Interwencyjna Redukcja Poboru

Interwencyjna ofertowa redukcja poboru mocy przez odbiorców

PSE, jako operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), wykonują obowiązki wynikające z ustawy Prawo energetyczne m.in. w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania i bilansowania krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE). PSE realizują ten cel m.in. poprzez zakup usług systemowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania KSE, przy zastosowaniu obiektywnych i przejrzystych zasad zapewniających równe traktowanie użytkowników systemu oraz przy uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska.

Jedną z usług systemowych jest Interwencyjna ofertowa redukcja poboru mocy przez odbiorców (IRP), która polega na dobrowolnym i czasowym obniżeniu przez odbiorców poboru mocy z sieci elektroenergetycznej lub przesunięciu w czasie jej poboru na polecenie OSP, w zamian za wynagrodzenie. Usługa IRP stanowi dla OSP jeden ze środków zaradczych, który należy do katalogu regulacyjnych usług systemowych w zakresie rezerwy interwencyjnej. Usługa IRP została zaprojektowana do wykorzystywania w celu zapewnienia bilansu mocy w KSE w sytuacjach ekstremalnych, w których równowaga pomiędzy zapotrzebowaniem na energię elektryczną, a dostępnymi możliwościami jej wytworzenia i przesłania jest chwilowo naruszona.

W związku z zasadami funkcjonowania rynku mocy i zobowiązaniami dostawców mocy do świadczenia obowiązku mocowego, usługa IRP jest używana dopiero po stwierdzeniu niewystarczalności środka w postaci ogłoszenia okresu zagrożenia na rynku mocy. Tym samym stosowanie usługi IRP odbywa się bez uszczerbku dla wykorzystania usług rynkowych świadczonych przez odbiorców oraz wytwórców, w szczególności usług redukcji zużycia energii elektrycznej przez odbiorców.


Główne cechy programu

 • Usługa odpłatna
 • Możliwość świadczenia usługi przez odbiorców lub agregatorów już od 1 MW redukcji mocy
 • Dobrowolność przystąpienia do świadczenia usługi (prawo Dostawcy do zgłaszania propozycji sprzedaży)
 • Możliwość uruchomienia usługi w podziale na obszary KSE (wybrane stacje elektroenergetyczne)


Korzyści dla aktywnych odbiorców/Dostawców usługi

 • Możliwość uzyskania wynagrodzenia za świadczenie usługi IRP poza rynkiem mocy oraz rynkiem bilansującym
 • Przyczynienie się do poprawy bezpieczeństwa KSE
 • Minimalizacja ryzyka wprowadzania administracyjnych stopni zasilania
 • Racjonalizacja indywidualnych kosztów energii elektrycznej
 • Udział w rozwoju innowacyjnych produktów na rynku energii elektrycznej
 • Godło – „Wspieram bezpieczeństwo energetyczne Polski”


Korzyści dla OSP

 • Dodatkowe, precyzyjne narzędzie wspierające zarządzanie KSE w sytuacjach nadzwyczajnych
 • Wzrost pewności ciągłości dostaw energii elektrycznej


Kto może przystąpić do usługi Interwencyjnej Redukcji Poboru

Usługę IRP może świadczyć każdy odbiorca, który posiada zdolność przesunięcia w czasie lub redukcji swojego zużycia energii elektrycznej oraz został pozytywnie zweryfikowany przez operatora systemu, do którego sieci jest przyłączony (proces certyfikacji technicznej Obiektu Redukcji, dalej ORed) oraz posiada „aktywny” certyfikat ORed.

Weryfikacja dla odbiorców objętych ograniczeniami w poborze i dostarczaniu energii elektrycznej (certyfikacja w trybie podstawowym zgodnie z Warunkami Dotyczącymi Bilansowania, dalej WDB), została przeprowadzona w sposób nieangażujący odbiorcę i polegała na sprawdzeniu posiadania odpowiedniego układu pomiarowego umożliwiającego rozliczenie – operator wydał certyfikat obiektu redukcji „nieaktywny”. Warunkiem świadczenia usługi IRP jest aktywowanie certyfikatu (tj. przesłanie odpowiednich zgód i oświadczeń do właściwego operatora) samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu.

Pozostali odbiorcy mogą uzyskać certyfikat wysyłając wniosek do właściwego operatora w procesie certyfikacji w trybie dodatkowym. Certyfikacja techniczna przeprowadzana jest w sposób niedyskryminacyjny ze względu na charakter podstawowej działalności ORed – dozwolona została również generacja wewnętrzna. Dostawcy usługi IRP mają dowolność w sposobie realizacji usługi, która może zostać wykonana poprzez m.in. zmniejszenie zapotrzebowania, zmniejszenie zapotrzebowania z równoczesnym załączeniem generacji wewnętrznej i wprowadzeniem energii do sieci lub poprzez odłączenie od sieci i uruchomienie generacji wewnętrznej – „praca wyspowa”. Jednocześnie, pomimo posiadania generacji wewnętrznej, ORed może również realizować redukcję jedynie poprzez zaniżenie poboru.

Wymagania certyfikacyjne stawiane do świadczenia kolejnej edycji usługi IRP nie uległy zmianie w stosunku do wymagań w okresie świadczenia usługi redukcji zapotrzebowania kontraktowanej w latach 2017-2020, a także usługi IRP kontraktowanej w latach 2021-2022. W związku z powyższym ORedy posiadające certyfikaty wydane w powyższych okresach mogą świadczyć usługę IRP bez konieczności powtórnej certyfikacji.

Odbiorcy energii mogą świadczyć usługę bezpośrednio PSE, jeśli posiadają 1 MW mocy redukcji lub więcej. Mniejsi odbiorcy mocy mogą powierzyć kwestie formalne agregatorowi, czyli firmie reprezentującej interesy odbiorców w relacjach z PSE.

Rodzaje podmiotów, które potencjalnie mogą przystąpić do usługi IRP:

 • huty, kopalnie, stocznie, duże fabryki i zakłady produkcyjne
 • sklepy wielkopowierzchniowe i centra handlowe, biurowce
 • hale sportowe i baseny
 • gospodarstwa rolne wykorzystujące hale i urządzenia do uprawy roślin i hodowli zwierząt, np.: szklarnie, chlewnie, fermy drobiu
 • cementownie, chłodnie, stacje paliw
 • kina oraz inne obiekty kultury i rozrywki
 • podmioty podlegające ograniczeniom w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, tj. pobierające średnio powyżej 300 kW
 • odbiorcy posiadający własne źródła generacji – agregaty prądotwórcze
 • inne podmioty będące odbiorcami netto w roku oraz zainteresowane świadczeniem usług, jako aktywny odbiorca energii elektrycznej.

Powyższy katalog nie wyczerpuje zasobu podmiotów, które mogą świadczyć usługę IRP.


Jak przystąpić do usługi IRP

Podmioty spełniające kryteria usługi IRP określone w Regulaminie Systemu Kwalifikowania Dostawców Usługi IRP mogą składać wnioski o zawarcie umowy za pośrednictwem Platformy zakupowej PSE. Wnioski będą przyjmowane w dowolnym momencie obowiązywania systemu.

Proces wnioskowania przebiega następująco:

 1. Złożenie wniosku przez zainteresowany podmiot poprzez Platformę zakupową pod adresem: https://przetargi.pse.pl/ w dowolnym terminie w okresie od 25 marca 2022 roku do 28 lutego 2023 roku.
 2. Weryfikacja Dostawcy przez PSE.
 3. Zawarcie umowy IRP pomiędzy PSE a Dostawcą, przy czym okres obowiązywania danej umowy może być różny dla różnych Dostawców, w zależności od terminu podpisania umowy - rozpoczęcie świadczenia Usługi nie wcześniej jednak niż od 1 kwietnia 2022 r.. Wszystkie umowy będą obowiązywały do 31 marca 2023 roku.

Podmioty, które nie zdecydują się na zawarcie umowy bezpośrednio z PSE mogą świadczyć usługę za pośrednictwem firm agregujących, które podpisały umowę z PSE przyłączając się do usługi w dowolnym momencie. Szczegółowe informacje dotyczące nowego systemu oraz niezbędne dokumenty, w tym wzór Wniosku oraz Regulamin Systemu Kwalifikowania Dostawców Usługi IRP znajdują się na Platformie zakupowej pod adresem https://przetargi.pse.pl/.