Powrót

PSE podpisały umowy na usługę Interwencyjnej Redukcji Poboru na okres od 1.04.2021 r. do 31.03.2022 r.

1 kwietnia 2021, 08:17

PSE podpisały umowy na usługę Interwencyjnej Redukcji Poboru na okres od 1.04.2021 r. do 31.03.2022 r.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. podpisały 6 umów na świadczenie usługi DSR Interwencyjnej Redukcji Poboru w okresie od 1.04.2021 r. do 31.03.2022 r. Wykonawcy, spółki CMC Poland Sp. z o.o., Enel X Polska Sp. z o.o., Enspirion Sp. z o.o., Lerta S.A., Polenergia Obrót S.A. oraz Tauron Sprzedaż Sp. z o.o., zostali wybrani w drodze postępowania przetargowego.

Interwencyjna Redukcja Poboru to jeden ze środków zaradczych (obok pomocy międzyoperatorskiej i rynku mocy) stosowanych przez operatora systemu przesyłowego do zapewnienia bilansu mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE). Usługa polega na dobrowolnym i czasowym zmniejszeniu  poboru mocy przez aktywnych odbiorców energii elektrycznej na polecenie operatora systemu przesyłowego w zamian za  wynagrodzenie. Usługa przyczyni się do zachowania stabilności w KSE w przypadku wystąpienia trudnej sytuacji bilansowej, w szczególności w godzinach szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Od 2021 roku – zgodnie z zasadami funkcjonowania rynku mocy – zaprzestaliśmy kontraktowania usług DSR w ramach Programu Gwarantowanego oraz płatności za gotowość do świadczenia tej usługi. Program Bieżący i Bieżący Uproszczony natomiast zostały zastąpione w katalogu usług systemowych usługą Interwencyjnej Redukcji Poboru – mówi Jarosław Socha, wicedyrektor Departamentu Przesyłu w PSE. Usługa Interwencyjna Redukcja Poboru została przygotowana na bazie najlepszych praktyk i rozwiązań wypracowanych podczas funkcjonowania dotychczasowych programów DSR i będzie używana dopiero po ogłoszeniu okresu zagrożenia i stwierdzeniu niewystarczalności mocy pozyskanej w ramach umów zawartych na rynku mocy, niezbędnej do zbilansowania KSE.

 

Wykonawcy wybrani w drodze postępowania przetargowego to podmioty, które posiadają zdolności przesunięcia lub redukcji poboru energii elektrycznej w wielkości 1 MW mocy redukcji lub więcej oraz podmioty agregujące innych odbiorców energii.  

W odróżnieniu od rynku mocy, gdzie jednostki redukcji zapotrzebowania poddawane są testom zdolności do wykonywania obowiązku mocowego i dostawcy mocy otrzymują wynagrodzenie za pozostawanie w gotowości do dostarczania mocy do systemu, w usłudze Interwencyjnej Redukcji Poboru wykonawcy mają możliwość dobrowolnego oferowania produktów i otrzymania wynagrodzenia za wykorzystanie usługi (redukcję) bez konieczności przeprowadzania testów. Ponadto, w celu uczestnictwa w aukcjach organizowanych w ramach rynku mocy, jednostki redukcji zapotrzebowania, które nie przeszły jeszcze testu redukcji, zobowiązane są do wniesienia zabezpieczenia finansowego. Aukcje mocy organizowane są z odpowiednim wyprzedzeniem (rok lub pięć lat przed rozpoczęciem okresu dostaw w zależności od typu aukcji), natomiast w usłudze Interwencyjnej Redukcji Poboru z uwagi na dostosowanie do potrzeb PSE, kontraktacja przeprowadzona została na okres jednego roku od 1.04.2021 r. do 31.03.2022 r. – wskazuje Jarosław Socha, wicedyrektor Departamentu Przesyłu w PSE.

 

Główne cechy usługi:

  • usługa odpłatna
  • możliwość świadczenia usługi przez odbiorców lub agregatorów już od 1MW 
  • dobrowolność przystąpienia do świadczenia usługi
  • możliwość uruchomienia usługi w podziale na obszary KSE (wybrane stacje elektroenergetyczne).

Korzyści dla wykonawców usługi:

  • możliwość uzyskania wynagrodzenia za świadczenie usługi DSR poza rynkiem mocy oraz rynkiem bilansującym
  • przyczynienie się do poprawy bezpieczeństwa KSE
  • minimalizacja ryzyka wprowadzania administracyjnych stopni zasilania
  • racjonalizacja indywidualnych kosztów energii elektrycznej
  • udział w rozwoju innowacyjnych produktów na rynku energii elektrycznej
  • godło – „Wspieram bezpieczeństwo energetyczne Polski”. 

Szczegóły dotyczące usługi Interwencyjnej Redukcji Poboru znajdują się pod adresem: https://www.pse.pl/uslugi-dsr/

 

 

 

 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka zarządza siecią przesyłową, w której skład wchodzą umożliwiające przesył energii na duże odległości linie najwyższych napięć 400 kV oraz 220 kV o łącznej długości ponad 15 tysięcy kilometrów oraz 109 stacji elektroenergetycznych służących do przetwarzania i rozdziału energii elektrycznej. Stacje są istotnymi elementami sieci przesyłowej – ich zadaniem jest zmiana napięcia przesyłanej energii elektrycznej, obniżając je do poziomu, który umożliwia jej dostarczenie do gospodarstw domowych za pośrednictwem sieci lokalnych operatorów dystrybucyjnych. Polskie Sieci Elektroenergetyczne realizują zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki program inwestycyjny - ponad 170 projektów o wartości około 14 miliardów zł. W rezultacie do 2030 r. powstanie blisko 3 600 km nowych linii 400 kV, a modernizację przejdzie 1600 km linii najwyższych napięć i 44 stacje elektroenergetyczne. PSE są jedyną firmą w Europie Środkowej, która na taką skalę buduje nową infrastrukturę przesyłową. Dzięki tym inwestycjom w Polsce powstanie jeden z najnowocześniejszych systemów przesyłowych w Europie, który przez kolejne dziesięciolecia będzie istotnym filarem bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego oraz zapewni niezawodne działanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.