FAQ - Rynek Mocy
CERTYFIKACJA OGÓLNA
1. Co to jest jednostka fizyczna wytwórcza istniejąca? (16.03.2018 r.)

Jednostką fizyczną wytwórczą istniejącą jest każda jednostka wytwórcza, która zgodnie zapisami umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, jest uprawniona do dostarczania energii elektrycznej do sieci.

2. Czy zawarcie umowy mocowej zwalnia z obowiązku przystąpienia do certyfikacji ogólnej? (16.03.2018 r.)

Nie, nawet po zawarciu umowy mocowej jednostka fizyczna wytwórcza istniejąca, której moc osiągalna brutto jest nie mniejsza niż (większa bądź równa) 2 MW jest zobowiązana każdego roku przystępować do certyfikacji ogólnej. Udział innych jednostek w certyfikacji ogólnej jest dobrowolny.

3. Czy możliwa jest sytuacja zadeklarowania na etapie certyfikacji ogólnej udziału jednostki fizycznej w aukcji głównej i nieprzystąpienia do certyfikacji do aukcji głównej? Czy wobec takiej jednostki będą wyciągane jakieś konsekwencje? (16.03.2018 r.)

Ustawa o rynku mocy nie przewiduje żadnych konsekwencji wobec jednostek, które na etapie certyfikacji ogólnej zadeklarowały chęć udziału w aukcji, a następnie nie przystąpiły do certyfikacji do aukcji.

4. Czy możliwe jest przystąpienie do certyfikacji do aukcji jednostki, która na etapie certyfikacji ogólnej zadeklarowała brak udziału w aukcji? (16.03.2018 r.)

Jednostka taka może wziąć udział w certyfikacji do aukcji, ale może wnioskować jedynie o wydanie certyfikatu uprawniającego do udziału w rynku wtórnym.

5. Czy jednostki objęte obowiązkiem udziału w certyfikacji ogólnej muszą co roku składać wniosek o wpis do rejestru, nawet jeżeli dane podawane w poprzednim roku nie uległy zmianie? (16.03.2018 r.)

Tak. Obowiązek udziału w certyfikacji ogólnej dotyczy każdego roku, począwszy od roku 2018.

6. Kto musi wziąć udział w certyfikacji ogólnej? (16.03.2018 r.)

Certyfikacja ogólna jest obowiązkowa dla wszystkich jednostek fizycznych wytwórczych istniejących o mocy osiągalnej brutto większej bądź równej 2 MW, które zgodnie zapisami umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, są uprawnione do dostarczania energii elektrycznej do sieci.

Certyfikacja ogólna jest także obowiązkowa dla wszystkich jednostek mających zamiar brać udział w aukcjach mocy lub rynku wtórnym.

7. Jestem właścicielem dwóch elektrowni wiatrowych o mocach osiągalnych brutto 1 MW i 1,5 MW, czyli łącznie ponad 2 MW brutto. Elektrownie te zlokalizowane są w różnych miejscach. Czy jestem zobowiązany przystąpić do certyfikacji ogólnej? (16.03.2018 r.)

Nie. Certyfikacja ogólna jest obowiązkowa dla wszystkich jednostek fizycznych wytwórczych istniejących o mocy osiągalnej brutto większej bądź równej 2 MW. Warunek ten nie dotyczy łącznej mocy wszystkich jednostek fizycznych danego właściciela, a pojedynczej jednostki fizycznej. W związku z tym, zgłoszenie tych jednostek fizycznych do certyfikacja ogólnej nie jest obowiązkowe.

8. Czy certyfikacja ogólna jest obowiązkowa dla jednostek, które nie mają zamiaru uczestniczyć w aukcjach mocy? (16.03.2018 r.)

Jest to zależne od typu i mocy osiągalnej jednostki. Certyfikacja ogólna jest obowiązkowa dla wszystkich jednostek fizycznych wytwórczych istniejących o mocy osiągalnej brutto większej bądź równej 2 MW, które zgodnie zapisami umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, są uprawnione do dostarczania energii elektrycznej do sieci. Dla pozostałych jednostek certyfikacja ogólna nie jest obowiązkowa, jeżeli jednostki nie mają zamiaru uczestniczyć w aukcjach mocy lub rynku wtórnym.

9. Kto może brać udział w certyfikacji ogólnej? (16.03.2018 r.)

Udział w certyfikacji ogólnej mogą brać wszystkie jednostki fizyczne wytwórcze istniejące i planowane oraz jednostki fizyczne redukcji zapotrzebowania i jednostki redukcji zapotrzebowania planowane, niezależnie od mocy osiągalnej. Przy czym udział w certyfikacji ogólnej dla jednostek fizycznych wytwórczych istniejących o mocy osiągalnej brutto większej bądź równej 2 MW jest obowiązkowy.

10. Czy właściciel jednostki fizycznej musi posiadać prawa własności do tej jednostki? / Czy podmiot posiadający jedynie tytuł prawny do gruntu, na którym znajduje się jednostka fizyczna, może być uznany za właściciela tej jednostki w procesach rynku mocy? (16.03.2018 r.)

Zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie rynku mocy, za właściciela jednostki fizycznej uznaje się podmiot (lub osobę), dla którego operator systemu elektroenergetycznego określił warunki przyłączenia danej jednostki fizycznej lub który zawarł umowę o przyłączenie do sieci, umowę o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej dotyczącą danej jednostki fizycznej, będący jednocześnie uprawnionym do władania jednostką fizyczną w celu jej eksploatacji. W świetle tej definicji, właścicielem danej jednostki fizycznej jest podmiot (osoba), faktycznie władający tą jednostką w celu jej eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem, niezależnie od posiadania prawa własności do gruntu lub samej jednostki fizycznej.

11. Czy muszę samodzielnie złożyć wniosek o wpis do rejestru? (16.03.2018 r.)

Wniosek o wpis do rejestru nie musi być złożony przez właściciela jednostki fizycznej. Może tego dokonać upoważniona osoba lub podmiot. Upoważnienie osoby lub podmiotu może zostać udzielone na wzorach stanowiących odpowiednio załączniki 4.1 i 4.3 do regulaminu rynku mocy.

12. Jakie konsekwencje grożą w przypadku zaniechania obowiązku udziału w certyfikacji ogólnej? (16.03.2018 r.)

Zaniechanie obowiązku rejestracji jednostki fizycznej wytwórczej istniejącej o mocy osiągalnej brutto wyższej bądź równej 2 MW może skutkować nałożeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki kary pieniężnej na podstawie art. 85 ustawy o rynku mocy.

Wysokość kary nie może przekroczyć 5% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. Jeżeli kara pieniężna wymierzana jest przedsiębiorcy prowadzącemu działalność na podstawie koncesji, wysokość kary nie może przekroczyć 5% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego z działalności koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

13. Jak wygląda harmonogram certyfikacji ogólnej w roku 2018? (16.03.2018 r.)

Certyfikacja ogólna w roku 2018 rozpoczyna się 3 kwietnia i kończy 29 maja. Dzieli się na cztery procesy:

  • Proces składania wniosków

    W tym czasie użytkownicy składają wnioski o wpis do rejestru jednostek fizycznych lub jednostek redukcji zapotrzebowania planowanych.

    Zgodnie z regulaminem rynku mocy przekazanym do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 28 lutego 2018 r., proces składania wniosków planowany jest na 10 dni kalendarzowych, tj. w roku 2018 – od dnia 3 kwietnia do dnia 12 kwietnia włącznie.

  • Proces oceny wniosków

    W ramach tego procesu OSP i OSD dokonują weryfikacji złożonych wniosków. Proces oceny wniosków kończy się rozpatrzeniem wniosku. Status wniosku można sprawdzić w rejestrze.

  • Proces uzupełnień

    Dotyczy tylko wniosków wezwanych do uzupełnienia lub usunięcia stwierdzonych wad lub braków (wnioski, które nie spełnią wymogów określonych w art. 12 ust. 2 lub 5 Ustawy o rynku mocy). W procesie tym wnioskodawca uzupełnia/poprawia wcześniej złożony wniosek. Proces uzupełnień kończy się wpisem do rejestru lub odrzuceniem wniosku.

  • Proces reklamacyjny

    Dotyczy tylko odrzuconych wniosków. Po odrzuceniu wniosku, wnioskodawca może (ale nie musi) złożyć reklamację, która jest następnie rozpatrywana przez OSP i OSD.

14. Czy dopuszczalne jest złożenie załączników na formularzach innych niż wskazane w regulaminie? (16.03.2018 r.)

Nie. Jeżeli regulamin wymaga złożenia dokumentu na formularzu lub zgodnie z określonym wzorem, a wzór lub formularz stanowi załącznik do regulaminu, złożenie dokumentu na innym formularzu lub według innego wzoru będzie uznawane za brak formalny.

15. Jak wypełnić wniosek o wpis do rejestru dla jednostki fizycznej wytwórczej planowanej, w przypadku, gdy nie są znane dokładne dane wymagane w tym wniosku? (16.03.2018 r.)

W przypadku wniosku o wpis do rejestru jednostki fizycznej planowanej dane podawane są zgodnie z najlepszą dostępną wiedzą. Zgodnie z przepisami punktu 6.3.2.3 regulaminu, w zakresie informacji dotyczących punktów pomiarowych niezbędne jest wskazanie właściwego operatora systemu elektroenergetycznego oraz nazwy/nazw stacji elektroenergetycznej/ych. W odniesieniu do wybranych parametrów, tj. moc osiągalna brutto oraz netto, współczynnik skojarzenia, technologia wytwarzania energii elektrycznej oraz podstawowe i dodatkowe źródło energii pierwotnej, punkty 6.3.2.4.-6.3.2.7 regulaminu wskazują, że wnioskodawca podaje przewidywane parametry dla pierwszego pełnego roku po oddaniu do eksploatacji danej jednostki fizycznej.

16. Czy jednostka fizyczna wytwórcza planowana może przyjść do certyfikacji ogólnej nie znając konfiguracji PPE/MD? (16.03.2018 r.)

Tak. Zgodnie z przepisami punktu 6.3.2.3 regulaminu, w odniesieniu do jednostek fizycznych planowanych wytwórczych, w zakresie informacji dotyczących punktów pomiarowych, niezbędne jest jedynie wskazanie właściwego operatora systemu elektroenergetycznego oraz nazwy/nazw stacji elektroenergetycznej/ych.

17. Czy moc osiągalna jednostki wytwórczej podana w procesie rejestracji musi być równa mocy podanej w koncesji bądź promesie koncesji? (16.03.2018 r.)

Nie. Moc osiągalna jednostki wytwórczej podana w procesie rejestracji nie musi być równa mocy podanej w koncesji bądź promesie koncesji.

18. Czy w wykazie punktów poboru energii (PPE)/miejsc dostarczania (MD) podawanych w certyfikacji ogólnej należy podawać także przyłącza rezerwowe? (16.03.2018 r.)

Tak. Wykaz PPE/MD powinien obejmować kompletny układ zasilania, w tym również przyłącza rezerwowe.

19. Kto nadaje nazwę jednostki fizycznej i czy są określone standardy nadawania nazwy? (16.03.2018 r.)

Nazwa jednostki fizycznej podawana jest przez właściciela/podmiot składający wniosek o wpis do rejestru. Ustawa oraz regulamin nie określają standardów nadawania nazw jednostkom fizycznym.

Nadając nazwę należy mieć na uwadze, że nazwa ta, oprócz unikalnego kodu nadawanego automatycznie w rejestrze, ma służyć identyfikacji danej jednostki.

20. Co należy podać w załączniku 4.1 w tabeli Oznaczenie jednostki fizycznej w wierszach Nazwa jednostki fizycznej, Numer jednostki fizycznej oraz Rodzaj jednostki fizycznej? (16.03.2018 r.)

Nazwa jednostki fizycznej podana w załączniku musi być tożsama z nazwą podaną w rejestrze.

Numer jednostki fizycznej to numer nadany automatycznie w rejestrze. Pole to należy wypełnić, jeżeli dana jednostka fizyczna uzyskała uprzednio wpis do rejestru (nie dotyczy certyfikacji w roku 2018).

Rodzaj jednostki fizycznej należy podać zgodnie z klasyfikacją określoną w pkt. 6.2.2.2 lub 6.2.3.1 regulaminu.

21. Co znaczy „numer porządkowy” podawany w danych adresowych? (16.03.2018 r.)

Numer porządkowy to numer domu/budynku.

22. W jaki sposób należy zarejestrować jednostkę fizyczną z ograniczeniem w zakresie możliwości udziału w rynku mocy? (16.03.2018 r.)

Jednostki fizyczne, które podlegają wykluczeniu z rynku mocy na podstawie art. 16 ust 2 ustawy o rynku mocy, nie mogą w danym roku dostaw wejść w skład jednostki rynku mocy, ale mogą mieć obowiązek udziału w certyfikacji ogólnej. Gdy dana jednostka fizyczna podlega obowiązkowi określonemu w art. 11 ustawy, wymóg zgłoszenia tej jednostki w certyfikacji ogólnej jest niezależny od faktu wykluczenia tej jednostki z dalszych procesów rynku mocy (taka jednostka nadal podlega obowiązkowi zgłoszenia do certyfikacji ogólnej). Jednostka ta, jeśli przejdzie pozytywnie proces certyfikacji ogólnej, uzyskuje wpis do rejestru na tych samych zasadach, co pozostałe jednostki fizyczne.

23. Jak należy wyznaczyć wskaźnik emisji CO2 w przypadku jednostek kogeneracyjnych? (29.03.2018 r.)
Wskaźnik emisji CO2 powinien być odniesiony do łącznej produkcji brutto energii elektrycznej i ciepła wytworzonych przez źródło kogeneracyjne. Oznacza to, że jednostkowy wskaźnik emisji CO2 oblicza się jako iloraz całkowitej rocznej ilości CO2 wprowadzonej do atmosfery ze źródła wytwórczego, wyrażonej w kg/rok oraz sumy produkcji brutto energii elektrycznej i ciepła wyrażonej w MWh/rok.
24. Rozważmy przypadek podłączenia wielu jednostek fizycznych do wspólnego komina, które zgodnie z dyrektywą IED będą spełniać łącznie konkluzje BAT "na kominie". Czy spełniamy konkluzje BAT wg ustawy o rynku mocy w sytuacji, kiedy ta ustawa mówi, że JRM ma spełniać konkluzje BAT? (29.03.2018 r.)

Wymóg spełnienia przedmiotowych standardów jest potwierdzany niezależną ekspertyzą i stosowany tylko do nowych lub modernizowanych jednostek rynku mocy wytwórczych oraz do źródeł wytwórczych wchodzących w skład jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania jeżeli zamierza ona zawrzeć lub zawarła umowę mocową na więcej niż 1 okres dostaw.

Przykład:

Dwa bloki (A i B) podłączone są do jednego komina, na którym weryfikowane jest spełnienie standardów emisji. Wymagania te spełnione są „na kominie” gdy pracuje blok B albo bloki A i B równocześnie. Bloki A i B będą spełniały od połowy 2021 roku nowe konkluzje BAT (do tego momentu będą spełniały aktualne standardy), poprzez spełnienie warunków dla uzyskania pozwolenia zintegrowanego na ten okres, co potwierdzone jest poprzez niezależną ekspertyzę (na etapie certyfikacji oraz operacyjnego kamienia milowego). W tym przypadku zarówno JRM – blok A jak i JRM – blok B spełnia wymagania ustawy. Jeżeli blok A miałby zostać wyłączony z pozwolenia zintegrowanego  JRM – blok A nie spełni wymagań ustawy w omawianym zakresie.

25. Wymóg spełnienia konkluzji BAT to zgodnie z dyrektywą IED sierpień 2021. Pierwsza płatność mocowa to styczeń 2021. Czy spełnienie standardów wynikających z konkluzji BAT będzie wymagane na styczeń 2021 czy sierpień 2021? (29.03.2018 r.)

W zakresie spełnienia standardów emisyjnych, na etapie weryfikacji operacyjnego kamienia milowego (OKM) wymagane jest złożenie niezależnej ekspertyzy, potwierdzającej, że każdy obiekt energetycznego spalania, którego działanie jest niezbędne, aby jednostka rynku mocy mogła w pełni wykonywać swój obowiązek mocowy, jest objęty pozwoleniem zintegrowanym. W przedmiotowym przypadku, dokument ten powinien potwierdzać spełnienie aktualnych standardów IED na dzień przedkładania oświadczenia o spełnieniu OKM (wymagania, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy).

Niemniej jednak, już na etapie certyfikacji do aukcji dostawca mocy zobowiązany jest złożyć (załączyć) niezależną ekspertyzę, która ma potwierdzić, że wszystkie obiekty energetycznego spalania technologicznie powiązane z jednostką rynku mocy, będą spełniać we wskazanych okresach dostaw wszystkie warunki, niezbędne do uzyskania pozwolenia zintegrowanego lub innego równoważnego dokumentu. W związku z tym, w przypadku, gdy dostawca mocy zamierza zawrzeć umowę mocową na okres dostaw 2021, zgodnie z wymaganiami obowiązującymi na dzień składania wniosku o certyfikację, ekspertyza musi potwierdzać, że wszystkie ww. obiekty energetycznego spalania w okresie dostaw będą spełniać standardy emisyjne określone również w konkluzjach BAT, które wejdą w życie od 16 sierpnia 2021 r.

Powyższe oznacza, że jednostka rynku mocy w całym okresie dostaw będzie musiała spełniać każdocześnie aktualne standardy emisyjne, przy czym wymagania wynikające z konkluzji BAT, w zakresie jednostek dostosowywanych, będą musiały być spełnione od 16 sierpnia 2021 r.

26. Czy w przypadku jednostki fizycznej przyłączonej do OSDp za pośrednictwem OSDn w certyfikacji ogólnej należy wykazać tylko punkty pomiarowe pomiędzy jednostką a OSDn, czy także dodatkowo pomiędzy OSDn a OSDp? (29.03.2018 r.)

W przypadku jednostek fizycznych przyłączonych do sieci OSDn we wniosku o wpis do rejestru należy wykazać wszystkie punkty pomiarowe na styku z siecią. Nie ma konieczności wykazywania punktów pomiarowych na styku sieci OSDn i OSDp

27. Moja jednostka fizyczna jest jednostką kogeneracyjną i w okresie letnim osiąga znacznie niższą moc niż w okresie zimowym. Którą wartość mocy należy podać jako moc osiągalną netto? (29.03.2018 r.)

Należy podać maksymalną moc osiągalną netto jednostki w roku. Informacje o zmienności mocy zawarte powinny być w planie pracy dotyczącym tej jednostki.

28. Czy jednostka wytwórcza o mocy 10 MW posiadająca umowę z OSD/OSP pozwalającą na wprowadzanie energii do sieci, która przez ponad 90% czasu w roku pobiera energię z sieci ma obowiązek udziału w certyfikacji ogólnej? (29.03.2018 r.)

Tak. Obowiązek udziału w certyfikacji ogólnej jest zależny od mocy osiągalnej brutto jednostki fizycznej oraz zapisów umowy dystrybucyjnej/przesyłowej. Obowiązek udziału w certyfikacji ogólnej ma każdy właściciel jednostki fizycznej wytwórczej o mocy 2MW brutto lub większej, którego umowa przesyłowa lub dystrybucyjna pozwala na wprowadzanie energii elektrycznej do sieci, niezależnie od tego, czy faktycznie wprowadza energię do sieci.

29. Czy odbiorca, który chce się samodzielnie certyfikować w certyfikacji ogólnej, może w certyfikacji do aukcji udzielić pełnomocnictwo dla agregatora i wchodzić w skład jednostki rynku mocy zagregowanej DSR? (29.03.2018 r.)

Tak. Właściciel może sam złożyć wniosek w certyfikacji ogólnej i nie wyklucza to możliwości późniejszej agregacji przez podmiot agregujący, który będzie dostawcą mocy.

30. Czy w certyfikacji ogólnej jednostka fizyczna wytwórcza musi wykazać układy pomiarowe potrzeb własnych zasilanych z własnego źródła? (29.03.2018 r.)

Nie. W certyfikacji ogólnej konieczne jest wykazanie punktów pomiarowych potrzeb własnych na styku z siecią OSD i/lub OSP.

31. Co należy rozumieć przez moc osiągalną brutto/netto – czy chodzi o teoretyczną moc możliwą do osiągnięcia w roku certyfikacji ogólnej czy też rzeczywistą osiągniętą moc brutto/netto w roku poprzedzającym daną certyfikację ogólną? (29.03.2018 r.)

Moc osiągalną brutto/netto jednostki fizycznej wytwórczej istniejącej należy rozumieć jako maksymalną moc osiągalną brutto/netto danej jednostki fizycznej możliwą do osiągnięcia dla roku kalendarzowego poprzedzającego certyfikację ogólną. Można przy tym uwzględnić ewentualne strukturalne ubytki mocy, na która dana jednostka nie miała wpływu, takie jak np. dostępność energii pierwotnej (np. brak możliwości pracy z mocą osiągalną przez elektrownie wodne w danym roku kalendarzowym, z uwagi na niekorzystne warunki hydrologiczne). W przypadku jednostki fizycznej wytwórczej planowanej, wartości te podaje się jako przewidywane dla roku, w którym nastąpi oddanie danej jednostki do eksploatacji.

32. Czy przy wyznaczaniu współczynnika skojarzenia należy wziąć pod uwagę całe wyprodukowane ciepło czy tylko ciepło wyprodukowane w skojarzeniu? (29.03.2018 r.)

Współczynnik skojarzenia źródła wytwórczego powinien być obliczony uwzględniając całkowitą produkcję energii elektrycznej i ciepła.

33. Czy w przypadku jednostki fizycznej wytwórczej, w której występuje współspalanie różnych paliw, jako paliwo podstawowe należy wymienić tylko jedno paliwo (pierwsze pod względem udziału w całkowitej energii chemicznej wykorzystanych paliw), a jako dodatkowe drugie w kolejności paliwo? (29.03.2018 r.)

Tak. Podstawowe źródło energii pierwotnej to źródło o największym udziale energetycznym w bilansie energii pierwotnej jednostki fizycznej wytwórczej, a dodatkowe źródło energii pierwotnej to następne po podstawowym. Ponadto należy wykazać wszystkie pozostałe źródła energii pierwotnej wykorzystywane przez daną jednostkę, których udział energetyczny w generacji energii elektrycznej jest nie mniejszy niż 2%.

34. Czy w przypadku istniejącej jednostki fizycznej planującej modernizację paliwo podstawowe i dodatkowe należy podać wg stanu obecnego czy wg stanu po modernizacji wpływającej na zmianę paliw wykorzystywanych w jednostce fizycznej wytwórczej? (29.03.2018 r.)

W przedmiotowym przypadku, w certyfikacji ogólnej jednostka ta klasyfikowana jest jako jednostka fizyczna wytwórcza istniejąca. W związku z tym, informacje odnośnie wykorzystywanych źródeł energii pierwotnej należy podać zgodnie ze stanem za rok kalendarzowy poprzedzający daną certyfikację ogólną.

35. Jak w certyfikacji ogólnej wnioskodawca ma zgłosić jednostkę fizyczną, w odniesieniu do której planowane jest przeprowadzenie prac modernizacyjnych przed pierwszym okresem dostaw, skutkujących koniecznością uzyskania nowych warunków przyłączenia i zawarcia nowej umowy o przyłączenie? (29.03.2018 r.)

W przedmiotowym przypadku jednostka ta powinna zostać zgłoszona jako jednostka fizyczna wytwórcza planowana. Oznacza to konieczność uzyskania warunków przyłączenia dla tej jednostki do momentu rozpoczęcia certyfikacji do aukcji. Brak uzyskania ww. warunków skutkować będzie odmową wydania certyfikatu jednostce rynku mocy. W przypadku pozytywnego przejścia certyfikacji do aukcji mocy, jednostka ta zostanie zakwalifikowana jako nowa jednostka rynku mocy wytwórcza, co oznacza również, zgodnie z postanowieniami ustawy o rynku mocy, konieczność ustanowienia zabezpieczenia finansowego.

36. Jaki kod miejsca dostarczania należy wskazać dla punktu pomiarowego w sieci przesyłowej i gdzie go znajdę? (29.03.2018 r.)

Jako kod miejsca dostarczania w przypadku punktu pomiarowego w sieci przesyłowej należy wskazać kod będący częścią wspólną kodów oznaczonych w umowie przesyłowej jako „Skrócony kod FPP” – w większości przypadków skrócone kody FPP różnią się ostatnim elementem („_CO” lub „_CP”). Dla większości przypadków kod MD zapisywany jest w formacie „AAAX-X.AAXX.A” gdzie A oznacza literę, a X oznacza cyfrę.

37. Czy złożenie w PURM wniosku o wpis do rejestru, w tym załączników do tego wniosku, wymaga wniesienia przez wnioskodawcę opłat? (03.04.2018 r.)

Nie. Złożenie wniosku o wpis do rejestru nie wymaga wniesienia żadnych opłat.

CERTYFIKACJA DO AUKCJI
1. Dla kogo udział w certyfikacji do aukcji jest obowiązkowy? (16.03.2018 r.)

Udział w certyfikacji do aukcji jest dobrowolny, niemniej jednak jest on konieczny dla jednostek zamierzających brać udział w aukcjach mocy lub rynku wtórnym.

2. Czy w 2018 roku można złożyć jeden wniosek o certyfikację w celu utworzenia jednostki rynku mocy oraz dopuszczenia jej do udziału w aukcji głównej na okresy dostaw 2021, 2022 oraz 2023? (16.03.2018 r.)

Nie. W celu utworzenia jednostki rynku mocy oraz dopuszczenia jej do udziału w aukcji głównej na okresy dostaw 2021, 2022 oraz 2023 należy w jednej certyfikacji złożyć trzy odrębne wnioski o certyfikację.

3. Ile będą wynosiły progi jednostkowych nakładów finansowych uprawniających do oferowania obowiązków mocowych na więcej niż 1 okres dostaw? (16.03.2018 r.)

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o rynku mocy, jednostkowe poziomy nakładów inwestycyjnych są parametrami aukcji głównej. Ich wartości zostaną określone w rozporządzeniu Ministra Energii, o którym mowa w art. 34 ust. 1 ustawy o rynku mocy. Zgodnie z przepisami przejściowymi do ustawy o rynku mocy, pierwsze parametry aukcji mocy zostaną ogłoszone w przepisach wykonawczych do ustawy do dnia 22 sierpnia 2018 r.

4. W jaki sposób przypisać do poszczególnych jednostek rynku mocy nakłady poniesione na instalacje wspólne dla wielu jednostek fizycznych? (16.03.2018 r.)

Zgodnie z pkt. 7.4.5.4 regulaminu, poniesione nakłady należy rozdzielić na wszystkie jednostki fizyczne, których działanie jest zależne od tych instalacji, proporcjonalnie do mocy osiągalnej netto. Nakłady na jednostkę rynku mocy stanowią sumę nakładów przypisanych jednostkom fizycznym wchodzącym w jej skład.

5. Czy jednostka wytwórcza nieposiadająca wydanych warunków przyłączenia może przystąpić do certyfikacji? (16.03.2018 r.)

Nie. W certyfikacji do aukcji niezbędne jest dołączenie do wniosku o certyfikację kopii umowy o przyłączenia albo warunków przyłączenia, jeżeli taka umowa nie została zawarta. Jednostka wytwórcza, dla której nie zostały wydane warunki przyłączenia, nie może uczestniczyć w certyfikacji do aukcji.

6. W jaki sposób można uzyskać kwalifikację jako potwierdzona jednostka rynku mocy redukcji zapotrzebowania w pierwszej certyfikacji do aukcji w 2018 roku? (16.03.2018 r.)

W przypadku, gdy dostawca mocy dołączy do wniosku o certyfikację potwierdzenie wykonania testu redukcji zapotrzebowania, operator kwalifikuje tę jednostkę jako potwierdzoną jednostkę rynku mocy redukcji zapotrzebowania. W celu uzyskania ww. potwierdzenia, dostawca mocy może złożyć do OSP wniosek o przeprowadzenie testu redukcji zapotrzebowania, z zastrzeżeniem, że wniosek ten może dotyczyć wyłącznie jednostek fizycznych redukcji zapotrzebowania posiadających ważny wpis do rejestru.

7. Czy układy pomiarowo-rozliczeniowe powinny spełniać wymagania, o których mowa w pkt. 21 regulaminu rynku mocy już na etapie certyfikacji do aukcji? (16.03.2018 r.)

Nie. W przypadku kiedy układy pomiarowe nie spełniają wymagań niezbędnych do poprawnego prowadzenia rozliczeń, możliwe jest uzyskanie od właściwego operatora potwierdzenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o rynku mocy, o ile właściciel tych układów pomiarowo-rozliczeniowych zobowiąże się do dostosowania ich do wymagań, o których mowa w pkt. 21 regulaminu rynku mocy przed rozpoczęciem okresu dostaw. Uzyskanie przedmiotowego potwierdzenia jest zadaniem właściciela jednostki wytwórczej.

8. Czy możliwe jest zgłoszenie dowolnej jednostki OZE do aukcji mocy, a w przypadku wygranej rezygnacja z zielonych certyfikatów od 01.01.2021, czyli od pierwszej płatności mocowej? (29.03.2018 r.)

Tak. Wyjątek stanowią instalacje spalania wielopaliwowego oraz układy hybrydowe (w rozumieniu ustawy OZE), w przypadku których nie jest wymagana rezygnacja z prawa otrzymywania świadectw pochodzenia. Dla tych jednostek wolumen obowiązku mocowego jest pomniejszany o wolumen, za który przyznane zostaną świadectwa pochodzenia.

AUKCJA MOCY
1. Czy aukcja mocy kończy się z jednakową ceną dla wszystkich jednostek rynku mocy? (16.03.2018 r.)

Tak. W przypadku jednostek rynku mocy zlokalizowanych w KSE, aukcja mocy kończy się jednakową ceną dla wszystkich jednostek rynku mocy, niezależnie od ich statusu w aukcji. W przyszłości będą możliwe odrębne ceny dla jednostek rynku mocy składających się z jednostek fizycznych zagranicznych.

2. Czy niezłożenie oferty wyjścia w trakcie aukcji mocy może skutkować zawarciem umowy mocowej? (16.03.2018 r.)

Tak. Aukcje mocy są prowadzone w formie aukcji holenderskiej z malejącą ceną. Do wygrania aukcji mocy nie jest konieczne podjęcie aktywnego działania w trakcie aukcji. Niezłożenie oferty wyjścia w danej rundzie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem ceny wywoławczej kolejnej rundy. Natomiast niezłożenie żadnej oferty wyjścia w toku całej aukcji skutkuje zawarciem umowy mocowej po cenie zakończenia aukcji (jednakowej dla wszystkich uczestniczących jednostek).

3. Czy wszystkie jednostki rynku mocy modernizowane są zobowiązane do złożenia oświadczenia o rezygnacji z modernizacji wraz ze wskazaniem ceny minimalnej modernizacji? (16.03.2018 r.)

Nie. Wszystkie oświadczenia składane w toku aukcji są dobrowolne. Brak złożenia ww. oświadczenia w danej rundzie jest równoznaczny z utrzymaniem kwalifikacji jako jednostka modernizowana. Złożenie tego oświadczenia skutkuje zmianą kwalifikacji na jednostkę rynku mocy istniejącą w przypadku, gdy cena na aukcji mocy spadnie poniżej ceny wskazanej w oświadczeniu o rezygnacji z modernizacji. Oświadczenie o rezygnacji z modernizacji w toku aukcji mocy należy przy tym traktować wyłącznie jako zmianę warunków udziału w aukcji, która nie jest wiążąca dla faktycznych prac związanych z modernizacją danej jednostki fizycznej.

4. Czy wszystkie jednostki rynku mocy ubiegające się o zawarcie umowy mocowej na więcej niż jeden okres dostaw są zobowiązane do złożenia oświadczenia o cenie minimalnej wieloletniego obowiązku mocowego? (16.03.2018 r.)

Nie. Wszystkie oświadczenia składane w toku aukcji są dobrowolne. Brak złożenia ww. oświadczenia w danej rundzie jest równoznaczny z podtrzymaniem chęci zawarcia wieloletniej umowy mocowej po cenie wywoławczej kolejnej rundy. Złożenie ww. oświadczenia skutkuje jedynie skróceniem okresu obowiązywania umowy mocowej, w przypadku zakończenia aukcji z ceną niższą niż zadeklarowana w oświadczeniu. Oświadczenie to nie jest traktowane jako oferta wyjścia i nie skutkuje zmianą kwalifikacji jednostki rynku mocy. Złożenie takiego oświadczenia nie wyklucza możliwości późniejszego złożenia oferty wyjścia w odniesieniu do tej jednostki.

5. Czy dostawca mocy dysponujący kilkoma JRM może mitygować ryzyko niewykonania obowiązku mocowego jednej JRM pomniejszając oferowany obowiązek mocowy innej JRM? (29.03.2018 r.)

Tak. Dostawca mocy zgłaszając JRM w certyfikacji do aukcji sam określa wielkość oferowanego obowiązku mocowego z uwzględnieniem ograniczenia dotyczącego wartości maksymalnej (obowiązek mocowy nie może być wyższy niż iloczyn sumy mocy osiągalnych netto wszystkich jednostek fizycznych wchodzących w skład tej jednostki rynku mocy oraz korekcyjnego współczynnika dyspozycyjności tej jednostki). W przypadku jednostek rynku mocy należących do jednego dostawcy mocy, możliwa jest realokacja wielkości wykonanego obowiązku mocowego.

6. Czy wielkość oferowanego obowiązku mocowego musi być równa iloczynowi mocy osiągalnej netto i KWD? (29.03.2018 r.)

Nie. Wielkość obowiązku mocowego nie może być wyższa niż iloczyn sumy mocy osiągalnych netto wszystkich jednostek fizycznych wchodzących w skład tej jednostki rynku mocy oraz korekcyjnego współczynnika dyspozycyjności tej jednostki. Możliwe jest więc oferowanie obowiązku mocowego mniejszego lub równego tej wartości.

MONITORING UMÓW MOCOWYCH
1. Czy istnieje możliwość przedstawienia dokumentów potwierdzających osiągnięcie FKM i OKM na etapie certyfikacji do aukcji mocy? (16.03.2018 r.)

Nie. Ustawa o rynku mocy nie przewiduje możliwości potwierdzenia osiągnięcia FKM i OKM na etapie certyfikacji do aukcji mocy. W związku z tym, nawet jeżeli dokumenty przedłożone w toku certyfikacji do aukcji mocy potwierdzają spełnienie wymagań określonych dla OKM lub FKM, wykazanie ich spełnienia po zawarciu umowy mocowej będzie nadal wymagane, zgodnie z przepisami ustawy.

2. Czy istnieje możliwość zmiany terminów podanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym przekazywanym na etapie certyfikacji do aukcji? (16.03.2018 r.)

Tak. Istnieje możliwość zmiany terminów w harmonogramie, jednakże zmiana ta jest możliwa dopiero w procesie monitorowania umów mocowych. Zmiana harmonogramu następuje w wyniku dostarczenia raportu przedstawiającego aktualny stan zaawansowania inwestycji lub planu naprawczego, o których mowa w pkt. 14 regulaminu.

ROZLICZENIA
1. Czy wynagrodzenie należne z tytułu świadczenia obowiązku mocowego jest zależne od mocy osiągalnej danej jednostki rynku mocy? (16.03.2018 r.)

Wynagrodzenie z tytułu świadczenia obowiązku mocowego jest zależne od mocy zaoferowanej na aukcji mocy przez dostawcę mocy (wielkość obowiązku mocowego deklarowana jest na etapie certyfikacji do aukcji) oraz wyniku transakcji zawieranych na rynku wtórnym. Suma obowiązków mocowych, którymi objęta jest dana jednostka nie może być większa niż iloczyn mocy osiągalnej netto danej jednostki i korekcyjnego współczynnika dyspozycyjności (KWD).

Przykład:

  • Moc osiągalna netto jednostki rynku mocy: 200 MW
  • KWD: 0,9
  • Maksymalna wielkość obowiązku mocowego danej jednostki rynku mocy: 200 MW x 0.9 = 180 MW.
2. Czy jednostka rynku mocy będzie otrzymywała wynagrodzenie od każdego dostarczonego MW w okresie zagrożenia? (16.03.2018 r.)

Wynagrodzenie z tytułu świadczenia obowiązku mocowego nie jest zależne od mocy dostarczonej w okresie zagrożenia. Moc dostarczona w okresie zagrożenia ma jedynie wpływ na ewentualną  karę (w przypadku niewykonania SOM - skorygowanego obowiązku mocowego w okresie zagrożenia) lub uzyskanie prawa do premii (w przypadku nadwykonania skorygowanego obowiązku mocowego w okresie zagrożenia).

Wynagrodzenie jest zależne od faktu objęcia obowiązkiem mocowym (w wyniku umowy mocowej) i jest wypłacane odpowiednio za każdy miesiąc, z zastrzeżeniem obowiązku wykonania demonstracji zgodnie z postanowieniami ustawy. Kary, o których mowa powyżej, mogą pomniejszać wynagrodzenie.

Niezależnie od wynagrodzenia za wykonywanie obowiązku mocowego, energia elektryczna dostarczona w okresie zagrożenia przez jednostki fizyczne wchodzące w skład jednostki rynku mocy rozliczana jest na zasadach obowiązujących na rynku energii elektrycznej.

3. Czy w przypadku jednostki rynku mocy istniejącej wynagrodzenie z tytułu świadczenia obowiązku mocowego pomniejszane jest o wielkość otrzymywanej pomocy publicznej o charakterze inwestycyjnym? (16.03.2018 r.)

Zgodnie z ustawą o rynku mocy, wynagrodzenie z tytułu świadczenia obowiązku mocowego pomniejszane jest o wielkość otrzymywanej pomocy publicznej w przypadku nowej albo modernizowanej jednostki rynku mocy wytwórczej.

4. Czy jednostka rynku mocy będzie otrzymywała wynagrodzenie od mocy osiągalnej czy tylko od ilości skorygowanej o KWD? (29.03.2018 r.)

Wynagrodzenie zależne jest od obowiązku mocowego danej jednostki rynku mocy wynikającego z zawartej umowy mocowej. Jeśli dostawca mocy w certyfikacji do aukcji zgłosi wielkość obowiązku mocowego jako maksymalną tj. równą iloczynowi mocy osiągalnej i KWD, to właśnie od tej wartości będzie liczone wynagrodzenie.

REJESTR RYNKU MOCY
1. Czy osoby umocowane do podpisania pełnomocnictw dołączanych do wniosku muszą posiadać elektroniczny podpis kwalifikowany? (16.03.2018 r.)

Można wyróżnić dwa przypadki:

  • wszystkie osoby umocowane podpisują dokument w wersji papierowej – w takiej sytuacji skan dokumentu musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem osoby składającej wniosek w rejestrze (poświadczenie zgodności z oryginałem),
  • wszystkie osoby umocowane podpisują dokument w wersji elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym – nie jest wymagany dodatkowy podpis osoby składającej wniosek w rejestrze.
2. Co muszę mieć/przygotować, aby złożyć wniosek w certyfikacji ogólnej? (16.03.2018 r.)

Wnioski o wpis do rejestru składane są w formie elektronicznej i podpisywane są kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Niezbędne jest zatem posiadanie dostępu do komputera podłączonego do sieci Internet oraz urządzeń i certyfikatów pozwalających na składanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Ponadto, złożenie wniosku wymaga instalacji oprogramowania Java Runtime Environment oraz w przypadku niektórych przeglądarek internetowych dodatkowych wtyczek oprogramowania. Instrukcje instalacji dostępne są na stronie internetowej PSE.

3. Czy możliwa jest zmiana w rejestrze parametrów technicznych jednostki fizycznej, np. mocy osiągalnej? (16.03.2018 r.)

Tak. Wszystkie zmiany powstałe po rejestracji jednostki fizycznej należy zgłosić za pośrednictwem rejestru. Zmiana parametrów technicznych nie wpływa na zmianę wielkości i ceny obowiązku mocowego zawartych umów. Jednostki fizyczne, które w danym roku uczestniczą wyłącznie w certyfikacji ogólnej, zgłaszają informacje o zmianie parametrów zawartych we wniosku o wpis do rejestru w najbliższej certyfikacji ogólnej. W przeciwnym wypadku, procedura zmiany określona jest w pkt. 20.3 regulaminu.

4. Czy istnieje możliwość podpisania wniosku w rejestrze za pomocą profilu zaufanego ePUAP? (16.03.2018 r.)

Nie. Ustawa o rynku mocy przewiduje wyłącznie podpisywanie wniosków z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, w związku z czym obsługa profilu zaufanego ePUAP nie jest przewidywana.

5. Czy załączniki do wniosków składanych poprzez rejestr muszą być opatrzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym osoby, która składa wniosek, czy może być to podpis innej osoby? (16.03.2018 r.)

Wszystkie załączniki do wniosków składanych w rejestrze muszą być opatrzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym osoby, która składa wniosek w rejestrze. Wyjątkiem są pełnomocnictwa podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez członków organu wystawiającego dane pełnomocnictwo.

6. Jakie formaty załączników są dopuszczalne? (16.03.2018 r.)

W rejestrze możliwe jest załączanie wyłącznie plików w formacie *.pdf podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Czy wniosek o wpis do rejestru może złożyć dowolna osoba posiadający podpis kwalifikowany nie będąca pracownikiem spółki, która jest właścicielem jednostki fizycznej? (29.03.2018 r.)

Istnieje możliwość złożenia wniosku o wpis do rejestru przez dowolną osobę fizyczną, z zastrzeżeniem że dana spółka musi udzielić odpowiedniego umocowania tej osobie na wzorze stanowiącym załącznik nr 4.3. do regulaminu rynku mocy.

8. Czy koniecznym jest przesłane dodatkowo wypełnionego załącznika 4.1 w przypadku gdy czynności wpisu do Rejestru będzie dokonywał pracownik podmiotu posiadający upoważnienie do dokonania rejestracji udzielone przez zarząd spółki na wzorze z załącznika 4.3 do Regulaminu? (29.03.2018 r.)

Nie, jeżeli pełnomocnictwo sporządzone na wzorze załącznika 4.3. będzie udzielone takiemu pracownikowi bezpośrednio przez spółkę będącą właścicielem jednostki fizycznej zgłaszanej w certyfikacji ogólnej. W takim przypadku wystarczy upoważnienie sporządzone na wzorze załącznika 4.3. Jeżeli natomiast pełnomocnictwo sporządzone na wzorze załącznika 4.3. będzie udzielone takiemu pracownikowi przez podmiot posiadający upoważnienie właściciela jednostki do dokonania rejestracji, w takim przypadku obok pełnomocnictwa sporządzonego na wzorze załącznika 4.3. należy dołączyć również upoważnienie udzielone takiemu podmiotowi sporządzone na wzorze 4.1.

9. Czy koniecznym jest załączenie upoważnień i pełnomocnictw sporządzonych na wzorach 4.1 i 4.3 gdy czynności wpisu do Rejestru dla spółki A wchodzącej w skład grupy kapitałowej będzie dokonywał pracownik podmiotu B wchodzący w skład tej samej grupy kapitałowej? (29.03.2018 r.)

Tak, w takim przypadku wymaganym jest załączenie zarówno załączników sporządzonych na wzorach 4.1 oraz 4.3, chyba, że pracownik podmiotu B zostanie upoważniony bezpośrednio przez spółkę A, z wykorzystaniem załącznika sporządzonego na wzorze 4.3.

10. Czy pełnomocnictwa i upoważnienia sporządzone zgodnie z załącznikami do Regulaminu powinny być uzupełnione w tylu egzemplarzach ilu jest współwłaścicieli spółki? (29.03.2018 r.)

Tak. W przypadku załączników 4.1., 4.2. oraz 4.3. do regulaminu uzupełnia się go w tylu egzemplarzach, ilu jest współwłaścicieli.

11. Czy w przypadku, gdy sposób reprezentacji danej spółki wymaga podpisu dwóch członków zarządu, to użytkownik rejestru musi posiadać upoważnienie wystawione przez każdego członka zarządu oddzielnie? (29.03.2018 r.)

Nie. Pełnomocnictwa i upoważnienia powinny zostać podpisane przez wszystkie osoby umocowane (zgodnie z reprezentacją KRS) na jednym dokumencie w odniesieniu do jednej osoby upoważnianej. A zatem w przedmiotowym przypadku wymaga się podpisu dwóch członków zarządu na jednym dokumencie.

12. Jakie dane powinien zawierać kwalifikowany podpis elektroniczny używany na potrzeby uczestnictwa w procesach rynku mocy? (29.03.2018 r.)

Do podpisywania dokumentów oraz wykonywania operacji w rejestrze rynku mocy konieczne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego jednoznacznie potwierdzającego tożsamość użytkownika rejestru. W certyfikacie kwalifikowanym nie jest wymagana zawartość danych na temat reprezentowanego przez użytkownika podmiotu.