Portal Partnera Biznesowego

Zgodnie z art. 40 ust. 5 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (Wytyczne SO GL), PSE S.A. jako OSP są zobowiązane do określenia w porozumieniu z OSD i SGU możliwości stosowania i zakresu wymiany danych na podstawie następujących kategorii:

  • dane strukturalne, zgodnie z art. 48 Wytycznych SO GL;
  • dane dotyczące grafików i prognoz, zgodnie z art. 49 Wytycznych SO GL;
  • dane czasu rzeczywistego, zgodnie z art. 44, 47 i 50 Wytycznych SO GL;
  • przepisy, zgodnie z art. 51, 52 i 53 Wytycznych SO GL.

W związku z powyższym, PSE S.A. po przeprowadzonym procesie konsultacji i uzgodnień z zainteresowanymi OSD oraz SGU, ustaliły i we wrześniu 2018 r. przekazały do zatwierdzenia Prezesowi URE dokument „Propozycja zakresu wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE”, który został zatwierdzony decyzją Prezesa URE z 15 marca 2019 r.

Dokument ten odzwierciedlał potrzeby związane z pozyskiwaniem danych strukturalnych, planistycznych i czasu rzeczywistego odpowiadające ówczesnym i obecnym zasadom planowania i prowadzenia ruchu KSE.

Planowane od 1 stycznia 2021 r. dostosowanie zasad funkcjonowania Rynku Bilansującego do nowych regulacji i wymagań wynikających z:

  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r.;
  • rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (EB GL);
  • zobowiązania Polski z procesu notyfikacji przez Komisję Europejską wdrożenia rynku mocy, zawartego w pkt 16 decyzji SA.46100 z dnia 7 lutego 2018 r.;

w zakresie, w jakim ich wdrożenie zostało zaplanowane w ramach pierwszego etapu wdrażania zmian na Rynku Bilansującym (określonego w Polskim Planie Wdrażania, przyjętym 14 maja 2020 r. przez Komitet do Spraw Europejskich i opublikowanym przez Ministerstwo Klimatu 20 maja 2020 r.) oraz wejście w życie rozwiązań Rynku Mocy wymusiły konieczność aktualizacji dokumentu „Propozycja zakresu wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE”, w tym zakresu i zasad przekazywania danych planistycznych dotyczących dyspozycyjności i planów generacji mocy czynnej poszczególnych modułów wytwarzania energii.

W tym celu OSP opracował nowy dokument „Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania i prowadzenia ruchu KSE”, który po przeprowadzonym procesie konsultacji i uzgodnień z zainteresowanymi OSD i SGU został przekazany do zatwierdzenia Prezesowi URE.

Wymiana danych, w zakresie zdefiniowanym w ww. dokumencie, będzie się odbywała za pomocą wdrażanego etapowo, dedykowanego systemu informatycznego OSP, składającego się z:

  • Portalu Wymiany Danych Planistycznych (PWDP), oraz
  • Portalu Wymiany Danych Strukturalnych (PWDS).

Korzystanie z ww. portali będzie wymagać od podmiotów uczestniczących w wymianie danych z OSP zarejestrowania się jako partner biznesowy OSP w Portalu Partnera Biznesowego (PPB) i uzyskania identyfikatora partnera biznesowego.

W celu umożliwienia planowanego wdrożenia od 1 stycznia 2021 r. wymiany danych planistycznych z wykorzystaniem portalu PWDP, OSP wykonując obowiązek wynikający z art. 40 ust. 7 Wytycznych SO GL, opracował Kartę aktualizacji nr CK/12/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) – Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci wprowadzającą do IRiESP procedury przekazywania danych planistycznych oraz opublikował na swojej stronie internetowej standardy wymiany danych w ramach ww. systemu, w tym specyfikację techniczną dokumentów elektronicznych.

Zgodnie z ww. dokumentami definiującymi zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania i prowadzenia ruchu KSE, poszczególni OSD przyłączeni do sieci przesyłowej (OSDp) oraz podmioty posiadające moduły wytwarzania energii typu D są zobowiązani przekazywać do OSP odpowiednio dane dotyczące prognozowanych mocy dyspozycyjnych i planowanej generacji mocy czynnej modułów wytwarzania energii typu C i B przyłączonych do sieci OSDp, OSDn i innych podmiotów powiązanych z siecią OSDp oraz dane dotyczące prognozowanych mocy dyspozycyjnych i planowanej generacji mocy czynnej modułów wytwarzania energii typu D.