Powrót

Pięć umów na usługę Interwencyjnej ofertowej redukcji poboru mocy przez odbiorców (IRP). Nowe firmy nadal mogą się zgłaszać.

14 czerwca 2022, 12:14

Pięć umów na usługę Interwencyjnej ofertowej redukcji poboru mocy przez odbiorców (IRP). Nowe firmy nadal mogą się zgłaszać.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. podpisały dotychczas pięć umów na świadczenie usługi IRP do 31.03.2022 r. Wykonawcy - CMC Poland Sp. z o.o., Enel X Polska Sp. z o.o., Enspirion Sp. z o.o., Lerta JRM Sp. z o.o. oraz Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. - zostali wybrani w drodze nowego modelu kontraktowania usługi. Zainteresowane firmy nadal mogą składać wnioski o zawarcie umowy.

IRP to jedna z usług w ramach tzw. Demand Side Response (DSR), czyli zarządzania stroną popytową. To usługa, dzięki której odbiorcy otrzymują wynagrodzenie w zamian za dobrowolne i czasowe ograniczenie swojego poboru mocy z sieci elektroenergetycznej.

Nowy model kontraktowania usługi IRP obowiązuje od 25 marca 2022 roku. Podmioty spełniające kryteria usługi IRP określone w Regulaminie Systemu Kwalifikowania Dostawców Usługi IRP mogą składać wnioski o zawarcie umowy za pośrednictwem Platformy Zakupowej PSE na stronie https://przetargi.pse.pl/. Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym do 28 lutego 2023 roku.

Nowy proces wnioskowania przebiega następująco:

  • Złożenie wniosku przez zainteresowany podmiot poprzez Platformę Zakupową pod adresem: https://przetargi.pse.pl/  w dowolnym terminie do 28 lutego 2023 roku.
  • Weryfikacja dostawcy przez PSE.
  • Zawarcie umowy IRP pomiędzy PSE a dostawcą, przy czym okres obowiązywania danej umowy może być różny dla różnych dostawców, w zależności od terminu podpisania umowy. Wszystkie umowy będą obowiązywały do 31 marca 2023 roku.

Nowy system umożliwia PSE sprawną i efektywną weryfikację dostawców oraz zawieranie umów na usługę IRP przez cały okres obowiązywania usługi. Jest to korzystne rozwiązanie, ponieważ nie nakłada ograniczeń czasowych na wnioskodawców – mówi Jarosław Socha, wicedyrektor Departamentu Przesyłu w PSE. Wybrane firmy poprzez zawarcie umowy z PSE przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa krajowego systemu elektroenergetycznego. Wszystkie otrzymują godło „Wspieram bezpieczeństwo energetyczne Polski”.


Kto może świadczyć usługę IRP?

Usługę Interwencyjnej Redukcji Poboru może świadczyć każdy odbiorca przyłączony do sieci elektroenergetycznej, który został pozytywnie zweryfikowany przez operatora systemu, do którego jest przyłączony (proces certyfikacji technicznej Obiektów Redukcji, dalej: ORed) oraz posiada aktywny certyfikat ORed.

Odbiorcy energii mogą świadczyć usługę bezpośrednio PSE jeśli posiadają 1 MW lub więcej mocy redukcji. Mniejsi odbiorcy mocy mogą powierzyć kwestie formalne agregatorowi, czyli firmie reprezentującej interesy odbiorców w relacjach z PSE. Lista agregatorów znajduje się na stronie: https://www.pse.pl/uslugi-dsr/agregatorzy-i-osd.


Opis usługi

Interwencyjna ofertowa redukcja poboru mocy przez odbiorców to jeden ze środków zaradczych stosowanych przez operatora systemu przesyłowego do zapewnienia bilansu mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE). Usługa polega na dobrowolnym i czasowym zmniejszeniu na polecenie operatora systemu przesyłowego poboru mocy przez aktywnych odbiorców energii elektrycznej w zamian za  wynagrodzenie. Usługa przyczyni się do zachowania stabilności w KSE w przypadku wystąpienia trudnej sytuacji bilansowej, w szczególności w godzinach szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Korzyści dla wykonawców usługi:

  • możliwość uzyskania wynagrodzenia za świadczenie usługi DSR poza rynkiem mocy oraz rynkiem bilansującym;
  • przyczynienie się do poprawy bezpieczeństwa KSE;
  • minimalizacja ryzyka wprowadzania administracyjnych stopni zasilania;
  • racjonalizacja indywidualnych kosztów energii elektrycznej;
  • udział w rozwoju innowacyjnych produktów na rynku energii elektrycznej;
  • godło – „Wspieram bezpieczeństwo energetyczne Polski”. 


Szczegóły dotyczące usługi Interwencyjnej Redukcji Poboru znajdują się pod adresem: https://www.pse.pl/uslugi-dsr/