Programy DSR w latach 2017-2021

Od września 2016 r. do lipca 2017 r. PSE opracowały i wdrożyły nowe mechanizmy usług DSR, zwane Interwencyjnymi Programami DSR (IP DSR). Usługa IP DSR rozpoczęła proces aktywizacji strony popytowej na rynku energii elektrycznej według nowych zasad, dostosowanych do możliwości odbiorców i potrzeb KSE. Działanie to przyniosło rezultaty w postaci zakontraktowania zwiększonych wolumenów mocy. Umowy o świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP zawarte na okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. w Programie Gwarantowanym obejmowały sumarycznie gwarantowany wolumen zdolności redukcji 361 MW w okresie letnim i 315 MW w okresie zimowym. Dodatkowy, niegwarantowany wolumen redukcji został pozyskany poprzez zawarcie 5 umów w Programie Bieżącym.

W 2018 roku PSE rozstrzygnęły kolejny przetarg na zakup usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP w Programie Bieżącym i w Programie Gwarantowanym na okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. Suma pozyskanej mocy gwarantowanej, która mogła być zredukowana na polecenie OSP, wynosiła w okresie letnim od 362,5 do 534,5 MW (możliwość uzyskania 609,5 MW), a w okresie zimowym od 510 do 535 MW. Dodatkowy, niegwarantowany wolumen redukcji został pozyskany poprzez zawarcie 5 umów w Programie Bieżącym.

W pierwszym półroczu 2019 r. PSE dysponowały umowami zawartymi w wyniku rozstrzygnięcia przetargów przeprowadzonych w 2018 r. na zakup usługi Redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP – Program Bieżący i Redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP – Program Gwarantowany.

W Programie Gwarantowanym (płatność za gotowość i wykorzystanie) znalazło się:

  • 6 umów w pakiecie zimowym, na okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r., o wolumenie mocy gwarantowanej od 510 do 535 MW w poszczególnych godzinach,
  • 10 umów w pakiecie letnim, na okres od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r., o wolumenie mocy gwarantowanej od 362,5 do 534,5 MW w poszczególnych godzinach (z możliwością uzyskania maksymalnie 609,5 MW w wyniku przesuwania produktów elastycznych).

W Programie Bieżącym (płatność za wykonanie) znalazło się 5 umów, na okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

Aby pozyskać dodatkowy potencjał dostępnych mocy redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP na II kwartał 2019 r. PSE przeprowadziły kolejne postępowanie przetargowe na zakup usługi DSR w Programie Gwarantowanym, na okres od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r. Dokonano wyboru 2 ofert, w ramach których pozyskano dodatkowe 23,5 MW.

W 2018 r. wdrożona została nowa interwencyjna usługa DSR – Program Bieżący Uproszczony (DSR PBU). Koncepcja DSR PBU bazowała na rozwiązaniach wypracowanych w ramach Programu Bieżącego, jednak jego formuła była mniej skomplikowana i bardziej przystępna dla Wykonawców (jedna metoda wyznaczenia profilu bazowego, brak kar za niewykonanie usługi, powszechna certyfikacja techniczna obiektów redukcji oraz parametr lokalizacyjny – możliwość użycia usługi w podziale na obszary). PSE rozstrzygnęły postępowanie na zakup usługi DSR PBU 04.03.2019 r., przyjęte zostały wszystkie poprawnie złożone oferty w liczbie 5. Usługa DSR PBU pozyskana była na okres od 01.04.2019 r. do 31.12.2019 r.

PSE, po uzgodnieniu z OSD, wprowadziły do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (dalej: IRiESP) obowiązek nałożony na operatorów sieci elektroenergetycznych dotyczący certyfikacji obiektów redukcji bez wniosku. W 2019 r. OSD i OSP, zgodnie z postanowieniami IRiESP, przeprowadzili certyfikację (w trybie podstawowym) odbiorców podlegających ograniczeniom w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej. Proces ten zrealizowano w sposób optymalny z punktu widzenia OSD i OSP (nie zarejestrowano żadnych komplikacji w przebiegu procesu). Masowa certyfikacja w trybie podstawowym ułatwiła odbiorcom udział w świadczeniu usługi DSR, w szczególności w ramach działalności prowadzonej przez tzw. agregatorów. Dodatkowo, przeprowadzona na szeroką skalę akcja informacyjna przyczyniła się do poszerzenia świadomości odbiorców w zakresie możliwości uczestniczenia w Programach DSR oferowanych przez OSP.

W lutym 2019 r. PSE ogłosiły trzy postępowania publiczne w trybie przetargów nieograniczonych na świadczenie Usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP, w ramach odpowiednio: Programu Bieżącego oraz Programów Gwarantowanych: PG II (wydzielone obszary) i PG III (kraj). Rozwijając programy DSR – w zakresie rozszerzania funkcjonalności przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności – wprowadzono parametr lokalizacyjny, umożliwiający aktywowanie usługi DSR w Programie Gwarantowanym i Programie Bieżącym na wydzielonym obszarze, zdefiniowanym jako zbiór stacji elektroenergetycznych. Powyższa funkcjonalność została wprowadzona w 2019 r. również do warunków świadczenia usługi w ramach Programu Bieżącego Uproszczonego. Postępowanie na zakup usługi DSR w ramach PG II podzielono na 6 pakietów, odpowiadających wydzielonym obszarom (Poznań, PAK, Łódź, Lublin-Zamość, Zielona Góra, Kraków), do których przypisano planowane do zakupienia wolumeny mocy dyspozycyjnej w pakietach letnim i zimowym. Postępowanie na zakup usługi DSR w ramach PG III, obejmującej kraj z wyłączeniem 6 obszarów zdefiniowanych w PG II podzielono na pakiety letni i zimowy. W ramach PG III PSE planowały zakupić wolumen redukcji odpowiednio: 640 MW dla pakietu letniego i 400 MW dla pakietu zimowego.

Pakiety letnie Programu Gwarantowanego II i III dotyczą okresu świadczenia usługi od 01.07.2019 r. do 30.09.2019 r., a zimowe – od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r. Program Bieżący dotyczy okresu od 01.07.2019 r. do 31.12. 2019 r.

Postępowanie na zakup usługi DSR Program Bieżący PSE rozstrzygnęły 10 maja 2019 r. - była świadczona przez 4 Wykonawców w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12. 2019 r. PSE rozstrzygnęły postępowanie na zakup usługi DSR Program Gwarantowany II (tj. obszary wydzielone wg potrzeb KSE) 23 maja 2019 r. Usługa była świadczona od 01.07.2020 r. do 31.12.2019 r. W sezonie letnim sumaryczna moc gwarantowana wynosiła 7,8 MW, natomiast w zimowym 15,8 MW.

PSE rozstrzygnęły postępowanie na zakup usługi DSR Program Gwarantowany III (tj. kraj z wyłączeniem obszarów wydzielonych w PG II) 31.05.2019 r. Usługa była świadczona od 01.07. 2019 r. do 31.12.2019 r. W sezonie letnim sumaryczna moc gwarantowana wynosiła od 588,2 do 707,6 MW, natomiast w zimowym – 427 MW.

W lipcu 2019 r. PSE ogłosiły cztery postępowania publiczne, w trybie przetargów nieograniczonych, na świadczenie Usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP, w ramach odpowiednio: Programu Bieżącego Uproszczonego, Programu Bieżącego oraz Programów Gwarantowanych: PG IV (wydzielone obszary) i PG V (kraj) na rok 2020 r.:

  • PG V Pakiet nr 1L (KSE z wyłączeniem 5 obszarów z PG IV Obszary) – okres świadczenia usługi od 01.04.2020 r. do 30.09.2020 r. – oczekiwana moc 715 MW, przetarg rozstrzygnięto 17.12.2019 r., pozyskano od 683,7 do 764,5 MW mocy gwarantowanej;
  • PG V Pakiet nr 1Z (obejmujący całe KSE) – okres świadczenia usługi od 01.02.2020 r. do 31.03.2020 r. oraz od 01.10.2020 r. do 30.11.2020 r. – oczekiwana moc 600 MW, przetarg rozstrzygnięto 17.12.2019 r., pozyskano 612 MW mocy gwarantowanej;
  • PG IV obejmujący pakiety 2L÷6L, tj. 5 pakietów odpowiadających wydzielonym obszarom (Poznań, PAK, Łódź, Lublin-Zamość, Zielona Góra), – okres świadczenia usługi od 01.04.2020 r. do 30.09.2020 r. – przetarg rozstrzygnięto 25.10.2019 r., pozyskano 25,5 MW mocy gwarantowanej;
  • PB z okresem świadczenia usługi od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Przetarg rozstrzygnięto 26.09.2019 r., usługę świadczą cztery firmy: Enspirion Sp. z o.o., Enel X Polska Sp. z o.o., Tauron Polska Energia S.A. oraz Lerta Sp. z o.o.;
  • PBU z okresem świadczenia usługi od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Przetarg rozstrzygnięto 26.09.2019 r., usługę świadczą cztery firmy: Enspirion Sp. z o.o., Enel X Polska Sp. z o.o., Tauron Polska Energia S.A. oraz Lerta Sp. z o.o.

Zgodnie z pkt 16g Decyzji notyfikacyjnej Rynku Mocy (Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 7 lutego 2018 r. zatwierdzająca mechanizm zdolności wytwórczych mających na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej (rynek mocy) State aid No. SA.46100 (2017/N), począwszy od roku 2021 kontraktowanie usług w ramach Gwarantowanego Interwencyjnego Programu DSR nie było już możliwe. Ponadto, wdrożenie od 1 stycznia 2021 roku rynku mocy oraz pozostałe zmiany na rynku energii w kraju, spowodowały konieczność opracowania i wdrożenia nowej usługi systemowej związanej z redukcją poboru energii przez odbiorców w KSE, którą jest Interwencyjna ofertowa redukcja poboru mocy przez odbiorców (IRP). Nowa usługa zastąpiła dotychczasowe programy DSR PB i DSR PBU, które wygasły z dniem 31 grudnia 2020 r. W dniu 28 grudnia 2020 r. PSE S.A. uruchomiły postępowanie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego, na świadczenie usługi Interwencyjna ofertowa redukcja poboru mocy przez odbiorców – Usługa IRP została pozyskana na okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. Usługę IRP świadczy sześciu Wykonawców, spółki: CMC Poland Sp. z o.o., Enel X Polska Sp. z o.o., Enspirion Sp. z o.o., Lerta S.A., Polenergia Obrót S.A. oraz Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.