Standardy Wymiany Informacji CSIRE

Jednym z kluczowych obowiązków OIRE jest opracowanie i wdrożenie Standardów wymiany informacji Centralnego systemu informacji rynku energii (SWI).

SWI są elementem IRiESP-OIRE i stanowią dokumentację, która szczegółowo opisuje procesy rynku energii, sposób ich realizacji za pośrednictwem CSIRE z uwzględnieniem zależności między tymi procesami.

 

SWI uwzględnia:

 • obowiązujące przepisy prawa, treści Ustawy– Prawo energetyczne oraz powiązane z nią rozporządzenia w sprawie:
  • procesów rynku energii,
  • systemu pomiarowego;
 • wyniki prac i uzgodnień dokonanych pomiędzy PSE, a kluczowymi przedstawicielami rynku energii elektrycznej, do których należą m.in.:
  • przedstawiciele OSD zrzeszeni w ramach PTPiREE (Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej),
  • sprzedawcy energii zrzeszeni w ramach TOE (Towarzystwa Obrotu Energią),
  • reprezentanci Ministerstwa Klimatu i Środowiska,
  • reprezentanci Urzędu Regulacji Energetyki,
  • reprezentanci Głównego Urzędu Miar;
 • standard ebIX® (standard opracowany w ramach European Forum for Energy Business Information eXchange);
 • rozwiązania dotyczące dwóch analogicznych projektów europejskich Centralnego systemu wymiany informacji (Central data hub) prowadzonych przez Elhub (Norwegia) oraz Fingrid (Finlandia);
 • procesy biznesowe obecnie funkcjonujące w sektorze detalicznego rynku energii elektrycznej.

Dokumentację powiązaną z SWI stanowią Techniczne standardy komunikacji biznesowej (TSKB), które precyzują wymagania techniczne i biznesowe dla realizowanych za pośrednictwem CSIRE procesów rynku energii.

SWI nie obejmują swoim zakresem kwestii związanych z zasileniem CSIRE danymi inicjalnymi (tzw. migracją danych). Informacje związane z migracją można znaleźć tutaj.

 

Standardy Wymiany Informacji Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii stanowiące Załącznik nr 1 do IRiESP-OIRE:

 

Archiwum