Informacja o wyznaczeniu przez Prezesa URE sprzedawcy zobowiązanego na obszarze działania OSP na okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
Wypełniając postanowienia art. 40 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389 z późn. zm.), Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. jako podmiot pełniący funkcję operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej informują, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DZO.WKP.492.30.181.2018.PBa z dnia 26 października 2018 r. sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania OSP na okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. zostało wyznaczone przedsiębiorstwo energetyczne:

 

PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie

ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 8130268082

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS): 0000030499