Informacja o dostępności mocy przyłączeniowej do sieci przesyłowej

Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 roku o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która weszła w życie w dniu 11 marca 2010 roku, nakłada na PSE S.A. obowiązek sporządzenia i publikacji informacji dotyczących, między innymi, wielkości dostępnej mocy przyłączeniowej dla stacji elektroenergetycznych lub ich grup, wchodzących w skład sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 110 kV, a także planowanych zmianach tych wielkości w okresie następnych 5 lat, od dnia publikacji tych danych. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie w dniu 30 października 2011 roku, nałożyła powyższy obowiązek również na operatorów systemów dystrybucyjnych w zakresie sieci 110 kV.

PSE S.A. jest zobowiązany aktualizować powyższe informacje co najmniej raz na kwartał i zamieszczać na swojej stronie internetowej oraz udostępniać w swojej siedzibie do publicznego wglądu.