FAQ i słownik
FAQ
Kiedy odbiorcy energii elektrycznej mogą podpisać umowę bezpośrednio z PSE, a kiedy z agregatorem?

Odbiorcy energii posiadający możliwość redukcji mocy na poziomie 1 MW lub więcej mogą złożyć wniosek i w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez OSP mogą podpisać umowę bezpośrednio z PSE. Natomiast odbiorcy energii posiadający mniejsze zdolności redukcji lub ci, którzy chcą być reprezentowani w relacjach w OSP poprzez inny podmiot - mogą przystąpić do usługi zgłaszając się do jednego z agregatorów.

Czy osoby fizyczne mogą wziąć udział w usłudze?

Odbiorcą energii elektrycznej uczestniczącym w usłudze IRP może być każdy podmiot posiadający zdolności redukcji poboru mocy, przyłączony do sieci elektroenergetycznej i pozytywnie zweryfikowany przez operatora systemu, do którego jest przyłączony.

Ile czasu będą obowiązywać umowy na usługę IRP?

Wszystkie warunki dotyczące świadczenia usługi IRP są szczegółowo opisane w dokumentach na Platformie Zakupowej PSE. Informacje o ustanowieniu Systemu Kwalifikowania Dostawców Usługi IRP i przyjmowaniu wniosków będą publikowane na stronie internetowej PSE w zakładce „Usługi DSR” oraz na dedykowanej Platformie Zakupowej pod adresem https://przetargi.pse.pl/

Ile razy w okresie obowiązywania umowy OSP może wezwać Dostawców do redukcji poboru mocy?

Uruchomienie usługi IRP zależne jest od przewidywanego bilansu zapotrzebowania na moc w kraju. PSE nie określają czy oraz ile razy skorzystają z usługi.

Czy zawsze będę musiał zredukować moc na żądanie PSE?

W usłudze IRP Dostawcy mają możliwość odpowiedzieć na komunikat OSP dotyczący złożenia propozycji sprzedaży. Dopiero po zaakceptowaniu oferty sprzedaży oraz wydaniu polecenia redukcji przez OSP Dostawca ma obowiązek zredukować moc.

Od czego zależy wynagrodzenie w usłudze IRP?

Wynagrodzenie oferowane w ramach tej usługi będzie uzależnione od: propozycji sprzedaży (zawierających parametry m.in. handlowe) złożonych OSP przez Dostawcę podczas aktywacji usługi IRP, uwzględnienia rzeczywistego wykonania redukcji oraz warunków umowy zawartej z agregatorem (w przypadku podmiotów nie posiadających bezpośredniej umowy z OSP). Warunkiem otrzymania wynagrodzenia będzie przeprowadzenie udanej redukcji poboru mocy na wezwanie OSP.

Jak sprawdzić czy mogę przystąpić do usługi IRP?

W programie mogą wziąć udział wszystkie podmioty, które posiadają zdolność do redukcji poboru mocy oraz które mogą zawrzeć umowę z PSE lub agregatorem. Jeśli podmiot nie jest w stanie sam określić, o jaką wartość jest w stanie zredukować swoje zapotrzebowanie, może zlecić zewnętrznej firmie wykonanie audytu energetycznego lub zgłosić się do agregatora, który pomoże w oszacowaniu wartości redukcji.

Słownik
Agregator DSR

Przedsiębiorstwo zajmujące się pozyskiwaniem podmiotów, które mogą przeprowadzić redukcję poboru mocy. Agregator DSR zawiera umowy z:

  • mniejszymi odbiorcami energii elektrycznej, które nie mogą podpisać umowy bezpośrednio z PSE ze względu na niespełnienie warunku 1 MW mocy redukcji,
  • podmiotami, które chcą przenieść część zadań związanych z usługą DSR tj. przygotowanie dokumentacji przetargowej, obsługa systemu informatycznego IP-DSR, komunikacja z OSP na stronę trzecią,
  • mają niską świadomość energetyczną i potrzebują pośrednika zapewniającego know-how do świadczenia usługi IRP,
  • nie są pewne swojego potencjału redukcyjnego i chcą częściowo przenieść swoje ryzyka na stronę trzecią.

Agregator występuje w imieniu powyższych podmiotów w postępowaniach przetargowych na świadczenie usługi IRP oraz w relacjach z OSP na etapie świadczenia usługi. Lista agregatorów, którzy zgłosili się do realizacji usługi IRP jest publikowana na stronie w zakładce „Agregatorzy i OSD”.

Audyt energetyczny

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady, jest to „systematyczna procedura, której celem jest uzyskanie odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii danego budynku lub zespołu budynków, działalności lub instalacji przemysłowej bądź handlowej lub usługi prywatnej lub publicznej, określenie, w jaki sposób i w jakiej ilości możliwe jest uzyskanie opłacalnej oszczędności energii, oraz poinformowanie o wynikach.”

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE Tekst mający znaczenie dla EOG (CELEX: 32012L0027).

Bezpieczeństwo energetyczne

To „stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska” - Ustawa o Prawie energetycznym art. 3 p. 16

DSR

DSR to skrót od angielskiego terminu „Demand Side Response”, w tłumaczeniu „reakcja strony popytowej”. Stroną popytową są odbiorcy energii, a reakcją jest zmniejszenie ich zapotrzebowania na energię elektryczną podczas godzin szczytowego zapotrzebowania, na wezwanie operatora systemu przesyłowego (OSP), którym w Polsce są Polskie Sieci Elektroenergetyczne. DSR w katalogu usług systemowych zdefiniowane jest jako Usługa IRP, która stanowi jeden z wielu środków zaradczych wykorzystywanych przez OSP w celu utrzymania stabilności Krajowego Systemu Energetycznego.

KSE (krajowy system elektroenergetyczny)

Zbiór urządzeń służących do wytwarzania, przesyłu, rozdziału, magazynowania i użytkowania energii elektrycznej, połączonych ze sobą w system tworzący strategiczną infrastrukturę, zapewniającą ciągłość dostaw energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, przedsiębiorstw czy obiektów użyteczności publicznej w całej Polsce.

Standardowa droga energii elektrycznej od wytwórcy do odbiorcy

Plan rozwoju sieci przesyłowej (link)

ORed (Obiekt Redukcji)

ORed to obiekt zdefiniowany na zasobach odbiorczych, przyłączony do sieci przesyłowej lub sieci dystrybucyjnej. Aby ORed mógł uczestniczyć w świadczeniu usługi IRP musi posiadać certyfikat dla ORed uzyskany na zasadach określonych w Warunkach Dotyczących Bilansowania (WDB). Warunkiem udziału w usłudze jest posiadanie przez ORed statusu „ORed aktywny” oznaczający, iż oprócz spełnia warunków technicznych, Odbiorca w ORed wystosował oświadczenia o zgodzie na przekazywanie danych pomiarowo-rozliczeniowych do OSP oraz przetwarzaniu danych osobowych.

OSP (operator systemu przesyłowego - elektroenergetycznego)

Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie przesyłowym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń z innymi systemami gazowymi albo innymi systemami elektroenergetycznymi; Ustawa o Prawie energetycznym art. 3 p. 24. W Polsce funkcję operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego sprawują Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Redukcja mocy na wezwanie OSP

Usługa IRP wykorzystywana jest przez OSP w sytuacji, gdy bieżące zapotrzebowanie na energię elektryczną w kraju oraz niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa rezerwy mocy nie mogą zostać pokryte przez krajowe elektrownie, istniejące zdolności importowe oraz inne środki zaradcze np. rynek mocy.

Trudna sytuacja bilansowa w KSE

To sytuacja, w której równowaga pomiędzy zapotrzebowaniem na energię elektryczną, a dostępnymi możliwościami jej wytworzenia i przesłania jest chwilowo naruszona. Wystąpienie takiej sytuacji powoduje konieczność uruchomienia dostępnych OSP środków zaradczych tj.: rynku mocy, pomocy międzyoperatorskiej oraz usługi IRP.