Działalność innowacyjna, badawcza i rozwojowa

Departament Współpracy Międzynarodowej (DM) koordynuje działania innowacyjne, badawcze i rozwojowe GK PSE S.A.

Do zadań Departamentu należy współpraca z zewnętrznymi środowiskami oraz instytutami naukowo–badawczymi przy realizacji prac badawczych i rozwojowych związanych z funkcjonowaniem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Realizacja projektów badawczych prowadzonych przez PSE S.A. powinna przyczynić się do konsolidacji najlepszych zespołów badawczych i integracji środowisk naukowych i gospodarczych wokół zagadnień kluczowych dla rozwoju polskiej elektroenergetyki. Ma to na celu realizację jednego z celów strategicznych PSE, którym jest budowanie kompetencji pozwalających na dostosowanie się do zmian zachodzących na rynku energii elektrycznej i wzmocnienie zdolności adaptacyjnych Operatora Systemu Przesyłowego do zmieniającego się otoczenia. Ponadto w ramach Departamentu podejmowane są działania zmierzające do pozyskania finansowania zewnętrznego na projekty badawcze i rozwojowe. PSE aktywnie uczestniczy w konkursach ogłaszanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz w ramach Horizon 2020.

PSE S.A. współpracują w zakresie realizacji prac innowacyjnych, badawczych i rozwojowych m.in. z następującymi instytucjami:

  1. z krajowymi jednostkami naukowymi: Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Warszawską, Politechniką Lubelską, Politechniką Śląską oraz Instytutem Energetyki, Instytutem Automatyki Systemów Energetycznych, Instytutem Mechaniki Precyzyjnej, 
  2. z zagranicznymi przedsiębiorstwami i jednostkami naukowo-badawczymi: Hitachi, Ltd. i Hitachi Chemical Co., Ltd. w ramach projektu finansowanego przez Japońską Agendę Rządową - New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) – japońska agencja rządowa działająca na rzecz rozwoju przemysłu i nowych technologii; z 33 partnerami zagranicznymi w ramach projektu EU-SysFlex finansowanego przez Komisję Europejską w zakresie perspektywy Horizon 2020.