BILANS MOCY NETTO

 

Raport zawiera planowany bilans mocy netto w KSE dla okresu do 31 grudnia 2022 r., uwzględniający wielkości wymagane do publikacji zgodnie z pkt 16.3.1.1. Regulaminu Rynku Mocy w celu wspierania planowania okresów niedyspozycyjności zasobów wytwórczych i odbiorczych posiadanych przez uczestników rynku w kontekście mitygowania ryzyka wystąpienia okresów zagrożenia. Raport jest wyznaczany przez OSP na podstawie aktualnie dostępnych informacji.
 

Link do raportu w formacie Excel: BILANS MOCY NETTO

 

Opis:

 • Zapotrzebowanie sieci - prognozowane zapotrzebowanie na moc, wyznaczone zgodnie z definicją określoną w Regulaminie Rynku Mocy.

 • Saldo wymiany międzysystemowej - sumaryczny plan wymiany międzysystemowej odpowiadający uzgodnionym, na moment publikacji bilansu mocy, grafikom wymiany międzysystemowej dla godzin doby następnej oraz alokowanym zdolnościom przesyłowym w zakresie godzin późniejszych, przy uwzględnieniu planowanej wymiany nierównoległej liniami 110kV.
  Wielkości ze znakiem „+” oznaczają import energii elektrycznej do Polski, natomiast wielkości ze znakiem „-” oznaczają eksport energii elektrycznej z Polski.

 • Wymagana rezerwa - wielkość wymaganej nadwyżki mocy dostępnej dla OSP wyznaczona dla poszczególnych godzin jako procent zapotrzebowania do pokrycia przez elektrownie krajowe, równy: 9% dla godzin dób d+1 i d+2; 14% dla godzin dób od d+3 do d+9; 17% dla godzin dób od d+10 do d+40; 18% dla godzin dób od d+41.

 • Moc dyspozycyjna zasobów wytwórczych - prognozowana moc dostępną dla OSP w poszczególnych godzinach, wyznaczona jako suma: (i) mocy dyspozycyjnej zasobów wytwórczych uczestniczących aktywnie w bilansowaniu KSE w ramach centralnego mechanizmu bilansowania handlowego, zgodnie ze zgłoszonymi informacjami o dyspozycyjności tych zasobów, oraz (ii) planowanej produkcji pozostałych zasobów wytwórczych, wyznaczonej na podstawie zgłoszonych planów pracy i prognoz generacji w przypadku farm wiatrowych w zakresie dób od d+1 do d+9, oraz obliczeń statystycznych w zakresie dób od d+10.

 • Ograniczenia sieciowe mające wpływ na bilans mocy - prognozowana wielkość niedostępnej mocy dyspozycyjnej zasobów wytwórczych ze względu na uwarunkowania pracy sieci.

 • Produkcja energii elektrycznej z zasobów wytwórczych nieobjętych obowiązkami mocowymi - prognozowana sumaryczna produkcja zasobów wytwórczych uczestniczących oraz nieuczestniczących aktywnie w bilansowaniu KSE w ramach centralnego mechanizmu bilansowania handlowego, które nie są objęte obowiązkami mocowymi.

 • Obowiązki mocowe wszystkich jednostek rynku mocy - suma wszystkich obowiązków mocowych jednostek rynku mocy w poszczególnych godzinach okresu.

 

Uwagi:

 • Zawarte w raporcie moce reprezentują wielkości średnie godzinowe netto.
 • Raport jest aktualizowany raz na dobę.
 • Ze względu na trwające jeszcze prace nad implementacją obowiązków publikacyjnych określonych w pkt 16.3.1.1. Regulaminu Rynku Mocy, z terminem realizacji od 1 października 2020 roku, dane zawarte w raporcie mają charakter szacunkowy.