Aukcja główna na rok dostaw 2027

Szczegółowy harmonogram aukcji głównej na rok dostaw 2027

Aukcja główna na rok dostaw 2027 rozpocznie się 15 grudnia 2022 roku o godzinie 8:00. Harmonogram zamieszczony poniżej prezentuje dokładne godziny rozpoczęcia i zakończenia rund aukcji mocy wraz z przedziałami cenowymi.

Runda

Godzina
rozpoczęcia rundy

Godzina
zakończenia rundy

Cena
wywoławcza rundy [zł/kW/rok]

Cena
minimalna rundy [zł/kW/rok]

Zaokrąglona łączna wielkość
oferowanych obowiązków mocowych [MW]*

1 8:00 8:30 406,35 372,51 5 000
2 9:00 9:30 372,50 338,66 nie dotyczy
3 10:00 10:30 338,65 304,81 nie dotyczy
4 11:00 11:30 304,80 270,96 nie dotyczy
5 12:00 12:30 270,95 237,11 nie dotyczy
6 13:00 13:30 237,10 203,26 nie dotyczy
7 14:00 14:30 203,25 169,41 nie dotyczy
8 15:00 15:30 169,40 135,56 nie dotyczy
9 16:00 16:30 135,55 101,71 nie dotyczy
10 17:00 17:30 101,70 67,86 nie dotyczy
11 18:00 18:30 67,85 34,01 nie dotyczy
12 19:00 19:30 34,00 0,12 nie dotyczy

* Jest to zaokrąglona do 1000 MW łączna wielkość obowiązków mocowych oferowanych przez dostawców mocy po cenie nie wyższej niż cena wywoławcza danej rundy. Wartości w poszczególnych wierszach będą publikowane przed rozpoczęciem każdej rundy.

 

Zaokrąglona do 1000 MW łączna wielkość obowiązków mocowych oferowanych przez dostawców mocy wynosi: 6 000 MW**

 

** Wskazana wielkość obowiązków mocowych oferowanych przez dostawców mocy została wyznaczona na podstawie sumy oferowanych obowiązków mocowych wynikających ze wszystkich wydanych przez PSE S.A. certyfikatów dotyczących aukcji głównej na rok dostaw 2027, w tym także certyfikatów warunkowych. Wielkość ta może zostać skorygowana, w przypadku braku wniesienia zabezpieczenia finansowego w terminie wynikającym z rozporządzenia Ministra Energii z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zabezpieczenia finansowego wnoszonego przez dostawców mocy oraz uczestników aukcji wstępnych.

 

Aktualizacja z dnia 12.12.2022 r.:

W wyniku uwzględnienia powyższych przesłanek, skorygowana łączna zaokrąglona wielkość obowiązków mocowych oferowanych przez dostawców mocy w aukcji głównej na rok dostaw 2027 wynosi 5 000 MW.

 

Parametry aukcji głównej dla okresu dostaw przypadającego na rok 2027

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2027 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2024:

Zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej na rok dostaw 2027

-

6 237 MW

Parametr X

-

10%

Parametr Y

-

67%

Cena maksymalna aukcji

-

406,35 zł/kW/rok

Cena minimalna aukcji

-

0,12 zł/kW/rok

Cena maksymalna określona dla cenobiorcy

-

187 zł/kW/rok

 

Instrukcja korzystania z portalu aukcyjnego w ramach Portalu Uczestnika Rynku Mocy

Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Aukcje mocy.

 

Wstępne wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2027

Wstępne wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2027

 

Ostateczne wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2027

Ostateczne wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2027