Interwencyjna Redukcja Poboru

Interwencyjna ofertowa redukcja poboru mocy przez odbiorców

PSE, jako operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), realizują obowiązki wynikające z ustawy Prawo energetyczne m.in. w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania i bilansowania krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE) oraz zakupu usług systemowych.

DSR, czyli usługa redukcji zużycia energii elektrycznej przez odbiorców na polecenie OSP, stanowi jeden ze środków zaradczych wykorzystywanych w celu zapewnienia bilansu mocy w KSE w sytuacjach ekstremalnych, w których równowaga pomiędzy zapotrzebowaniem na energię elektryczną a dostępnymi możliwościami jej wytworzenia i przesłania jest chwilowo naruszona.

Wzrost złożoności warunków funkcjonowania KSE sprawia, że OSP chcąc wyprzedzać nadchodzące zmiany aktywnie dostosowuje m.in. metody wykorzystywane w przypadku konieczności pokrycia ewentualnego deficytu mocy w systemie. PSE opracowały mechanizm bilansowania w postaci „Interwencyjnej ofertowej redukcji poboru mocy przez odbiorców” (Interwencyjna Redukcja Poboru), jako dodatkowe narzędzie uzupełniające posiadane środki interwencyjne.

Zgodnie z Decyzją notyfikacyjną rynku mocy pkt 16g, począwszy od roku 2021 kontraktowanie usług w ramach Gwarantowanego Interwencyjnego Programu DSR nie jest możliwe. W związku z zasadami funkcjonowania rynku mocy i zobowiązaniami dostawców mocy do świadczenia obowiązku mocowego, usługa Interwencyjna Redukcja Poboru będzie używana dopiero po stwierdzeniu niewystarczalności środka w postaci ogłoszenia okresu zagrożenia na rynku mocy. Tym samym stosowanie usługi Interwencyjnej Redukcji Poboru będzie odbywało się bez uszczerbku dla wykorzystania usług rynkowych, świadczonych przez odbiorców oraz wytwórców, w szczególności usług redukcji zużycia energii elektrycznej przez odbiorców.

Usługa Interwencyjnej Redukcji Poboru została przygotowana na bazie najlepszych praktyk i rozwiązań wypracowanych podczas funkcjonowania dotychczasowych programów DSR (Gwarantowanego, Bieżącego i Bieżącego Uproszczonego). Z uwagi na swoją konstrukcję nowa usługa DSR jest ekonomicznie efektywnym, precyzyjnym i technicznie skutecznym sposobem interwencyjnego obniżenia zapotrzebowania odbiorców na energię elektryczną, gdy nie jest możliwe jego pokrycie ze względu na deficyt mocy po stronie zasobów wytwórczych.
 

Główne cechy programu

 • Usługa odpłatna
 • Możliwość świadczenia usługi przez odbiorców lub agregatorów już od 1MW 
 • Dobrowolność przystąpienia do świadczenia usługi (prawo wykonawcy do zgłaszania propozycji sprzedaży)
 • Możliwość uruchomienia usługi w podziale na obszary KSE (wybrane stacje elektroenergetyczne)
   

Korzyści dla aktywnych odbiorców/Wykonawców usługi

 • Możliwość uzyskania wynagrodzenia za świadczenie usługi DSR poza rynkiem mocy oraz rynkiem bilansującym
 • Przyczynienie się do poprawy bezpieczeństwa KSE
 • Minimalizacja ryzyka wprowadzania administracyjnych stopni zasilania
 • Racjonalizacja indywidualnych kosztów energii elektrycznej
 • Udział w rozwoju innowacyjnych produktów na rynku energii elektrycznej
 • Godło – „Wspieram bezpieczeństwo energetyczne Polski” 

Korzyści dla OSP

 • Dodatkowe, precyzyjne narzędzie wspierające zarządzanie KSE w sytuacjach nadzwyczajnych  
 • Wzrost pewności ciągłości dostaw energii elektrycznej
   

Kto może przystąpić do usługi Interwencyjnej Redukcji Poboru

Usługę Interwencyjnej Redukcji Poboru może świadczyć każdy odbiorca, który posiada zdolność przesunięcia w czasie lub redukcji swojego  zużycia  energii elektrycznej oraz został pozytywnie zweryfikowany przez operatora systemu, do którego sieci jest przyłączony (proces certyfikacji technicznej Obiektu Redukcji, dalej ORed) oraz posiada „aktywny” certyfikat ORed.

Weryfikacja dla odbiorców objętych ograniczeniami w poborze i dostarczaniu energii elektrycznej (certyfikacja w trybie podstawowym zgodnie z Warunkami Dotyczącymi Bilansowania, dalej WDB), została przeprowadzona w sposób nieangażujący odbiorcę i polegała na sprawdzeniu posiadania odpowiedniego układu pomiarowego umożliwiającego rozliczenie – operator wydał certyfikat obiektu redukcji „nieaktywny”. Warunkiem świadczenia usługi DSR jest aktywowanie certyfikatu (tj. przesłanie odpowiednich zgód i oświadczeń do właściwego operatora) samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu.

Pozostali odbiorcy mogą uzyskać  certyfikat wysyłając wniosek do właściwego operatora w procesie certyfikacji w trybie dodatkowym. Certyfikacja techniczna przeprowadzana jest w sposób niedyskryminacyjny ze względu na charakter podstawowej działalności ORed – dozwolona została również generacja wewnętrzna. Wykonawcy usługi Interwencyjna Redukcja Poboru mają dowolność w sposobie realizacji usługi, która może zostać wykonana poprzez m.in. zmniejszenie zapotrzebowania, zmniejszenie zapotrzebowania z równoczesnym załączeniem generacji wewnętrznej i wprowadzeniem energii do sieci lub poprzez odłączenie od sieci i uruchomienie generacji wewnętrznej – „praca wyspowa”. Jednocześnie, pomimo posiadania generacji wewnętrznej, ORed może również realizować redukcję jedynie poprzez zaniżenie poboru.

Wymagania certyfikacyjne stawiane do świadczenia usługi Interwencyjna Redukcja Poboru  nie uległy zmianie w stosunku do wymagań w okresie świadczenia usługi redukcji zapotrzebowania kontraktowanej w latach 2017-2020. W związku z powyższym ORedy posiadające certyfikaty wydane przed 2021 r. mogą świadczyć usługę Interwencyjnej Redukcji Poboru  bez konieczności powtórnej certyfikacji.

Odbiorcy energii mogą świadczyć usługę bezpośrednio PSE, jeśli posiadają 1 MW mocy redukcji lub więcej. Mniejsi odbiorcy mocy mogą powierzyć kwestie formalne agregatorowi, czyli firmie reprezentującej interesy odbiorców w relacjach z PSE.

Rodzaje podmiotów, które potencjalnie mogą przystąpić do DSR Interwencyjnego:

 • huty, kopalnie, stocznie, duże fabryki i zakłady produkcyjne
 • sklepy wielkopowierzchniowe i centra handlowe, biurowce
 • hale sportowe i baseny
 • gospodarstwa rolne wykorzystujące hale i urządzenia do uprawy roślin i hodowli zwierząt, np.: szklarnie, chlewnie, fermy drobiu
 • cementownie, chłodnie, stacje paliw
 • kina oraz inne obiekty kultury i rozrywki
 • podmioty podlegające ograniczeniom w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, tj. pobierające średnio powyżej 300 kW
 • odbiorcy posiadający własne źródła generacji – agregaty prądotwórcze
 • inne podmioty będące odbiorcami netto w roku oraz zainteresowane świadczeniem usług, jako aktywny odbiorca energii elektrycznej.

Powyższy katalog nie wyczerpuje zasobu podmiotów, które mogą świadczyć usługę Interwencyjna Redukcja Poboru.


Jak przystąpić do usługi

Udział w przetargu jest warunkiem koniecznym do świadczenia usług, jako Wykonawca. Podmioty, które nie zdecydują się na złożenie oferty w przetargu mogą świadczyć usługę za pośrednictwem wybranych w przetargu firm agregujących przyłączając się do usługi w dowolnym momencie. Informacje o ogłaszanych postępowaniach przetargowych znajdują się na dedykowanej Platformie Zakupowej pod adresem: https://przetargi.pse.pl/