Monitorowanie rynku bilansującego

Zgodnie z rozporządzeniem REMIT, PSE S.A. jako operator systemu przesyłowego mają obowiązek monitorowania działalności handlowej na rynku bilansującym w celu wykrywania potencjalnych naruszeń zakazu manipulacji na rynku i wykorzystywania informacji wewnętrznych.

Od 1 stycznia 2019 roku monitorowanie rynku bilansującego jest realizowane poprzez, nowo utworzone w strukturach PSE S.A., Biuro Monitorowania Rynku Bilansującego. Głównym celem działalności Biura jest realizacja zadań PSE S.A. w zakresie identyfikacji i zgłaszania podejrzeń naruszeń art. 3 lub art. 5 rozporządzenia REMIT oraz promowanie uczciwego i efektywnego działania rynku bilansującego w interesie wszystkich jego uczestników.

PSE S.A. mają obowiązek informowania krajowego organu regulacyjnego (Prezesa URE) w przypadku podejrzenia naruszenia zakazu manipulacji na rynku bilansującym lub zakazu wykorzystywania informacji wewnętrznych. PSE S.A. są również zobowiązane do zgłaszania możliwych naruszeń innych przepisów i regulacji dotyczących rynku bilansującego.  

 

Lista obszarów monitorowania bieżącego

Strategia monitorowania Biura Monitorowania RB Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. definiuje listę obszarów objętych bieżącym monitorowaniem, którą przedstawiono poniżej.

 • Monitorowanie wykorzystania informacji wewnętrznej - ma na celu wykrywanie nadużyć polegających na zawieraniu transakcji na RB z wykorzystaniem informacji wewnętrznej, w szczególności w zakresie przedłużenia lub skrócenia czasu remontu jednostki wytwórczej oraz zgłaszanych, z celowym opóźnieniem, komunikatów UMM (ang. Urgent Market Messages);
 • Monitorowanie poprawności składników cen CWD i CWO oraz cen za uruchomienie jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych - ma na celu wykrywanie potencjalnych manipulacji polegających na:
  • ustaleniu składników ceny CWD, CWO i/lub CU na sztucznym poziomie poprzez nieodzwierciedlanie przez Wytwórcę faktycznie ponoszonych kosztów pracy wymuszonej jednostek wytwórczych,
  • bezzasadnym odrzuceniu zgłoszenia aktualizacji przez OSP.
 • Monitorowanie zabezpieczeń finansowych na rynku bilansującym, tj. monitorowanie nadużyć polegających na wykorzystaniu zasad uzupełniania zabezpieczeń na RB do osiągnięcia nieuzasadnionych korzyści przez URB;
 • Monitorowanie dotrzymania dyscypliny ruchowej jednostek wytwórczych aktywnych (JGWa) ma na celu identyfikację potencjalnych manipulacji, w których jednostki wytwórcze uzyskują korzyści finansowe z niedotrzymania dyscypliny ruchowej, tj. produkcji energii na poziomie odbiegającym od poleceń OSP, np. zwiększanie produkcji powyżej poleceń OSP w sytuacji, gdy koszty zmienne wytwarzania jednostki są niższe od ceny, po której energia jest sprzedawana;
 • Monitorowanie nietypowych transakcji na RB, tj. monitorowanie nadużyć polegających na zastosowaniu praktyki manipulacji o charakterze wash-trade oraz wykorzystania mechanizmów RB do zawierania transakcji sprzecznych z podstawową funkcją RB jako rynku technicznego;
 • Monitorowanie wycofania fizycznego, tj. monitorowanie nadużyć polegających na ustalaniu cen na RB na nieuzasadnionym poziomie poprzez zgłoszenie niedyspozycyjności mocy wytwórczych w krótkim i długim horyzoncie czasowym;
 • Transmission capacity hoarding, tj. niewykorzystanie zaalokowanych zdolności przesyłowych na połączeniach międzysystemowych, na których PSE S.A. prowadzi przetargi na zdolności przesyłowe, czyli na połączeniach PSE S.A. i NEK UKRENERGO;
 • Monitorowanie poprawności publikacji danych przez Operatora Systemu Przesyłowego, tj. potencjalnego wysyłania fałszywych lub wprowadzających w błąd sygnałów dot. rynku bilansującego poprzez błędne publikacje informacji rynkowych przez PSE S.A;
 • Monitorowanie zakupu energii elektrycznej przez PSE S.A. na pokrycie strat w sieci przesyłowej ma na celu wykrywanie potencjalnych naruszeń polegających na wysyłaniu fałszywych lub wprowadzających w błąd sygnałów dotyczących popytu na hurtowym rynku energii elektrycznej poprzez zakup energii niezgodny z zapotrzebowaniem jednostki odpowiadającej za pokrycie strat sieciowych;
 • Monitorowanie cen w ofertach bilansujących w odniesieniu do jednostkowych kosztów zmiennych wytwarzania energii elektrycznej w celu identyfikacji przypadków oferowania na RB niezakontraktowanej energii, po cenach nieodpowiadających jednostkowym kosztom zmiennym wytwarzania (w szczególności powyżej tych kosztów).

Powyższa lista nie wyczerpuje katalogu wszystkich możliwych naruszeń art. 3 i 5 REMIT w odniesieniu do rynku bilansującego. Biuro Monitorowania Rynku Bilansującego prowadzi również analizy w innych obszarach nieujętych w powyższym wykazie, a które mogą stanowić potencjalne Naruszenie REMIT.

 

Kontakt

Biuro Monitorowania Rynku Bilansującego działa w celu zapewnienia równych szans wszystkim uczestnikom rynku i przejrzystości w kształtowaniu cen. Zachęcamy w tym zakresie do współpracy uczestników rynku oraz inne osoby zainteresowane, mogące mieć informacje istotne z punktu widzenia efektywnego działania RB. 

Powiadomienia dotyczące podejrzanych zachowań rynkowych lub pytania dotyczące kwestii monitorowania rynku bilansującego można wysyłać na adres bm@pse.pl

 

Materiały ze spotkań informacyjnych

07.08.2019 r. - Spotkanie informacyjne dotyczące aktualizacji strategii monitorowania rynku bilansującego w ramach wymagań Rozporządzenia REMIT

19.12.2018 r. - Spotkania informacyjnego dotyczącego działań PSE w zakresie monitorowania rynku bilansującego w ramach wymagań Rozporządzenia REMIT