Współpraca międzynarodowa

Główne zadanie współpracy międzynarodowej PSE to utrzymywanie i wzmacnianie relacji z partnerami, głównie operatorami systemów przesyłowych (OSP) i operatorami rynku energii elektrycznej (NEMO), na poziomie ogólnoeuropejskim, regionalnym oraz dwustronnym.

 

Współpraca ogólnoeuropejska

ENTSO-E

PSE są członkiem ENTSO-E – Europejskiego Stowarzyszenia Operatorów Systemów Przesyłowych - Elektroenergetycznych, którego misja obejmuje wspieranie bezpiecznej pracy systemów elektroenergetycznych, optymalnego funkcjonowania i rozwoju rynków energii elektrycznej, przy wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych i nowych technologii.

Więcej informacji na stronie: https://www.entsoe.eu/   

 

Współpraca regionalna

Regionalna inicjatywa TSC

PSE są zaangażowane w regionalnej inicjatywie Transmission System Operators Security Cooperation (TSC), zrzeszającej OSP z Europy Środkowej. Działania w ramach TSC mają na celu poprawę bezpieczeństwa pracy połączonych systemów elektroenergetycznych w regionie Europy Środkowej, w szczególności metod zapobiegania ograniczeniom przesyłowym i stosowania środków zaradczych w sposób skoordynowany.


RCC

W celu polepszenia jakości współpracy międzyoperatorskiej w ramach inicjatywy TSC, powołano spółkę TSCNET Services GmbH z siedzibą w Monachium (dalej TSCNET), której zadaniem jest wspieranie operatorów systemów przesyłowych (OSP) z regionu w procesach planowania operacyjnego oraz przy opracowywaniu i wdrażaniu nowych procesów o zasięgu regionalnym mających wspierać OSP. TSCNET jest jednym z Regionalnych Centrów Koordynacyjnych (ang. Regional Coordination Centers – RCCs), które ma na celu świadczenie usług dla OSP z Central SOR (ang. System Operation Region - region pracy systemu synchroniczniego Europy kontynentalnej, który swym zasięgiem obejmuje dwa regiony wyznaczania zdolności przesyłowych (ang. CCR): CCR CORE oraz CCR Italy North).

Więcej informacji na stronie https://www.tscnet.eu/


CCR

Granice Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Polski należą do trzech regionów wyznaczania zdolności przesyłowych (ang. Capacity Calculation Regions – CCRs): CCR Core, CCR Baltic oraz CCR Hansa. W strukturach roboczych poszczególnych CCR-ów przedstawiciele OSP, w tym PSE, prowadzą prace prowadzące do wdrożenia mechanizmów rynkowych i zarządzanie nimi. Konstrukcja mechanizmów rynkowych w ramach CCR-ów zapewnia efektywny, swobodny i bezpieczny handel transgraniczny energią elektryczną. Prace te obejmują wszystkie horyzonty czasowe rynku energii elektrycznej i dotyczą m.in. skoordynowanego procesu wyznaczania zdolności przesyłowych, analiz bezpieczeństwa w tym podziału kosztów środków zaradczych oraz wdrożenia mechanizmu łączenia rynków (ang. market coupling) na granicach KSE.

Więcej informacji na stronie: https://www.entsoe.eu/network_codes/ccr-regions/

 

Dwustronna współpraca międzyoperatorska

PSE utrzymują bezpośrednie relacje z analogicznymi przedsiębiorstwami pełniącymi funkcje operatorów sąsiednich systemów przesyłowych, z którymi połączony jest Krajowy System Elektroenergetyczny, tj. z 50Hertz w Niemczech, ČEPS w Czechach, SEPS w Słowacji i UKRENERGO w Ukrainie (praca synchroniczna) oraz ze Svenska Kraftnät w Szwecji i LITGRID w Litwie (praca asynchroniczna, poprzez układy prądu stałego).

Głównym przedmiotem tej współpracy jest utrzymywanie bezpiecznej pracy systemów elektroenergetycznych. Zasady współpracy ruchowej oraz realizacji ewentualnych dostaw awaryjnych określają dedykowane umowy dwustronne.