Karta aktualizacji nr RRM/Z/2/2020

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany decyzji administracyjnej Prezesa URE z dnia 30 marca 2018 r. zatwierdzającej Regulamin rynku mocy

 

Regulamin Rynku Mocy zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Decyzją z dnia 30 grudnia 2020 r.

 

Karta aktualizacji nr RRM/Z/2/2020 Regulaminu rynku mocy (wersja przedłożona Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki)


Projekt Karty aktualizacji nr RRM/Z/2/2020 Regulaminu rynku mocy