FAQ - Rynek Mocy
CERTYFIKACJA OGÓLNA
1. Co to jest jednostka fizyczna wytwórcza istniejąca? (16.03.2018 r.)

Jednostką fizyczną wytwórczą istniejącą jest każda jednostka wytwórcza, która zgodnie zapisami umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, jest uprawniona do dostarczania energii elektrycznej do sieci.

2. Czy zawarcie umowy mocowej zwalnia z obowiązku przystąpienia do certyfikacji ogólnej? (16.03.2018 r.)

Nie, nawet po zawarciu umowy mocowej jednostka fizyczna wytwórcza istniejąca, której moc osiągalna brutto jest nie mniejsza niż (większa bądź równa) 2 MW jest zobowiązana każdego roku przystępować do certyfikacji ogólnej. Udział innych jednostek w certyfikacji ogólnej jest dobrowolny.

3. Czy możliwa jest sytuacja zadeklarowania na etapie certyfikacji ogólnej udziału jednostki fizycznej w aukcji i nieprzystąpienia do certyfikacji do aukcji? Czy wobec takiej jednostki będą wyciągane jakieś konsekwencje? (16.03.2018 r.)

Ustawa o rynku mocy nie przewiduje żadnych konsekwencji wobec jednostek, które na etapie certyfikacji ogólnej zadeklarowały chęć udziału w aukcji, a następnie nie przystąpiły do certyfikacji do aukcji.

4. Czy możliwe jest przystąpienie do certyfikacji do aukcji jednostki, która na etapie certyfikacji ogólnej zadeklarowała brak udziału w aukcji? (16.03.2018 r.)

Jednostka taka może wziąć udział w certyfikacji do aukcji, ale może wnioskować jedynie o wydanie certyfikatu uprawniającego do udziału w rynku wtórnym.

5. Czy jednostki objęte obowiązkiem udziału w certyfikacji ogólnej muszą co roku składać wniosek o wpis do rejestru, nawet jeżeli dane podawane w poprzednim roku nie uległy zmianie? (16.03.2018 r.)

Tak. Obowiązek udziału w certyfikacji ogólnej dotyczy każdego roku, począwszy od roku 2018.

6. Kto musi wziąć udział w certyfikacji ogólnej? (16.03.2018 r.)

Certyfikacja ogólna jest obowiązkowa dla wszystkich jednostek fizycznych wytwórczych istniejących o mocy osiągalnej brutto większej bądź równej 2 MW, które zgodnie zapisami umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, są uprawnione do dostarczania energii elektrycznej do sieci.

Certyfikacja ogólna jest także obowiązkowa dla wszystkich jednostek mających zamiar brać udział w aukcjach mocy lub rynku wtórnym.

7. Jestem właścicielem dwóch elektrowni wiatrowych o mocach osiągalnych brutto 1 MW i 1,5 MW, czyli łącznie ponad 2 MW brutto. Elektrownie te zlokalizowane są w różnych miejscach. Czy jestem zobowiązany przystąpić do certyfikacji ogólnej? (16.03.2018 r.)

Nie. Certyfikacja ogólna jest obowiązkowa dla wszystkich jednostek fizycznych wytwórczych istniejących o mocy osiągalnej brutto większej bądź równej 2 MW. Warunek ten nie dotyczy łącznej mocy wszystkich jednostek fizycznych danego właściciela, a pojedynczej jednostki fizycznej. W związku z tym, zgłoszenie tych jednostek fizycznych do certyfikacji ogólnej nie jest obowiązkowe.

8. Czy certyfikacja ogólna jest obowiązkowa dla jednostek, które nie mają zamiaru uczestniczyć w aukcjach mocy? (16.03.2018 r.)

Jest to zależne od typu i mocy osiągalnej jednostki. Certyfikacja ogólna jest obowiązkowa dla wszystkich jednostek fizycznych wytwórczych istniejących o mocy osiągalnej brutto większej bądź równej 2 MW, które zgodnie zapisami umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, są uprawnione do dostarczania energii elektrycznej do sieci. Dla pozostałych jednostek certyfikacja ogólna nie jest obowiązkowa, jeżeli jednostki nie mają zamiaru uczestniczyć w aukcjach mocy lub rynku wtórnym.

9. Kto może brać udział w certyfikacji ogólnej? (16.03.2018 r.)

Udział w certyfikacji ogólnej mogą brać wszystkie jednostki fizyczne wytwórcze istniejące i planowane oraz jednostki fizyczne redukcji zapotrzebowania i jednostki redukcji zapotrzebowania planowane, niezależnie od mocy osiągalnej. Przy czym udział w certyfikacji ogólnej dla jednostek fizycznych wytwórczych istniejących o mocy osiągalnej brutto większej bądź równej 2 MW jest obowiązkowy.

10. Czy właściciel jednostki fizycznej musi posiadać prawa własności do tej jednostki? / Czy podmiot posiadający jedynie tytuł prawny do gruntu, na którym znajduje się jednostka fizyczna, może być uznany za właściciela tej jednostki w procesach rynku mocy? (16.03.2018 r.)

Zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie rynku mocy, za właściciela jednostki fizycznej uznaje się podmiot (lub osobę), dla którego operator systemu elektroenergetycznego określił warunki przyłączenia danej jednostki fizycznej lub który zawarł umowę o przyłączenie do sieci, umowę o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej dotyczącą danej jednostki fizycznej, będący jednocześnie uprawnionym do władania jednostką fizyczną w celu jej eksploatacji. W świetle tej definicji, właścicielem danej jednostki fizycznej jest podmiot (osoba), faktycznie władający tą jednostką w celu jej eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem, niezależnie od posiadania prawa własności do gruntu lub samej jednostki fizycznej.

11. Czy muszę samodzielnie złożyć wniosek o wpis do rejestru? (16.03.2018 r.)

Wniosek o wpis do rejestru nie musi być złożony przez właściciela jednostki fizycznej. Może tego dokonać upoważniona osoba lub podmiot. Upoważnienie podmiotu lub osoby może zostać udzielone na wzorach stanowiących odpowiednio załączniki 4.1 i 4.3 do regulaminu rynku mocy.

12. Jakie konsekwencje grożą w przypadku zaniechania obowiązku udziału w certyfikacji ogólnej? (16.03.2018 r.)

Zaniechanie obowiązku rejestracji jednostki fizycznej wytwórczej istniejącej o mocy osiągalnej brutto większej bądź równej 2 MW może skutkować nałożeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki kary pieniężnej na podstawie art. 85 ustawy o rynku mocy.

Wysokość kary nie może przekroczyć 5% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. Jeżeli kara pieniężna wymierzana jest przedsiębiorcy prowadzącemu działalność na podstawie koncesji, wysokość kary nie może przekroczyć 5% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego z działalności koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

13. Jak wygląda harmonogram certyfikacji ogólnej w roku 2018? (16.03.2018 r.)

Certyfikacja ogólna w roku 2018 rozpoczyna się 3 kwietnia i kończy 29 maja. Dzieli się na cztery procesy:

 • Proces składania wniosków

    W tym czasie użytkownicy składają wnioski o wpis do rejestru jednostek fizycznych lub jednostek redukcji zapotrzebowania planowanych.

    Zgodnie z regulaminem rynku mocy przekazanym do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 28 lutego 2018 r., proces składania wniosków planowany jest na 10 dni kalendarzowych, tj. w roku 2018 – od dnia 3 kwietnia do dnia 12 kwietnia włącznie.

 • Proces oceny wniosków

    W ramach tego procesu OSP i OSD dokonują weryfikacji złożonych wniosków. Proces oceny wniosków kończy się rozpatrzeniem wniosku. Status wniosku można sprawdzić w rejestrze.

 • Proces uzupełnień

    Dotyczy tylko wniosków wezwanych do uzupełnienia lub usunięcia stwierdzonych wad lub braków (wnioski, które nie spełnią wymogów określonych w art. 12 ust. 2 lub 5 Ustawy o rynku mocy). W procesie tym wnioskodawca uzupełnia/poprawia wcześniej złożony wniosek. Proces uzupełnień kończy się wpisem do rejestru lub odrzuceniem wniosku.

 • Proces reklamacyjny

    Dotyczy tylko odrzuconych wniosków. Po odrzuceniu wniosku, wnioskodawca może (ale nie musi) złożyć reklamację, która jest następnie rozpatrywana przez OSP i OSD.

14. Czy dopuszczalne jest złożenie załączników na formularzach innych niż wskazane w regulaminie? (16.03.2018 r.)

Nie. Jeżeli regulamin wymaga złożenia dokumentu na formularzu lub zgodnie z określonym wzorem, a wzór lub formularz stanowi załącznik do regulaminu, złożenie dokumentu na innym formularzu lub według innego wzoru będzie uznawane za brak formalny.

15. Jak wypełnić wniosek o wpis do rejestru dla jednostki fizycznej wytwórczej planowanej, w przypadku, gdy nie są znane dokładne dane wymagane w tym wniosku? (16.03.2018 r.)

W przypadku wniosku o wpis do rejestru jednostki fizycznej planowanej dane podawane są zgodnie z najlepszą dostępną wiedzą. Zgodnie z przepisami punktu 6.3.2.3 regulaminu, w zakresie informacji dotyczących punktów pomiarowych niezbędne jest wskazanie właściwego operatora systemu elektroenergetycznego oraz nazwy/nazw stacji elektroenergetycznej/ych. W odniesieniu do wybranych parametrów, tj. moc osiągalna brutto oraz netto, współczynnik skojarzenia, technologia wytwarzania energii elektrycznej oraz podstawowe i dodatkowe źródło energii pierwotnej, punkty 6.3.2.4.-6.3.2.7 regulaminu wskazują, że wnioskodawca podaje przewidywane parametry dla pierwszego pełnego roku po oddaniu do eksploatacji danej jednostki fizycznej.

16. Czy jednostka fizyczna wytwórcza planowana może przyjść do certyfikacji ogólnej nie znając konfiguracji PPE/MD? (16.03.2018 r.)

Tak. Zgodnie z przepisami punktu 6.3.2.3 regulaminu, w odniesieniu do jednostek fizycznych planowanych wytwórczych, w zakresie informacji dotyczących punktów pomiarowych, niezbędne jest jedynie wskazanie właściwego operatora systemu elektroenergetycznego oraz nazwy/nazw stacji elektroenergetycznej/ych.

17. Czy moc osiągalna jednostki wytwórczej podana w procesie rejestracji musi być równa mocy podanej w koncesji bądź promesie koncesji? (16.03.2018 r.)

Nie. Moc osiągalna jednostki wytwórczej podana w procesie rejestracji nie musi być równa mocy podanej w koncesji bądź promesie koncesji.

18. Czy w wykazie punktów poboru energii (PPE)/miejsc dostarczania (MD) podawanych w certyfikacji ogólnej należy podawać także przyłącza rezerwowe? (16.03.2018 r.)

Tak. Wykaz PPE/MD powinien obejmować kompletny układ zasilania, w tym również przyłącza rezerwowe.

19. Kto nadaje nazwę jednostki fizycznej i czy są określone standardy nadawania nazwy? (16.03.2018 r.)

Nazwa jednostki fizycznej podawana jest przez właściciela/podmiot składający wniosek o wpis do rejestru. Ustawa oraz regulamin nie określają standardów nadawania nazw jednostkom fizycznym.

Nadając nazwę należy mieć na uwadze, że nazwa ta, oprócz unikalnego kodu nadawanego automatycznie w rejestrze, ma służyć identyfikacji danej jednostki.

20. Co należy podać w załączniku 4.1 w tabeli Oznaczenie jednostki fizycznej w wierszach Nazwa jednostki fizycznej, Numer jednostki fizycznej oraz Rodzaj jednostki fizycznej? (16.03.2018 r.)

Nazwa jednostki fizycznej podana w załączniku musi być tożsama z nazwą podaną w rejestrze.

Numer jednostki fizycznej to numer nadany automatycznie w rejestrze. Pole to należy wypełnić, jeżeli dana jednostka fizyczna uzyskała uprzednio wpis do rejestru.

Rodzaj jednostki fizycznej należy podać zgodnie z klasyfikacją określoną w pkt. 6.2.2.2 lub 6.2.3.1 regulaminu.

21. Co znaczy „numer porządkowy” podawany w danych adresowych? (16.03.2018 r.)

Numer porządkowy to numer domu/budynku.

22. W jaki sposób należy zarejestrować jednostkę fizyczną z ograniczeniem w zakresie możliwości udziału w rynku mocy? (16.03.2018 r.)

Jednostki fizyczne, które podlegają wykluczeniu z rynku mocy na podstawie art. 16 ust 2 ustawy o rynku mocy, nie mogą w danym roku dostaw wejść w skład jednostki rynku mocy, ale mogą mieć obowiązek udziału w certyfikacji ogólnej. Gdy dana jednostka fizyczna podlega obowiązkowi określonemu w art. 11 ustawy, wymóg zgłoszenia tej jednostki w certyfikacji ogólnej jest niezależny od faktu wykluczenia tej jednostki z dalszych procesów rynku mocy (taka jednostka nadal podlega obowiązkowi zgłoszenia do certyfikacji ogólnej). Jednostka ta, jeśli przejdzie pozytywnie proces certyfikacji ogólnej, uzyskuje wpis do rejestru na tych samych zasadach, co pozostałe jednostki fizyczne.

23. Jak należy wyznaczyć wskaźnik emisji CO2 w przypadku jednostek kogeneracyjnych? (29.03.2018 r.)
Wskaźnik emisji CO2 powinien być odniesiony do łącznej produkcji brutto energii elektrycznej i ciepła wytworzonych przez źródło kogeneracyjne. Oznacza to, że jednostkowy wskaźnik emisji CO2 oblicza się jako iloraz całkowitej rocznej ilości CO2 wprowadzonej do atmosfery ze źródła wytwórczego, wyrażonej w kg/rok oraz sumy produkcji brutto energii elektrycznej i ciepła wyrażonej w MWh/rok.
24. Rozważmy przypadek podłączenia wielu jednostek fizycznych do wspólnego komina, które zgodnie z dyrektywą IED będą spełniać łącznie konkluzje BAT "na kominie". Czy spełniamy konkluzje BAT wg ustawy o rynku mocy w sytuacji, kiedy ta ustawa mówi, że JRM ma spełniać konkluzje BAT? (29.03.2018 r.)

Wymóg spełnienia przedmiotowych standardów jest potwierdzany niezależną ekspertyzą i stosowany tylko do nowych lub modernizowanych jednostek rynku mocy wytwórczych oraz do źródeł wytwórczych wchodzących w skład jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania jeżeli zamierza ona zawrzeć lub zawarła umowę mocową na więcej niż 1 okres dostaw.

Przykład:

Dwa bloki (A i B) podłączone są do jednego komina, na którym weryfikowane jest spełnienie standardów emisji. Wymagania te spełnione są „na kominie” gdy pracuje blok B albo bloki A i B równocześnie. Bloki A i B będą spełniały od połowy 2021 roku nowe konkluzje BAT (do tego momentu będą spełniały aktualne standardy), poprzez spełnienie warunków dla uzyskania pozwolenia zintegrowanego na ten okres, co potwierdzone jest poprzez niezależną ekspertyzę (na etapie certyfikacji oraz operacyjnego kamienia milowego). W tym przypadku zarówno JRM – blok A jak i JRM – blok B spełnia wymagania ustawy. Jeżeli blok A miałby zostać wyłączony z pozwolenia zintegrowanego  JRM – blok A nie spełni wymagań ustawy w omawianym zakresie.

25. Wymóg spełnienia konkluzji BAT to zgodnie z dyrektywą IED sierpień 2021. Pierwsza płatność mocowa to styczeń 2021. Czy spełnienie standardów wynikających z konkluzji BAT będzie wymagane na styczeń 2021 czy sierpień 2021? (29.03.2018 r.)

W zakresie spełnienia standardów emisyjnych, na etapie weryfikacji operacyjnego kamienia milowego (OKM) wymagane jest złożenie niezależnej ekspertyzy, potwierdzającej, że każdy obiekt energetycznego spalania, którego działanie jest niezbędne, aby jednostka rynku mocy mogła w pełni wykonywać swój obowiązek mocowy, jest objęty pozwoleniem zintegrowanym. W przedmiotowym przypadku, dokument ten powinien potwierdzać spełnienie aktualnych standardów IED na dzień przedkładania oświadczenia o spełnieniu OKM (wymagania, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy).

Niemniej jednak, już na etapie certyfikacji do aukcji dostawca mocy zobowiązany jest złożyć (załączyć) niezależną ekspertyzę, która ma potwierdzić, że wszystkie obiekty energetycznego spalania technologicznie powiązane z jednostką rynku mocy, będą spełniać we wskazanych okresach dostaw wszystkie warunki, niezbędne do uzyskania pozwolenia zintegrowanego lub innego równoważnego dokumentu. W związku z tym, w przypadku, gdy dostawca mocy zamierza zawrzeć umowę mocową na okres dostaw 2021, zgodnie z wymaganiami obowiązującymi na dzień składania wniosku o certyfikację, ekspertyza musi potwierdzać, że wszystkie ww. obiekty energetycznego spalania w okresie dostaw będą spełniać standardy emisyjne określone również w konkluzjach BAT, które wejdą w życie od 16 sierpnia 2021 r.

Powyższe oznacza, że jednostka rynku mocy w całym okresie dostaw będzie musiała spełniać każdocześnie aktualne standardy emisyjne, przy czym wymagania wynikające z konkluzji BAT, w zakresie jednostek dostosowywanych, będą musiały być spełnione od 16 sierpnia 2021 r.

26. Czy w przypadku jednostki fizycznej przyłączonej do OSDp za pośrednictwem OSDn w certyfikacji ogólnej należy wykazać tylko punkty pomiarowe pomiędzy jednostką a OSDn, czy także dodatkowo pomiędzy OSDn a OSDp? (29.03.2018 r.)

W przypadku jednostek fizycznych przyłączonych do sieci OSDn we wniosku o wpis do rejestru należy wykazać wszystkie punkty pomiarowe na styku z siecią. Nie ma konieczności wykazywania punktów pomiarowych na styku sieci OSDn i OSDp

27. Moja jednostka fizyczna jest jednostką kogeneracyjną i w okresie letnim osiąga znacznie niższą moc niż w okresie zimowym. Którą wartość mocy należy podać jako moc osiągalną netto? (29.03.2018 r.)

Należy podać maksymalną moc osiągalną netto jednostki w roku. Informacje o zmienności mocy zawarte powinny być w planie pracy dotyczącym tej jednostki.

28. Czy jednostka wytwórcza o mocy 10 MW posiadająca umowę z OSD/OSP pozwalającą na wprowadzanie energii do sieci, która przez ponad 90% czasu w roku pobiera energię z sieci ma obowiązek udziału w certyfikacji ogólnej? (29.03.2018 r.)

Tak. Obowiązek udziału w certyfikacji ogólnej jest zależny od mocy osiągalnej brutto jednostki fizycznej oraz zapisów umowy dystrybucyjnej/przesyłowej. Obowiązek udziału w certyfikacji ogólnej ma każdy właściciel jednostki fizycznej wytwórczej o mocy 2MW brutto lub większej, którego umowa przesyłowa lub dystrybucyjna pozwala na wprowadzanie energii elektrycznej do sieci, niezależnie od tego, czy faktycznie wprowadza energię do sieci.

29. Czy odbiorca, który chce się samodzielnie certyfikować w certyfikacji ogólnej, może w certyfikacji do aukcji udzielić pełnomocnictwo dla agregatora i wchodzić w skład jednostki rynku mocy zagregowanej DSR? (29.03.2018 r.)

Tak. Właściciel może sam złożyć wniosek w certyfikacji ogólnej i nie wyklucza to możliwości późniejszej agregacji przez podmiot agregujący, który będzie dostawcą mocy.

30. Czy w certyfikacji ogólnej jednostka fizyczna wytwórcza musi wykazać układy pomiarowe potrzeb własnych zasilanych z własnego źródła? (29.03.2018 r.)

Nie. W certyfikacji ogólnej konieczne jest wykazanie punktów pomiarowych potrzeb własnych na styku z siecią OSD i/lub OSP.

31. Co należy rozumieć przez moc osiągalną brutto/netto – czy chodzi o teoretyczną moc możliwą do osiągnięcia w roku certyfikacji ogólnej czy też rzeczywistą osiągniętą moc brutto/netto w roku poprzedzającym daną certyfikację ogólną? (29.03.2018 r.)

Moc osiągalną brutto/netto jednostki fizycznej wytwórczej istniejącej należy rozumieć jako maksymalną moc osiągalną brutto/netto danej jednostki fizycznej możliwą do osiągnięcia dla roku kalendarzowego poprzedzającego certyfikację ogólną. Można przy tym uwzględnić ewentualne strukturalne ubytki mocy, na która dana jednostka nie miała wpływu, takie jak np. dostępność energii pierwotnej (np. brak możliwości pracy z mocą osiągalną przez elektrownie wodne w danym roku kalendarzowym, z uwagi na niekorzystne warunki hydrologiczne). W przypadku jednostki fizycznej wytwórczej planowanej, wartości te podaje się jako przewidywane dla roku, w którym nastąpi oddanie danej jednostki do eksploatacji.

32. Czy przy wyznaczaniu współczynnika skojarzenia należy wziąć pod uwagę całe wyprodukowane ciepło czy tylko ciepło wyprodukowane w skojarzeniu? (29.03.2018 r.)

Współczynnik skojarzenia źródła wytwórczego powinien być obliczony uwzględniając całkowitą produkcję energii elektrycznej i ciepła.

33. Czy w przypadku jednostki fizycznej wytwórczej, w której występuje współspalanie różnych paliw, jako paliwo podstawowe należy wymienić tylko jedno paliwo (pierwsze pod względem udziału w całkowitej energii chemicznej wykorzystanych paliw), a jako dodatkowe drugie w kolejności paliwo? (29.03.2018 r.)

Tak. Podstawowe źródło energii pierwotnej to źródło o największym udziale energetycznym w bilansie energii pierwotnej jednostki fizycznej wytwórczej, a dodatkowe źródło energii pierwotnej to następne po podstawowym. Ponadto należy wykazać wszystkie pozostałe źródła energii pierwotnej wykorzystywane przez daną jednostkę, których udział energetyczny w generacji energii elektrycznej jest nie mniejszy niż 2%.

34. Czy w przypadku istniejącej jednostki fizycznej planującej modernizację paliwo podstawowe i dodatkowe należy podać wg stanu obecnego czy wg stanu po modernizacji wpływającej na zmianę paliw wykorzystywanych w jednostce fizycznej wytwórczej? (29.03.2018 r.)

W przedmiotowym przypadku, w certyfikacji ogólnej jednostka ta klasyfikowana jest jako jednostka fizyczna wytwórcza istniejąca. W związku z tym, informacje odnośnie wykorzystywanych źródeł energii pierwotnej należy podać zgodnie ze stanem za rok kalendarzowy poprzedzający daną certyfikację ogólną.

35. Jak w certyfikacji ogólnej wnioskodawca ma zgłosić jednostkę fizyczną, w odniesieniu do której planowane jest przeprowadzenie prac modernizacyjnych przed pierwszym okresem dostaw, skutkujących koniecznością uzyskania nowych warunków przyłączenia i zawarcia nowej umowy o przyłączenie? (29.03.2018 r.)

W przedmiotowym przypadku jednostka ta powinna zostać zgłoszona jako jednostka fizyczna wytwórcza planowana. Oznacza to konieczność uzyskania warunków przyłączenia dla tej jednostki do momentu rozpoczęcia certyfikacji do aukcji. Brak uzyskania ww. warunków skutkować będzie odmową wydania certyfikatu jednostce rynku mocy. W przypadku pozytywnego przejścia certyfikacji do aukcji mocy, jednostka ta zostanie zakwalifikowana jako nowa jednostka rynku mocy wytwórcza, co oznacza również, zgodnie z postanowieniami ustawy o rynku mocy, konieczność ustanowienia zabezpieczenia finansowego.

36. Jaki kod miejsca dostarczania należy wskazać dla punktu pomiarowego w sieci przesyłowej i gdzie go znajdę? (29.03.2018 r.)

Jako kod miejsca dostarczania w przypadku punktu pomiarowego w sieci przesyłowej należy wskazać kod będący częścią wspólną kodów oznaczonych w umowie przesyłowej jako „Skrócony kod FPP” – w większości przypadków skrócone kody FPP różnią się ostatnim elementem („_CO” lub „_CP”). Dla większości przypadków kod MD zapisywany jest w formacie „AAAX-X.AAXX.A” gdzie A oznacza literę, a X oznacza cyfrę.

37. Czy złożenie w PURM wniosku o wpis do rejestru, w tym załączników do tego wniosku, wymaga wniesienia przez wnioskodawcę opłat? (03.04.2018 r.)

Nie. Złożenie wniosku o wpis do rejestru nie wymaga wniesienia żadnych opłat.

38. Czy składając wniosek w kolejnej certyfikacji ogólnej należy ponownie dołączyć upoważnienia i pełnomocnictwa wykorzystane w poprzedniej certyfikacji ogólnej? (18.12.2018r.)

Tak, upoważnienia i pełnomocnictwa należy każdorazowo dołączyć do składanego wniosku.

39. Czy składając wniosek w kolejnej certyfikacji ogólnej, mogę wykorzystać upoważnienia i pełnomocnictwa udzielone na potrzeby poprzedniej certyfikacji ogólnej? (18.12.2018r.)

Tak, dopuszczalne jest wykorzystanie upoważnień i pełnomocnictw udzielonych na potrzeby poprzedniej certyfikacji ogólnej pod warunkiem, że nie zostały one odwołane.

40. Co należy wpisać w wierszu „Numer jednostki fizycznej” wypełniając załącznik 4.1? (18.12.2018 r.)

W wierszu „Numer jednostki fizycznej” należy wpisać unikalny kod jednostki fizycznej nadany przez rejestr, który można odczytać z potwierdzenia wpisu jednostki fizycznej do rejestru (pozycja „Identyfikator”) lub znaleźć na liście wniosków o wpis do rejestru (kolumna o nazwie „Kod jednostki fizycznej”).

41. Czy jednostka fizyczna wchodząca w skład jednostki rynku mocy objętej obowiązkiem mocowym na rok dostaw 2024 może wziąć udział w aukcji głównej dotyczącej tego roku? (18.12.2018 r.)

Nie, w omawianym przypadku, jednostka ta nie będzie mogła wejść w skład jednostki rynku mocy dopuszczonej do udziału w aukcji głównej na rok dostaw 2024.

42. Czy do uczestnictwa danej jednostki fizycznej w aukcjach dodatkowych na poszczególne kwartały roku 2021 wymagane jest uzyskanie wpisu do rejestru w wyniku certyfikacji ogólnej przeprowadzanej w roku 2019? (18.12.2018 r.)

Tak, w opisanym przypadku koniecznym jest uzyskanie wpisu do rejestru w certyfikacji ogólnej przeprowadzanej w roku 2019. Jako cel certyfikacji w sekcji I wniosku, należy zaznaczyć odpowiednie pola potwierdzające chęć udziału w aukcji dodatkowej na dany kwartał roku dostaw 2021.

CERTYFIKACJA DO AUKCJI – TWORZENIE JRM
1. Dla kogo udział w certyfikacji do aukcji jest obowiązkowy? (16.03.2018 r.)

Udział w certyfikacji do aukcji jest dobrowolny, niemniej jednak jest on konieczny dla jednostek zamierzających brać udział w aukcjach mocy lub rynku wtórnym.

2. Czy w 2018 roku można złożyć jeden wniosek o certyfikację w celu utworzenia jednostki rynku mocy oraz dopuszczenia jej do udziału w aukcji głównej na okresy dostaw 2021, 2022 oraz 2023? (16.03.2018 r.)

Nie. W celu utworzenia jednostki rynku mocy oraz dopuszczenia jej do udziału w aukcji głównej na okresy dostaw 2021, 2022 oraz 2023 należy w jednej certyfikacji złożyć trzy odrębne wnioski o certyfikację.

3. Czy jednostka wytwórcza nieposiadająca wydanych warunków przyłączenia może przystąpić do certyfikacji? (16.03.2018 r.)

Nie. W certyfikacji do aukcji niezbędne jest dołączenie do wniosku o certyfikację kopii umowy o przyłączenia albo warunków przyłączenia, jeżeli taka umowa nie została zawarta. Jednostka wytwórcza, dla której nie zostały wydane warunki przyłączenia, nie może uczestniczyć w certyfikacji do aukcji.

4. W jaki sposób można uzyskać kwalifikację jako potwierdzona jednostka rynku mocy redukcji zapotrzebowania w pierwszej certyfikacji do aukcji w 2018 roku? (16.03.2018 r.)

W przypadku, gdy dostawca mocy dołączy do wniosku o certyfikację potwierdzenie wykonania testu redukcji zapotrzebowania, operator kwalifikuje tę jednostkę jako potwierdzoną jednostkę rynku mocy redukcji zapotrzebowania. W celu uzyskania ww. potwierdzenia, dostawca mocy może złożyć do OSP wniosek o przeprowadzenie testu redukcji zapotrzebowania, z zastrzeżeniem, że wniosek ten może dotyczyć wyłącznie jednostek fizycznych redukcji zapotrzebowania posiadających ważny wpis do rejestru.

5. Czy możliwe jest zgłoszenie dowolnej jednostki OZE do aukcji mocy, a w przypadku wygranej rezygnacja z zielonych certyfikatów od 01.01.2021, czyli od pierwszej płatności mocowej? (29.03.2018 r.)

Tak. Wyjątek stanowią instalacje spalania wielopaliwowego oraz układy hybrydowe (w rozumieniu ustawy OZE), w przypadku których nie jest wymagana rezygnacja z prawa otrzymywania świadectw pochodzenia. Dla tych jednostek wolumen obowiązku mocowego jest pomniejszany o wolumen, za który przyznane zostaną świadectwa pochodzenia.

6. Kto może zostać dostawcą mocy? (17.07.2018 r.)

Dostawcą mocy może zostać każdy podmiot (osoba) upoważniony przez właściciela jednostki fizycznej do dysponowania tą jednostką poprzez załącznik 4.2 do regulaminu rynku mocy.

7. Czy mogę być dostawcą mocy dla jednostki fizycznej, której jestem właścicielem? (17.07.2018 r.)

Tak. W odniesieniu do takiej jednostki fizycznej, podczas tworzenia jednostki rynku mocy w certyfikacji do aukcji, załącznik 4.2 nie jest wymagany.

8. Czy istnieje ograniczenie liczby jednostek rynku mocy reprezentowanych przez danego dostawcę mocy? (17.07.2018 r.)

Nie. Dostawca mocy może dysponować dowolną liczbą jednostek rynku mocy.

9. Moja jednostka nie uzyskała wpisu do rejestru w toku certyfikacji ogólnej. Czy mogę ją wykorzystać podczas tworzenia jednostki rynku mocy w certyfikacji do aukcji, która jest przeprowadzana po tej certyfikacji ogólnej? (17.07.2018 r.)

Nie. W skład jednostki rynku mocy mogą wchodzić wyłącznie jednostki fizyczne z aktualnym wpisem do rejestru. Ograniczenie to nie dotyczy jednak jednostek, które zastąpią jednostki redukcji zapotrzebowania planowane.

10. Czy podczas tworzenia jednostki rynku mocy mogę wykorzystać jednostkę fizyczną, która uzyskała wpis do rejestru na wniosek innej osoby? (17.07.2018 r.)

Tak. W tym celu, we wniosku o certyfikację, należy podać unikatowy kod jednostki fizycznej uzyskany w wyniku certyfikacji ogólnej oraz przedstawić pełnomocnictwo 4.2 wystawione przez właściciela tej jednostki uprawniające do dysponowania nią na potrzeby procesów rynku mocy.

11. Gdzie mogę znaleźć unikatowy kod jednostki fizycznej? (17.07.2018 r.)

Unikatowy kod jednostki fizycznej jest to jej identyfikator zawarty w potwierdzeniu wpisu jednostki do rejestru. Potwierdzenie można wygenerować za pośrednictwem Portalu Uczestnika Rynku Mocy.

12. Czy jednostka rynku mocy objęta obowiązkiem mocowym w danym roku dostaw może złożyć wniosek o certyfikację do aukcji dodatkowych na ten rok dostaw? (17.07.2018 r.)

Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o rynku mocy, jednostka rynku mocy objęta obowiązkiem mocowym na dany rok dostaw nie może zostać zgłoszona do certyfikacji do aukcji dodatkowych dotyczących tego roku. Wyjątek od tej zasady stanowią jednostki rynku mocy składające się z jednostek fizycznych wytwarzających rocznie więcej niż 30% energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji – mają one możliwość przystąpienia zarówno do aukcji głównej, jak i aukcji dodatkowej na dany rok dostaw.

13. Jakie obowiązki spoczywają na dostawcy mocy? (17.07.2018 r.)

Dostawca mocy jest odpowiedzialny za stworzenie jednostki rynku mocy oraz jej reprezentowanie w procesach rynku mocy. Jest on również stroną umowy mocowej, co oznacza, że jest odpowiedzialny za wykonywanie obowiązku mocowego za pomocą jednostek fizycznych wchodzących w skład jednostki rynku mocy. Będzie on również otrzymywał wynagrodzenie z tytułu wykonywania obowiązku mocowego oraz uiszczał kary w przypadku jego niewykonania.

14. Na jakie konto zostanie zwrócone zwolnione zabezpieczenie finansowe ustanowione w formie pieniężnej? (17.07.2018 r.)

Zabezpieczenie finansowe zostanie zwrócone na numer rachunku bankowego, który został podany przez użytkownika rejestru we wniosku o certyfikację.

15. Czym jest certyfikat warunkowy? (17.07.2018 r.)

Certyfikat warunkowy wydawany jest w odniesieniu do nowej jednostki rynku mocy wytwórczej oraz niepotwierdzonej jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania. Uprawnia on do udziału w aukcji mocy po wniesieniu zabezpieczenia finansowego.

16. Czy jest możliwa zmiana dostawcy mocy w odniesieniu do danej jednostki rynku mocy w roku kalendarzowym? (03.08.2018 r.)

Taka sytuacja nie jest możliwa, ponieważ zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o rynku mocy, jednostką rynku mocy może dysponować tylko jeden dostawca mocy w danym roku kalendarzowym.

17. Czy jednostka fizyczna może wchodzić w skład wielu jednostek rynku mocy w danym roku dostaw? (03.08.2018 r.)

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o rynku mocy, jednostka fizyczna może wchodzić w skład tylko jednej jednostki rynku mocy w danym roku kalendarzowym.

18. Czy podczas składania wniosku o certyfikację do aukcji głównej na rok dostaw 2024 istnieje możliwość wykorzystania/aktualizacji danych, które zostały podane w poprzedniej certyfikacji do aukcji głównej, jeśli jednostka rynku mocy uzyskała certyfikat w 2018 r.? (30.08.2019 r.)

Jeżeli jednostka rynku mocy otrzymała w poprzednich certyfikacjach do aukcji głównej certyfikat i jednocześnie nie jest objęta umową mocową na dany rok dostaw, którego dotyczy certyfikacja do aukcji głównej, a użytkownik rejestru posiada odpowiednie uprawnienia do podglądu wniosków o certyfikację do aukcji, to dane z ostatniego wniosku o certyfikację do aukcji mogą zostać wykorzystane do utworzenia jednostki rynku mocy w kolejnym okresie dostaw. Sekcje II oraz IV-VII wniosku o certyfikację do aukcji zostaną automatycznie uzupełnione danymi z ostatniego wniosku o certyfikację do aukcji. Dane te będzie można edytować, przed ostatecznym złożeniem wniosku.

19. Kiedy można wygasić certyfikat? (30.08.2019 r.)

Certyfikat wydany dla jednostki rynku mocy może zostać wygaszony wyłącznie dla jednostki nieposiadającej przyszłych obowiązków mocowych w okresie obowiązywania tego certyfikatu. Aby złożyć wniosek o wygaszenie certyfikatu należy w Portalu Uczestnika Rynku Mocy z listy wniosków o certyfikację do aukcji wybrać wniosek o statusie „Zatwierdzony” i kliknąć przycisk „Wygaś certyfikat”.

CERTYFIKACJA DO AUKCJI – PEŁNOMOCNICTWA, UPOWAŻNIENIA
1. W jaki sposób mogę upoważnić inny podmiot do dysponowania jednostką fizyczną, której jestem właścicielem? (17.07.2018 r.)

Upoważnienie dostawcy mocy do dysponowania jednostką fizyczną powinno zostać sporządzone na wzorze stanowiącym załącznik 4.2 do regulaminu rynku mocy i podpisane zgodnie z reprezentacją właściciela jednostki fizycznej. Przykłady wypełnionych pełnomocnictw znajdują się w zakładce „Instrukcje użytkownika”.

2. W jaki sposób mogę upoważnić inny podmiot do dysponowania jednostką fizyczną w przypadku, gdy należy ona do kilku współwłaścicieli? (17.07.2018 r.)

W takim przypadku należy załączyć upoważnienia sporządzone na wzorze stanowiącym załącznik 4.2 do regulaminu rynku mocy w tylu egzemplarzach, ilu jest współwłaścicieli.

3. W certyfikacji ogólnej posługiwałem się pełnomocnictwem 4.3, które uprawniało do składania wniosków, o których mowa w art. 12 ustawy (certyfikacja ogólna) jak i wniosków, o których mowa w art. 15 ustawy (certyfikacja do aukcji). Czy do wniosku o certyfikację mogę dołączyć ww. pełnomocnictwo? (17.07.2018 r.)

Tak, pod warunkiem że dostawcą mocy jest ten sam podmiot, który był mocodawcą w dokumencie tego pełnomocnictwa.

4. Czy pełnomocnictwo powinno być opatrzone podpisem kwalifikowanym każdego z reprezentantów podmiotu? (17.07.2018 r.)

Jeżeli pełnomocnictwo zostało podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania danego podmiotu, może ono zostać załączone w takiej formie. Jeżeli jednak pełnomocnictwo zostało sporządzone w formie pisemnej, wymagane jest aby jego skan został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę składającą wniosek o certyfikację.

5. W certyfikacji do aukcji na poprzedni rok dostaw posługiwałem się pełnomocnictwem zgodnym z załącznikiem 4.2 do regulaminu rynku mocy, które uprawniało do składania wniosków, o których mowa w art. 15 ustawy (certyfikacja do aukcji). Czy do wniosku na kolejny okres dostaw mogę dołączyć ww. pełnomocnictwo? (30.08.2019 r.)

Tak – jeżeli dane pełnomocnictwo nie zostało odwołane. Należy jednocześnie dołączyć odpis pełny z KRS pozwalający na potwierdzenie umocowania osób podpisujących pełnomocnictwo lub odpis aktualny z daty udzielenia pełnomocnictwa.

6. W certyfikacji do aukcji na poprzedni rok dostaw posługiwałem się pełnomocnictwem zgodnym z załącznikiem 4.3 do regulaminu rynku mocy, które uprawniało do składania wniosków, o których mowa w art. 15 ustawy (certyfikacja do aukcji). Czy do wniosku na kolejny okres dostaw mogę dołączyć ww. pełnomocnictwo? (30.08.2019 r.)

Tak – jeżeli dane pełnomocnictwo nie zostało odwołane. Należy jednocześnie dołączyć odpis pełny z KRS pozwalający na potwierdzenie umocowania osób podpisujących pełnomocnictwo lub odpis aktualny z daty udzielenia pełnomocnictwa.

CERTYFIKACJA DO AUKCJI – PARAMETRY TECHNICZNE, ZAWARTOŚĆ WNIOSKU
1. Czy układy pomiarowo-rozliczeniowe powinny spełniać wymagania, o których mowa w pkt. 21 regulaminu rynku mocy już na etapie certyfikacji do aukcji? (16.03.2018 r.)
  

Nie. W przypadku kiedy układy pomiarowe nie spełniają wymagań niezbędnych do poprawnego prowadzenia rozliczeń, możliwe jest uzyskanie od właściwego operatora potwierdzenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o rynku mocy, o ile właściciel tych układów pomiarowo-rozliczeniowych zobowiąże się do dostosowania ich do wymagań, o których mowa w pkt. 21 regulaminu rynku mocy przed rozpoczęciem okresu dostaw. Uzyskanie przedmiotowego potwierdzenia jest zadaniem właściciela jednostki wytwórczej.

2. Czy do wyznaczenia jednostkowego wskaźnika emisji dwutlenku węgla należy wziąć pod uwagę jedynie paliwo właściwe wykorzystywane w procesie produkcji energii elektrycznej, czy należy uwzględnić również paliwo rozpałkowe? (17.07.2018 r.)

Przy wyznaczaniu wskaźników emisji należy uwzględnić wszystkie strumienie paliwa, w tym także paliwa pomocniczego, rozpałkowego, które zużywane są w trakcie normalnej pracy jednostki, podczas rozruchów i odstawień, jak i w czasie zdarzeń nietypowych (awarii). Więcej szczegółów o metodach wyznaczania tych wskaźników można znaleźć w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych.

3. W jaki sposób określić sprawność jednostki przy minimum technicznym oraz przy mocy osiągalnej, jeśli nie były wykonywane pomiary eksploatacyjne, gwarancyjne lub pomodernizacyjne tej jednostki? (17.07.2018 r.)

Przy określaniu parametrów technicznych jednostki, jeżeli brak jest wyżej wspomnianych danych z pomiarów, należy posłużyć się rzeczywistymi danymi eksploatacyjnymi jednostki lub dokumentacją techniczną (charakterystykami ruchowymi) dostarczoną przez wykonawcę wraz z urządzeniem.

4. Jak wyznaczyć wartość minimum technicznego wytwarzania energii elektrycznej wyrażonego w stosunku do mocy osiągalnej netto? (17.07.2018 r.)

Minimum techniczne wytwarzania energii elektrycznej wyrażone w stosunku do mocy osiągalnej netto jest to wartość ilorazu mocy elektrycznej tej jednostki (moc elektryczna brutto pomniejszona o moc zużywaną przez urządzenia i układy technologiczne tej jednostki niezbędne do wytwarzania energii elektrycznej lub energii elektrycznej i ciepła) przy jej minimum technicznym oraz mocy elektrycznej osiągalnej netto, wyrażona w procentach.

5. Czy w odniesieniu do jednostki wytwórczej wysokosprawnej kogeneracji, informacje o kosztach operacyjnych oraz kapitałowych, wymienione w punkcie 7.4.2.1 podpunkt 9) lit. e) regulaminu rynku mocy, dotyczą tylko generacji energii elektrycznej, czy także produkcji ciepła? (17.07.2018 r.)

Wszystkie jednostki, również jednostki wytwarzające energię elektryczną i ciepło (kogeneracyjne), podają sumaryczne koszty operacyjne bez dzielenia ich i przyporządkowywania do produkcji energii elektrycznej i ciepła.

6. W jaki sposób należy poświadczyć kopie dokumentów wymaganych w certyfikacji do aukcji (np. umowa o przyłączenie)? (17.07.2018 r.)

Poświadczenie załączników za zgodność z oryginałem realizowane jest poprzez opatrzenie ich elektronicznym podpisem kwalifikowanym użytkownika składającego wniosek o certyfikację.

7. Z jaką dokładnością (ile miejsc po przecinku) należy podawać wskaźniki emisji? (17.07.2018 r.)

Wskaźniki emisji powinny być podawane z dokładnością do 3 miejsc po przecinku.

8. Jednostka rynku mocy składa się z grupy jednostek fizycznych produkujących energię elektryczną w różnych technologiach. Jaki będzie korekcyjny współczynnik dyspozycyjności dla tej jednostki? (17.07.2018 r.)

Jeżeli jednostka rynku mocy składa się z grupy jednostek fizycznych należących do różnych grup technologii dostarczania mocy, korekcyjny współczynnik dyspozycyjności dla tej jednostki rynku mocy jest równy najniższemu spośród korekcyjnych współczynników dyspozycyjności jednostek fizycznych wchodzących w jej skład.

9. Jak wyliczyć sprawność ogólną netto? Czy dla jednostek kogeneracyjnych uwzględnia ona potrzeby własne? (03.08.2018 r.)

Sprawność ogólna netto to iloraz sumy rocznej generacji energii elektrycznej netto i całkowitej rocznej produkcji ciepła wprowadzonego do sieci odbiorców w roku poprzedzającym certyfikację do rocznego zużycia przez jednostkę kogeneracyjną energii pierwotnej zawartej w paliwie.

W przypadku jednostek kogeneracyjnych, potrzeby własne – np. kotłowni wodnej (zlokalizowanej wewnątrz jednostki rynku mocy) pomniejszają moc osiągalną netto jednostki kogeneracyjnej, co powinno zostać uwzględnione podczas wyznaczania sprawności ogólnej netto.

10. Czy wielkości parametrów technicznych podawanych we wniosku o certyfikację, np. minimum techniczne wytwarzania lub szybkość zmian wielkości produkcji energii elektrycznej muszą być potwierdzone testami lub wynikać z dokumentacji technicznej? (03.08.2018 r.)

W przypadku braku danych uzyskanych na podstawie badań (przeprowadzonych testów) lub dokumentacji technicznej dopuszcza się wykorzystanie danych eksploatacyjnych przy określeniu parametrów technicznych.

11. Czy podając we wniosku o certyfikację informacje o których mowa w pkt 7.4.2.1 ppkt. 9 lit. e Regulaminu Rynku Mocy, w pozycji „wartość bieżąca (netto) środków trwałych składających się na jednostkę fizyczną” należy wpisać także wartości niematerialne? (03.08.2018 r.)

Tak.

W przypadku gdy księgową wartość środków trwałych można obliczyć jedynie dla kilku jednostek fizycznych razem, podział wartości środków trwałych przypadających na poszczególną jednostkę fizyczną należy dokonać proporcjonalnie do udziału jej mocy osiągalnej netto w sumie mocy osiągalnych netto wszystkich jednostek fizycznych, dla których obliczono sumaryczną wartość bieżącą netto.

12. Czy podając parametry jednostki fizycznej po modernizacji podczas wypełniania wniosku o certyfikację, koszty stałe należy podać według cen nominalnych czy realnych w 2018 roku? (03.08.2018 r.)

Parametry jednostki fizycznej po modernizacji należy określić po cenach realnych roku poprzedzającego certyfikację, tak jak ma to miejsce w przypadku informacji o kosztach operacyjnych i kapitałowych, o których mowa w pkt 7.4.2.1 ppkt. 9 lit. e Regulaminu Rynku Mocy.

13. W jaki sposób należy uwzględniać amortyzację w ramach kosztów stałych operacyjnych podawanych we wniosku o certyfikację? (03.08.2018 r.)

W przypadku kosztów stałych operacyjnych, o których mowa w pkt. 7.4.2.1 ppkt. 9 lit. nie należy uwzględniać amortyzacji, ponieważ nie jest ona kosztem operacyjnym. Ponadto należy stosować pkt. 7.4.2.5 wskazujący , że koszty te powinny być określone zgodnie z zasadami rachunkowości zarządczej stosowanymi przez właścicieli jednostek fizycznych oraz powinny bazować na przepływach pieniężnych ujętych memoriałowo w odniesieniu do danego roku kalendarzowego.

14. Czy aby uzyskać certyfikat konieczne jest posiadanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej? (03.08.2018 r.)

Nie, w przypadku braku koncesji, wymagane jest dołączenie do wniosku o certyfikację promesy koncesji.

15. Czy aby złożyć wniosek o certyfikację nowej jednostki rynku mocy wytwórczej wymagane jest posiadanie pozwolenia na budowę? (03.08.2018 r.)

Nie. Do wniosku o certyfikację nowej jednostki rynku mocy wytwórczej należyjednak dołączyć prawomocne pozwolenie na budowę tylko wówczas, jeżeli jest wymagane na podstawie przepisów prawa budowlanego, i jeśli zostało ono wydane. W przypadku, gdy w momencie składania wniosku o certyfikację pozwolenie to nie zostało wydane, należy w harmonogramie rzeczowo-finansowym (odpowiednio załącznik 7.2 albo 7.2a) wskazać planowany termin jego uzyskania.

16. Jaki musi być termin ważności promesy umowy bankowej potwierdzającej możliwość pozyskania finansowania, przedkładanej w procesie certyfikacji do aukcji? (03.08.2018)

Promesa umowy bankowej na finansowanie inwestycji, przedstawiana zgodnie z pkt. 7.4.2.6 podpunkt 4) lit. b) albo pkt. 7.4.2.7 podpunkt 5) lit. b) Regulaminu rynku mocy, powinna być ważna co najmniej do zakończenia certyfikacji do aukcji, w której jest przedkładana. W przypadku certyfikacji odbywającej się w 2018 r., powinna być ważna co najmniej do 31.10.2018 r.

17. W certyfikacji do aukcji planuję utworzyć jednostkę rynku mocy wyłącznie do udziału w rynku wtórnym. Czy zawartość wniosku w takim przypadku jest taka sama jak podczas tworzenia jednostki do udziału w aukcjach? (21.08.2018 r.)

W przypadku zgłoszenia jednostki rynku mocy wyłącznie do udziału w rynku wtórnym należy załączyć te same załączniki (odpowiednie do typu jednostki rynku mocy), jak ma to miejsce w przypadku jednostki rynku mocy tworzonej do udziału w aukcjach mocy. We wniosku nie jest natomiast wymagane podanie wielkości obowiązku mocowego, którą dostawca mocy będzie oferował dla jednostki rynku mocy w danej aukcji (pkt. 7.4.2.1 podpunkt 3 regulaminu rynku mocy).

18. Kiedy jednostka wytwórcza spełnia limit emisji? (04.09.2020 r.)

Jednostka wytwórcza spełnia limit emisji dwutlenku węgla, gdy wyznaczony, zgodnie z pkt. 7.4.2.2 regulaminu rynku mocy, dla danego roku kalendarzowego jednostkowy wskaźnik emisji dwutlenku węgla jest niższy niż 550g CO2/kWh.

19. Za jaki okres należy wyznaczyć jednostkowy wskaźnik emisji dwutlenku węgla w celu sprawdzenia spełnienia przez jednostkę wytwórczą limitu emisji? (04.09.2020 r.)

Jednostkowy wskaźnik emisji dwutlenku węgla dla jednostki wytwórczej należy wyznaczyć
w odniesieniu do roku kalendarzowego przypadającego na okres dostaw, którego dotyczy dana certyfikacja. W przypadku ubiegania się o umowę mocową na okres dłuższy niż 1 rok, należy wyznaczyć go w odniesieniu do każdego roku dostaw przypadającego na wnioskowany okres trwania obowiązku mocowego. W takim przypadku – limit emisji powinien być spełniony w każdym roku trwania obowiązku mocowego.

20. Kiedy jednostka wytwórcza spełnia wolumen emisji? (04.09.2020 r.)

Jednostka wytwórcza spełnia wolumen emisji, kiedy wyznaczony, zgodnie z pkt. 7.4.2.7 regulaminu rynku mocy, wskaźnik średniorocznej emisji dwutlenku węgla jest niższy od 350 kgCO2/kWe.

21. Za jaki okres należy wyznaczyć średnioroczną emisję dwutlenku węgla w celu sprawdzenia spełnienia wolumenu emisji? (04.09.2020 r.)

Wartość średniorocznej emisji dwutlenku węgla wyznacza się, zgodnie z pkt. 7.4.2.7 regulaminu rynku mocy, dla okresu ostatnich trzech lat kalendarzowych poprzedzających rok, w którym odbywa się certyfikacja do aukcji mocy.

Dla przypadku gdy dana jednostka wytwórcza rozpoczęła komercyjną produkcję w okresie trzech lat kalendarzowych poprzedzających rok, w którym odbywa się certyfikacja do aukcji mocy lub w tym okresie przeszła znaczną modernizację, która wpłynęła na wielkość jednostkowego wskaźnika emisji dwutlenku węgla, liczba lat kalendarzowych dla których wyznaczana jest wielkość emisji, zgodnie z pkt. 7.4.2.7, może zostać zmniejszona do liczby pełnych lat kalendarzowych, które upłynęły od daty rozpoczęcia komercyjnej produkcji albo zakończenia modernizacji do roku, w którym odbywa się certyfikacja do aukcji, przy czym liczba ta nie może być równa zero.

22. Czy jednostka wytwórcza niespełniająca limitu emisji może wchodzić w skład jednostki rynku mocy? (04.09.2020 r.)

Jednostka wytwórcza niespełniająca limitu emisji nie może wchodzić w skład jednostki rynku mocy, jeżeli jednostka ta rozpoczęła komercyjną produkcję 4 lipca 2019 r. albo po tej dacie. W przypadku, gdy rozpoczęcie komercyjnej produkcji nastąpiło przed dniem 4 lipca 2019 r. i jednocześnie jednostka ta spełnia wolumen emisji, może ona wejść w skład jednostki rynku mocy.

Niezależnie od powyższego, w certyfikacji do aukcji głównej na rok 2025 przewidziano możliwość uzyskania certyfikatu przez jednostki niespełniające limitu i wolumenu emisji (emitujące powyżej 550 gCO2/kWh i powyżej 350 kgCO2/kWe), które rozpoczęły komercyjną produkcję przed dniem 4 lipca 2019 r. Należy jednak zaznaczyć, że umowy mocowe zawarte w wyniku aukcji głównej na rok 2025, dla wyżej wskazanych jednostek, zostaną skrócone do 6 miesięcy (okres umowy mocowej będzie obejmował okres od 01.01.2025 do 30.06.2025).

23. Czy w przypadku jednostki wytwórczej kogeneracyjnej jednostkowy wskaźnik emisji dwutlenku węgla wyznaczany jest z uwzględnieniem wytwarzanego ciepła? (04.09.2020 r.)

Zgodnie z pkt. 7.4.2.2 regulaminu rynku mocy, jednostkowy  wskaźnik emisji dwutlenku węgla dla jednostki wytwórczej określany w celu sprawdzenia spełnienia przez tę jednostkę limitu emisji, należy wyznaczyć wyłącznie w odniesieniu do projektowej sprawności wytwarzania energii elektrycznej, w której nie  uwzględnia się produkcji ciepła. Zasada ta obowiązuje wszystkie jednostki wytwarzania energii elektrycznej, a więc również jednostki kogeneracyjne.

24. Jak wyznaczyć jednostkowy wskaźnik emisji dwutlenku węgla dla biogazowni rolniczej? (04.09.2020 r.)

Zgodnie z opinią Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) nr 22/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. („opinia ACER”) wydaną na podstawie art. 22 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 158 z 14 czerwca 2019 r. str. 54) – Załącznik nr 1, paliwa biogazowe uznaje się za zeroemisyjne. Jednostkowy wskaźnik emisji dwutlenku węgla wyznaczony dla jednostki wytwórczej wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie biogaz, będzie zatem równy zero.

Analogicznie traktowane są jednostki wytwórcze wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie biomasę lub biopłyny.

25. Jak wyznaczyć jednostkowy wskaźnik emisji dwutlenku węgla dla magazynu energii? (04.09.2020 r.)

W przypadku magazynów energii elektrycznej zasilanych z sieci elektroenergetycznej, zgodnie z pkt 7.4.2.6. ppkt 2) lit. a regulaminu rynku mocy, przyjmuje się, że emisja dwutlenku węgla wynosi zero.

W przypadku magazynów energii współpracujących bezpośrednio z jednostką wytwórczą, zgodnie z  pkt 7.4.2.6. ppkt 1) lit. b regulaminu rynku mocy, przyjmuje się jednostkowy wskaźnik emisji dwutlenku węgla magazynu za równy jednostkowemu wskaźnikowi emisji tej jednostki wytwórczej. Jeśli magazyn energii połączony jest bezpośrednio z kilkoma jednostkami wytwórczymi, przyjmuje się że jednostkowy wskaźnik emisji magazynu energii jest równy najwyższemu ze wskaźników współpracujących bezpośrednio jednostek wytwórczych.

26. W jaki sposób należy obliczyć wskaźniki emisji dwutlenku węgla dla jednostki rynku mocy, która składa się z jednostek fizycznych o różnych poziomach emisyjności? (04.09.2020 r.)

Wartością podawaną we wniosku o certyfikację jest jednostkowy wskaźnik emisji dwutlenku węgla wyznaczony dla całej jednostki rynku mocy. Zgodnie z pkt. 7.4.2.3 regulaminu rynku mocy, wskaźnik ten w przypadku jednostki rynku mocy, w skład której wchodzi kilka jednostek wytwórczych, wyznaczany jest jako suma iloczynów jednostkowych wskaźników emisji dwutlenku węgla danych jednostek wytwórczych i ich udziału w wypełnieniu oferowanego obowiązku mocowego całej jednostki rynku mocy.

27. W jaki sposób należy obliczyć wskaźniki emisji dwutlenku węgla dla jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania, która składa się z jednostek fizycznych redukcji zapotrzebowania z generacją wewnętrzną oraz bez generacji wewnętrznej?

Jednostkowy wskaźnik emisji dwutlenku węgla, podawany we wniosku o certyfikację, należy wyznaczyć, zgodnie z pkt. 7.4.2.3 regulaminu rynku mocy, jako suma iloczynów jednostkowych wskaźników emisji dwutlenku węgla danych jednostek wytwórczych i ich udziału w wypełnieniu oferowanego obowiązku mocowego całej jednostki rynku mocy.

Dla jednostki redukcji zapotrzebowania bez generacji wewnętrznej jednostkowy wskaźnik emisji dwutlenku węgla wynosi zero.

28. Jak wyliczyć sprawność projektową stosowaną do wyliczania jednostkowego wskaźnika emisji dwutlenku węgla jednostki wytwórczej i czym ta sprawność różni się od sprawności wytwarzania energii elektrycznej netto? (04.09.2020 r.)

Sprawność projektowa jest to sprawność liczona jako iloraz mocy elektrycznej netto i całkowitego zużycia paliwa, dla warunków projektowych. Osobno wyznacza się sprawność wytwarzania energii elektrycznej netto, która stanowi iloraz całkowitego wolumenu energii elektrycznej netto wytworzonej w danym roku i energii pierwotnej całego zużytego paliwa przez jednostkę wytwórczą.

29. Kto powinien podpisać załącznik nr 7.10 do regulaminu rynku mocy? (04.09.2020 r.)

Załącznik 7.10 należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym użytkownika rejestru składającego oświadczenie w rejestrze.

CERTYFIKACJA DO AUKCJI – NIEZALEŻNA EKSPERTYZA
1. W jaki sposób i w jakim układzie powinna zostać sporządzona niezależna ekspertyza dołączana do wniosku o certyfikację? (17.07.2018 r.)

Zarówno ustawa o rynku mocy oraz regulamin rynku mocy nie precyzują wzoru, wg którego powinna zostać sporządzona niezależna ekspertyza. Natomiast wychodząc naprzeciw pytaniom zainteresowanych, PSE S.A. opracowały i opublikowały zalecenia w zakresie sposobu i metodyki jej wykonania. Dokument ma charakter poglądowy i zawiera sugerowaną zawartość kolejnych części ekspertyzy, które mają na celu zapewnienie kompletności ekspertyz z punktu widzenia weryfikacji ich poprawności. Zalecenia dostępne są pod adresem: https://www.pse.pl/documents/20182/98611984/Zalecenie+do+sporz%C4%85dzania+niezale%C5%BCnej+ekspertyzy

2. Czy do każdego wniosku o certyfikację należy dołączyć niezależną ekspertyzę? (17.07.2018 r.)

Nie. Dokument ten jest wymagany wyłącznie w przypadku ubiegania się o zawarcie umowy mocowej obejmującej obowiązek mocowy na więcej niż 1 rok dostaw.

3. Czy podczas składania wniosków o certyfikację do aukcji na różne lata dostaw, można posłużyć się tą samą niezależną ekspertyzą? (17.07.2018 r.)

Niezależna ekspertyza sporządzana jest w odniesieniu do roku dostaw. W związku z tym, w przypadku chęci wzięcia udziału w kilku aukcjach głównych, do każdego wniosku o certyfikację do aukcji dołącza się odrębną ekspertyzę.

4. Czy dopuszcza się, aby podmiot wykonujący niezależną ekspertyzę zlecił wykonanie części prac innym podmiotom? (17.07.2018 r.)

Tak. Dopuszcza się, aby poszczególne części ekspertyzy zostały sporządzone przez  podwykonawców. W takim przypadku, w każdej części sporządzonej przez podwykonawcę należy umieścić dodatkowo imiona i nazwiska osób wykonujących daną część oraz opis doświadczeń poszczególnych osób w wykonywaniu analiz o charakterze odpowiadającym zawartości merytorycznej danej części ekspertyzy. Niezależnie od powyższego, załącznik 7.7 powinien być podpisany wyłącznie przez wykonawcę (podmiot główny wykonujący ekspertyzę), a ekspertyza przez wszystkie osoby uczestniczące w jej sporządzeniu.

5. Czy dopuszcza się, aby niezależną ekspertyzę wykonało łącznie kilka podmiotów? (17.07.2018 r.)

Tak. Dopuszcza się, aby niezależna ekspertyza została wykonana łącznie przez kilka podmiotów, np. przez konsorcjum kilku podmiotów. W takim przypadku, liczba załączników 7.7 jest zależna od liczby podmiotów wchodzących w skład konsorcjum. Każdy podmiot dołącza odrębny załącznik 7.7. Dodatkowo, w treści ekspertyzy należy podać informacje o składzie konsorcjum, w celu możliwości identyfikacji danych dotyczących wszystkich podmiotów.

6. Czy wymagane jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez wykonawcę niezależnej ekspertyzy? (17.07.2018 r.)

Nie. Zarówno niezależna ekspertyza, jak i załącznik 7.7 mogą zostać podpisane odręcznie przez wykonawcę ekspertyzy. Wymagany jest kwalifikowany podpis elektroniczny osoby reprezentującej dostawcę mocy, która będzie składała wniosek o certyfikację.

7. Jak należy interpretować zakres rzeczowy nakładów inwestycyjnych (finansowych) we wskazanym w ustawie o rynku mocy okresie np. 2014-2020? Czy należy wskazać w ramach tego okresu wszystkie nakłady planowane lub poniesienie czy tylko wybrane przez inwestora na poziomie wymaganym do uzyskania umowy mocowej na więcej niż 1 rok dostaw? (03.08.2018 r.)

W ramach zgłaszanych nakładów inwestycyjnych (finansowych) nie ma obowiązku podawania wszystkich poniesionych nakładów. Istnieje możliwość uwzględnienia wybranych pozycji, które pozwolą na osiągnięcia wymaganego poziomu nakładów uprawniającego do oferowania obowiązku mocowego na więcej niż 1 rok dostaw. W przypadku okresu dostaw 2021, nakłady muszą pochodzić z okresu od stycznia 2014 roku do końca 2020.

8. Jaki rodzaj nakładów inwestycyjnych (finansowych) uprawnia do uzyskania umowy mocowej na więcej niż 1 rok dostaw? Czy do nakładów można wyłącznie wliczać te związane wyłącznie z dostosowaniem jednostek do nowych konkluzji BAT? (03.08.2018 r.)

Poniesione lub planowane do poniesienia nakłady inwestycyjne (finansowe) powinny dotyczyć, w przypadku:

 • nowej i modernizowanej JRM wytwórczej – układów i instalacji związanych funkcjonalnie i technologicznie z wytwarzaniem lub magazynowaniem energii elektrycznej,
 • JRM redukcji zapotrzebowania – dostosowania urządzeń odbiorcy do możliwości świadczenia usług redukcji zapotrzebowania, na budowę magazynu energii elektrycznej lub wewnętrznego źródła wytwarzania energii elektrycznej, które będą stanowiły część urządzeń odbiorcy końcowego.

Powyższe oznacza, że zakres elementów zaliczanych do nakładów inwestycyjnych (finansowych) nie obejmuje wyłącznie dostosowania jednostek do konkluzji BAT.

9. W jaki sposób alokować nakłady inwestycyjne (finansowe), w przypadku gdy dotyczą one wspólnych instalacji różnych jednostek fizycznych? (03.08.2018 r.)

Zgodnie z pkt. 7.4.5.5. regulaminu rynku mocy alokacja nakładów odbywa się proporcjonalnie do mocy osiągalnej netto jednostek fizycznych wchodzących w skład jednostki rynku mocy.

10. Czy odsetki od kredytu można uwzględnić jako nakład finansowy na układy i instalacje związane funkcjonalnie i technologicznie z wytwarzaniem lub magazynowaniem energii elektrycznej? (21.08.2018 r.)

Tak, odsetki od kredytu można uwzględnić jako ww. nakład finansowy.

CERTYFIKACJA DO AUKCJI – UMOWY NA WIĘCEJ NIŻ 1 ROK DOSTAW
1. Ile będą wynosiły progi jednostkowych nakładów finansowych uprawniających do oferowania obowiązków mocowych na więcej niż 1 okres dostaw? (16.03.2018 r.)

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o rynku mocy, jednostkowe poziomy nakładów inwestycyjnych są parametrami aukcji głównej. Ich wartości zostaną określone w rozporządzeniu Ministra Energii, o którym mowa w art. 34 ust. 1 ustawy o rynku mocy. Zgodnie z przepisami przejściowymi do ustawy o rynku mocy, pierwsze parametry aukcji mocy zostaną ogłoszone w przepisach wykonawczych do ustawy do dnia 22 sierpnia 2018 r.

2. W jaki sposób przypisać do poszczególnych jednostek rynku mocy nakłady poniesione na instalacje wspólne dla wielu jednostek fizycznych? (16.03.2018 r.)

Zgodnie z pkt. 7.4.5.4 regulaminu, poniesione nakłady należy rozdzielić na wszystkie jednostki fizyczne, których działanie jest zależne od tych instalacji, proporcjonalnie do mocy osiągalnej netto. Nakłady na jednostkę rynku mocy stanowią sumę nakładów przypisanych jednostkom fizycznym wchodzącym w jej skład.

3. Za jaki okres należy podać jednostkowe poziomy nakładów inwestycyjnych na potrzeby certyfikacji do pierwszej aukcji głównej? (17.07.2018 r.)

Na potrzeby certyfikacji do pierwszej aukcji głównej (tj. na rok 2021), okres ponoszenia nakładów inwestycyjnych trwa od dnia 1 stycznia 2014 r. do rozpoczęcia roku dostaw.

4. Czy jednostka, która posiada certyfikaty uprawniające ją do udziału w aukcjach głównych na lata 2021, 2022 i 2023 i w wyniku aukcji na rok 2021 zawarła umowę mocową na 15 okresów dostaw, może wziąć udział w aukcjach głównych na lata 2022 i 2023? (17.07.2018 r.)

Nie. W przypadku zawarcia w wyniku aukcji głównej na rok dostaw 2021 umowy mocowej na 15 okresów dostaw, certyfikaty na lata 2022 i 2023 zostaną wygaszone niezwłocznie po ogłoszeniu wyników aukcji głównej na rok 2021.

5. Czy przygotowując harmonogram rzeczowo–finansowy można uwzględnić dodatkowe zadania, które zostały wykonane, a nie były częścią umowy inwestycyjnej? (03.08.2018 r.)

Zgodnie z regulaminem rynku mocy zawartość harmonogramu rzeczowo-finansowego określa wyłącznie jego minimalny zakres. Oznacza to, że zarówno w części finansowej oraz rzeczowej harmonogramu można uwzględnić dodatkowe pozycje, w zależności od potrzeb wypełniającego.

6. Jak rozumieć pojęcie wieloletniego obowiązku mocowego w kontekście okresu trwania umowy mocowej? (03.08.2018 r.)

Zawarcie umowy mocowej w wyniku aukcji głównych następuje z chwilą ogłoszenia wstępnych wyników aukcji, pod warunkiem zawieszającym do czasu ogłoszenia ostatecznych wyników aukcji. W wyniku aukcji głównych umowy mocowe są zawierane przed rozpoczęciem okresu dostaw (od roku 2019 będą zawierane 5 lat przed rozpoczęciem okresu dostaw) i obwiązują do czasu zakończenia ostatniego obowiązku mocowego. Oznacza to, że okres obowiązywania umowy mocowej liczony jest od momentu jej zawarcia do zakończenia trwania ostatniego obowiązku mocowego. Natomiast okres obowiązku mocowego liczony jest dopiero od rozpoczęcia danego okresu dostaw do jego zakończenia, a okres ten zawiera się w okresie obowiązywania umowy mocowej. Jeżeli zatem obowiązek mocowy w ramach danej umowy mocowej obejmuje więcej niż jeden rok dostaw, w takim przypadku mamy do czynienia z wieloletnim obowiązkiem mocowym. Na rynku mocy maksymalna długość obowiązku mocowego to 17 lat.

7. W jaki sposób JRM utworzona na podstawie art. 95 ustawy powinna wykazać poniesione nakłady finansowe, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy? (03.08.2018 r.)

W przypadku nowych, modernizowanych JRM wytwórczych oraz JRM redukcji zapotrzebowania, które ubiegają się o zawarcie umowy mocowej na więcej niż 1 rok dostaw, potwierdzenie parametrów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawyodbywa się poprzez dołączenie do wniosku o certyfikację niezależnej ekspertyzy. Dokument ten potwierdza m.in. planowane lub poniesione nakłady finansowe, spełnienie wymagań emisyjnych i ewentualnie wymagań dotyczących tzw. „green bonus”. W przypadku JRM utworzonych na podstawie art. 95, należy uznać, że wystarczające będzie dołączenie niezależnej ekspertyzy.

8. Za jaki okres należy wskazać nakłady inwestycyjne na potrzeby certyfikacji do aukcji głównej na rok dostaw 2024? (30.08.2019 r.)

Na potrzeby certyfikacji do aukcji głównej na rok dostaw 2024, okres ponoszenia nakładów inwestycyjnych obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do rozpoczęcia roku dostaw.

9. Czy jednostka rynku mocy może brać udział w certyfikacji do aukcji głównej, jeżeli posiada już wieloletnią umowę mocową obejmującą rok dostaw, którego dotyczy ta certyfikacja? (30.08.2019 r.)

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy dostawca mocy nie może złożyć wniosku o certyfikację do aukcji głównej w odniesieniu do jednostki rynku mocy, dla której zawarł już wieloletnią umowę mocową obejmującą okres dostaw, którego dotyczy ta certyfikacja.

CERTYFIKACJA DO AUKCJI DODATKOWYCH
1. Czy muszę składać cztery oddzielne wnioski w przypadku chęci zgłoszenia jednostki rynku mocy do udziału w czterech aukcjach dodatkowych dotyczących poszczególnych kwartałów tego samego roku dostaw? (05.12.2019)
Nie, użytkownik powinien  złożyć jeden wniosek z zaznaczeniem czterech aukcji dodatkowych dla danej jednostki rynku mocy. W przypadku wielokrotnego zgłoszenia tej samej jednostki rynku mocy przez tego samego dostawcę mocy, PSE rozpatruje wyłącznie wniosek o certyfikację złożony najpóźniej, a pozostałe wnioski zostawia bez rozpoznania.
2. Czy jednostka rynku mocy objęta obowiązkiem mocowym na rok dostaw 2021 może przystąpić do certyfikacji do aukcji dodatkowych? (05.12.2019)
Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o rynku mocy, jednostka rynku mocy objęta obowiązkiem mocowym na dany rok dostaw nie może zostać zgłoszona do certyfikacji do aukcji dodatkowych dotyczących tego samego roku. Wyjątek stanowią jednostki rynku mocy składające się z jednostek fizycznych wytwarzających rocznie więcej niż 30% energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, które na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy, mogą wziąć udział zarówno w aukcji głównej, jak i aukcji dodatkowej na ten sam rok dostaw, z zastrzeżeniem, że suma oferowanych obowiązków mocowych przez tę jednostkę nie może być wyższa niż iloczyn mocy osiągalnej netto i korekcyjnego współczynnika dyspozycyjności dla tej jednostki.
3. Czy jednostka rynku mocy, która brała udział w aukcji głównej na rok dostaw 2021, lecz nie została objęta obowiązkiem mocowym, może zostać zgłoszona do udziału w aukcjach dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2021? (05.12.2019)
Tak, zapisy art. 15 ust. 4, które wskazują na ograniczenia w tym zakresie, odnoszą się wyłącznie do jednostek rynku mocy objętych obowiązkiem mocowym na dany rok dostaw.
4. Czy jednostka rynku mocy utworzona w toku certyfikacji do aukcji dodatkowych może uzyskać dopuszczenie do udziału w rynku wtórnym na cały rok dostaw? (05.12.2019)
Tak, certyfikat dopuszczający do udziału w rynku wtórnym, uzyskany w wyniku certyfikacji do aukcji dodatkowych na dany rok dostaw, uprawnia do udziału w rynku wtórnym przez wszystkie kwartały roku dostaw, których dotyczą aukcje dodatkowe.
5. Czy jest możliwość zawarcia umowy mocowej na więcej niż 1 okres dostaw w toku jednej aukcji dodatkowej? (05.12.2019)
Nie, w toku jednej aukcji dodatkowej jednostka rynku mocy może zostać objęta obowiązkiem mocowym na nie więcej niż jeden okres dostaw. Równocześnie są prowadzone 4 aukcje dodatkowe, a okresem dostaw dla pojedynczej aukcji dodatkowej jest jeden kwartał danego roku dostaw.
6. Czy pełnomocnictwo sporządzone na wzorze 4.3 do regulaminu rynku mocy, wystawione na potrzeby certyfikacji do aukcji głównych może być użyte także w certyfikacji do aukcji dodatkowych? (05.12.2019)
Tak, pod warunkiem, że dane pełnomocnictwo nie zostało odwołane.
7. Czy podczas składania wniosku na wybrany kwartał roku dostaw należy podać parametry techniczno-ekonomiczne dla wybranego kwartału w poprzedzającym roku kalendarzowym? (05.12.2019)

Nie, parametry techniczno-ekonomiczne jednostki rynku mocy należy wyznaczać na podstawie danych za cały rok kalendarzowy poprzedzający certyfikację do aukcji, niezależnie od wybranych kwartałów w certyfikacji do aukcji dodatkowych.

8. W jaki sposób dostawca mocy powinien poświadczyć/wykazać spełnienie warunku wytwarzania rocznie więcej niż 30% energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji przez jednostki fizyczne wchodzące w skład jednostki rynku mocy (art. 15 ust. 5 ustawy)? (05.12.2019)

Podczas składania wniosku w certyfikacji do aukcji dodatkowych dostawca mocy w sekcji IV powinien zaznaczyć pole pn. „Oświadczam, że jednostka rynku mocy będąca przedmiotem wniosku składa się z jednostek fizycznych wytwarzających rocznie więcej niż 30% energii elektrycznej w  wysokosprawnej kogeneracji”. Dodatkowo,  w sekcji VII w polu „Załączniki dodatkowe”, dostawca mocy może załączyć informacje dokumentujące spełnienie przedmiotowego warunku. W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących prawidłowości przedmiotowego oświadczenia, OSP może wystąpić do dostawcy mocy o przesłanie dodatkowych dokumentów/obliczeń poprzez wezwanie do usunięcia wad lub braków formalnych wniosku o certyfikację.

ZABEZPIECZENIA FINANSOWE
1. Jako zabezpieczenie finansowe zamierzam przedłożyć umowę poręczenia sporządzoną zgodnie ze wzorem określonym w załączniku 13.3 do Regulaminu Rynku Mocy. Czy wzór Załącznika nr 1 do tej umowy poręczenia, tj. oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji, jest dostępny publicznie? (11.10.2018 r.)

Tak. Wzór oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji jest dostępny na stronie www.rynekmocy.pl, w zakładce „Certyfikacja do aukcji”.

2. Czy oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji, sporządzone na innym wzorze niż opublikowanym przez PSE S.A., będzie akceptowalne dla PSE S.A.? (11.10.2018 r.)

PSE S.A. będą akceptowały oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji, jeśli wprowadzone w nim zmiany będą miały charakter wyłącznie redakcyjny. Niezależnie, we wzorze przewidziano wprost możliwość modyfikacji klauzuli w zakresie treści dotyczącej konieczności lub braku konieczności uzyskania zgód korporacyjnych na dokonanie czynności objętej aktem notarialnym, co podyktowane jest indywidualną sytuacją prawną każdego z podmiotów udzielających takiego poręczenia (str. 2, przypis nr 2 wzoru oświadczenia).

3. Na jakim etapie ustanawiania zabezpieczenia należy dołączyć do umowy poręczenia oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji? (11.10.2018 r.)

Oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji musi zostać dostarczone wraz z projektem Umowy poręczenia. Oświadczenie to stanowić będzie Załącznik nr 2 do ww. umowy poręczenia.

4. Czy dopuszczalne jest przedłożenie oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji w innej formie, niż akt notarialny? (11.10.2018 r.)

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 lit. c Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie zabezpieczenia finansowego wnoszonego przez dostawców mocy oraz uczestników aukcji wstępnych, oświadczenie o poddaniu się egzekucji składane jest wyłącznie w formie aktu notarialnego. Tym samym nie jest dopuszczalne przedłożenie oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji w innej formie niż akt notarialny.

5. Jak należy określić termin obowiązywania umowy poręczenia wskazany w § 7 pkt 1 wzoru umowy poręczenia (załącznik 13.3 do Regulaminu Rynku Mocy)? (11.10.2018 r.)

Termin wskazany w § 7 pkt 1 wzoru umowy poręczenia musi obejmować okres na wystąpienie przez PSE S.A. do sądu o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności, przy czym PSE S.A. będą mogły wystąpić o nadanie takiej klauzuli w okresie przedawnienia roszczenia o zapłatę przez Poręczyciela kwoty odpowiadającej wysokości zabezpieczenia finansowego, do którego zatrzymania PSE S.A. będą mogły być uprawnione. Okres przedawnienia wynosi 3 lata. Termin ten należy liczyć od daty zaistnienia przesłanki uprawniającej PSE S.A. do zatrzymania zabezpieczenia.

6. W jakim terminie PSE S.A., jako wierzyciel, będą mogły wystąpić do Sądu o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności? (11.10.2018 r.)

PSE S.A. będą mogły wystąpić do sądu o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności w terminie obowiązywania umowy poręczenia, określonym w § 7 pkt 1 umowy poręczenia.

7. W jakim terminie należy ustanowić zabezpieczenie finansowe? (17.10.2018 r.)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zabezpieczenia finansowego wnoszonego przez dostawców mocy oraz uczestników aukcji wstępnych, dostawca mocy jest obowiązany do ustanowienia zabezpieczenia finansowego nie później niż w terminie 10 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem aukcji mocy, której to zabezpieczenie dotyczy.

8. W odniesieniu do nowej jednostki rynku mocy wytwórczej otrzymałem certyfikaty warunkowe do aukcji głównych na lata 2021, 2022 oraz 2023. Czy wystarczające jest wniesienie jednego zabezpieczenia finansowego na potrzeby wszystkich trzech aukcji? (17.10.2018 r.)

Nie, zabezpieczenie na potrzeby każdej aukcji ustanawiane jest odrębnie. Jeżeli dostawca mocy chce wziąć udział we wszystkich aukcjach, zobowiązany jest do ustanowienia zabezpieczenia do każdej z nich odrębnie.

9. Czy w przypadku niepotwierdzonej jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania wystarczające jest wniesienie jednego zabezpieczenia finansowego na potrzeby wszystkich trzech aukcji głównych przeprowadzanych w 2018 r.? (17.10.2018 r.)

Tak, jeśli certyfikat dopuszczający do udziału w aukcji pozostanie w mocy (nie zostanie wygaszony na wniosek dostawcy mocy). Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o rynku mocy, nie jest wymagane ustanowienie zabezpieczenia finansowego w przypadku, gdy zostało ono już ustanowione na potrzeby poprzednich aukcji a certyfikat pozostaje w mocy.

10. Czy w przypadku zawarcia umowy wieloletniejmocowej w aukcji na rok dostaw 2021, obejmującej również okresy dostaw 2022-2023, należy ustanowić zabezpieczenie na poczet potrzeby aukcji głównych na lata dostaw 2022 i 2023? (17.10.2018 r.)

Jeżeli dostawca mocy w toku aukcji głównej na rok dostaw 2021 zawrze umowę mocową obejmującą również okresy dostaw 2022-2023, jego certyfikaty warunkowe do aukcji na lata 2022 i 2023 zostaną wygaszone przez OSP (odpowiednie postanowienia pkt. 23.4 lub 23.5 Regulaminu Rynku Mocy). W związku z tym, wygasają również przesłanki do ustanowienia zabezpieczenia na poczet tych aukcji.

11. Jaka jest wysokość zabezpieczenia finansowego ustanawianego w odniesieniu do nowej jednostki rynku mocy wytwórczej? (17.10.2018 r.)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zabezpieczenia finansowego wnoszonego przez dostawców mocy oraz uczestników aukcji wstępnych, wysokość zabezpieczenia finansowego w tym przypadku wynosi 43 zł za każdy kilowat mocy, która będzie oferowana w aukcji mocy.

12. Jaka jest wysokość zabezpieczenia finansowego ustanawianego w odniesieniu do niepotwierdzonej jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania? (17.10.2018 r.)
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zabezpieczenia finansowego wnoszonego przez dostawców mocy oraz uczestników aukcji wstępnych, wysokość zabezpieczenia finansowego w tym przypadku jest zależna od stosunku łącznej mocy osiągalnej jednostek redukcji zapotrzebowania planowanych wchodzących w skład niepotwierdzonej jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania do mocy osiągalnej netto tej jednostki rynku mocy (sposób obliczenia wysokości zabezpieczenia określony jest w paragrafie 2 ust. 2 ww. Rozporządzenia).
13. Na jaki rachunek bankowy należy ustanowić zabezpieczenie finansowe w formie pieniężnej? (17.10.2018 r.)

Zabezpieczenie finansowe w formie pieniężnej należy ustanowić na rachunek bankowy OSP wskazany w certyfikacie warunkowym, w pozycji „Numer rachunku bankowego”.

14. Zamierzam ustanowić zabezpieczenie finansowe w formie pieniężnej. Jaki rodzaj przelewu powinienem wykonać? (17.10.2018 r.)

W ramach zabezpieczeń na rynku mocy należy dokonać zwykłego przelewu. Do tego rodzaju płatności nie wolno stosować przelewu typu split payment.

15. Jaki powinien być tytuł przelewu w przypadku ustanawiania zabezpieczenia finansowego w formie pieniężnej na rachunek bankowy OSP? (17.10.2018 r.)

Zgodnie z pkt. 13.3.5 Regulaminu Rynku Mocy, w tytule przelewu należy podać kod jednostki rynku mocy oraz numer certyfikatu warunkowego. Ponadto, jeśli w tytule przelewu będzie możliwe podanie dodatkowych informacji, wskazane jest dopisanie nazwy jednostki rynku mocy (opcjonalnie). W takim przypadku, tytuł przelewu powinien mieć format:

Kod_jednostki_rynku_mocy, Numer_certyfikatu_warunkowego, (Nazwa_jednostki_rynku_mocy).

Dane te (poza nazwą jednostki) dostępne są w wygenerowanym z Portalu Uczestnika Rynku Mocy (PURM) certyfikacie warunkowym, z zastrzeżeniem, że jako kod jednostki rynku mocy należy rozumieć podany w certyfikacie warunkowym „identyfikator jednostki rynku mocy”. Kod i nazwa jednostki są również dostępne w PURM, w zakładce: Certyfikacja->Przeglądaj wnioski o certyfikację->odpowiednio kolumna „Nazwa JRM” oraz „Kod JRM”.

Podanie ww. danych umożliwi szybkie i poprawne przyporządkowanie przez OSP ustanowionego zabezpieczenia do właściwej jednostki rynku mocy na dany rok dostaw.

16. Co przyjmuje się za termin ustanowienia zabezpieczenia finansowego w formie pieniężnej? (17.10.2018 r.)

Za datę ustanowienia zabezpieczenia finansowego w formie pieniężnej przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego OSP, przy czym musi to nastąpić nie później niż w terminie 10 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem aukcji mocy, której dotyczy zabezpieczenie.

17. Co przyjmuje się za termin ustanowienia zabezpieczenia finansowego w formie gwarancji bankowej albo lub ubezpieczeniowej? (17.10.2018 r.)

Za datę ustanowienia zabezpieczenia finansowego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej przyjmuje się dzień doręczenia na adres siedziby operatora oryginałów dokumentów gwarancji, przy czym musi to nastąpić nie później niż w terminie 10 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem aukcji mocy, której dotyczy zabezpieczenie.

18. Co przyjmuje się za termin ustanowienia zabezpieczenia finansowego w formie umowy poręczenia? (17.10.2018 r.)

Za datę ustanowienia zabezpieczenia finansowego w formie umowy poręczenia przyjmuje się dzień zawarcia umowy poręczenia pomiędzy spółką poręczycielem a OSP, przy czym musi to nastąpić nie później niż w terminie 10 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem aukcji mocy, której dotyczy zabezpieczenie. Należy przy tym wziąć pod uwagę, że OSP podpisuje albo odmawia podpisania umowy poręczenia wraz z podaniem przyczyny jej niepodpisania, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia umowy na adres OSP.

19. Na jaki adres należy przesłać zabezpieczenie w formie gwarancji lub umowy poręczenia? (17.10.2018 r.)

Dokumenty zabezpieczenia finansowego w formie gwarancji lub umowy poręczenia należy przesłać na adres:

Departament Rozwoju Systemu

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna

Na kopercie należy zamieścić dopisek: „Zabezpieczenie finansowe – RYNEK MOCY”.

20. Czy zabezpieczenie finansowe w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej/umowy poręczenia może zostać przekazane dostarczone do OSP bezpośrednio przez dostawcę mocy lub wystawcę gwarancji (gwaranta)/poręczyciela? (17.10.2018 r.)

Tak, jest to dozwolone. Zabezpieczenie finansowe w tej formie może zostać dostarczone zarówno przez dostawcę mocy, jak również przez wystawcę gwarancji (gwaranta).

21. Czy zabezpieczenie finansowe w formie umowy poręczenia może zostać dostarczone do OSP bezpośrednio przez Poręczyciela? (17.10.2018 r.)

Tak, jest to dozwolone. Zabezpieczenie finansowe w tej formie może zostać dostarczone zarówno przez dostawcę mocy, jak również przez Poręczyciela.

22. W jaki sposób należy dostarczyć dokument potwierdzający poziom kategorii ratingowej, stanowiący podstawę zwolnienia z obowiązku ustanowienia zabezpieczenia finansowego? (17.10.2018 r.)

Dokument potwierdzający poziom kategorii ratingowej można przekazać OSP poprzez rejestr rynku mocy, w wiadomości wysłanej za pośrednictwem systemu PURM. Należy wykorzystać do tego funkcjonalność „Utwórz wiadomość” w menu „Komunikacja”, wybierając temat wiadomości „Inne”. W treści wiadomości należy wpisać kod jednostki rynku mocy i numer certyfikatu warunkowego, którego dotyczy zabezpieczenie, oraz załączyć przedmiotowy dokument potwierdzający poziom kategorii ratingowej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby składającej wniosek o certyfikację.

23. Dokument potwierdzający poziom kategorii ratingowej dostawcy mocy, stanowiący podstawę zwolnienia z obowiązku ustanowienia zabezpieczenia finansowego, został załączony do wniosku o certyfikację jednostki rynku mocy, dla której wydany został certyfikat warunkowy. Czy wymagane jest ponowne przekazanie tego dokumentu do OSP? (17.10.2018 r.)

W takim przypadku nie jest konieczne ponowne przekazywanie tego dokumentu do OSP. W odniesieniu do jednostek rynku mocy, dla których we wniosku o certyfikację załączono dokument potwierdzający poziom kategorii ratingowej, OSP wyda certyfikaty dopuszczające do udziału w odpowiedniej aukcji mocy.

24. Gdzie można znaleźć numer certyfikatu warunkowego, który należy podać w treści gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej lub umowy poręczenia? (17.10.2018 r.)

Numer certyfikatu warunkowego podany jest w nagłówku certyfikatu warunkowego wygenerowanego z systemu PURM.

25. Na jaki termin powinna zostać ustanowiona gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa?

W paragrafie 3 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zabezpieczenia finansowego wnoszonego przez dostawców mocy oraz uczestników aukcji wstępnych, wskazane są minimalne okresy na jakie powinny być ustanawiane gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe. Niezależnie, OSP rekomenduje ustanowienie gwarancji na okres:

 • w przypadku nowej jednostki rynku mocy wytwórczej - do czasu zakończenia trzeciego roku dostaw, albo do czasu zakończenia trwania umowy mocowej, jeżeli została zawarta na mniej niż trzy lata dostaw,
 • w przypadku niepotwierdzonej jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania - do czasu rozpoczęcia pierwszego okresu dostaw.

 

DYSPONENT, OFERENT
1. Czy dysponent i oferent są ustanawiani w odniesieniu do jednostek rynku mocy czy do podmiotu, który reprezentują? (17.07.2018 r.)

Zarówno dysponent jak i oferent ustanawiani są w odniesieniu do podmiotu, który reprezentują.

2. Jaką rolę pełni dysponent? (17.07.2018 r.)

Dysponent jest upoważniony do nadawania uprawnień innym użytkownikom rejestru do wglądu w dane dotyczące jednostek fizycznych i jednostek rynku mocy reprezentowanych przez dany podmiot.

3. Jaką rolę pełni oferent? (17.07.2018 r.)

Oferent posiada uprawnienia do składania oświadczeń w toku aukcji mocy oraz do zgłaszania transakcji na rynku wtórnym. Jeden podmiot może mieć ustanowionych wielu oferentów.

4. Czy jest możliwe nadanie roli dysponenta w odniesieniu do danego podmiotu więcej niż jednemu użytkownikowi rejestru? (17.07.2018 r.)

Nie. Zgodnie z pkt. 4.1.10 regulaminu rynku mocy, rolę dysponenta w odniesieniu do danego podmiotu może pełnić tylko jeden użytkownik rejestru.

5. Czy dany podmiot może nadać jednemu użytkownikowi rejestru zarówno rolę dysponenta jak i oferenta? (17.07.2018 r.)

Tak. W odniesieniu do jednego podmiotu rolę dysponenta i oferenta może pełnić ten sam użytkownik rejestru.

6. Nie posiadam uprawnień dysponenta lub oferenta. W jaki sposób należy złożyć wniosek o nadanie roli dysponenta lub oferenta? (17.07.2018 r.)

Wnioski o nadanie roli dysponenta lub oferenta można złożyć wyłącznie za pośrednictwem rejestru (zakładka: „Uprawnienia” -> „Wniosek dysponenta i oferenta”). We wniosku należy podać dane identyfikacyjne podmiotu, w odniesieniu do którego wnioskodawca będzie pełnił daną rolę oraz dołączyć pełnomocnictwo sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 4.3 do regulaminu rynku mocy. Dodatkowo nadanie uprawnień dysponenta lub oferenta jest możliwe w czasie certyfikacji ogólnej i certyfikacji do aukcji poprzez dołączenie do wniosku pełnomocnictwa sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 4.3 do regulaminu rynku mocy, w którym zaznaczono odpowiednie pola.

7. Kiedy można złożyć wniosek o nadanie roli dysponenta lub oferenta? (17.07.2018 r.)

Użytkownik rejestru może złożyć wniosek o nadanie mu roli dysponenta lub oferenta w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że wniosek o nadanie roli dysponenta lub oferenta rozpatrywany jest przez PSE S.A. w terminie 14 dni kalendarzowych od jego złożenia.

8. Chciałbym pełnić rolę oferenta w najbliższej aukcji mocy. Do kiedy muszę złożyć wniosek o nadanie roli oferenta? (17.07.2018 r.)

Oferent musi zostać ustanowiony nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed najbliższą aukcją mocy, w której zamierza pełnić tę funkcję. Biorąc pod uwagę, że wniosek o nadanie roli oferenta rozpatrywany jest przez OSP w terminie 14 dni kalendarzowych od jego złożenia, należy go złożyć odpowiednio wcześniej.

9. W jaki sposób przekazać rolę dysponenta innej osobie? (17.07.2018 r.)

Aby ustanowić nowego dysponenta, dana osoba powinna złożyć za pośrednictwem rejestru wniosek o nadanie roli dysponenta wraz z pełnomocnictwem do pełnienia roli. Poprzednie pełnomocnictwo wygaśnie z chwilą złożenia ww. pełnomocnictwa dla nowej osoby, a rola dysponenta zostanie odebrana automatycznie i przekazana nowemu dysponentowi.

10. Czy możliwe jest, aby jeden użytkownik pełnił rolę oferenta/dysponenta dla więcej niż jednej jednostki rynku mocy w ramach jednego podmiotu? (17.07.2018 r.)

Tak. Jest to możliwe, ponieważ dysponent ustanowiony jest w odniesieniu do podmiotu. Nie jest natomiast możliwe ustanowienie więcej niż jednego dysponenta dla jednego podmiotu.

AUKCJA MOCY
1. Czy aukcja mocy kończy się z jednakową ceną dla wszystkich jednostek rynku mocy? (16.03.2018 r.)

Tak. W przypadku jednostek rynku mocy zlokalizowanych w KSE, aukcja mocy kończy się jednakową ceną dla wszystkich jednostek rynku mocy, niezależnie od ich statusu w aukcji. W przyszłości będą możliwe odrębne ceny dla jednostek rynku mocy składających się z jednostek fizycznych zagranicznych.

2. Czy niezłożenie oferty wyjścia w trakcie aukcji mocy może skutkować zawarciem umowy mocowej? (16.03.2018 r.)

Tak. Aukcje mocy są prowadzone w formie aukcji holenderskiej z malejącą ceną. Do wygrania aukcji mocy nie jest konieczne podjęcie aktywnego działania w trakcie aukcji. Niezłożenie oferty wyjścia w danej rundzie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem ceny wywoławczej kolejnej rundy. Natomiast niezłożenie żadnej oferty wyjścia w toku całej aukcji skutkuje zawarciem umowy mocowej po cenie zakończenia aukcji (jednakowej dla wszystkich uczestniczących jednostek).

3. Czy wszystkie jednostki rynku mocy modernizowane są zobowiązane do złożenia oświadczenia o rezygnacji z modernizacji wraz ze wskazaniem ceny minimalnej modernizacji? (16.03.2018 r.)

Nie. Wszystkie oświadczenia składane w toku aukcji są dobrowolne. Brak złożenia ww. oświadczenia w danej rundzie jest równoznaczny z utrzymaniem kwalifikacji jako jednostka modernizowana. Złożenie tego oświadczenia skutkuje zmianą kwalifikacji na jednostkę rynku mocy istniejącą w przypadku, gdy cena na aukcji mocy spadnie poniżej ceny wskazanej w oświadczeniu o rezygnacji z modernizacji. Oświadczenie o rezygnacji z modernizacji w toku aukcji mocy należy przy tym traktować wyłącznie jako zmianę warunków udziału w aukcji, która nie jest wiążąca dla faktycznych prac związanych z modernizacją danej jednostki fizycznej.

4. Czy wszystkie jednostki rynku mocy ubiegające się o zawarcie umowy mocowej na więcej niż jeden okres dostaw są zobowiązane do złożenia oświadczenia o cenie minimalnej wieloletniego obowiązku mocowego? (16.03.2018 r.)

Nie. Wszystkie oświadczenia składane w toku aukcji są dobrowolne. Brak złożenia ww. oświadczenia w danej rundzie jest równoznaczny z podtrzymaniem chęci zawarcia wieloletniej umowy mocowej po cenie wywoławczej kolejnej rundy. Złożenie ww. oświadczenia skutkuje jedynie skróceniem okresu obowiązywania umowy mocowej, w przypadku zakończenia aukcji z ceną niższą niż zadeklarowana w oświadczeniu. Oświadczenie to nie jest traktowane jako oferta wyjścia i nie skutkuje zmianą kwalifikacji jednostki rynku mocy. Złożenie takiego oświadczenia nie wyklucza możliwości późniejszego złożenia oferty wyjścia w odniesieniu do tej jednostki.

5. Czy dostawca mocy dysponujący kilkoma JRM może mitygować ryzyko niewykonania obowiązku mocowego jednej JRM pomniejszając oferowany obowiązek mocowy innej JRM? (29.03.2018 r.)

Tak. Dostawca mocy zgłaszając JRM w certyfikacji do aukcji sam określa wielkość oferowanego obowiązku mocowego z uwzględnieniem ograniczenia dotyczącego wartości maksymalnej (obowiązek mocowy nie może być wyższy niż iloczyn sumy mocy osiągalnych netto wszystkich jednostek fizycznych wchodzących w skład tej jednostki rynku mocy oraz korekcyjnego współczynnika dyspozycyjności tej jednostki). W przypadku jednostek rynku mocy należących do jednego dostawcy mocy, możliwa jest realokacja wielkości wykonanego obowiązku mocowego.

6. Czy wielkość oferowanego obowiązku mocowego musi być równa iloczynowi mocy osiągalnej netto i KWD? (29.03.2018 r.)

Nie. Wielkość obowiązku mocowego nie może być wyższa niż iloczyn sumy mocy osiągalnych netto wszystkich jednostek fizycznych wchodzących w skład tej jednostki rynku mocy oraz korekcyjnego współczynnika dyspozycyjności tej jednostki. Możliwe jest więc oferowanie obowiązku mocowego mniejszego lub równego tej wartości.

7. W jaki sposób mogę zrezygnować z udziału w aukcji mocy po otrzymaniu certyfikatu uprawniającego do udziału w tej aukcji? (17.07.2018 r.)

Ustawa nie przewiduje możliwości rezygnacji z udziału w aukcji głównej. Uzyskanie certyfikatu uprawniającego do udziału w danej aukcji mocy jest jednoznaczne z przystąpieniem danej jednostki rynku mocy do danej aukcji mocy. Wyjątkiem od tej reguły jest przypadek certyfikatu warunkowego, w odniesieniu, do którego we właściwym terminie nie zostanie ustanowione zabezpieczenie (brak ustanowienia zabezpieczenia wyklucza z możliwości wzięcia udziału w aukcji mocy).

8. Czy mogę zmienić wielkość oferowanego obowiązku mocowego przed rozpoczęciem aukcji? (13.11.2018 r.)

Nie ma możliwości zmiany wielkości oferowanego obowiązku mocowego po wydaniu certyfikatu uprawniającego do udziału w danej aukcji mocy.

9. W jakich godzinach będą przeprowadzone aukcje mocy na lata 2021, 2022 oraz 2023? (13.11.2018 r.)

Informacje nt. godzin przeprowadzenia aukcji zawarte są w szczegółowych harmonogramach aukcji publikowanych przez OSP. Zgodnie z harmonogramem aukcji głównej na rok dostaw 2021 (zakładka: Aukcja główna na rok dostaw 2021), aukcja ta rozpocznie się dnia 15 listopada 2018 r. o godzinie 8:00. Godziny rozpoczęcia kolejnych aukcji głównych (na lata 2022 i dalsze) zostaną podane w harmonogramach aukcji publikowanych przez OSP nie później niż 14 dni przed ich rozpoczęciem.

10. Ile będzie trwała pojedyncza runda aukcji mocy? (13.11.2018 r.)

Zgodnie z pkt. 9.1.8 regulaminu rynku mocy, czas trwania jednej rundy w toku aukcji mocy jest nie krótszy niż 25 minut. Zgodnie z harmonogramem aukcji głównej na rok dostaw 2021,  czas trwania pojedynczej rundy w tej aukcji wynosi 30 minut.

11. Kto może składać oferty/oświadczenia w toku aukcji mocy? (13.11.2018 r.)

Oferty oraz oświadczenia w aukcji mocy mogą być składane jedynie przez użytkownika rejestru posiadającego nadaną rolę oferenta w odniesieniu do danego dostawcy mocy.

12. Jestem dysponentem danego dostawcy mocy. Czy mogę składać oferty/oświadczenia w toku aukcji? (13.11.2018 r.)

Nie, oferty oraz oświadczenia w odniesieniu do jednostek rynku mocy mogą być składane wyłącznie przez użytkowników rejestru posiadających nadaną rolę oferenta.

13. W jaki sposób mogę złożyć oferty/oświadczenia w aukcji mocy? (13.11.2018 r.)

Oferty oraz oświadczenia w aukcji mocy składane są wyłącznie poprzez Portal Aukcyjny będący częścią Portalu Uczestnika Rynku Mocy (PURM). W tym celu, po zalogowaniu do PURM, należy z menu głównego wybrać zakładkę „Aukcje” → „Bieżąca aukcja”. Zalogowanie do Portalu Aukcyjnego wymaga wpisania hasła użytkownika wykorzystywanego do logowania w PURM oraz potwierdzenia kodem SMS. Proces składania ofert/oświadczeń został szczegółowo opisany w dokumencie pt. „Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy - Udział w aukcji mocy” dostępnym w zakładce „Aukcja główna na rok dostaw 2021”.

14. Kiedy mogę składać oferty/oświadczenia w aukcji mocy? (13.11.2018 r.)

Oferty oraz oświadczenia mogą być składane jedynie w czasie trwania rundy.

15. Jaka czynność przyjmowana jest jako czas złożenia oferty/oświadczenia? (13.11.2018 r.)

Jako czas złożenia oferty/oświadczenia system przyjmuje czas przesłania do systemu wygenerowanego przez system dokumentu zawierającego ofertę/oświadczenie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym użytkownika rejestru (czas zamknięcia apletu Szafir po skutecznym złożeniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego). Oferty oraz oświadczenia przesłane do systemu po czasie zakończenia rundy nie są uznawane za skutecznie złożone.

16. Jakie oferty/oświadczenia mogę złożyć w odniesieniu do istniejącej jednostki rynku mocy? (13.11.2018 r.)

W odniesieniu do istniejącej jednostki rynku mocy, oferent może złożyć jedynie ofertę wyjścia z ceną mniejszą lub równą cenie maksymalnej dla cenobiorców, z wyłączeniem ofert/oświadczeń składanych w odniesieniu do jednostek rynku mocy stworzonych na podstawie art. 95 ustawy o rynku mocy, dla których dodatkowo istnieje możliwość złożenia oświadczenia o cenie minimalnej wieloletniego obowiązku mocowego oraz ofert wyjścia z ceną wyjścia nie wyższą niż cena maksymalna aukcji.

17. Kiedy mogę złożyć ofertę wyjścia w odniesieniu do jednostki rynku mocy ze statusem cenobiorcy? (13.11.2018 r.)

Oferta wyjścia dla jednostki rynku mocy ze statusem cenobiorcy może być złożona tylko z ceną mniejszą lub równą cenie maksymalnej dla cenobiorców (art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy), zatem złożenie jej jest możliwe dopiero w rundzie, w której cena minimalna jest równa lub mniejsza od ceny maksymalnej dla cenobiorców oraz w rundach następujących po niej.

18. Jakie oferty/oświadczenia mogę złożyć w odniesieniu do nowej jednostki rynku mocy wytwórczej? (13.11.2018 r.)

W odniesieniu do nowej jednostki rynku mocy wytwórczej możliwe jest złożenie następujących ofert/oświadczeń:

 • oświadczenia o cenie minimalnej wieloletniego obowiązku mocowego (w przypadku jednostki uprawnionej do oferowania obowiązku mocowego na więcej niż jeden okres dostaw),
 • oferty wyjścia.
19. Jakie oferty/oświadczenia mogę złożyć w odniesieniu do modernizowanej jednostki rynku mocy? (13.11.2018 r.)

W odniesieniu do modernizowanej jednostki rynku mocy wytwórczej możliwe jest złożenie następujących ofert/oświadczeń:

 • oświadczenia o rezygnacji z modernizacji wraz ze wskazaniem ceny minimalnej modernizacji,
 • oświadczenia o cenie minimalnej wieloletniego obowiązku mocowego (w przypadku jednostki uprawnionej do oferowania obowiązku mocowej na więcej niż jeden okres dostaw),
 • oferty wyjścia.
20. Jakie oferty/oświadczenia mogę złożyć w odniesieniu do jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania? (13.11.2018 r.)

W odniesieniu do jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania możliwe jest złożenie następujących ofert/oświadczeń:

 • oświadczenia o cenie minimalnej wieloletniego obowiązku mocowego (w przypadku jednostki uprawnionej do oferowania obowiązku mocowej na więcej niż jeden okres dostaw),
 • oferty wyjścia.
21. Czym skutkuje złożenie oświadczenia o cenie minimalnej wieloletniego obowiązku mocowego? (13.11.2018 r.)

W przypadku zakończenia aukcji z ceną niższą niż podana w ww. oświadczeniu, czas trwania obowiązku mocowego tej jednostki zostaje skrócony do jednego roku. W takim przypadku, jednostka rynku mocy nie zmienia swojego typu ani statusu.

22. Czym skutkuje złożenie oświadczenia o rezygnacji z modernizacji wraz ze wskazaniem ceny minimalnej modernizacji? (13.11.2018 r.)

Złożenie oświadczenia o rezygnacji z modernizacji skutkuje zmianą typu jednostki rynku mocy w trakcie aukcji z modernizowanej jednostki rynku mocy wytwórczej na istniejącą jednostkę rynku mocy wytwórczą oraz zmianą jej statusu z cenotwórcy na cenobiorcę. W przypadku zakończenia aukcji z ceną niższą niż podana w ww. oświadczeniu, umowa mocowa zostaje zawarta w stosunku do istniejącej jednostki rynku mocy wytwórczej z okresem trwania obowiązku mocowego równym jeden rok.

23. Czy mogę złożyć oferty/oświadczenia w odniesieniu do kilku jednostek rynku mocy jednocześnie? (13.11.2018 r.)

System umożliwia wygenerowanie oraz podpisanie kilku ofert/oświadczeń jednocześnie z zastrzeżeniem, że dotyczy to jednostek tego samego dostawcy mocy.

24. Czy mogę modyfikować oraz wycofywać oferty/oświadczenia w czasie trwania rundy? (13.11.2018 r.)

Tak, zgodnie z pkt. 9.2.2.2. regulaminu rynku mocy, oferty/oświadczenia złożone w danej rundzie mogą być modyfikowane oraz wycofywane wyłącznie w czasie jej trwania. Szczegółowa instrukcja modyfikacji i zmiany ofert zawarta jest w dokumencie pt. „Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy - Udział w aukcji mocy” dostępnym w zakładce „Aukcja główna na rok dostaw 2021”.

25. Czy mogę wycofać oferty/oświadczenia złożone w poprzedniej rundzie? (13.11.2018 r.)

Nie, nie ma takiej możliwości. Wycofanie oraz modyfikacja ofert/oświadczeń odnosi się jedynie do tych, które zostały złożone w czasie trwania obecnej rundy.

26. Czy oferty/oświadczenia dotyczące jednej jednostki rynku mocy mogą być składane przez kilku oferentów? (13.11.2018 r.)

Uprawnienia oferenta nadawane są w odniesieniu do podmiotu, a nie pojedynczej jednostki rynku mocy. System dopuszcza złożenie oferty/oświadczenia dotyczącego danej jednostki rynku mocy przez jednego z oferentów danego dostawcy mocy, a następnie jego modyfikację bądź wycofanie przez innego oferenta danego dostawcy mocy.

27. Czy wylogowanie użytkownika z systemu PURM w trakcie trwania aukcji skutkuje brakiem możliwości powrotu do udziału w aukcji? (13.11.2018 r.)

Nie, aby powrócić do udziału w trwającej aukcji mocy należy ponownie zalogować się do PURM, a następnie do Portalu Aukcyjnego.

28. Gdzie znajdę informację o wynikach aukcji? (13.11.2018 r.)

Zgodnie z art.38 ust. 1 ustawy, OSP opublikuje wstępne wyniki aukcji w terminie do 3 dni roboczych po jej zakończeniu. Ostateczne wyniki aukcji mocy zostaną opublikowane przez Prezesa URE w pierwszym dniu roboczym następującym po 21 dniu od dnia jej zakończenia(art. 39 ust.3 ustawy).

29. Czy istnieje możliwość podglądu złożonych ofert/oświadczeń po zakończeniu aukcji mocy? (13.11.2018 r.)

Tak, oferty oraz oświadczenia złożone przez danego użytkownika rejestru w toku zakończonych aukcji mocy będą dostępne do wglądu po zalogowaniu do systemu PURM, w zakładce „Historia złożonych ofert”.

30. Czy mogę złożyć, zmodyfikować albo wycofać oferty wyjścia w odniesieniu do kilku kwartałów jednocześnie w toku aukcji dodatkowych? (16.03.2020 r.)

Nie, wszelkie działania mogą być wykonywane wyłącznie w odniesieniu do jednej aukcji dodatkowej (kwartału).

31. Czy przechodząc do aukcji dodatkowej na inny kwartał muszę ponownie zalogować się do modułu aukcyjnego? (16.03.2020 r.)

Nie, oferent po zalogowaniu do modułu aukcyjnego może uczestniczyć we wszystkich toczących się aukcjach dodatkowych. Przechodzenie do innej trwającej aukcji dodatkowej nie wymaga ponownego zalogowania do modułu aukcyjnego. Przejście pomiędzy kwartałami realizowane jest poprzez wybranie odpowiedniej zakładki w module aukcyjnym.

32. Czy mam możliwość jednoczesnego podglądu szczegółowych parametrów rund wszystkich czterech aukcji dodatkowych? (16.03.2020 r.)

Tak, po zalogowaniu do modułu aukcyjnego oferent ma możliwość podglądu szczegółowych parametrów rund wszystkich czterech aukcji dodatkowych w zakładce „Dane aukcji”.

MONITORING UMÓW MOCOWYCH
1. Czy istnieje możliwość przedstawienia dokumentów potwierdzających osiągnięcie Finansowego Kamienia Milowego (FKM) i Operacyjnego Kamienia Milowego (OKM) na etapie certyfikacji do aukcji mocy? (16.03.2018 r.)

Nie. Ustawa o rynku mocy nie przewiduje możliwości potwierdzenia osiągnięcia FKM i OKM na etapie certyfikacji do aukcji głównej. W związku z tym, nawet jeżeli dokumenty przedłożone w toku certyfikacji do aukcji potwierdzają spełnienie wymagań określonych dla FKM lub OKM, wykazanie ich spełnienia po zawarciu umowy mocowej nadal będzie wymagane, zgodnie z przepisami ustawy.

2. Czy istnieje możliwość zmiany terminów podanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym przekazywanym na etapie certyfikacji do aukcji? (16.03.2018 r.)

Tak. Istnieje możliwość zmiany terminów w harmonogramie, jednakże zmiana ta jest możliwa dopiero w procesie monitorowania umów mocowych. Zmiana harmonogramu następuje w wyniku dostarczenia raportu przedstawiającego aktualny stan zaawansowania inwestycji lub planu naprawczego, o których mowa w pkt. 14 regulaminu.

3. Jakie są konsekwencje braku spełnienia OKM przed rozpoczęciem roku dostaw w przypadku nowej jednostki rynku mocy wytwórczej? (03.08.2018 r.)

W przypadku nowej jednostki rynku mocy wytwórczej, zgodnie z art. 47 ust. 2 ustawy o rynku mocy, dostawca mocy płaci karę za każdy miesiąc opóźnienia w wysokości 15% wartości niewykonanego obowiązku mocowego obliczonej na podstawie najwyższej ceny zamknięcia aukcji dotyczącej danego roku dostaw (tj. z uwzględnieniem cen na aukcji dodatkowej). Dodatkowo, dana jednostka rynku mocy nie otrzymuje wynagrodzenia oraz jest wykluczona z udziału w rynku wtórnym (nie może sprzedać posiadanego obowiązku mocowego) do czasu spełnienia OKM. Gdy nowa jednostka rynku mocy wytwórcza nie spełni OKM do zakończenia trzeciego roku dostaw, zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 2) ustawy o rynku mocy, umowa mocowa ulega rozwiązaniu z mocy prawa.

4. Jakie są konsekwencje braku spełnienia OKM przed rozpoczęciem roku dostaw w przypadku modernizowanej jednostki rynku mocy wytwórczej? (03.08.2018 r.)

W przypadku modernizowanej jednostki rynku mocy wytwórczej, zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy o rynku mocy, czas trwania umowy mocowej ulega skróceniu z mocy prawa do 1 roku. Dodatkowo dla danej jednostki rynku mocy nie można uzyskać certyfikatu kwalifikującej ją jako modernizowaną jednostkę rynku mocy wytwórczą w dwóch kolejnych certyfikacjach do aukcji głównej następujących po roku, w którym nastąpiło skrócenie czasu trwania umowy mocowej.

5. Jakie jednostki rynku mocy zobowiązane są do spełnienia FKM? (19.04.2019 r.)

Zgodnie art. 52 ust. 1 ustawy o rynku mocy, spełnienie FKM wymagane jest w odniesieniu do nowych oraz modernizowanych jednostek rynku mocy wytwórczych, które zawarły umowy mocowe w toku aukcji głównej.

6. W jakim terminie należy przekazać dokumenty potwierdzające spełnienie FKM? (19.04.2019 r.)

Przedstawienie dokumentów potwierdzających spełnienie FKM musi nastąpić w terminie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia ostatecznych wyników aukcji głównej.

7. Co należy rozumieć jako dokumenty potwierdzające spełnienie FKM? (19.04.2019 r.)

Zgodnie z pkt. 14.1.1.3 regulaminu rynku mocy, dostawca mocy przekazuje do OSP za pośrednictwem rejestru oświadczenie o spełnieniu FKM sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 14.1 do regulaminu rynku mocy. Ww. oświadczenie zawiera zestawienie faktur oraz umów potwierdzających spełnienie wymagań z art. 52 ust. 1 ustawy o rynku mocy.

8. Co należy wpisać w kolumnie „Sposób powiązania z realizacją jednostki rynku mocy”, wypełniając oświadczenie o spełnieniu FKM (załącznik 14.1)? (19.04.2019 r.)

W tym miejscu należy krótko opisać przedmiot danej faktury lub umowy. Dodatkowo powinno się określić, czy zadanie dedykowane jest jednej jednostce rynku mocy, czy też nakłady poniesione w związku z przedmiotową umową lub fakturą zostały alokowane na inne jednostki fizyczne wchodzące w skład innych jednostek rynku mocy.

9. W jaki sposób przypisać nakłady inwestycyjne poszczególnym jednostkom rynku mocy w przypadku, gdy dotyczą one instalacji wspólnych dla wielu jednostek fizycznych? (19.04.2019 r.)

Zgodnie z pkt. 7.4.5.4. i 7.4.5.5. regulaminu rynku mocy, alokacja całkowitych nakładów inwestycyjnych odbywa się proporcjonalnie do mocy osiągalnej netto jednostek fizycznych posiadających wspólną instalację w rozumieniu pkt. 7.4.5.6. regulaminu rynku mocy.  Wypełniając załącznik 14.1, w kolumnie „Sposób powiązania z realizacją jednostki rynku mocy” należy wpisać łączną wartość faktury albo umowy, zaś w kolumnie „Wartość księgowa nakładów netto, w zł” –  część tej kwoty przypisaną danej jednostce rynku mocy.

10. Czy zaliczka wypłacona wykonawcy może zostać zaliczona jako nakład inwestycyjny w ramach spełniania FKM? (19.04.2019 r.)

Wypłacone zaliczki mogą być zaliczone jako poniesione nakłady inwestycyjne, pod warunkiem udokumentowania ich wypłacenia fakturą zaliczkową. Dodatkowo, zgodnie z pkt. 14.1.1.8 regulaminu rynku mocy, OSP może wystąpić do dostawcy mocy o przekazanie dodatkowych dokumentów wyjaśniających (np. potwierdzenie dokonania zapłaty).

11. Czy możliwe jest przekazanie zestawienia faktur oraz zawartych umów w formie pliku Excel? (19.04.2019 r.)

Dostawca mocy zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie o spełnieniu FKM za pośrednictwem rejestru, w którym możliwe jest załączanie plików wyłącznie w formacie *.pdf. W związku z tym, nie ma możliwości zamieszczenia w rejestrze oświadczenia w formie pliku Excel.

12. Jakie są konsekwencje braku spełnienia FKM w odniesieniu do nowej jednostki rynku mocy wytwórczej? (19.04.2019 r.)

W przypadku nowej jednostki rynku mocy wytwórczej, zgodnie art. 46 ust. 1 ustawy o rynku mocy, umowa mocowa zostaje rozwiązana. Ponadto, zgodnie z art. 47 ustawy, zabezpieczenie finansowe zostaje zatrzymane lub zrealizowane, albo, w przypadku zwolnienia z obowiązku ustanowienia zabezpieczenia, dostawca mocy uiszcza karę w wysokości kwoty zabezpieczenia, którą byłby zobowiązany ustanowić.

13. Jakie są konsekwencje braku spełnienia FKM w odniesieniu do modernizowanej jednostki rynku mocy wytwórczej? (19.04.2019 r.)

W przypadku modernizowanej jednostki rynku mocy wytwórczej, zgodnie art. 46 ust. 2 ustawy o rynku mocy, umowa mocowa zostaje skrócona do jednego roku, zaś dostawca mocy nie może otrzymać w odniesieniu do tej jednostki certyfikatu kwalifikującego ją jako modernizowaną jednostkę rynku mocy w dwóch kolejnych certyfikacjach do aukcji głównej.

14. Do kiedy należy przekazać pierwszy raport przedstawiający aktualny stan zaawansowania inwestycji? (19.04.2019 r.)

Raport ten, zgodnie z pkt. 14.1.3.2. regulaminu rynku mocy, przekazywany jest w terminie 7 dni kalendarzowych po zakończeniu każdego okresu obejmującego 6 pełnych miesięcy kalendarzowych, począwszy od drugiego roku następującego po roku przeprowadzenia aukcji głównej, w wyniku której została zawarta umowa mocowa na więcej niż 1 rok dostaw.

Dla umów obejmujących więcej niż 1 rok dostaw zawartych w wyniku aukcji głównych przeprowadzonych w 2018 roku, termin złożenia pierwszego raportu aktualnego stanu zaawansowania inwestycji przypada na okres od 1 do 7 lipca 2020 r.

15. Jakie jednostki rynku mocy zobowiązane są do spełnienia OKM? (19.04.2019 r.)

Zgodnie art. 52 ust. 2 ustawy o rynku mocy, spełnienie OKM wymagane jest w odniesieniu do jednostek rynku mocy, które zawarły umowy mocowe na więcej niż 1 rok dostaw w toku aukcji głównej.

16. W jakim terminie należy złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie OKM? (19.04.2019 r.)

Przedstawienie dokumentów potwierdzających spełnienie OKM musi nastąpić przed rozpoczęciem pierwszego okresu dostaw, którego dotyczy umowa mocowa. Wyjątek stanowią nowe jednostki rynku mocy wytwórcze, które mogą przedstawić ww. dokumenty do zakończenia 3. roku dostaw, z zastrzeżeniem przepisów art. 47 ust. 2 ustawy.

17. Co należy rozumieć jako dokumenty potwierdzające spełnienie OKM? (19.04.2019 r.)

Dokumenty potwierdzające spełnienie OKM należy przekazać do OSP poprzez rejestr. Katalog wymaganych dokumentów w odniesieniu do jednostek rynku mocy wytwórczych oraz jednostek rynku mocy redukcji zapotrzebowania został opisany w pkt. 14.1.2.3. oraz 14.1.2.4. regulaminu rynku mocy.

18. W jaki sposób zostanę poinformowany o pozytywnym rozpatrzeniu dokumentów potwierdzających spełnienie FKM lub OKM? (19.04.2019 r.)

Spełnienie FKM lub OKM odnotowywane jest przez OSP w rejestrze rynku mocy. Dodatkowo, powiadomienie o wpisaniu ww. informacji do rejestru zostanie wysłane na adres e-mail użytkownika rejestru.

19. W jakiej formie mogę przygotować wyciąg z danych pomiarowych potwierdzający dostarczanie mocy do systemu przez jednostkę rynku mocy? (17.03.2020)

Wyciąg z danych pomiarowych potwierdzający dostarczanie mocy do systemu przez jednostkę rynku mocy, przez ciągły okres co najmniej jednej godziny z wszystkich PPE/MD jednostek fizycznych wchodzących w skład jednostki rynku mocy można przygotować jako wyciąg z danych pomiarowych uzyskanych z urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych wytwórcy lub OSD. Rekomendowanym sposobem jest sporządzenie załącznika wg wzoru opublikowanego na stronie https://www.pse.pl/monitoring-umow-mocowych w sekcji „Dokumenty do pobrania”). Załącznik ten może być wykorzystany na potrzeby potwierdzenia informacji, o których mowa w pkt. 14.1.2.3 podpunkt 1), pkt. 14.2.2. podpunkt 3) oraz pkt. 14.2.21 podpunkt 3).

20. Kto powinien podpisać wyciąg z danych pomiarowych? (17.03.2020)

Wyciąg z danych pomiarowych powinien zostać podpisany przez użytkownika rejestru posiadającego pełnomocnictwo do dokonywania czynności dotyczących monitorowania realizacji umowy mocowej, zgodnie z postanowieniami rozdziału 14 regulaminu. Wzór pełnomocnictwa jest zamieszczony na stronie: https://www.pse.pl/monitoring-umow-mocowych.

21. Jednostki fizyczne wchodzące w skład jednostki rynku mocy posiadają punkty pomiarowe w sieci wielu operatorów. Jak w takim przypadku należy przygotować wyciąg z danych pomiarowych? (17.03.2020)

Niezależnie od liczby operatorów, wyciąg z danych pomiarowych musi obejmować wszystkie PPE/MD każdej jednostki fizycznej wchodzącej w skład jednostki rynku mocy.

22. Czy mogę przesłać poprzez rejestr wyciąg z danych pomiarowych w arkuszu kalkulacyjnym? (17.03.2020)

Nie, ponieważ Portal Użytkownika Rynku Mocy posiada funkcjonalność dołączania wyłącznie plików w formacie .PDF.

23. W odniesieniu do jakich jednostek rynku mocy dostawca mocy zobowiązany jest do dostarczania raportów o stanie zaawansowania inwestycji? (19.06.2020 r.)
Zgodnie z pkt. 14.1.3.1 regulaminu rynku mocy, dostawca mocy zobowiązany jest do dostarczania raportów o stanie zaawansowania inwestycji w odniesieniu do jednostek rynku mocy objętych umową mocową na więcej niż 1 rok dostaw (zarówno nowych i modernizowanych jednostek wytwórczych, jak i jednostek redukcji zapotrzebowania). Dodatkowo, zgodnie z pkt 14.2.9 oraz 14.2.23 regulaminu, dostawca mocy zobowiązany jest do składania raportów o stanie zaawansowania inwestycji w odniesieniu do istniejących jednostek rynku mocy wytwórczych, w których skład wchodzi co najmniej jedna jednostka fizyczna wytwórcza planowana oraz nowych jednostek rynku mocy wytwórczych, które zawarły umowę mocową na jeden rok dostaw. W przypadku nowych i modernizowanych jednostek wytwórczych, obowiązek dotyczy wyłącznie tych, które spełniły FKM, zaś w przypadku istniejących jednostek wytwórczych, obowiązek dotyczy wyłącznie tych, w odniesieniu do których OSP pozytywnie zweryfikował harmonogram rzeczowy inwestycji, o którym mowa w pkt 14.2.3 regulaminu.
24. Jakie dokumenty należy dostarczyć w ramach raportu o stanie zaawansowania inwestycji? (19.06.2020 r.)

Katalog wymaganych dokumentów w zakresie raportu o stanie inwestycji w odniesieniu do:

 • jednostek rynku mocy objętych umową mocową na więcej niż 1 rok dostaw - został opisany w pkt. 14.1.3.3 regulaminu rynku mocy;
 • istniejących jednostek rynku mocy wytwórczych, w których skład wchodzi co najmniej jedna jednostka fizyczna wytwórcza planowana - został opisany w pkt. 14.2.10 regulaminu rynku mocy;  
 • nowych jednostek rynku mocy wytwórczych, które zawarły umowę mocową na jeden rok dostaw - został opisany w pkt. 14.2.24 regulaminu rynku mocy.

Dokumenty te należy przekazać do OSP poprzez rejestr.

25. Jaki jest maksymalny dopuszczalny rozmiar plików załączanych poprzez rejestr w ramach składania raportu o stanie zaawansowania inwestycji? (19.06.2020 r.)

Formularz dedykowany do przekazywania dokumentów stanowiących raport o stanie zaawansowania inwestycji umożliwia dołączenie:

 • aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego – 1 plik do 20 MB;
 • oświadczenia o poniesieniu nakładów inwestycyjnych  – 1 plik do 20 MB;
 • załączników dodatkowych – 50 plików do 20 MB każdy.

W formularzu dostępna jest również możliwość wpisania dodatkowych informacji w formie tekstowej. 

26. Czy możliwa jest poprawa raportu o stanie zaawansowania inwestycji złożonego w rejestrze? (19.06.2020 r.)

W przypadku, gdy dostawca mocy zidentyfikuje błędy w złożonym dokumencie, a czas na składanie raportów o stanie zaawansowania inwestycji jeszcze nie upłynął (np. 7 lipca 2020 r. dla raportów składanych w lipcu 2020 r.), dostawca mocy ma możliwość złożenia nowej wersji raportu zawierającej poprawione dokumenty. Po tym terminie, OSP przystępuje do weryfikacji ostatniej złożonej wersji raportu w odniesieniu do danej jednostki rynku mocy.

27. Czy osoba składająca raport w PURM musi załączyć odpowiednie pełnomocnictwo do reprezentowania dostawcy mocy? (19.06.2020 r.)
Osoba dostarczająca raport o stanie zaawansowania inwestycji powinna legitymować się pełnomocnictwem potwierdzającym umocowanie dokonywania czynności dotyczących monitorowania realizacji umowy mocowej, zgodnie z postanowieniami rozdziału 14 regulaminu. Sugerowany wzór pełnomocnictwa dostępny jest pod adresem: https://www.pse.pl/monitoring-umow-mocowych. Dołączenie ww. pełnomocnictwa jest również wymagane w przypadku składania planu naprawczego. 
28. Co powinien zawierać aktualny harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzony na potrzeby raportu o stanie zaawansowania inwestycji? (19.06.2020 r.)

Harmonogram rzeczowo-finansowy składany na potrzeby raportu o stanie zaawansowania inwestycji powinien zawierać aktualny spis zrealizowanych, będących w realizacji oraz planowanych do zrealizowania zadań dotyczących danej jednostki rynku mocy.

29. Jak należy wypełnić aktualny harmonogram rzeczowo – finansowy w przypadku rezygnacji z realizacji zadania planowanego na etapie certyfikacji do aukcji? (19.06.2020 r.)

Przykładowo, jeżeli na etapie certyfikacji do aukcji wskazano 10 zadań planowanych do zrealizowania, a w międzyczasie realizację dwóch z nich zaniechano, harmonogram rzeczowo-finansowy składany na etapie raportu powinien zawierać pozostałych 8 zadań. W polu „Informacje dodatkowe” należy opisać, które zadania wykazane na etapie certyfikacji do aukcji zostały zaniechane oraz które zostały dodane do harmonogramu.

30. Czy istnieje możliwość zmiany całkowitych planowanych nakładów inwestycyjnych? (19.06.2020 r.)

Nie. Użytkownik rejestru składając wniosek o zastąpienie nie ma możliwości autokorekty złożonego wniosku, ani ponownego złożenia wniosku dla tej samej jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej. Jeżeli OSP w wyniku weryfikacji stwierdzi, że wniosek nie spełnia wymogów określonych w regulaminie, dostawca mocy zostanie wezwany do usunięcia wad lub braków formalnych wniosku, w terminie do 30 dni od dnia jego złożenia.

31. Czy konieczne jest dostarczenie raportu o stanie zaawansowania inwestycji, w przypadku gdy złożono poprzez rejestr oświadczenie o spełnieniu OKM, ale nie zostało ono jeszcze potwierdzone przez OSP? (19.06.2020 r.)

W pkt. 14.1.3.1, regulamin rynku mocy nakłada na dostawcę mocy obowiązek dostarczania raportów o stanie zaawansowania inwestycji, aż do czasu osiągnięcia OKM przez daną jednostkę rynku mocy. Spełnienie OKM przez jednostkę rynku mocy potwierdzane jest przez OSP w rejestrze, po stwierdzeniu poprawności przesłanych dokumentów. Jeśli oświadczenie o spełnieniu OKM nie zostanie pozytywnie zweryfikowane przed upływem terminu na złożenie raportu o stanie zaawansowania inwestycji, zasadnym jest złożenie przez dostawcę mocy raportu.

32. Jakie są przesłanki do wezwania dostawcy mocy do sporządzenia planu naprawczego? (19.06.2020 r.)

Zgodnie z pkt. 14.1.4.1 regulaminu rynku mocy, OSP może zażądać sporządzenia planu naprawczego jeśli uzna, że osiągnięcie OKM w terminie określonym ustawą jest zagrożone. W przypadku, gdy z raportu o stanie zaawansowania inwestycji wynika, iż pomimo opóźnień w realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych, OKM zostanie osiągnięty w terminie, sporządzenie planu naprawczego nie będzie wymagane.

33. Jakie są konsekwencje niedostarczenia raportu o stanie zaawansowania inwestycji lub planu naprawczego? (19.06.2020 r.)

Zgodnie z pkt. 14.1.3.4 oraz 14.1.4.4 regulaminu rynku mocy, niedostarczenie raportu o stanie zaawansowania inwestycji lub planu naprawczego może stanowić poważne naruszenie umowy mocowej.

Zastąpienie jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej
1. Kto może złożyć wniosek o zastąpienie jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej? (30.07.2020)

Wniosek o zastąpienie może zostać złożony wyłącznie przez reprezentanta dostawcy mocy będącego właścicielem danej jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej. Użytkownik składający wniosek w PURM powinien mieć nadane uprawnienia dysponenta lub uprawnienia do przeglądania wniosków o certyfikację w odniesieniu do danego dostawcy mocy.

2. Czy osoba składająca wniosek o zastąpienie w PURM musi załączyć odpowiednie pełnomocnictwo do reprezentowania dostawcy mocy? (30.07.2020)

Tak. Osoba składająca wniosek o zastąpienie powinna legitymować się pełnomocnictwem potwierdzającym umocowanie do dokonywania czynności dotyczących zastąpienia jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej, zgodnie z postanowieniami rozdziału 10 regulaminu. Sugerowany wzór pełnomocnictwa dostępny jest pod adresem: https://www.pse.pl/zastapienie-dsr.

3. Czy można wypełnić jeden wniosek o zastąpienie kilku jednostek redukcji zapotrzebowania planowanych? (30.07.2020)

Nie. Jeden wniosek o zastąpienie może dotyczyć wyłącznie jednej jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej.

4. Moja jednostka redukcji zapotrzebowania planowana wchodzi w skład trzech odrębnych jednostek rynku mocy na okresy dostaw 2021, 2022 oraz 2023. Czy mogę zastąpić ją innymi jednostkami fizycznymi na każdy z tych okresów dostaw? (30.07.2020)

Nie ma możliwości kilkukrotnego zastąpienia jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej. Po zaakceptowaniu wniosku o zastąpienie, jednostka redukcji zapotrzebowania planowana przestaje istnieć. W skład wszystkich jednostek rynku mocy zawierających zastąpioną jednostkę redukcji zapotrzebowania planowaną wejdą jednostki fizyczne podane we wniosku o zastąpienie.

5. Czy mogę zastąpić jednostkę redukcji zapotrzebowania planowaną jednostką fizyczną, której właścicielem jest inny podmiot? (30.07.2020)

Tak. Jednostkę redukcji zapotrzebowania planowaną można zastąpić jednostką fizyczną, należącą do innego podmiotu. Aby tego dokonać konieczna jest znajomość kodu jednostki, danych właściciela, lokalizacji i parametrów technicznych jednostki fizycznej. Dodatkowo, należy dołączyć pełnomocnictwo do dysponowania jednostką fizyczną udzielone przez jej właściciela, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 4.1 lub 4.2 do Regulaminu Rynku Mocy.

6. Czy mogę zastąpić jednostkę redukcji zapotrzebowania planowaną o mocy 70 MW kilkoma jednostkami fizycznymi redukcji zapotrzebowania? (30.07.2020)

Nie. Zgodnie z pkt. 10.1.7. Regulaminu Rynku Mocy, jednostka redukcji zapotrzebowania planowana o mocy większej niż 50 MW może zostać zastąpiona wyłącznie jedną jednostką fizyczną redukcji zapotrzebowania o mocy osiągalnej redukcji zapotrzebowania równej wartości mocy podanej dla zastępowanej jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej we wniosku o wpis do rejestru.

7. Czy mogę zastąpić jednostkę redukcji zapotrzebowania planowaną grupą jednostek fizycznych redukcji zapotrzebowania składającą się zarówno z jednostek fizycznych redukcji zapotrzebowania wpisanych uprzednio do rejestru jak i z nowych jednostek wpisywanych do rejestru w wyniku złożenia wniosku o zastąpienie? (30.07.2020)

Tak. Jednostkę redukcji zapotrzebowania planowaną można zastąpić grupą jednostek fizycznych redukcji zapotrzebowania składającą się z jednostek fizycznych redukcji zapotrzebowania wpisanych do rejestru, które nie wchodzą w skład jednostki rynku mocy posiadającej ważny certyfikat lub nowych jednostek fizycznych wpisywanych do rejestru w wyniku zaakceptowania przez OSP wniosku o zastąpienie.

8. W jakim terminie dostawca mocy powinien złożyć wniosek o zastąpienie? (30.07.2020)

Dostawca mocy może złożyć wniosek o zastąpienie nie wcześniej niż w dacie ogłoszenia wyników aukcji następującej bezpośrednio po certyfikacji, w której jednostka rynku mocy, w skład której wchodzi zastępowana jednostka redukcji zapotrzebowania planowana uzyskała ważny certyfikat, lecz nie później niż na 3 miesiące przed rozpoczęciem okresu dostaw, na który został wydany certyfikat dotyczący tej jednostki rynku mocy.

Dodatkowo, zastąpienie jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej musi nastąpić przed złożeniem wniosku o wykonanie testu redukcji zapotrzebowania.

9. Czy możliwe jest wprowadzenie zmian we wniosku o zastąpienie po jego złożeniu? (30.07.2020)

Nie. Użytkownik rejestru składając wniosek o zastąpienie nie ma możliwości autokorekty złożonego wniosku, ani ponownego złożenia wniosku dla tej samej jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej. Jeżeli OSP w wyniku weryfikacji stwierdzi, że wniosek nie spełnia wymogów określonych w regulaminie, dostawca mocy zostanie wezwany do usunięcia wad lub braków formalnych wniosku, w terminie do 30 dni od dnia jego złożenia.

RYNEK WTÓRNY
1. Co należy zrobić, aby transakcja obrotu wtórnego została prawidłowo zgłoszona do rejestru i poddana weryfikacji przez OSP? (23.03.2020r.)

W pierwszym kroku oferent dostawcy mocy zbywającego obowiązek mocowy zgłasza w Portalu Uczestnika Rynku Mocy daną transakcję poprzez podanie szczegółowych informacji i podpisanie zgłoszenia w systemie. Transakcja zostaje przekazana dostawcy mocy nabywającemu obowiązek mocowy i następnie jego oferent weryfikuje jej szczegóły. Za moment zgłoszenia danej transakcji do rejestru przyjmuje się moment, w którym oferent dostawcy mocy nabywającego obowiązek mocowy potwierdzi daną transakcję poprzez podpisanie jej potwierdzenia.

2. Kiedy najpóźniej należy zgłosić transakcję obrotu wtórnego obowiązkiem mocowym? (23.03.2020r.)

Transakcje muszą zostać zgłoszone do rejestru najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem okresu, którego dotyczą.

3. Czy OSP weryfikuje porozumienia/umowy zawarte pomiędzy dostawcami mocy dotyczące przenoszonego obowiązku mocowego? (23.03.2020r.)

OSP nie weryfikuje porozumień/umów zawartych między dostawcami mocy, nie wymaga także przedstawienia dowodów zawarcia tego rodzaju porozumień. Oznacza to, że transakcje pomiędzy dostawcami mocy zawierane są w dowolnej formie, bez udziału OSP.

4. Jaki minimalny wolumen obowiązku mocowego może zostać przeniesiony w ramach jednej transakcji? Jaki jest minimalny okres trwania takiego obowiązku mocowego? (23.03.2020r.)

Minimalna wielkość obowiązku mocowego, którego może dotyczyć dana transakcją to 0,001MW. Natomiast minimalny okres jego trwania to jedna godzina z zakresu 7:00-22:00 w dni robocze.

5. Czy przeniesienie obowiązku mocowego może obejmować jednostki, które należą do tego samego dostawy mocy? (23.03.2020r.)

Nie, aktualne przepisy nie przewidują możliwości przenoszenia obowiązku mocowego między jednostkami rynku mocy tego samego dostawcy mocy. Zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy o rynku mocy obowiązek mocowy może być przenoszony na jednostkę rynku mocy innego dostawcy mocy.

6. Czy jako dysponent danego dostawcy mocy mogę zgłaszać transakcje obrotu wtórnego obowiązkiem mocowym? (23.03.2020r.)

Nie, jedynie użytkownik posiadający nadaną rolę oferenta w odniesieniu do podmiotu, będącego dostawcą mocy, może zgłaszać transakcje w Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Dysponent ma możliwość podglądu wszystkich transakcji.

7. Jak długo OSP weryfikuje daną transakcję? (23.03.2020r.)

OSP ma 3 dni robocze, liczone od chwili zgłoszenia transakcji, na wyrażenie wobec niej sprzeciwu. Jeżeli transakcja jest prawidłowa, OSP dokonuje wpisania danej transakcji do rejestru.

8. Czym skutkuje wpisanie transakcji do rejestru? (23.03.2020r.)

Wpisanie transakcji do rejestru może skutkować zmianą umowy mocowej, którą objęta jest dana jednostka rynku mocy, jej rozwiązaniem w przypadku zbycia całego posiadanego obowiązku mocowego albo zawarciem nowej umowy mocowej, w przypadku, gdy jednostka rynku mocy nie była objęta żadną umową.

9. Czy po wpisaniu przez OSP danej transakcji do rejestru, mogę zobaczyć, jak wpłynęło to na posiadaną umowę mocową? (23.03.2020r.)

W Portalu Uczestnika Rynku Mocy jest możliwość wygenerowania potwierdzenia zawarcia umowy mocowej (PZUM). Po wpisaniu danej transakcji do rejestru, PZUM zostaje zaktualizowany o wpisaną transakcję i zawiera szczegółowe informacje o wolumenie, cenie oraz okresie w jakim dana jednostka rynku mocy posiada obowiązek mocowy. Widoczny jest także identyfikator danego obowiązku mocowego.

10. Identyfikator obowiązku mocowego posiada oznaczenia „P” oraz „W”. Co dokładnie oznaczają te litery? (23.03.2020r.)

Litera „P” pojawia się przy tych obowiązkach mocowych, których cena może podlegać pomniejszeniu o wielkość wynikającą z udzielonej pomocy publicznej zgodnie z art. 62 ustawy o rynku mocy. Natomiast litera „W” pojawia się przy tych obowiązkach mocowych, których cena będzie podlegać waloryzacji zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy o rynku mocy.

11. Czy mogę edytować szczegóły transakcji, która pojawiła się na liście transakcji do potwierdzenia w Portalu Uczestnika Rynku Mocy? (23.03.2020r.)

Nie, w przypadku błędnej transakcji, której nie chcemy potwierdzić, należy ją odrzucić. Oferent dostawcy mocy zbywającego obowiązek mocowy będzie musiał ponownie złożyć nową transakcję z prawidłowymi danymi.

12. Jestem dostawcą mocy dla jednostki, która zawarła umowę wieloletnią obejmującą lata 2021-2024, czy mogę posiadany obowiązek mocowy zbyć z całego okresu trwania umowy mocowej? (23.03.2020r.)

Nie, po zakończeniu aukcji dodatkowych na dany rok dostaw, można przenosić obowiązek mocowy dotyczący tego samego okresu dostaw. Oznacza to, że po zakończeniu aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku 2021 można przenieść obowiązek mocowy posiadany wyłącznie w roku 2021 w ramach danej umowy mocowej.

13. Mam zawarte 3 umowy mocowe na rok 2021: z aukcji głównej, z aukcji dodatkowej na pierwszy i czwarty kwartał. Chcę nabyć na rynku wtórnym dodatkowy obowiązek mocowy w dwóch tygodniach lipca. Do której umowy zostanie przypisany ten obowiązek mocowy? Co byłoby w przypadku, gdybym posiadał umowy tylko z aukcji dodatkowych (23.03.2020r.)

Nabyty obowiązek mocowy zostanie przypisany do umowy zawartej w toku aukcji głównej.  W przypadku gdy jednostka nie jest objęta umową mocową zawartą w toku aukcji głównej, ale posiada umowę mocową zawartą w toku aukcji dodatkowych na pierwszy kwartał, to obowiązek mocowy zostanie przypisany do umowy na pierwszy kwartał.  W przypadku braku umowy mocowej na pierwszy kwartał obowiązek mocowy zostanie przypisany do umowy na najwcześniejszy kwartał (odpowiednio na drugi, na trzeci i na czwarty kwartał). W potwierdzeniu zawarcia umowy mocowej, generowanym dla każdej umowy będzie zawarty dokładny harmonogram obowiązku mocowego, uwzględniający transakcje obrotu wtórnego wpisane do rejestru.

ROZLICZENIA
1. Czy wynagrodzenie należne z tytułu świadczenia obowiązku mocowego jest zależne od mocy osiągalnej danej jednostki rynku mocy? (16.03.2018 r.)

Wynagrodzenie z tytułu świadczenia obowiązku mocowego jest zależne od mocy zaoferowanej na aukcji mocy przez dostawcę mocy (wielkość obowiązku mocowego deklarowana jest na etapie certyfikacji do aukcji) oraz wyniku transakcji zawieranych na rynku wtórnym. Suma obowiązków mocowych, którymi objęta jest dana jednostka nie może być większa niż iloczyn mocy osiągalnej netto danej jednostki i korekcyjnego współczynnika dyspozycyjności (KWD).

Przykład:

 • Moc osiągalna netto jednostki rynku mocy: 200 MW
 • KWD: 0,9
 • Maksymalna wielkość obowiązku mocowego danej jednostki rynku mocy: 200 MW x 0.9 = 180 MW.
2. Czy jednostka rynku mocy będzie otrzymywała wynagrodzenie od każdego dostarczonego MW w okresie zagrożenia? (16.03.2018 r.)

Wynagrodzenie z tytułu świadczenia obowiązku mocowego nie jest zależne od mocy dostarczonej w okresie zagrożenia. Moc dostarczona w okresie zagrożenia ma jedynie wpływ na ewentualną  karę (w przypadku niewykonania SOM - skorygowanego obowiązku mocowego w okresie zagrożenia) lub uzyskanie prawa do premii (w przypadku nadwykonania skorygowanego obowiązku mocowego w okresie zagrożenia).

Wynagrodzenie jest zależne od faktu objęcia obowiązkiem mocowym (w wyniku umowy mocowej) i jest wypłacane odpowiednio za każdy miesiąc, z zastrzeżeniem obowiązku wykonania demonstracji zgodnie z postanowieniami ustawy. Kary, o których mowa powyżej, mogą pomniejszać wynagrodzenie.

Niezależnie od wynagrodzenia za wykonywanie obowiązku mocowego, energia elektryczna dostarczona w okresie zagrożenia przez jednostki fizyczne wchodzące w skład jednostki rynku mocy rozliczana jest na zasadach obowiązujących na rynku energii elektrycznej.

3. Czy w przypadku jednostki rynku mocy istniejącej wynagrodzenie z tytułu świadczenia obowiązku mocowego pomniejszane jest o wielkość otrzymywanej pomocy publicznej o charakterze inwestycyjnym? (16.03.2018 r.)

Zgodnie z ustawą o rynku mocy, wynagrodzenie z tytułu świadczenia obowiązku mocowego pomniejszane jest o wielkość otrzymywanej pomocy publicznej w przypadku nowej albo modernizowanej jednostki rynku mocy wytwórczej.

4. Czy jednostka rynku mocy będzie otrzymywała wynagrodzenie od mocy osiągalnej czy tylko od ilości skorygowanej o KWD? (29.03.2018 r.)

Wynagrodzenie zależne jest od obowiązku mocowego danej jednostki rynku mocy wynikającego z zawartej umowy mocowej. Jeśli dostawca mocy w certyfikacji do aukcji zgłosi wielkość obowiązku mocowego jako maksymalną tj. równą iloczynowi mocy osiągalnej i KWD, to właśnie od tej wartości będzie liczone wynagrodzenie.

5. Jak należy rozumieć najwyższą cenę zamknięcia aukcji mocy dotyczącą danego roku, która jest brana pod uwagę zgodnie z art. 59 ust. 4 ustawy o rynku mocy przy wyliczaniu rocznego limitu kar w odniesieniu do danej jednostki rynku mocy? (03.08.2018 r.)

Najwyższa cena zamknięcia aukcji mocy na dany rok dostaw to najwyższa wartość spośród: ceny zamknięcia aukcji głównej oraz czterech cen zamknięcia aukcji dodatkowych przeprowadzonych na ten sam rok dostaw.

REJESTR RYNKU MOCY
1. Czy osoby umocowane do podpisania pełnomocnictw dołączanych do wniosku muszą posiadać elektroniczny podpis kwalifikowany? (16.03.2018 r.)

Można wyróżnić dwa przypadki:

 • wszystkie osoby umocowane podpisują dokument w wersji papierowej – w takiej sytuacji skan dokumentu musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem osoby składającej wniosek w rejestrze (poświadczenie zgodności z oryginałem),
 • wszystkie osoby umocowane podpisują dokument w wersji elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym – nie jest wymagany dodatkowy podpis osoby składającej wniosek w rejestrze.
2. Co muszę mieć/przygotować, aby złożyć wniosek w certyfikacji ogólnej? (16.03.2018 r.)

Wnioski o wpis do rejestru składane są w formie elektronicznej i podpisywane są kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Niezbędne jest zatem posiadanie dostępu do komputera podłączonego do sieci Internet oraz urządzeń i certyfikatów pozwalających na składanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Ponadto, złożenie wniosku wymaga instalacji oprogramowania Java Runtime Environment oraz w przypadku niektórych przeglądarek internetowych dodatkowych wtyczek oprogramowania. Instrukcje instalacji dostępne są na stronie internetowej PSE.

3. Czy możliwa jest zmiana w rejestrze parametrów technicznych jednostki fizycznej, np. mocy osiągalnej? (16.03.2018 r.)

Tak. Wszystkie zmiany powstałe po rejestracji jednostki fizycznej należy zgłosić za pośrednictwem rejestru. Zmiana parametrów technicznych nie wpływa na zmianę wielkości i ceny obowiązku mocowego zawartych umów. Jednostki fizyczne, które w danym roku uczestniczą wyłącznie w certyfikacji ogólnej, zgłaszają informacje o zmianie parametrów zawartych we wniosku o wpis do rejestru w najbliższej certyfikacji ogólnej. W przeciwnym wypadku, procedura zmiany określona jest w pkt. 20.3 regulaminu.

4. Czy istnieje możliwość podpisania wniosku w rejestrze za pomocą profilu zaufanego ePUAP? (16.03.2018 r.)

Nie. Ustawa o rynku mocy przewiduje wyłącznie podpisywanie wniosków z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, w związku z czym obsługa profilu zaufanego ePUAP nie jest przewidywana.

5. Czy załączniki do wniosków składanych poprzez rejestr muszą być opatrzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym osoby, która składa wniosek, czy może być to podpis innej osoby? (16.03.2018 r.)

Wszystkie załączniki do wniosków składanych w rejestrze muszą być opatrzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym osoby, która składa wniosek w rejestrze. Wyjątkiem są pełnomocnictwa podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez członków organu wystawiającego dane pełnomocnictwo.

6. Jakie formaty załączników są dopuszczalne? (16.03.2018 r.)

W rejestrze możliwe jest załączanie wyłącznie plików w formacie *.pdf podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Czy wniosek o wpis do rejestru może złożyć dowolna osoba posiadający podpis kwalifikowany nie będąca pracownikiem spółki, która jest właścicielem jednostki fizycznej? (29.03.2018 r.)

Istnieje możliwość złożenia wniosku o wpis do rejestru przez dowolną osobę fizyczną, z zastrzeżeniem że dana spółka musi udzielić odpowiedniego umocowania tej osobie na wzorze stanowiącym załącznik nr 4.3. do regulaminu rynku mocy.

8. Czy koniecznym jest przesłane dodatkowo wypełnionego załącznika 4.1 w przypadku gdy czynności wpisu do Rejestru będzie dokonywał pracownik podmiotu posiadający upoważnienie do dokonania rejestracji udzielone przez zarząd spółki na wzorze z załącznika 4.3 do Regulaminu? (29.03.2018 r.)

Nie, jeżeli pełnomocnictwo sporządzone na wzorze załącznika 4.3. będzie udzielone takiemu pracownikowi bezpośrednio przez spółkę będącą właścicielem jednostki fizycznej zgłaszanej w certyfikacji ogólnej. W takim przypadku wystarczy upoważnienie sporządzone na wzorze załącznika 4.3. Jeżeli natomiast pełnomocnictwo sporządzone na wzorze załącznika 4.3. będzie udzielone takiemu pracownikowi przez podmiot posiadający upoważnienie właściciela jednostki do dokonania rejestracji, w takim przypadku obok pełnomocnictwa sporządzonego na wzorze załącznika 4.3. należy dołączyć również upoważnienie udzielone takiemu podmiotowi sporządzone na wzorze 4.1.

9. Czy koniecznym jest załączenie upoważnień i pełnomocnictw sporządzonych na wzorach 4.1 i 4.3 gdy czynności wpisu do Rejestru dla spółki A wchodzącej w skład grupy kapitałowej będzie dokonywał pracownik podmiotu B wchodzący w skład tej samej grupy kapitałowej? (29.03.2018 r.)

Tak, w takim przypadku wymaganym jest załączenie zarówno załączników sporządzonych na wzorach 4.1 oraz 4.3, chyba, że pracownik podmiotu B zostanie upoważniony bezpośrednio przez spółkę A, z wykorzystaniem załącznika sporządzonego na wzorze 4.3.

10. Czy pełnomocnictwa i upoważnienia sporządzone zgodnie z załącznikami do Regulaminu powinny być uzupełnione w tylu egzemplarzach ilu jest współwłaścicieli spółki? (29.03.2018 r.)

Tak. W przypadku załączników 4.1., 4.2. oraz 4.3. do regulaminu uzupełnia się go w tylu egzemplarzach, ilu jest współwłaścicieli.

11. Czy w przypadku, gdy sposób reprezentacji danej spółki wymaga podpisu dwóch członków zarządu, to użytkownik rejestru musi posiadać upoważnienie wystawione przez każdego członka zarządu oddzielnie? (29.03.2018 r.)

Nie. Pełnomocnictwa i upoważnienia powinny zostać podpisane przez wszystkie osoby umocowane (zgodnie z reprezentacją KRS) na jednym dokumencie w odniesieniu do jednej osoby upoważnianej. A zatem w przedmiotowym przypadku wymaga się podpisu dwóch członków zarządu na jednym dokumencie.

12. Jakie dane powinien zawierać kwalifikowany podpis elektroniczny używany na potrzeby uczestnictwa w procesach rynku mocy? (29.03.2018 r.)

Do podpisywania dokumentów oraz wykonywania operacji w rejestrze rynku mocy konieczne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego jednoznacznie potwierdzającego tożsamość użytkownika rejestru. W certyfikacie kwalifikowanym nie jest wymagana zawartość danych na temat reprezentowanego przez użytkownika podmiotu.

13. W wyniku podpisania dokumentu podpisem kwalifikowanym otrzymuję plik z rozszerzeniem *.pdf.XAdES. Nie mogę takiego pliku załączyć w systemie PURM. Co powinienem zrobić? (17.07.2018 r.)

W takiej sytuacji, w ustawieniach programu do obsługi podpisu kwalifikowanego należy zmienić format podpisu na: „PAdES/dla plików PDF/”. Po zmianie konfiguracji należy ponownie podpisać dokument. Szczegółowe informacje na temat sposobu zmiany tego ustawienia powinny być zawarte w dokumentacji oprogramowania dostarczanego wraz z podpisem. Opcjonalnie, w celu utworzenia podpisanego pliku we właściwym formacie, możliwe jest wykorzystanie narzędzia wbudowanego w program Adobe Acrobat Reader (zakładka „Narzędzia” – „Certyfikaty” – „Podpisz cyfrowo”).

14. Jaki jest maksymalny dopuszczalny rozmiar pliku załączanego do wniosku o certyfikację w portalu uczestnika rynku mocy? (03.08.2018 r.)

Maksymalny, dopuszczalny rozmiar pojedynczego pliku załączanego do wniosku o certyfikację wynosi 20 MB.

15. Po zakończeniu certyfikacji ogólnej a przed rozpoczęciem certyfikacji do aukcji mocy zmienił się właściciel jednostki fizycznej. Co należy zrobić w tej sytuacji? (03.08.2018 r.)

Zgodnie z pkt. 20.2.1. ppkt 1) regulaminu rynku mocy, informację o zmianie właściciela należy zgłosić poprzez rejestr. Za przekazanie tej informacji odpowiedzialny jest nowy właściciel jednostki fizycznej. Zakres informacji o zmianie właściciela jednostki fizycznej określa pkt. 20.2.2. regulaminu. W celu zgłoszenia takiej informacji należy w Portalu Uczestnika Rynku Mocy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

Komunikacja->Utwórz wiadomość->Wybierz temat->Zmiany właścicielskie->Treść komunikatu (treść zgodna z pkt. 20.2.2. regulaminu rynku mocy)

Zmiany właścicielskie
1. Czy możliwe jest przeniesienie praw i obowiązków wynikających z certyfikatów lub umów mocowych na inny podmiot w ramach łączenia się spółek kapitałowych lub ich podziału w trybie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – kodeks spółek handlowych (Dz.U.2019.505 z późn. zm.)? (22.01.2020 r.)

Tak. W takim przypadku, użytkownik rejestru poprzez rejestr rynku mocy (posiadający pełnomocnictwo do reprezentowania odpowiedniej spółki, co najmniej w zakresie przekazywania i potwierdzania za zgodność z oryginałem oświadczeń woli i wiedzy spółki w sprawach związanych z funkcjonowaniem rynku mocy) powinien:

 • złożyć oświadczenie, iż na skutek łączenia się spółek albo ich podziału na określoną spółkę:
  • przeszły prawa i obowiązki z danego certyfikatu lub danej umowy mocowej,
  • przeszło prawo własności lub prawo dysponowania jednostką fizyczną, która wchodzi w skład jednostki rynku mocy, dla której wydano certyfikat lub poprzez którą dostawca mocy posiada obowiązek mocowy wynikający z umowy mocowej, o których mowa powyżej,

Oświadczenie powinno być złożone przez spółkę, na którą przeszyły w/w prawa i obowiązki oraz przez spółkę, która je przekazała, o ile w wyniku procesu łączenia się spółek albo ich podziału nie została rozwiązana;

 • złożyć potwierdzony sądowo odpis planu podziału/połączenia spółek, zarejestrowany w KRS (dotyczy użytkownika rejestru posiadającego pełnomocnictwo do reprezentowania spółki, na którą przeszyły w/w prawa i obowiązki).

Wzór pełnomocnictwa, Wzór oświadczenia

 

Poniżej przedstawiono przykłady obrazujące najczęstsze przypadki zmiany właścicielskiej dotyczącej podmiotu będącego dostawcą mocy. Przykłady należy traktować wyłącznie jako poglądowe.

Przykład 1.

Spółka kapitałowa, która jest właścicielem jednostki fizycznej i jednocześnie dostawcą mocy dla jednostki rynku mocy, w której skład wchodzi powyższa jednostka fizyczna (dalej „Spółka 1”), ulega podziałowi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – kodeks spółek handlowych (Dz.U.2019.505 z późn. zm.). Wskazana jednostka rynku mocy uzyskała certyfikat dopuszczający do aukcji głównej i do rynku wtórnego, i poprzez tę jednostkę rynku mocy Spółka 1 jako dostawca mocy posiada obowiązek mocowy wynikający z zawartej umowy mocowej. Podział polega na przeniesieniu części majątku Spółki 1, obejmującej jednostkę fizyczną, wraz z prawami i obowiązkami wynikającymi z certyfikatu i umowy mocowej, na już istniejącą spółkę kapitałową (dalej „Spółka 2”). Jakie działania powinien podjąć dotychczasowy i nowy dostawca mocy, aby powyższe zmiany uwzględnić w rejestrze?

Aby dokonać stosownej zmiany w rejestrze rynku mocy:

 • użytkownik rejestru (posiadający pełnomocnictwo do reprezentowania Spółki 2, co najmniej w zakresie przekazywania i potwierdzania za zgodność z oryginałem oświadczeń woli i wiedzy Spółki 2 w sprawach związanych z funkcjonowaniem rynku mocy) musi przekazać poprzez rejestr: poświadczony sądowo odpis planu podziału Spółki 1 zarejestrowanego w KRS oraz oświadczenie, że w związku z dokonanym podziałem Spółki 1, na Spółkę 2 przeszły prawa i obowiązki z certyfikatu i umowy mocowej, dotyczących danej jednostki rynku mocy w skład której wchodzi ta jednostka fizyczna, a także oświadczenie w zakresie przejścia na Spółkę 2 prawa własności lub prawa do dysponowania daną jednostką fizyczną,
 • użytkownik rejestru (posiadający pełnomocnictwo do reprezentowania Spółki 1, co najmniej w zakresie przekazywania i potwierdzania za zgodność z oryginałem oświadczeń woli i wiedzy Spółki 1 w sprawach związanych z funkcjonowaniem rynku mocy) musi przekazać poprzez rejestr oświadczenie, że w związku z dokonanym podziałem Spółki 1, na Spółkę 2 przeszły prawa i obowiązki z certyfikatu i umowy mocowej, dotyczące danej jednostki rynku mocy w skład której wchodzi ta jednostka fizyczna, a także oświadczenie w zakresie przejścia na Spółkę 2 prawa własności lub prawa do dysponowania daną jednostką fizyczną.

Wskazane powyżej oświadczenie powinno zawierać następującą treść:

„Działając w imieniu ……., niniejszym oświadczamy, że w wyniku dokonanego z dniem dd.mm.rrrr podziału Spółki 1 przez przeniesienie części jej majątku w postaci  Nazwa jednostki fizycznej na Spółkę 2, doszło do przejścia na Spółkę 2 wszelkich praw i obowiązków:

 1. wynikających z certyfikatu, wydanego w dniu dd.mm.rrrr  dla jednostki rynku mocy oznaczonej w rejestrze rynku mocy jako JRM/XYZ, uprawniającego do uczestnictwa w aukcji głównej i rynku wtórnym na rok dostaw rrrr;
 2. wynikających z umowy mocowej nr …………….. ;

a także prawa własności lub prawa do dysponowania jednostką rynku mocy, oznaczoną w rejestrze rynku mocy jako JRM/XYZ.”

Wzór pełnomocnictwa

Przykład 2.

Spółka kapitałowa, która jest właścicielem jednostki fizycznej i jednocześnie dostawcą mocy dla jednostki rynku mocy, w której skład wchodzi powyższa jednostka fizyczna (dalej „Spółka 1”),  łączy się, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – kodeks spółek handlowych (Dz.U.2019.505 z późn. zm.), ze spółką kapitałową (dalej „Spółka 2”), przy czym Spółka 2 jest spółką przejmującą, Spółka 1 ulega rozwiązaniu. Jednostka rynku mocy uzyskała certyfikat dopuszczający do aukcji głównej i do rynku wtórnego. Poprzez tę jednostkę rynku mocy, Spółka 1 jako dostawca mocy posiada obowiązek mocowy wynikający z zawartej umowy mocowej. Jakie działania powinien podjąć dotychczasowy i nowy dostawca mocy, aby powyższe zmiany uwzględnić w rejestrze?

Aby dokonać stosownej zmiany w rejestrze rynku mocy:

 • użytkownik rejestru (posiadający pełnomocnictwo do reprezentowania Spółki 2, co najmniej w zakresie przekazywania i potwierdzania za zgodność z oryginałem oświadczeń woli i wiedzy Spółki 2 w sprawach związanych z funkcjonowaniem rynku mocy) musi przekazać poprzez rejestr: poświadczony sądowo odpis planu połączenia Spółki 1 i Spółki 2 zarejestrowany w KRS oraz oświadczenie, że w związku z dokonanym połączeniem Spółki 1 i Spółki 2, na Spółkę 2 przeszły prawa i obowiązki z certyfikatu i umowy mocowej, dotyczące danej jednostki rynku mocy w skład której wchodzi ta jednostka fizyczna, a także oświadczenie w zakresie przejścia na Spółkę 2 prawa własności lub prawa do dysponowania daną jednostką fizyczną.

Wskazane powyżej oświadczenie powinno zawierać następującą treść:

„Działając w imieniu ……., niniejszym oświadczamy, że w wyniku dokonanego z dniem dd.mm.rrrr połączenia Spółki1 i Spółki 2 poprzez przejęcie przez Spółkę 2 majątku Spółki 1 w postaci  Nazwa jednostki fizycznej, doszło do przejścia na Spółkę 2 wszelkich praw i obowiązków:

 1. wynikających z certyfikatu, wydanego w dniu dd.mm.rrrr  dla jednostki rynku mocy oznaczonej w rejestrze rynku mocy jako JRM/XYZ, uprawniającego do uczestnictwa w aukcji głównej i rynku wtórnym na rok dostaw rrrr;  
 2. wynikających z umowy mocowej nr …………………….;

a także prawa własności lub prawa do dysponowania jednostką rynku mocy, oznaczoną w rejestrze rynku mocy jako JRM/XYZ.”

Wzór pełnomocnictwa

2. Czy możliwe jest przeniesienie praw i obowiązków wynikających z certyfikatów lub umów mocowych w ramach zbycia przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 z późn. zm.) lub jego zorganizowanej części, w tym, w ramach wnoszenia wkładu do innej spółki (aport)? (22.01.2020 r.)

Nie, gdyż powyższa czynność prawna dotycząca przedsiębiorstwa nie skutkuje sukcesją uniwersalną, w tym nie prowadzi do przeniesienia zobowiązań na nowy podmiot. Natomiast wszelkie zmiany własnościowe w odniesieniu do jednostek fizycznych należy zgłosić w formie i na zasadach określonych w ramach punktu 20.2 Regulaminu rynku mocy.