Aktualności Rynku Mocy

6 lutego 2023, 14:59

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej „PSE S.A.”), pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. 2021 r. poz. 1854 z późn. zm., dalej „ustawa”) informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją znak: DRR.WAR.770.36.2022.2023.BPe z dnia 3 lutego 2023 r. zatwierdził zmiany Regulaminu rynku mocy (dalej „Regulamin”) określone w Karcie aktualizacji nr RRM/Z/6/2022. Decyzja Prezesa URE, Karta aktualizacji nr RRM/Z/6/2022 oraz tekst jednolity Regulaminu uwzględniający wprowadzane zmiany,...

Więcej...

27 stycznia 2023, 09:28

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie (dalej „PSE S.A.”) pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854 z póź. zm., dalej „ustawa”), działając zgodnie z art. 66 ustawy, dokonały naliczenia premii dla jednostek rynku mocy, które podczas Okresów Przywołania na rynku mocy (dalej „Okres Przywołania”) w roku dostaw 2022, dostarczyły moc ponad skorygowany obowiązek mocowy. Łączna suma nadwyżki wykonania...

Więcej...

3 stycznia 2023, 12:20

Informujemy, że w związku z rozpoczęciem certyfikacji ogólnej uruchomiony został dodatkowy numer infolinii rynku mocy : 22 242 24 77 , dostępny w dniach 02.01.2023 r. – 10.03.2023 r. Niezależnie, pozostałe numery infolinii pozostają czynne. Infolinia jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00 .

Więcej...

30 grudnia 2022, 10:50

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej „PSE S.A.”), pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. 2021 r. poz. 1854 z późn. zm., dalej „ustawa”) informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją znak: DRR.WAR.770.33.1.2022.BPe z dnia 29 grudnia 2022 r. zatwierdził zmiany Regulaminu rynku mocy (dalej „Regulamin”) określone w Karcie aktualizacji nr RRM/Z/5/2022. Decyzja Prezesa URE, Karta aktualizacji nr RRM/Z/5/2022 oraz tekst jednolity Regulaminu uwzględniający wprowadzane zmiany,...

Więcej...

27 grudnia 2022, 10:36

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej „PSE S.A.”), pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854 z późn. zm., dalej „ustawa”) informują, że zgodnie z Komunikatem PSE S.A. z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji publicznych projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/6/2022 Regulaminu rynku mocy konsultacje te zakończyły się w dniu 7 grudnia 2022 r. W związku z zakończeniem procesu konsultacji publicznych...

Więcej...

21 grudnia 2022, 14:36

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie (dalej „PSE S.A.”) pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854, dalej „ustawa”), działając zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy, dokonały waloryzacji cen obowiązków mocowych dla wieloletnich umów mocowych począwszy od 1 stycznia 2023 r. PSE S.A. informują, że do przeprowadzenia waloryzacji wykorzystano...

Więcej...

20 grudnia 2022, 11:44

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854 z późn. zm.) opublikowały wyniki aukcji wstępnych do aukcji głównej na rok dostaw 2027 dla stref, o których mowa w art. 6 ust. 6 ustawy. Wyniki dostępne są pod adresem https://www.pse.pl/aukcja-wstepna .

Więcej...

20 grudnia 2022, 11:34

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. z 2021 r. poz. 1854, dalej „ustawa”) zgodnie z art. 38 ustawy opublikowały wstępne wyniki aukcji głównej na rok 2027. Wyniki dostępne są pod adresem https://www.pse.pl/aukcja-glowna-na-rok-dostaw-2027 .

Więcej...

19 grudnia 2022, 14:29

Realizując zapisy pkt. 3.1.1 regulaminu rynku mocy, PSE S.A. opublikowały szczegółowy harmonogram certyfikacji ogólnej organizowanej w 2023 r. Wnioski o wpis do rejestru będzie można składać od 2 do 16 stycznia 2023 r. włącznie. Szczegółowy harmonogram dostępny jest w zakładce „Certyfikacja ogólna” .

Więcej...

15 grudnia 2022, 08:30

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. informują, że aukcja główna na rok dostaw 2027 zakończyła się w rundzie 1. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854) wstępne wyniki aukcji zostaną opublikowane w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zakończenia.

Więcej...

15 grudnia 2022, 08:00

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. informują, że aukcja główna na rok dostaw 2027 rozpoczęła się o godzinie 8:00. Pełny harmonogram aukcji głównej znajduje się pod adresem: https://www.pse.pl/aukcja-glowna-na-rok-dostaw-2027 .

Więcej...

9 grudnia 2022, 10:16

PSE S.A. informują o uruchomieniu możliwości zgłaszania transakcji realokacji dotyczących okresów zagrożenia, które odbyły się w dniu 23.09.2022. Transakcje realokacji należy przekazać do OSP najpóźniej do końca dnia 16.12.2022 [1]. Podstawa prawna: [1] art. 48 ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy o rynku mocy

Więcej...

30 listopada 2022, 13:55

Realizując zapisy pkt. 9.1.4. regulaminu rynku mocy PSE S.A. opublikowały szczegółowy harmonogram aukcji głównej na rok dostaw 2027. Harmonogram zawiera m.in. godziny rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rund aukcji mocy wraz z przedziałami cenowymi. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce „ Aukcja główna na rok dostaw 2027 ”.

Więcej...

23 listopada 2022, 14:55

Komunikat Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w sprawie procesu konsultacji zmian Regulaminu rynku mocy wynikających z projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/6/2022. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854, dalej „ustawa o rynku mocy"), opracowały projekt Karty aktualizacji nr RRM/Z/6/2022 Regulaminu rynku mocy ,...

Więcej...

23 listopada 2022, 14:30

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854, dalej „ustawa o rynku mocy”.), 23 listopada 2022 r. rozpoczęły konsultacje zmian Regulaminu rynku mocy wynikających z projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/6/2022. Szczegółowe informacje nt. konsultacji znajdują się pod adresem ...

Więcej...

10 listopada 2022, 15:05

Dane pomiarowo-rozliczeniowe zostały udostępnione dostawcom mocy 10.11.2022 (wersja M02) [1]. Zastrzeżenia do tych danych można zgłaszać przez 5 kolejnych dni roboczych, tj. do 18.11.2022 [2]. Wstępnie wyznaczone wielkości wykonania skorygowanego obowiązku mocowego przez jednostki rynku mocy w okresach przywołania na rynku mocy (dawniej „okres zagrożenia”) zostaną udostępnione najpóźniej 18.11.2022 [3]. Dostawcy mocy mogą zgłosić zastrzeżenie do wyników w terminie do 25.11.2022 [4]. Ostateczne dane pomiarowo-rozliczeniowe zostaną udostępnione w dniu 9.12.2022 (wersja...

Więcej...

7 listopada 2022, 10:49

Realizując postanowienia pkt. 3.2.1 regulaminu rynku mocy, PSE S.A. opublikowały szczegółowy harmonogram certyfikacji do aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku 2024. Wnioski o certyfikację do aukcji będzie można składać od 22 listopada do 5 grudnia 2022 r. włącznie. Szczegółowy harmonogram dostępny jest w zakładce „Certyfikacja do aukcji”.

Więcej...

17 października 2022, 13:42

PSE S.A. opublikowały dokument pn. „Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Zgłaszanie transakcji realokacji” oraz dokonały aktualizacji dokumentu pn. „Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Wykonanie obowiązku mocowego – okres zagrożenia”. „Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Zgłaszanie transakcji realokacji” przedstawia działanie funkcjonalności PURM umożliwiającej przekazanie do OSP transakcji realokacji w ramach rynku wtórnego. W zaktualizowanym...

Więcej...

4 października 2022, 16:45

Komunikat Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w sprawie procesu konsultacji zmian Regulaminu rynku mocy wynikających z projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/5/2022. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854, dalej „ustawa o rynku mocy”), opracowały projekt Karty aktualizacji nr RRM/Z/5/2022 Regulaminu rynku mocy ,...

Więcej...

26 września 2022, 13:54

PSE S.A. informują, że zgłoszenia transakcji realokacji wielkości wykonanego obowiązku mocowego (dalej „transakcje realokacji”) dotyczące okresów zagrożenia, które odbyły się w dniu 23.09.2022, będą przyjmowane od 9.12.2022 do 16.12.2022. Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy o rynku mocy transakcje realokacji zgłaszane są w terminie 5 dni roboczych po udostępnieniu dostawcom mocy danych pomiarowo-rozliczeniowych. Dane pomiarowo-rozliczeniowe, na podstawie których będzie możliwe...

Więcej...