Techniczne standardy komunikacji biznesowej CSIRE

Techniczne standardy komunikacji biznesowej (dalej TSKB) precyzują wymagania techniczne i biznesowe dla procesów rynku energii i wymiany informacji rynku energii, realizowane za pośrednictwem CSIRE. TSKB rozszerzają i precyzują zapisy SWI, w szczególności w zakresie przebiegów procesów oraz zakresu informacyjnego komunikatów.

TSKB, poza tekstem zasadniczym, zawierają następujące załączniki:

 

1) Zakres informacyjny komunikatów CSIRE

Dokument obejmuje spis i zawartość wszystkich komunikatów przekazywanych przez podmioty komunikujące się za pośrednictwem CSIRE oraz udostępniane tym podmiotom przez OIRE, we wszystkich kontekstach biznesowych opisanych w SWI. Zawiera również charakterystykę punktu pomiarowego, atrybuty obiektu pomiarowego, listy wartości atrybutów, ich opis, przykłady i warunki podania. Dokumentacja uwzględnia także elementy weryfikacji technicznej i biznesowej komunikatów przekazywanych do CSIRE.

 

2) Macierz priorytetyzacji

Dokument obejmuje powiązania logiczne występujące pomiędzy każdą parą procesów rynku energii w możliwych wariantach (kontekstach) czasowych. Obrazuje przypadki, w których przebieg jednego procesu rynku energii może wpływać na możliwość realizacji innego procesu rynku energii.

 

3) Schematy XSD (przykłady)

Schematy XSD stanowią przykłady szablonów komunikatów zgodne ze standardem XML, które są wymieniane za pośrednictwem CSIRE. Na obecnym etapie prac mają one charakter poglądowy, a ich ostateczny kształt będzie zależał od rozwiązania oferowanego przez wykonawcę CSIRE.

 

Techniczne standardy komunikacji biznesowej – wersja z dnia 04.04.2023 r.

 

Archiwum