Aukcja główna na rok dostaw 2023

Szczegółowy harmonogram aukcji głównej na rok dostaw 2023

Aukcja główna na rok dostaw 2023 rozpocznie się 21 grudnia 2018 roku o godzinie 8:00. Harmonogram zamieszczony poniżej prezentuje dokładne godziny rozpoczęcia i zakończenia rund aukcji mocy wraz z przedziałami cenowymi.

Runda

Godzina rozpoczęcia rundy

Godzina zakończenia rundy

Cena wywoławcza rundy

[zł/kW/rok]

Cena minimalna rundy

[zł/kW/rok]

Zaokrąglona łączna wielkość oferowanych obowiązków mocowych*

1

8:00

8:30

406,90

379,79

13 000 MW

2

9:00

9:30

379,78

352,67

13 000 MW

3

10:00

10:30

352,66

325,55

13 000 MW

4

11:00

11:30

325,54

298,43

13 000 MW

5

12:00

12:30

298,42

271,31

13 000 MW

6

13:00

13:30

271,30

244,19

13 000 MW

7

14:00

14:30

244,18

217,07

13 000 MW

8

15:00

15:30

217,06

189,95

13 000 MW

9

16:00

16:30

189,94

162,83

nie dotyczy

10

17:00

17:30

162,82

135,71

nie dotyczy

11

18:00

18:30

135,70

108,59

nie dotyczy

12

19:00

19:30

108,58

81,47

nie dotyczy

13

20:00

20:30

81,46

54,35

nie dotyczy

14

21:00

21:30

54,34

27,23

nie dotyczy

15

22:00

22:30

27,22

0,12

nie dotyczy

* Jest to zaokrąglona do 1000 MW łączna wielkość obowiązków mocowych oferowanych przez dostawców mocy po cenie nie wyższej niż cena wywoławcza danej rundy. Wartości w poszczególnych wierszach będą publikowane przed rozpoczęciem każdej rundy.

 

Zaokrąglona do 1000 MW łączna wielkość obowiązków mocowych oferowanych przez dostawców mocy wynosi: 14 000 MW**

 

** Wskazana wielkość obowiązków mocowych oferowanych przez dostawców mocy została wyznaczona na podstawie sumy oferowanych obowiązków mocowych wynikających ze wszystkich wydanych przez PSE S.A. certyfikatów dotyczących aukcji głównej na rok dostaw 2023, w tym także certyfikatów warunkowych oraz została pomniejszona w związku z zawarciem umów mocowych w wyniku aukcji głównych na lata dostaw 2021 i 2022, obejmujących rok dostaw 2023. Wielkość ta może zostać skorygowana w przypadku:

  1. braku wniesienia zabezpieczenia finansowego w terminie wynikającym z rozporządzenia Ministra Energii z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zabezpieczenia finansowego wnoszonego przez dostawców mocy oraz uczestników aukcji wstępnych,

  2. unieważnienia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub Ministra Energii aukcji głównej na rok dostaw 2022, na podstawie przepisów ustawy o rynku mocy.

Aktualizacja z dnia 20.12.2018 r.:

W wyniku uwzględnienia powyższych przesłanek (punkt 1 i 2), skorygowana łączna wielkość obowiązków mocowych oferowanych przez dostawców mocy w aukcji głównej na rok dostaw 2023 wynosi 13 000 MW.

 

Parametry aukcji głównej dla okresu dostaw przypadającego na rok 2023

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie parametrów aukcji głównych dla okresów dostaw przypadających na lata 2021-2023:

Zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej na rok dostaw 2023

-

10 708,181 MW

Parametr X

-

3,75%

Parametr Y

-

3,74%

Cena maksymalna aukcji

-

406,90 zł/kW/rok

Cena minimalna aukcji

-

0,12 zł/kW/rok

Cena maksymalna określona dla cenobiorcy

-

203,00 zł/kW/rok

 

Instrukcja korzystania z portalu aukcyjnego w ramach Portalu Uczestnika Rynku Mocy

Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Aukcje mocy.

 

Wstępne wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2023

Wstępne wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2023

 

Ostateczne wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2023

Ostateczne wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2023