Informacje ogólne

W myśl art. 11y ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) zostały wyznaczone do pełnienia funkcji Operatora Informacji Rynku Energii (OIRE).

Celem działalności OIRE jest utworzenie i nadzorowanie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE). W CSIRE będą gromadzone oraz przetwarzane dane niezbędne między innymi do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, czy też dokonywania rozliczeń za jej sprzedaż oraz dostarczanie. Dzięki ujednoliceniu standardów informacji przetwarzanych w CSIRE, procesy zachodzące na detalicznym rynku energii elektrycznej w Polsce zostaną znacznie usprawnione i przyspieszone.

 

Kluczowe zadania OIRE

 • Zarządzanie i administrowanie CSIRE
 • Wspieranie procesów rynku energii
 • Przetwarzanie (w tym pozyskiwanie oraz udostępnianie) informacji rynku energii – m.in. danych pomiarowych energii elektrycznej
 • Opracowanie oraz aktualizacja Standardów wymiany informacji CSIRE (SWI)
 • Udostępnianie zgromadzonych informacji uprawnionym użytkownikom systemu CSIRE.

 

Zakładane korzyści wynikające z funkcjonowania OIRE i CSIRE
 

Odbiorcy końcowi, w tym prosumenci:

 • bezpłatny dostęp do danych dotyczących własnych punktów poboru energii, w tym do danych pomiarowych,
 • ułatwienie oraz skrócenie czasu realizacji procesów rynku energii m.in. zmiany sprzedawcy,
 • możliwość weryfikacji indywidualnego poboru oraz oddania energii elektrycznej do sieci,
 • możliwość podejmowania decyzji dot. wykorzystania energii elektrycznej i obniżenia kosztu jej użytkowania na podstawie rzetelnych danych,
 • możliwość udostępnienia własnych informacji rynku energii, w tym danych pomiarowych, wybranym przez siebie podmiotom np. w celu otrzymania lepszych ofert lub usług,
 • ułatwienie uruchomienia sprzedaży rezerwowej,
 • zapewnienie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Uczestnicy rynku energii elektrycznej:

 • obniżenie kosztów funkcjonowania rynku energii elektrycznej oraz obniżenie bariery wejścia na rynek dzięki ograniczeniu liczby interfejsów i utworzeniu jednego punktu dostępu do informacji rynku energii,
 • skuteczna i bezpieczna wymiana informacji na detalicznym rynku energii, umożliwiająca realizację ustawowych praw i obowiązków,
 • ujednolicenie zasad realizacji procesów detalicznego rynku energii elektrycznej, przy zachowaniu podziału odpowiedzialności,
 • gwarancja efektywności przetwarzania danych oraz trwałości rozwiązania CSIRE,
 • umożliwienie rozwoju nowych usług poprzez ułatwienie dostępu do informacji rynku energii, w tym profili pomiarowych zużycia i produkcji energii elektrycznej,
 • transparentność procesów detalicznego rynku energii wspieranych przez CSIRE,
 • możliwość uzyskania informacji rynku energii dotyczących potencjalnych klientów (wyłącznie po udzieleniu zgody przez klienta) np. w celu przygotowania spersonalizowanych ofert.
   

KSE i Operatorzy Systemów Elektroenergetycznych:

 • poprawa efektywności wykorzystania zasobów KSE m.in. poprzez lepsze dopasowanie zużycia energii do jej produkcji, w szczególności z OZE,
 • integracja procesów rynku detalicznego i rynków systemowych z wykorzystaniem danych pomiarowych dostępnych w CSIRE,
 • poprawa jakości danych pomiarowych dzięki zastosowaniu jednolitych standardów i benchmarków jakościowych,
 • możliwość wykorzystania jednolitego standardu zagregowanych danych pomiarowych do realizacji obowiązków ustawowych.
   

CSIRE umożliwi również dostęp do wybranych danych zagregowanych na potrzeby rozwoju nowych usług, prowadzenia prac analityczno-badawczych oraz opracowań dziennikarskich.

 

Planowany harmonogram wdrożenia CSIRE