Projekt Umbrella

Projekt Umbrella

Od 20 grudnia 2011 r. PSE jest uczestnikiem konsorcjum w skład którego wchodzą operatorzy systemów przesyłowych z Polski, Holandii, Niemiec, Szwajcarii, Czech, Słowacji, Słowenii oraz Austrii, a którego celem jest wypracowanie nowego podejścia do kwestii zapewnienia bezpiecznej i stabilnej pracy połączonych systemów elektroenergetycznych w regionie objętym obszarem działalności tych operatorów.

Prace sześciu zespołów roboczych powołanych w ramach projektu Umbrella wspierają wybrane instytuty naukowo-badawcze z Holandii, Niemiec oraz Austrii będące również stronami umowy konsorcjalnej. Końcowym efektem połączonej działalności operatorów oraz instytucji naukowych będzie dedykowany zestaw narzędzi obliczeniowych, w których zaimplementowane zostaną innowacyjne, pod względem koncepcji i technologii, rozwiązania będące odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się warunki pracy systemów przesyłowych wskutek m.in zwiększającej się obecności źródeł wiatrowych czy ogniw fotowoltaicznych, kształtujących nowe obszary niepewności i zagrożeń dla pracy połączonych systemów elektroenergetycznych w regionie.

Pełna nazwa projektu:

„Toolbox for Common Forecasting, Risk Assessment and Operational Optimisation in Grid Security Cooperations of Transmission System Operators”.

Strona internetowa projektu Umbrella: