Wnioskowanie o zmiany w ZDM

Zgodnie z pkt. 4.7. IRiESP-OIRE (po zmianach wprowadzonych Kartą aktualizacji CC/01/2023) Uczestnicy migracji, którzy posiadają dane do migracji, mogą składać propozycje zmian do Zakresu Danych Migracji CSIRE. Zgłaszanie propozycji zmian odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza. Uzupełniony i podpisany formularz należy przesłać na adres oire.migracja@pse.pl.

Po otrzymaniu propozycji zmian, OIRE odniesie się do nich w cyklach kwartalnych, za okresy:

  1. od 1 stycznia do 31 marca
  2. od 1 kwietnia do 30 czerwca
  3. od 1 lipca do 30 września
  4. od 1 października do 31 grudnia.

Po zakończeniu każdego cyklu OIRE dokona ich analizy oraz opublikuje jej wynik w postaci zbiorczego raportu, w terminie do miesiąca po upływie danego kwartału.

Formularz uzupełniony o zbiorcze uwagi zgłaszającego podmiotu, należy przesłać przed upływem danego okresu. Propozycje zmian przesłane po upływie danego okresu, będą rozpatrywane po zakończeniu kolejnego okresu. Formularz powinien być podpisany zgodnie z reprezentacją spółki w KRS.

Każda propozycja zmiany będzie indywidualnie rozpatrywana przez OIRE, który odniesie się do zasadności jej uwzględnienia. Ostateczna decyzja o wdrożeniu zmiany będzie zależeć od kosztów i możliwości jej wdrożenia.