Informacja dotycząca czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej do odbiorców przyłączonych do sieci przesyłowej

PSE S.A. prowadzi rozliczenia za świadczone usługi przesyłania z odbiorcami przyłączonymi do sieci przesyłowej w miejscach dostarczania określonych w Taryfie zatwierdzonej przez Prezesa URE. W roku 2018 rozliczenia z odbiorcami prowadzone były w miejscach dostarczania podzielonych na dwie grupy, które zgodnie z Taryfą PSE SA zostały zdefiniowane jako:

  • Grupa I – grupa miejsc dostarczania, do której zalicza się miejsca dostarczania sieciowe (MDS) operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych posiadających co najmniej dwa MDS połączone siecią tego operatora;
  • Grupa II – grupa miejsc dostarczania, do której zalicza się MDS operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych nie posiadających co najmniej dwóch MDS połączonych siecią tego operatora oraz końcowe miejsca dostarczania (MDK).

Zgodnie z postanowieniami Taryfy jako MDS określano miejsca dostarczania energii elektrycznej, będące miejscami przyłączenia sieci dystrybucyjnej do sieci przesyłowej, a jako MDK miejsca dostarczania energii elektrycznej nie będące miejscami przyłączenia sieci dystrybucyjnej do sieci przesyłowej. Powyższe w praktyce oznacza, że energia elektryczna przepływająca przez MDK zużywana jest przez odbiory/odbiorców w danej lokalizacji i że przez dane MDK nie jest zasilana sieć dystrybucyjna 110 kV, która pracuje trwale lub okresowo w układach pierścieniowych. W przypadku OSD posiadających jedno sieciowe miejsce dostarczania z sieci przesyłowej, wyłączenie MD oznacza, iż następuje przerwa w realizacji dostaw energii elektrycznej do danego OSD z sieci przesyłowej.

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. PSE S.A. świadczyły usługi przesyłania odbiorcom przyłączonym do sieci przesyłowej w czternastu miejscach dostarczania zaliczonych do Grupy II miejsc dostarczania. W ramach tej grupy - ośmiu odbiorców przyłączonych było do sieci przesyłowej przez jedno MDS (dwóch na napięciu 110 kV, pięciu na napięciu 220 kV i jeden na napięciu 400 kV), a pozostałych sześciu odbiorców zasilanych było z sieci przesyłowej w miejscach zdefiniowanych jako MDK (czterech na napięciu 220 kV i dwóch na napięciu 110 kV).

Wskaźniki charakteryzujące czas trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej dla odbiorców skalkulowano dla miejsc dostarczania należących do Grupy II, ponieważ dla tych MD, ich wyłączenie skutkuje w praktyce przerwami w realizacji dostaw energii z sieci przesyłowej do odbiorców. Wskaźniki wyznaczano w oparciu o zarejestrowane czasy przerw planowanych i nieplanowanych.

Kalkulowane przez PSE S.A. wskaźniki określające czasy trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej do odbiorców definiowane są w następujący sposób:

ENS

wskaźnik energii elektrycznej niedostarczonej przez system przesyłowy elektroenergetyczny, wyrażony w MWh na rok, stanowiący sumę iloczynów mocy niedostarczonej wskutek przerwy i czasu trwania tej przerwy, obejmujący przerwy krótkie, długie, bardzo długie z uwzględnieniem przerw katastrofalnych i bez uwzględnienia tych przerw1);

AIT2)  

wskaźnik średniego czasu trwania przerwy w systemie przesyłowym elektroenergetycznym, wyrażony w minutach na rok, stanowiący iloczyn liczby 60 i wskaźnika energii niedostarczonej przez system przesyłowy elektroenergetyczny (ENS) podzielony przez średnią moc dostarczoną przez system przesyłowy elektroenergetyczny, wyrażoną w MW;

SAIDI

wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej, wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzieloną przez liczbę obsługiwanych odbiorców;

SAIFI

wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw tego rodzaju w ciągu roku, podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców;

MAIFI

wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw krótkich w ciągu roku, podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

W Tabelach 1-3 przedstawiono wartości wskaźników ENS i AIT, wyznaczone za okres obejmujący lata 2013-2018 dla czasów przerw nieplanowanych, planowanych i łącznych, w dostawach energii elektrycznej do odbiorców usług przesyłania.

Tabela 1. Wskaźniki ENS i AIT w latach 2013-2018 wyznaczone dla przerw nieplanowanych.

  Rok
2013 2014 2015 2016 2017 2018
ENS MWh 42,66 0,00 0,67 0,00 125,22 0,00
AIT Min 10,00 0,00 0,15 0,00 20,72 0,00

Tabela 2. Wskaźniki ENS i AIT w latach 2013-2018 wyznaczone dla przerw planowanych.

  Rok
2013 2014 2015 2016 2017 2018
ENS MWh 0,00 5 375,17 388,99 425,10 546,42 264,24
AIT Min 0,00 1 249,78 86,77 84,44 90,43 45,77

Tabela 3. Wskaźniki ENS i AIT w latach 2013-2018 skalkulowane dla przerw planowanych i nieplanowanych łącznie.

  Rok
2013 2014 2015 2016 2017 2018
ENS MWh 42,66 5 375,17 389,66 425,10 671,64 264,24
AIT Min 10,00 1 249,78 86,92 84,44 111,15 45,77

 

Wskaźniki przedstawione w Tabeli 1 skalkulowane zostały dla przerw w dostarczaniu energii elektrycznej do odbiorców, będących wynikiem zdarzeń nieplanowanych/awarii elementów sieciowych, za których odpowiedzialność umowną ponosi PSE S.A., a które spowodowały przerwy w dostawie energii elektrycznej do odbiorców przyłączonych do sieci przesyłowej. W kalkulacji tych wskaźników nie uwzględniono przerw w dostarczaniu energii elektrycznej z sieci przesyłowej, które były spowodowane awarią urządzeń należących do odbiorców, zlokalizowanych „za” miejscem dostarczania z sieci przesyłowej.

Wskaźniki przedstawione w Tabeli 2 zostały wyznaczone dla przerw planowanych w dostarczaniu energii elektrycznej, a w Tabeli 3 - dla przerw łącznych, tj. planowanych i nieplanowanych. Przerwy planowane wynikają z realizowania planowanych, niezbędnych prac remontowo-eksploatacyjnych elementów sieci przesyłowej zasilających odbiorców. Wyłączenia te realizowane są w okresach deklarowanego braku poboru energii przez odbiorców lub są uzgadniane z odbiorcami, przez co dostosowują oni swoje zapotrzebowanie w okresach wyłączeń bądź korzystają z innych dróg zaopatrzenia w energię elektryczną (np. z sieci OSD).

W Tabeli 4 przedstawiono skalkulowane dla roku 2018 wartości wskaźników AIT, ENS, SAIDI, SAIFI i MAIFI charakteryzujące ciągłość dostaw energii elektrycznej do odbiorców zasilanych z sieci przesyłowej w miejscach dostarczania zakwalifikowanych do Grupy II. Wyznaczone wskaźniki zróżnicowano ze względu na przyczynę wystąpienia przerw w dostawach, tj. przerwy planowane i nieplanowane, poziomy napięć znamionowych oraz długości czasów trwania przerw.

Tabela 4. Wskaźniki AIT, ENS, SAIDI, SAIFI i MAIFI w roku 2018

Wyszczególnienie Jednostka
miary
Wartość
Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy nieplanowanej długiej i bardzo długiej (SAIDI - nieplanowane) min 0,00
Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy nieplanowanej długiej i bardzo długiej + katastrofalnej (SAIDI - nieplanowane z katastrofalnymi) 0,00
Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy planowanej długiej i bardzo długiej (SAIDI - planowane) 894,36
Wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw nieplanowanych długich i bardzo długich (SAIFI - nieplanowane) szt./odb 0,00
Wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw nieplanowanych długich i bardzo długich + katastrofalnych (SAIFI - nieplanowane z katastrofalnymi) 0,00
Wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw planowanych długich i bardzo długich (SAIFI - planowane) 0,21
Wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich (MAIFI) 0,00
Liczba obsługiwanych odbiorców WN i NN - PSE S.A. NN szt. 10
WN 4
Wskaźnik energii elektrycznej niedostarczonej przez system przesyłowy elektroenergetyczny (ENS)* 750 kV MWh 0,00
400 kV 0,00
220 kV 0,00
110 kV 264,24
dla systemu przesyłowego elektroenergetycznego ogółem 264,24
Wskaźnik średniego czasu trwania przerwy w systemie przesyłowym elektroenergetycznym (AIT)* 750 kV min. 0,00
400 kV 0,00
220 kV 0,00
110 kV 318,17
dla systemu przesyłowego elektroenergetycznego ogółem 45,77

* - wskaźniki ENS i AIT kalkulowane dla przerw planowanych i nieplanowanych łącznie

 

 


1) Zgodnie z zapisami §40 ust.2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej w zależności od czasu ich trwania dzieli się na przerwy:

  • przemijające (mikroprzerwy), trwające nie dłużej niż 1 sekundę,
  • krótkie, trwające dłużej niż 1 sekundę i nie dłużej niż 3 minuty,
  • długie, trwające dłużej niż 3 minuty i nie dłużej niż 12 godzin,
  • bardzo długie, trwające dłużej niż 12 godzin i nie dłużej niż 24 godziny,
  • katastrofalne, trwające dłużej niż 24 godziny.
  •  

2) W kalkulacji wskaźnika za średnią moc dostarczoną przez system elektroenergetyczny przyjęto wielkość będącą ilorazem energii elektrycznej pobranej przez odbiorców w miejscach dostarczania Grupy II w ciągu roku kalendarzowego oraz ilości godzin w roku kalendarzowym.