Monitorowanie umów mocowych

Przykłady wypełnionych oświadczeń

 Spełnienie Finansowego Kamienia Milowego (załącznik 14.1)

Poniżej przedstawiono 2 przykłady wypełnienia oświadczenia o spełnieniu finansowego kamienia milowego, potwierdzającego spełnienie wymagań określonych w art. 52 ust.1 Ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. 2021 poz. 1854.). Przykłady te nie wyczerpują wszystkich możliwości, w związku z czym należy je traktować jako poglądowe.

 

Przykład 1

Przykład 1 dotyczy oświadczenia składanego w odniesieniu do nowej jednostki rynku mocy wytwórczej. Inwestycja realizowana na potrzeby tej jednostki dotyczy pojedynczego bloku wytwórczego, nieposiadającego instalacji wspólnych z innymi jednostkami. Dane jednostki rynku mocy zawarto w tabeli poniżej:

Nazwa jednostki rynku mocy

Blok 1

Moc osiągalna netto jednostki rynku mocy

15 MW

Pierwszy rok dostaw i okres obowiązywania umowy mocowej

2024, 15 lat

Okres ponoszenia nakładów inwestycyjnych

2019-2023 lat

Przykład 1 – Nowa jednostka rynku mocy wytwórcza

 

Przykład 2

Przykład 2 dotyczy oświadczenia składanego w odniesieniu do modernizowanej jednostki rynku mocy wytwórczej. Jednostka fizyczna tworząca jednostkę rynku mocy o nazwie „Blok 2” jest częścią układu blokowego elektrowni i posiada instalacje wspólne z jednostką fizyczną tworzącą jednostkę rynku mocy o nazwie „Blok 3”. Dane obu jednostek zawarto w tabeli poniżej:

Nazwa jednostki rynku mocy

Blok 2

Blok 3

Moc osiągalna netto jednostki rynku mocy

30 MW

70 MW

Pierwszy rok dostaw i okres obowiązywania umowy mocowej

2023, 5 lat

-

Okres ponoszenia nakładów inwestycyjnych

2018-2022

-

Przykład 2 – Modernizowana jednostka rynku mocy wytwórcza

 

 
 Spełnienie Operacyjnego Kamienia Milowego (załącznik 14.2 oraz 14.3/14.4/14.6)

Poniżej przedstawiono 3 przykłady wypełnienia oświadczenia o poniesieniu całkowitych nakładów inwestycyjnych (załącznik 14.2 do Regulaminu Rynku Mocy) oraz oświadczenia o zrealizowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego (załącznik 14.3/14.4/14.6 do regulaminu Rynku Mocy) na potrzeby spełnienia Operacyjnego Kamienia Milowego, potwierdzającego spełnienie wymagań określonych w art. 52 ust. 2 pkt 2) Ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1854). Przykłady te nie wyczerpują wszystkich możliwości, w związku z czym należy je traktować jako poglądowe.

 

Przykład 1

Przykład 1 dotyczy oświadczenia składanego w odniesieniu do jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania. Inwestycja realizowana na potrzeby tej jednostki dotyczy układu technologicznego nieposiadającego instalacji wspólnych z innymi jednostkami. Dane jednostki rynku mocy zawarto w tabeli poniżej:

Nazwa jednostki rynku mocy

DSR Blok 4

Moc osiągalna netto jednostki rynku mocy

10 MW

Wymagane nakłady inwestycyjne na potrzeby spełnienia Operacyjnego Kamienia Milowego

5 000 000,00 zł

Pierwszy rok dostaw umowy mocowej

2023

Długość umowy mocowej

5 lat

Okres ponoszenia nakładów inwestycyjnych

2018-2022

Przykład 1 – załącznik 14.2

Przykład 1 – załącznik 14.6

 

Przykład 2

Przykład 2 dotyczy oświadczenia składanego w odniesieniu do modernizowanej jednostki rynku mocy wytwórczej. Jednostka fizyczna tworząca jednostkę rynku mocy o nazwie „Blok 2” jest częścią układu blokowego elektrowni i posiada instalacje wspólne z jednostką fizyczną tworzącą jednostkę rynku mocy o nazwie „Blok 3”. Dane obu jednostek zawarto w tabeli poniżej:

Nazwa jednostki rynku mocy

Blok 2

Blok 3

Moc osiągalna netto jednostki rynku mocy

30 MW

70 MW

Wymagane nakłady inwestycyjne na potrzeby spełnienia Operacyjnego Kamienia Milowego

15 000 000,00 zł

nd.

Pierwszy rok dostaw umowy mocowej

2023

nd.

Długość umowy mocowej

7 lat

nd.

Okres ponoszenia nakładów inwestycyjnych

2018-2022

nd.

Przykład 2 – załącznik 14.2

Przykład 2 – załącznik 14.4

 

Przykład 3

Przykład 3 dotyczy oświadczenia składanego w odniesieniu do nowej jednostki rynku mocy wytwórczej. Inwestycja realizowana na potrzeby tej jednostki dotyczy pojedynczego bloku wytwórczego, nieposiadającego instalacji wspólnych z innymi jednostkami. Dane jednostki rynku mocy zawarto w tabeli poniżej:

Nazwa jednostki rynku mocy

Blok 1

Moc osiągalna netto jednostki rynku mocy

35 MW

Wymagane nakłady inwestycyjne na potrzeby spełnienia Operacyjnego Kamienia Milowego

84 000 000,00 zł

Pierwszy rok dostaw umowy mocowej

2024

Długość umowy mocowej

15 lat

Okres ponoszenia nakładów inwestycyjnych

2019-2023

Przykład 3 – załącznik 14.2

Przykład 3 – załącznik 14.3

 Dostarczanie mocy do systemu przez jednostkę rynku mocy (Załącznik 14.15)

Poniżej przedstawiono 4 przykłady wypełnienia oświadczenia potwierdzającego dostarczanie mocy do systemu przez jednostkę rynku mocy na potrzeby monitorowania realizacji umów mocowych. Przykłady 1–3 dotyczą potwierdzenia dostarczania mocy do systemu przez jednostkę rynku mocy, składającą się wyłącznie z jednej jednostki fizycznej wytwórczej. Przykład 4. dotyczy potwierdzenia dostarczania mocy do systemu przez jednostkę rynku mocy, składającą się z 2 jednostek fizycznych wytwórczych, podlegającą monitorowaniu na podstawie pkt. 14.2.1. Regulaminu Rynku Mocy. Przykłady te nie wyczerpują wszystkich możliwości, w związku z czym należy je traktować jako poglądowe.

 

Przykład 1

Przykład 1. dotyczy jednostki rynku mocy składającej się z jednej jednostki fizycznej wytwórczej, której kompletny układ zasilania składa się z jednego PPE o typie „tor wyprowadzenia mocy” oraz jednego PPE o typie „potrzeby własne lub ogólne”. Jednostka fizyczna przyłączona jest do sieci OSDp. Dane jednostki rynku mocy podano w tabeli poniżej:

Jednostka rynku mocy

Kod jednostki rynku mocy

JRM/XXX

Moc osiągalna netto jednostki rynku mocy

40,000 MW

Obowiązek mocowy jednostki rynku mocy wynikający z umowy mocowej zawartej w odniesieniu do tej jednostki w toku aukcji głównej [MW]

37,392 MW

Jednostka fizyczna wytwórcza

Kod jednostki fizycznej

JF/YYYYYYYYYY/ZZZ

Kompletny układ zasilania jednostki fizycznej:

Liczba PPE o typie „tor wyprowadzenia mocy”          

1

Liczba PPE o typie „potrzeby własne lub ogólne”      

1

Przykład 1

 

Przykład 2

Przykład 2. dotyczy jednostki rynku mocy składającej się z jednej jednostki fizycznej wytwórczej, która jest częścią układu blokowego elektrowni. Kompletny układ zasilania jednostki fizycznej składa się z jednego MD o typie „tor wyprowadzenia mocy”, pięciu MD o typie „tor wyprowadzenia mocy z innej jednostki fizycznej, z którą jednostka posiada wspólne lub elektrycznie połączone potrzeby własne lub ogólne” oraz dwóch MD o typie „potrzeby własne lub ogólne”. Jednostka fizyczna przyłączona jest do sieci OSP. Dane jednostki rynku mocy podano w tabeli poniżej:

Jednostka rynku mocy

Kod jednostki rynku mocy

JRM/XXX

Moc osiągalna netto jednostki rynku mocy

200,000 MW

Obowiązek mocowy jednostki rynku mocy wynikający z umowy mocowej zawartej w odniesieniu do tej jednostki w toku aukcji głównej [MW]

183,520 MW

Jednostka fizyczna wytwórcza

Kod jednostki fizycznej

JF/YYYYYYYYYY/ZZZ

Kompletny układ zasilania jednostki fizycznej:

Liczba MD o typie „tor wyprowadzenia mocy”          

1

Liczba MD o typie „tor wyprowadzenia mocy z innej jednostki fizycznej, z którą jednostka posiada wspólne lub elektrycznie połączone potrzeby własne lub ogólne”          

5

Liczba MD o typie „potrzeby własne lub ogólne”      

2

Przykład 2

 

Przykład 3

Przykład 3. dotyczy jednostki rynku mocy składającej się z jednej jednostki fizycznej wytwórczej, której kompletny układ zasilania składa się z dwóch MD o typie „tor wyprowadzenia mocy”, jednego PPE o typie „potrzeby własne lub ogólne” oraz czterech PPE o typie „odbiorca przyłączony do instalacji, urządzeń lub sieci jednostki fizycznej”. Jednostka fizyczna przyłączona jest do sieci OSP oraz OSDp. Dane jednostki rynku mocy podano w tabeli poniżej:

Jednostka rynku mocy

Kod jednostki rynku mocy

JRM/XXX

Moc osiągalna netto jednostki rynku mocy

300,000 MW

Obowiązek mocowy jednostki rynku mocy wynikający z umowy mocowej zawartej w odniesieniu do tej jednostki w toku aukcji głównej [MW]

280,440 MW

Jednostka fizyczna wytwórcza

Kod jednostki fizycznej

JF/YYYYYYYYYY/ZZZ

Kompletny układ zasilania jednostki fizycznej:

Liczba MD o typie „tor wyprowadzenia mocy”          

2

Liczba PPE o typie „potrzeby własne lub ogólne”      

1

Liczba PPE o typie „odbiorca przyłączony do instalacji, urządzeń lub sieci jednostki fizycznej”      

4

Przykład 3

 

Przykład 4

Przykład 4. dotyczy jednostki rynku mocy podlegającej monitorowaniu na podstawie pkt. 14.2.1. Regulaminu Rynku Mocy, w której skład wchodzą dwie jednostki fizyczne wytwórcze (planowana oraz istniejąca). Kompletny układ zasilania jednostki fizycznej wytwórczej planowanej składa się z jednego PPE o typie „tor wyprowadzenia mocy”, zaś jednostki fizycznej wytwórczej istniejącej składa się z jednego PPE o typie „tor wyprowadzenia mocy” oraz jednego PPE o typie „potrzeby własne lub ogólne”. Obie jednostki fizyczne przyłączone są do sieci OSDp. Dane jednostki rynku mocy podano w tabeli poniżej:

Jednostka rynku mocy

Kod jednostki rynku mocy

JRM/XXX

Moc osiągalna netto jednostki rynku mocy

15,000 MW

Obowiązek mocowy jednostki rynku mocy wynikający z umowy mocowej zawartej w odniesieniu do tej jednostki w toku aukcji głównej [MW]

14,022 MW

Jednostka fizyczna wytwórcza planowana

Kod jednostki fizycznej

JF/YYYYYYYYYY/ZZZ

Kompletny układ zasilania jednostki fizycznej:

Liczba PPE o typie „tor wyprowadzenia mocy”          

1

Jednostka fizyczna wytwórcza istniejąca

Kod jednostki fizycznej

JF/YYYYYYYYYY/UUU

Kompletny układ zasilania jednostki fizycznej:

Liczba PPE o typie „tor wyprowadzenia mocy”          

1

Liczba PPE o typie „potrzeby własne lub ogólne”      

1

Przykład 4

Instrukcja złożenia oświadczenia o spełnieniu FKM

Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Składnie oświadczeń o spełnieniu finansowego kamienia milowego (FKM)(wersja 1.3)

 

Instrukcja złożenia oświadczenia o spełnieniu OKM

Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Składnie oświadczeń o spełnieniu operacyjnego kamienia milowego (OKM)(wersja 1.2)

 

Instrukcja złożenia oświadczenia zawierającego RI 

Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Składanie oświadczeń zawierających raport inwestycyjny. (Wersja 1.2)


Niezależna ekspertyza OKM

Zalecenia w przedmiocie sporządzenia niezależnej ekspertyzy w ramach obowiązku określonego w art. 52 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy