Aukcja dodatkowa na 3. kwartał 2023

Szczegółowy harmonogram aukcji dodatkowej na 3. kwartał 2023 roku

Aukcja dodatkowa na 3. kwartał 2023 roku rozpocznie się 17 marca 2022 r. o godzinie 8:00. Harmonogram zamieszczony poniżej prezentuje dokładne godziny rozpoczęcia i zakończenia rund aukcji mocy wraz z przedziałami cenowymi.

Runda

Godzina rozpoczęcia rundy

Godzina zakończenia rundy

Cena wywoławcza rundy
[zł/kW/rok]

Cena minimalna rundy
[zł/kW/rok]

Zaokrąglona łączna wielkość oferowanych obowiązków mocowych
[MW]*

1

8:00 8:30 364,00 333,69 500

2

9:00 9:30 333,68 303,37 500

3

10:00 10:30 303,36 273,05 500

4

11:00 11:30 273,04 242,73 500

5

12:00 12:30 242,72 212,41 500

6

13:00 13:30 212,40 182,09 nie dotyczy

7

14:00 14:30 182,08 151,77 nie dotyczy

8

15:00 15:30 151,76 121,45 nie dotyczy

9

16:00 16:30 121,44 91,13 nie dotyczy

10

17:00 17:30 91,12 60,81 nie dotyczy

11

18:00 18:30 60,80 30,49 nie dotyczy

12

19:00 19:30 30,48 0,12 nie dotyczy

* Jest to zaokrąglona do 500 MW łączna wielkość obowiązków mocowych oferowanych przez dostawców mocy po cenie nie wyższej niż cena wywoławcza danej rundy. Wartości w poszczególnych wierszach będą publikowane przed rozpoczęciem każdej rundy.

 

Zaokrąglona do 500 MW łączna wielkość obowiązków mocowych oferowanych przez dostawców mocy wynosi: 500 MW**

** Wskazana wielkość obowiązków mocowych oferowanych przez dostawców mocy została wyznaczona na podstawie sumy oferowanych obowiązków mocowych wynikających ze wszystkich wydanych przez PSE S.A. certyfikatów dotyczących aukcji dodatkowej na 3. kwartał 2023 roku, w tym także certyfikatów warunkowych. Wielkość ta może zostać skorygowana, w przypadku braku wniesienia zabezpieczenia finansowego w terminie wynikającym z rozporządzenia Ministra Energii z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zabezpieczenia finansowego wnoszonego przez dostawców mocy oraz uczestników aukcji wstępnych.

 

Parametry aukcji dodatkowej dla okresu dostaw przypadającego na 3. kwartał 2023 roku

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku 2026 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2023:

Zapotrzebowanie na moc w aukcji dodatkowej na 3. kwartał 2023

-

1 160,00 MW

Parametr X

-

100%

Parametr Y

-

0%

Cena maksymalna aukcji

-

364,00 zł/kW/rok

Cena minimalna aukcji

-

0,12 zł/kW/rok

Cena maksymalna określona dla cenobiorcy

-

190,00 zł/kW/rok

 

Instrukcja korzystania z portalu aukcyjnego w ramach Portalu Uczestnika Rynku Mocy

Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Udział w aukcjach dodatkowych.

 

Wstępne wyniki aukcji dodatkowej na 3. kwartał roku 2023

Wstępne wyniki aukcji dodatkowej na 3. kwartał roku 2023

 

Ostateczne wyniki aukcji dodatkowej na 3. kwartał roku 2023

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 19/2022 w sprawie ogłoszenia ostatecznych wyników aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2023