Aktualności OIRE

2 czerwca 2023, 13:02

OIRE publikuje zaktualizowany Plan wdrożenia Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii, który umożliwia uczestnikom rynku energii zaplanowanie ich działań związanych z wdrożeniem CSIRE W tej wersji dokumentu zostały uaktualnione terminy wykonania zrealizowanych zadań, w tym daty zatwierdzenia IRiESP-OIRE, daty publikacji wymagań technicznych w zakresie oprogramowania interfejsów wymiany danych, które...

Więcej...

31 maja 2023, 15:59

Komunikat OSP działającego jako OIRE w sprawie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Sposób funkcjonowania Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii oraz współpracy z Użytkownikami systemu elektroenergetycznego i innymi podmiotami zobowiązanymi lub uprawionymi do korzystania z Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii dotyczący procesu wstępnych konsultacji zmian w Załączniku 5. do IRiESP-OIRE – Wymagania techniczne, jakie...

Więcej...

7 kwietnia 2023, 13:43

Zgodnie z opublikowaną instrukcją IRIESP-OIRE każdy uczestnik migracji jest zobowiązany zarejestrować się w Portalu Obsługi Migracji lub przedłożyć oświadczenie (na formularzu rejestracji ) do 30 czerwca 2023 r. W związku z powyższym, OIRE publikuje informacje dotyczące procesu migracji inicjalnej CSIRE oraz niezbędne dokumenty , umożliwiające rejestrację i aktywację kont do Portalu...

Więcej...

7 kwietnia 2023, 10:24

OIRE informuje, że 6 kwietnia 2023 r. Prezes URE zatwierdził „Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Sposób funkcjonowania Centralnego systemu informacji rynku energii oraz współpracy Operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, działającego jako Operator informacji rynku energii, z Użytkownikami systemu elektroenergetycznego i innymi podmiotami zobowiązanymi lub...

Więcej...

7 kwietnia 2023, 09:44

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) działającego jako Operator Informacji Rynku Energii (OIRE) w sprawie zatwierdzenie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) „Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Sposób funkcjonowania Centralnego systemu informacji rynku energii oraz współpracy Operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, działającego jako Operator informacji rynku energii, z...

Więcej...

4 kwietnia 2023, 10:48

OIRE opublikował zaktualizowaną dokumentację Technicznych Standardów Komunikacji Biznesowej (TSKB). Aktualizacja wynika z potrzeby dostosowania TSKB do Standardów Wymiany Informacji (SWI), będących przedmiotem postępowania administracyjnego dotyczącego zatwierdzenia IRiESP-OIRE, w tym SWI, przez Prezesa URE. Zaktualizowane TSKB zawierają najistotniejsze elementy usunięte z SWI, w...

Więcej...

31 marca 2023, 15:50

OIRE opublikował zaktualizowaną informację o Procesie Migracji Danych CSIRE

Więcej...

24 lutego 2023, 15:05

nikami systemu Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”), działający jako Operator Informacji Rynku Energii (dalej „OIRE”) informuje, że działając na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1093 z późn. zm.) oraz art. 9g ust. 5c oraz art. 9g ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.), przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia, zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Sposób funkcjonowania Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii oraz współpracy z Użytkownikami systemu elektroenergetycznego i innymi podmiotami zobowiązanymi lub uprawionymi do korzystania z Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (IRiESP-OIRE) w zakresie rozdziału 4 – „Migracja inicjalna informacji rynku energii” i zmian w zakresie definicji powiązanych z tym rozdziałem. ...

Więcej...

14 lutego 2023, 10:22

Publikujemy kolejną aktualizację Planu wdrożenia Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii, który umożliwia uczestnikom rynku energii zaplanowanie ich działań związanych z wdrożeniem CSIRE. Dokument, aktualizowany w miarę postępu prac nad wdrożeniem CSIRE, dostępny jest tutaj .

Więcej...

7 lutego 2023, 10:48

Centralny System Informacji Rynku Energii (CSIRE) na zlecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych zaprojektuje i wdroży międzynarodowy koncern CGI. 27 stycznia została podpisana umowa w tej sprawie. PSE pełniące funkcję Operatora Informacji Rynku Energii, do którego obowiązków należy m.in. zbudowanie i uruchomienie CSIRE, wybrały firmę CGI w przetargu publicznym. CSIRE posłuży do gromadzenia, przechowywania i...

Więcej...

18 stycznia 2023, 16:24

OIRE udostępnił na stronie internetowej aktualizację specyfikacji plików migracyjnych JSON Lines oraz szablony Excel wraz z objaśnieniami. Dokumenty pozwalają uczestnikom migracji na przygotowanie danych inicjalnych do CSIRE oraz umożliwiają przeprowadzenie walidacji technicznych na etapie tworzenia plików migracyjnych. Format przekazywania danych w postaci szablonu Excel, jest możliwy do użycia w przypadku mniejszej niż 5000 liczby PP...

Więcej...

12 stycznia 2023, 16:56

Energii PSE S.A., pełniące funkcję operatora systemu informacji rynku energii (OIRE) poddają pod konsultacje projekt „ Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Sposób funkcjonowania Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii oraz współpracy z użytkownikami systemu elektroenergetycznego i innymi podmiotami zobowiązanymi lub uprawionymi do korzystania z Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii” (dalej „IRiESP-OIRE”) w zakresie rozdziału 4 – „Migracja inicjalna informacji rynku energii”. Proces...

Więcej...

9 grudnia 2022, 10:57

Operator Informacji Rynku Energii publikuje najnowszą wersję Technicznych Standardów Komunikacji Biznesowej. Dokumentację zaktualizowano w oparciu o: uwagi zgłoszone w procesie konsultacji IRIESP-OIRE uwagi zgłoszone w procesie konsultacji TSKB prace grup roboczych ds. procesów biznesowych i danych pomiarowych prace nad dokumentacją w ramach OIRE. TSKB wersja 5.3 zostały zaktualizowane m.in. w...

Więcej...

5 grudnia 2022, 13:57

PSE S.A. 2 grudnia 2022 r. podjęły decyzję o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym na „Opracowanie, implementację i wdrożenie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE) wraz z usługami wspierającymi”. Ofertę najkorzystniejszą złożyło Konsorcjum w składzie: 1.CGI Information Systems and Management Consultants (Polska) Sp. z o. o., ul. Królewska 16 00-103...

Więcej...

30 listopada 2022, 16:24

OIRE udostępnił na stronie internetowej wstępną specyfikację plików migracyjnych JSON Lines wraz z objaśnieniami. Dokumenty pozwalają uczestnikom migracji na przygotowanie danych inicjalnych CSIRE oraz umożliwiają przeprowadzenie walidacji technicznych na etapie tworzenia plików migracyjnych. Opublikowany został również pomocniczy format przekazywania danych w postaci szablonu Excel, możliwy do użycia w przypadku mniejszej niż 5000 liczby...

Więcej...

21 października 2022, 13:47

Publikujemy kolejną aktualizację Planu wdrożenia Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii, który umożliwia uczestnikom rynku energii zaplanowanie ich działań związanych z wdrożeniem CSIRE. Dokument, aktualizowany w miarę postępu prac nad wdrożeniem CSIRE oraz zmian prawnych, dostępny jest tutaj.

Więcej...

18 października 2022, 15:32

OIRE dodał na stronie internetowej opis procesu nadawania kodu identyfikacyjnego EIC (Energy Identification Code) - który jednoznacznie identyfikuje podmioty na europejskim rynku energii elektrycznej. Posiadanie kodu EIC przez wszystkich Uczestników migracji jest niezbędne do przeprowadzenie procesu migracji danych do systemu CSIRE (zakładka Kody EIC w Migracji ). Zmodyfikowano również...

Więcej...

5 września 2022, 15:06

Operator Informacji Rynku Energii publikuje najnowszą wersję Standardów Wymiany Informacji Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii, które w ramach IRiESP-OIRE zostały przekazane Prezesowi URE do zatwierdzenia. Dokumentację zaktualizowano w oparciu o uwagi zgłoszone w procesie konsultacji IRIESP-OIRE. SWI wersja 5.3 zostały zaktualizowane m.in. w zakresie: powiązania przebiegu procesu Wprowadzenia użytkownika KSE...

Więcej...

2 września 2022, 15:15

Komunikat OSP działającego jako OIRE w sprawie wystąpienia do Prezesa URE o zatwierdzenie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Sposób funkcjonowania Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii oraz współpracy z Użytkownikami systemu elektroenergetycznego i innymi podmiotami zobowiązanymi lub uprawionymi do korzystania z Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii. Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego...

Więcej...

1 września 2022, 09:27

W postępowaniu przetargowym na wykonanie CSIRE oferty ostateczne złożyły dwa konsorcja wykonawców. Zamówienie obejmuje prace projektowe i wdrożeniowe, oprogramowanie, platformę sprzętową, prawo opcji i usługi utrzymywania systemu. Otwarcie ofert nastąpiło 31.08.2022 r. Wykonawca 1: Lider Konsorcjum CGI Information Systems and Management Consultants (Polska) Sp. z o.o., ul....

Więcej...