaje elektrowni

 

Tabela nr 1.1.

Struktura mocy zainstalowanej w KSE [MW].

 

Tabela nr 1.2.

Struktura mocy osiągalnej w KSE [MW].

 

Rysunek nr 1.1.

Struktura procentowa mocy zainstalowanej w KSE stan na 31.12.2011 roku.

 

Rysunek nr 1.2.

Struktura procentowa mocy osiągalnej w KSE stan na 31.12.2011 roku.

1.2.

Moc zainstalowana w KSE w latach 1960÷2011

 

Rysunek nr 1.3.

Dynamika wzrostu mocy zainstalowanej w KSE w latach 1960 ÷ 2011.

2.

MOC DYSPOZYCYJNA I REZERWY MOCY W ELEKTROWNIACH KRAJOWYCH

2.1.

Wartości średnie miesięczne w 2011 roku

 

Tabela nr 2.1.

Średnie miesięczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach zawodowych ze szczytu wieczornego dni roboczych w poszczególnych miesiącach 2011 roku [MW].

 

Rysunek nr 2.1.

Średnie miesięczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach zawodowych ze szczytu wieczornego dni roboczych w poszczególnych miesiącach 2011 roku.

 

Rysunek nr 2.2.

Moce dyspozycyjne i rezerwy mocy w elektrowniach krajowych dostępne dla OSP w 2011 roku –  wartości średnie miesięczne z dobowego szczytu krajowego zapotrzebowania na moc.

2.2.

Wartości średnie roczne w latach 2000-2011

 

Tabela nr 2.2.

Średnie roczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach zawodowych ze szczytu wieczornego dni roboczych w latach 2000-2011 [MW].

 

Rysunek nr 2.3.

Średnie roczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach zawodowych ze szczytu wieczornego dni roboczych w latach 2000-2011.

 

Tabela nr 2.3.

Zestawienie średnich rocznych wielkości mocy osiągalnej i dyspozycyjnej elektrowni krajowych ze szczytu wieczornego z dni roboczych w latach 2000-2011 [MW].

3.

KRAJOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC

3.1.

Maksymalne i minimalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2011 roku
i sposób jego pokrycia

 

Rysunek nr 3.1.

Przebiegi zapotrzebowania w dniach, w których wystąpiło minimalne i maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2011 roku.

 

Rysunek nr 3.2.

Przebieg zapotrzebowania na moc w KSE w dniu, w którym wystąpiło maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2011 roku i sposób jego pokrycia.

 

Rysunek nr 3.3.

Przebieg zapotrzebowania na moc w KSE w dniu, w którym wystąpiło minimalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2011 roku i sposób jego pokrycia.

 

Rysunek nr 3.4.

Przebiegi krajowego zapotrzebowania na moc dla dnia o maksymalnym i minimalnym zapotrzebowaniu w szczycie wieczornym dnia roboczego w 2011 roku.

3.2.

Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2011 roku na tle danych historycznych

 

Tabela nr 3.1.

Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w szczytach wieczornych z dni roboczych w 2011 roku na tle danych historycznych [MW].

 

Rysunek nr 3.5.

Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w szczytach wieczornych z dni roboczych w 2011 roku na tle danych historycznych.

3.3.

Średnie roczne i maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w latach 1980-2011

 

Tabela nr 3.2.

Krajowe zapotrzebowanie maksymalne i średnie roczne w dniach roboczych w latach 1980-2011 [MW].

 

Rysunek nr 3.6.

Krajowe zapotrzebowanie maksymalne i średnie roczne w dniach roboczych w latach 1980-2011.

4.

SALDO WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ

 

Rysunek nr 4.1.

Saldo wymiany z zagranicą w dobowym szczycie zapotrzebowania na moc w poszczególnych dniach 2011 roku.

5.

BILANS MOCY W KRAJOWYM SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM

 

Rysunek nr 5.1.

Krajowe zapotrzebowanie na moc oraz moc dyspozycyjna dostępna dla OSP w szczytach dobowych krajowego zapotrzebowania na moc w 2011 roku.

5.1.

Bilans mocy w 2010 i 2011 roku w wartościach średnich rocznych

 

Tabela nr 5.1.

Bilans mocy w wieczornym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w wartościach średnich rocznych z dni roboczych dla 2010 i 2011 roku [MW].

 

Tabela nr 5.2.

Bilans mocy w rannym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w wartościach średnich rocznych z dni roboczych dla 2010 i 2011 roku [MW].

5.2.

Bilans mocy w dniach, w których wystąpiło maksymalne i minimalne zapotrzebowanie na moc w szczycie wieczornym w dniach roboczych
w 2011 roku

 

Tabela nr 5.3.

Bilans mocy w dniu 22 grudnia 2011 roku, w którym wystąpiło maksymalne zapotrzebowanie na moc i w dniu 27 czerwca 2011 roku, w którym wystąpiło minimalne zapotrzebowanie na moc w dniach roboczych w szczycie wieczornym w 2011 roku [MW].

6.

KRAJOWA PRODUKCJA I ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

 

Rysunek nr 6.1.

Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach krajowych w poszczególnych miesiącach 2010 i 2011 roku.

 

Rysunek nr 6.2.

Procentowy udział w krajowej produkcji energii elektrycznej poszczególnych grup elektrowni według rodzajów paliw w 2011 roku.

 

Tabela nr 6.1.

Struktura produkcji energii elektrycznej w elektrowniach krajowych, wielkości wymiany energii elektrycznej z zagranicą i krajowe zużycie energii elektrycznej w latach 2009-2011 [GWh].

 

Tabela nr 6.2.

Krajowa produkcja i zużycie energii elektrycznej w latach 1988-2011 [GWh].

 

Rysunek nr 6.3.

Produkcja energii elektrycznej w latach 1950-2011.

 

Rysunek nr 6.4.

Krajowa miesięczna produkcja i zużycie energii elektrycznej w 2011 roku.

 

Rysunek nr 6.5.

Krajowa produkcja i zużycie energii elektrycznej w latach 1988-2011.

7.

WYMIANA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z ZAGRANICĄ

 

Rysunek nr 7.1.

Godzinowe zdolności przesyłowe netto (NTC) na przekroju wymiany międzysystemowej równoległej udostępnione przez OSP w kolejnych kwartałach 2011 roku.

 

Tabela nr 7.1.

Wymiana energii elektrycznej z zagranicą w 2011 roku - przepływy fizyczne [MWh].

8.

PRACA SIECI

8.1.

Analiza pracy linii najwyższych napięć

 

Tabela nr 8.1.

Zestawienie wyłączeń linii 750 kV, 400 kV, 220 kV w 2011 roku.

 

Tabela nr 8.2.

Zestawienie wskaźników wyłączeń linii 750 kV, 400 kV, 220 kV w latach 1988-2011.

 

Rysunek nr 8.1.

Średnia liczba wyłączeń na 100 km linii najwyższych napięć w latach 1988-2011.

 

Rysunek nr 8.2.

Średni czas trwania wyłączeń na 100 km linii najwyższych napięć w latach 1988-2011.

8.2.

Analiza pracy transformatorów najwyższych napięć

 

Tabela nr 8.3.

Zestawienie wyłączeń transformatorów 750 kV, 400 kV, 220 kV w 2011 roku.

 

Tabela nr 8.4.

Zestawienie wskaźników wyłączeń transformatorów 750 kV, 400 kV, 220 kV w latach 1988-2011.

 

Rysunek nr 8.3.

Średnia liczba wyłączeń transformatorów najwyższych napięć w latach 1988-2011.

 

Rysunek nr 8.4.

Średni czas trwania wyłączeń transformatorów najwyższych napięć w latach 1988-2011.

9.

OGRANICZENIA W DOSTAWACH ENERGII ELEKTRYCZNEJ

 

Tabela nr 9.1.

Ograniczenia w dostawach energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach 2011 roku [MWh].

10.

CZĘSTOTLIWOŚĆ W KSE

 

Rysunek nr 10.1.

Częstotliwość bazowa w poszczególnych miesiącach 2011 roku.

 

Rysunek nr 10.2.

Rozkład godzinowych odchyłek częstotliwości od wartości bazowej w 2011 roku.

 

Rysunek nr 10.3.

Godzinowy rozkład odchyłek częstotliwości od wartości bazowej w 2011 roku.

 

Rysunek nr 10.4.

Odchyłki częstotliwości od wartości bazowej w 2011 roku.

 

Tabela nr 10.1.

Częstotliwość minimalna, maksymalna i średnia roczna w latach 1980-2011 [Hz].

 

Rysunek nr 10.5.

Częstotliwość minimalna, maksymalna i średnia roczna w latach 1980-2011.


1. MOC ZAINSTALOWANA I OSIĄGALNA ELEKTROWNI W KSE

1.1. Moc zainstalowana i osiągalna w podziale na poszczególne rodzaje elektrowni

Tabela nr 1.1.
Struktura mocy zainstalowanej w KSE [MW].

top

Tabela nr 1.2.
Struktura mocy osiągalnej w KSE [MW].

Rysunek nr 1.1.
Struktura procentowa mocy zainstalowanej w KSE stan na 31.12.2011 roku.

Rysunek nr 1.2.
Struktura procentowa mocy osiągalnej w KSE stan na 31.12.2011 roku.

top

1.2. Moc zainstalowana w KSE w latach 1960÷2011

Rysunek nr 1.3.
Dynamika wzrostu mocy zainstalowanej w KSE w latach 1960 ÷ 2011.

top

2. MOC DYSPOZYCYJNA I REZERWY MOCY W ELEKTROWNIACH KRAJOWYCH

2.1. Wartości średnie miesięczne w 2011 roku

Tabela nr 2.1.
Średnie miesięczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach zawodowych ze szczytu wieczornego dni roboczych w poszczególnych miesiącach 2011 roku [MW].

top

Rysunek nr 2.1.
Średnie miesięczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach zawodowych ze szczytu wieczornego dni roboczych w poszczególnych miesiącach 2011 roku.

top

Rysunek nr 2.2.
Moce dyspozycyjne i rezerwy mocy w elektrowniach krajowych dostępne dla OSP w 2011 roku –  wartości średnie miesięczne z dobowego szczytu krajowego zapotrzebowania na moc.

top

2.2. Wartości średnie roczne w latach 2000-2011

Tabela nr 2.2.
Średnie roczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach zawodowych ze szczytu wieczornego dni roboczych w latach 2000-2011 [MW].

top

Rysunek nr 2.3.
Średnie roczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach zawodowych ze szczytu wieczornego dni roboczych w latach 2000-2011.

top

Tabela nr 2.3.
Zestawienie średnich rocznych wielkości mocy osiągalnej i dyspozycyjnej elektrowni krajowych ze szczytu wieczornego z dni roboczych w latach 2000-2011 [MW].

top

3. KRAJOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC

3.1. Maksymalne i minimalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2011 roku i sposób jego pokrycia

Rysunek nr 3.1.
Przebiegi zapotrzebowania w dniach, w których wystąpiło minimalne i maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2011 roku.

top

Rysunek nr 3.2.
Przebieg zapotrzebowania na moc w KSE w dniu, w którym wystąpiło maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2011 roku i sposób jego pokrycia.

top

Rysunek nr 3.3.
Przebieg zapotrzebowania na moc w KSE w dniu, w którym wystąpiło minimalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2011 roku i sposób jego pokrycia.

top

Rysunek nr 3.4.
Przebiegi krajowego zapotrzebowania na moc dla dnia o maksymalnym i minimalnym zapotrzebowaniu w szczycie wieczornym dnia roboczego w 2011 roku.

top

3.2. Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2011 roku na tle danych historycznych

Tabela nr 3.1.
Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w szczytach wieczornych z dni roboczych w 2011 roku na tle danych historycznych [MW].

top

Rysunek nr 3.5.
Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w szczytach wieczornych z dni roboczych w 2011 roku na tle danych historycznych.

top

3.3. Średnie roczne i maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w latach 1980-2011

Tabela nr 3.2.
Krajowe zapotrzebowanie maksymalne i średnie roczne w dniach roboczych w latach 1980-2011 [MW].

top

Rysunek nr 3.6.
Krajowe zapotrzebowanie maksymalne i średnie roczne w dniach roboczych w latach 1980-2011.

top

4. SALDO WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ

Rysunek nr 4.1.
Saldo wymiany z zagranicą w dobowym szczycie zapotrzebowania na moc w poszczególnych dniach 2011 roku.

top

5. BILANS MOCY W KRAJOWYM SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM

Rysunek nr 5.1.
Krajowe zapotrzebowanie na moc oraz moc dyspozycyjna dostępna dla OSP w szczytach dobowych krajowego zapotrzebowania na moc w 2011 roku.

top

5.1. Bilans mocy w 2010 i 2011 roku w wartościach średnich rocznych

Tabela nr 5.1.
Bilans mocy w wieczornym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w wartościach średnich rocznych z dni roboczych dla 2010 i 2011 roku [MW].

top

Tabela nr 5.2.
Bilans mocy w rannym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w wartościach średnich rocznych z dni roboczych dla 2010 i 2011 roku [MW].

top

5.2. Bilans mocy w dniach, w których wystąpiło maksymalne i minimalne zapotrzebowanie na moc w szczycie wieczornym w dniach roboczych  w 2011 roku

Tabela nr 5.3.
Bilans mocy w dniu 22 grudnia 2011 roku, w którym wystąpiło maksymalne zapotrzebowanie na moc i w dniu 27 czerwca 2011 roku, w którym wystąpiło minimalne zapotrzebowanie na moc w dniach roboczych w szczycie wieczornym w 2011 roku [MW].

top

6. KRAJOWA PRODUKCJA I ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rysunek nr 6.1.
Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach krajowych  w poszczególnych miesiącach 2010 i 2011 roku.

top

Rysunek nr 6.2.
Procentowy udział w krajowej produkcji energii elektrycznej poszczególnych grup elektrowni według rodzajów paliw w 2011 roku.

top

Tabela nr 6.1.
Struktura produkcji energii elektrycznej w elektrowniach krajowych, wielkości wymiany energii elektrycznej z zagranicą i krajowe zużycie energii elektrycznej w latach 2009-2011 [GWh].

top

Tabela nr 6.2.
Krajowa produkcja i zużycie energii elektrycznej w latach 1988-2011 [GWh].

top

Rysunek nr 6.3.
Produkcja energii elektrycznej w latach 1950-2011.

top

Rysunek nr 6.4.
Krajowa miesięczna produkcja i zużycie energii elektrycznej  w 2011 roku.

top

Rysunek nr 6.5.
Krajowa produkcja i zużycie energii elektrycznej w latach 1988-2011.

top

7. WYMIANA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z ZAGRANICĄ

Rysunek nr 7.1.
Godzinowe zdolności przesyłowe netto (NTC) na przekroju wymiany międzysystemowej równoległej udostępnione przez OSP w kolejnych kwartałach 2011 roku.

top

Tabela nr 7.1.
Wymiana energii elektrycznej z zagranicą w 2011 roku - przepływy fizyczne [MWh].

top

8. PRACA SIECI

8.1. Analiza pracy linii najwyższych napięć

Tabela nr 8.1.
Zestawienie wyłączeń linii 750 kV, 400 kV, 220 kV w 2011 roku.

top

Tabela nr 8.2.
Zestawienie wskaźników wyłączeń linii 750 kV, 400 kV, 220 kV w latach 1988-2011.

top

Rysunek nr 8.1.
Średnia liczba wyłączeń na 100 km linii najwyższych napięć w latach 1988-2011.

top

Rysunek nr 8.2.
Średni czas trwania wyłączeń na 100 km linii najwyższych napięć w latach 1988-2011.

top

8.2. Analiza pracy transformatorów najwyższych napięć

Tabela nr 8.3.
Zestawienie wyłączeń transformatorów 750 kV, 400 kV, 220 kV w 2011 roku.

top

Tabela nr 8.4.
Zestawienie wskaźników wyłączeń transformatorów 750 kV, 400 kV, 220 kV w latach 1988-2011.

top

Rysunek nr 8.3.
Średnia liczba wyłączeń transformatorów najwyższych napięć w latach 1988-2011.

top

Rysunek nr 8.4.
Średni czas trwania wyłączeń transformatorów najwyższych napięć w latach 1988-2011.

top

9. OGRANICZENIA W DOSTAWACH ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Tabela nr 9.1.
Ograniczenia w dostawach energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach 2011 roku [MWh].

top

10. CZĘSTOTLIWOŚĆ W KSE

Rysunek nr 10.1.
Częstotliwość bazowa w poszczególnych miesiącach 2011 roku.

top

Rysunek nr 10.2.
Rozkład godzinowych odchyłek częstotliwości od wartości bazowej w 2011 roku.

top

Rysunek nr 10.3.
Godzinowy rozkład odchyłek częstotliwości od wartości bazowej w 2011 roku.

top

Rysunek nr 10.4.
Odchyłki częstotliwości od wartości bazowej w 2011 roku.

top

Tabela nr 10.1.
Częstotliwość minimalna, maksymalna i średnia roczna w latach 1980-2011 [Hz].

top

Rysunek nr 10.5.
Częstotliwość minimalna, maksymalna i średnia roczna w latach 1980-2011.

top

* Prezentowane wielkości są wyznaczane na podstawie pomiarów zbieranych przez OSP w czasie bieżącego prowadzenia ruchu KSE. Dlatego w niektórych przypadkach mogą one różnić się od ostatecznych danych przedstawianych przez przedsiębiorstwa energetyczne dla celów statystycznych.