Działalność innowacyjna, badawcza i rozwojowa

Departament Współpracy Międzynarodowej (DM) koordynuje działania innowacyjne, badawcze i rozwojowe GK PSE.

Do zadań Departamentu należy współpraca z zewnętrznymi środowiskami oraz instytutami naukowo–badawczymi przy realizacji prac badawczych i rozwojowych związanych z funkcjonowaniem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Realizacja projektów badawczych prowadzonych przez PSE S.A. powinna przyczynić się do konsolidacji najlepszych zespołów badawczych i integracji środowisk naukowych i gospodarczych wokół zagadnień kluczowych dla rozwoju polskiej elektroenergetyki. Ma to na celu realizację jednego z celów strategicznych PSE, którym jest budowanie kompetencji pozwalających na dostosowanie się do zmian zachodzących na rynku energii elektrycznej i wzmocnienie zdolności adaptacyjnych Operatora Systemu Przesyłowego do zmieniającego się otoczenia. Ponadto w ramach Departamentu podejmowane są działania zmierzające do pozyskania finansowania zewnętrznego na projekty badawcze i rozwojowe. PSE aktywnie uczestniczy w konkursach ogłaszanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz w ramach Horizon 2020.

PSE S.A. współpracują obecnie w zakresie realizacji prac innowacyjnych, badawczych i rozwojowych m.in. z następującymi instytucjami:

  • Krajowymi jednostkami naukowymi: AGH, Politechnika Śląska.
  • Krajowymi przedsiębiorstwami: PSE Innowacje Sp. z o.o., Narodowe Centrum Analiz Energetycznych, Energa Operator, Enspirion Sp. z o.o. ENPROM i inne.
  • Zagranicznymi przedsiębiorstwami i jednostkami naukowo-badawczymi w ramach projektu „One Network for Europe” (akronim OneNet) dofinansowanego w ramach programu Horyzont 2020.