Standardy Wymiany Informacji CSIRE

Jednym z kluczowych obowiązków OIRE jest opracowanie i wdrożenie Standardów Wymiany Informacji Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii („SWI”). Pełnienie roli OIRE zostało powierzone PSE w ustawie o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 maja 2021 r. wraz z późniejszymi zmianami.

Projekt SWI był tworzony z uwzględnieniem:

  • obowiązujących przepisów prawa, treści Ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 maja 2021 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz powiązanych z nią projektów rozporządzeń;
  • wyników prac i uzgodnień dokonanych pomiędzy PSE, a kluczowymi przedstawicielami rynku energii elektrycznej, do których należą m.in. przedstawiciele OSD zrzeszeni w ramach PTPiREE (Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej), sprzedawcy energii zrzeszeni w ramach TOE (Towarzystwa Obrotu Energią), reprezentantami Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Urzędu Regulacji Energetyki oraz Głównego Urzędu Miar;
  • standardu ebIX® (standard opracowany w ramach European Forum for Energy Business Information eXchange);
  • rozwiązań dotyczących dwóch analogicznych projektów europejskich prowadzonych przez Elhub (Norwegia) oraz Fingrid (Finlandia);
  • procesów rynku energii obecnie funkcjonujących w sektorze detalicznego rynku energii.

SWI są elementem IRiESP-OIRE (link) i stanowią dokumentację, która szczegółowo opisuje procesy rynku energii oraz sposób ich realizacji za pośrednictwem CSIRE. Dokumentację powiązaną z SWI stanowią Techniczne standardy komunikacji biznesowej, które precyzują wymagania techniczne i biznesowe dla realizowanych za pośrednictwem CSIRE procesów rynku energii, w tym: Zakres informacyjny komunikatów CSIRE, Macierz następstw, Macierz priorytetyzacji, Schematy XSD. Więcej informacji nt. TSKB można znaleźć tutaj.

SWI nie obejmują swoim zakresem kwestii związanych z zasileniem CSIRE danymi inicjalnymi (tzw. migracją danych). Więcej informacji nt. kwestii związanych z migracją można znaleźć tutaj

Wszelkie treści zawarte w dokumencie SWI (obrazy, grafiki, teksty i inne elementy) są chronione prawem autorskim lub innymi prawami ochronnymi.

 

Standardy Wymiany Informacji Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (projekt) - wersja 5.2 (10 maja 2022 r.)


Uwaga! SWI w wersji 5.2. podlegają, wraz z IRiESP-OIRE, konsultacjom publicznym. Więcej na ten temat można znaleźć tutaj.

 

Archiwum