HVDC

Kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączania do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (HVDC).

Kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączania do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (HVDC) to kodeks przyłączeniowy określający wymagania dla połączeń prądu stałego. Kodeks został opublikowany w dzienniku Urzędowym UE w dniu 8 września 2016 r., wszedł w życie 28 września 2016 r.

Rozporządzenie to pomaga wprowadzić warunki konkurencji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej, zapewnić bezpieczeństwo systemu oraz integrację odnawialnych źródeł energii elektrycznej, a także ułatwić obrót energią elektryczną w całej Unii.

Kodeks Sieci HVDC nakłada obowiązki zapewniające właściwe wykorzystanie przez operatorów systemów zdolności systemów HVDC oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego w przejrzysty i niedyskryminacyjny sposób, w celu zapewnienia równych szans podmiotom w całej Unii.

Wymogi Kodeksu Sieci HVDC mają zastosowanie do:

 1. Systemów HVDC łączących obszary synchroniczne lub obszary regulacyjne, w tym systemów back-to-back;
 2. Systemów HVDC łączących moduły parku energii z siecią przesyłową lub siecią dystrybucyjną;
 3. Osadzonych systemów HVDC w ramach jednego obszaru regulacyjnego, które są przyłączone do sieci przesyłowej;
 4. Osadzonych systemów HVDC w ramach jednego obszaru regulacyjnego, które są przyłączone do sieci dystrybucyjnej, jeśli właściwy operator systemu przesyłowego (OSP) wykaże, że wywołują one skutki transgraniczne. Przy dokonywaniu oceny właściwy operator systemu przesyłowego bierze pod uwagę długoterminowy rozwój sieci;

Zwanych dalej również „systemami HVDC”.

 

Nowy i istniejący system HVDC

Zapisy i wymogi określone w Kodeksie Sieci HVDC, co do zasady, dotyczą nowych systemów HVDC. Istniejące systemy HVDC nie będą podlegały wymogom tego rozporządzenia, z zastrzeżeniem przypadków dotyczących modernizacji lub wymiany urządzeń, mających wpływ na zdolności techniczne systemu HVDC.

Istniejący system HVDC będzie objęty stosowaniem NC HVDC, jeżeli (art. 4 ust. 1):

 1. został zmodyfikowany w takim stopniu, że jego umowa przyłączeniowa musi zostać zmieniona w znacznym stopniu;
 2. organ regulacyjny lub, w stosownych przypadkach, państwo członkowskie postanowi objąć system HVDC wszystkimi lub niektórymi wymogami NC HVDC na wniosek właściwego OSP.

Zgodnie z zapisami Kodeksu Sieci HVDC na potrzeby jego stosowania system HVDC uznaje się za istniejący, jeżeli (art. 4 ust. 2):

 1. jest już przyłączony do sieci w dniu wejścia w życie Kodeksu; lub
 2. właściciel nieprzyłączonego jeszcze systemu HVDC zawarł ostateczną i wiążącą umowę zakupu głównego urządzenia odbiorczego w terminie do dwóch lat od wejścia w życie NC HVDC – tj. do 28 września 2018 r.
 • Właściciel systemu HVDC musi powiadomić o zawarciu umowy właściwego operatora systemu i właściwego OSP w terminie 30 miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia – tj. do 28 marca 2019 r.

W powiadomieniu przekazywanym właściwemu operatorowi systemu i właściwemu OSP przez właściciela systemu HVDC lub modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego podaje się co najmniej tytuł umowy, datę jej podpisania i datę wejścia w życie oraz specyfikację podstawowej instalacji wytwórczej lub urządzeń HVDC, które mają zostać zbudowane, zmontowane lub zakupione.

Organy regulacyjne mogą – na wniosek właściciela instalacji, właściwego operatora systemu lub właściwego OSP – przyznać właścicielom instalacji, właściwym operatorom systemów lub właściwym OSP odstępstwa od stosowania wymogu lub wymogów tego Kodeksu.

 

Link do aktu prawnego:

Polska wersja:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1447&qid=1474980617817&from=PL

English version:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1447&qid=1498132772705&from=EN

 

Główne działania związane z wdrażaniem Kodeksu Sieci HVDC:

W celu realizacji postanowień zawartych w Kodeksie Sieci HVDC, PSE S.A. współpracują z innymi Operatorami Systemów, organami administracji, właścicielami systemów HVDC. Opracowane rozwiązania, o ile jest to wymagane przepisami, są konsultowane z uczestnikami rynku i następnie przedkładane do akceptacji odnośnym organom regulacyjnym. Główne działania związane z wdrożeniem Kodeksu Sieci HVDC dotyczą:

 1. Opracowania wymogów ogólnego stosowania;
 2. Dokonania klasyfikacji systemów HVDC jako nowy/istniejących dla celów stosowania Kodeksu;
 3. Ustalenia zasad udzielania odstępstw od obowiązków wynikających z Kodeksu;
 4. Określenia zakresu modernizacji systemu HVDC, która powodować będzie objęcie systemu HVDC wymogami Kodeksu;
 5. Opracowania procedury weryfikacji zakresu modernizacji systemu HVDC;
 6. Opracowania i upublicznienia procedury pozwolenia na użytkowanie;
 7. Ustalenia standardu wymiany informacji i koordynacji pomiędzy właścicielem systemu HVDC a właściwym operatorem systemu i OSP;
 8. Określenia obowiązków właściciela systemu HVDC oraz operatora systemu na potrzeby testów symulacji i monitorowania zgodności;

 

Wdrażanie Kodeksu:

Poniżej zamieszczono informacje o konsultowanych, jak również zatwierdzonych przez regulatorów dokumentach, które PSE S.A. opublikowały na swojej stronie internetowej:

 1. Procedury Odstępstw;
  1. Konsultacje przez URE nt. kryteriów odstępstw;
  2. Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 74/2017) w sprawie ustalenia kryteriów oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie art. 79 i art. 80 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego

 

Proces wypracowania wymogów ogólnego stosowania dla systemów HVDC

PSE S.A. informują, że opracowały wstępną propozycję wymogów dla systemów wysokiego napięcia prądu stałego, do których opracowania operatorzy systemów przesyłowych (OSP) i dystrybucyjnych są zobowiązani na podstawie art. 5 Kodeksu Sieci HVDC: eur-lex.europa.eu. Propozycja wymogów dostępna jest pod adresem.

Jednocześnie PSE S.A. zapraszają przedstawicieli OSD do wzięcia udziału w procesie konsultacji oraz inne podmioty sektora energetycznego do opiniowania wstępnej propozycji wymogów dla systemów wysokiego napięcia prądu stałego.

Szczegółowe informacje nt. wstępnej propozycji wymogów wynikających z Kodeksu Sieci HVDC oraz procesu ich konsultacji z OSD i opiniowania znajdują się w Dokumencie wyjaśniającym, dostępnym pod adresem.

W celu zapewnienia proporcjonalności, niedyskryminacji, przejrzystości, spełnienia wymogu konsultacji z właściwymi OSD i uwzględnienia potencjalnych skutków dla ich systemów, PSE S.A. zaplanowały cykl spotkań z przedstawicielami stowarzyszeń zrzeszających OSD oraz innych, potencjalnie zainteresowanych uczestników rynku energii. Celem spotkań było przedstawienie opracowanej przez PSE S.A. propozycji wymogów dla systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz pozyskania opinii interesariuszy w celu wypracowania wymogów ogólnego stosowania, które zgodnie z zasadami Kodeksu Sieci HVDC zostaną przedłożone do akceptacji przez Prezesa URE.

Harmonogram planowanych spotkań:

 

Spotkania z przedstawicielami sektora energetycznego

1) Spotkanie ogólne – przedstawienie i omówienie wymogów dla systemów HVDC i modułów parku energii przyłączonych za pomocą systemów HVDC

 • Termin spotkania: 10 kwietnia 2018
 • Uczestnicy: PSEW*, PTMEW, PIGEOR, PTPiREE i OSDnEE oraz spółki posiadające zawarte umowy o przyłączenie z potencjalnym wykorzystaniem połączeń prądu stałego
 • Agenda spotkania
 • Materiały ze spotkania

2) Spotkanie podsumowujące dotyczące wymogów ogólnych

 • Termin spotkania: 30 maja 2018
 • Uczestnicy: PSEW, PTMEW, PIGEOR, PTPiREE i OSDnEE oraz spółki posiadające zawarte umowy o przyłączenie z potencjalnym wykorzystaniem połączeń prądu stałego
 • Agenda spotkania
 • Materiały ze spotkania

 

Spotkania konsultacyjne z OSD

Spotkania dotyczące wymogów, które mają zostać opracowane przez OSP w koordynacji z OSD lub przez OSD.

1) Spotkanie ogólne – przedstawienie i omówienie wymogów dla systemów HVDC i modułów parku energii przyłączonych za pomocą systemów HVDC

2) Spotkanie podsumowujące proces konsultacji wymogów

 

Wskazane spotkania miały charakter otwarty i przedstawione powyżej przyporządkowanie  do nich organizacji nie ograniczało udziału innych stowarzyszeń niż zaproponowane w harmonogramie. Lista organizacji biorących w nich udział, została zaproponowana przez PSE w celu zwiększenia efektywności spotkań ze względu na przedmiot ich działalności, który istotnie wiązał się z przedmiotowymi wymogami. Chęć udziału w wybranych spotkaniach przewidzianych dla przedstawicieli sektora energetycznego należało zgłosić najpóźniej 4 dni przed ich terminem, poprzez formularz rejestracyjny.

Uwagi do wstępnej propozycji wymogów wynikających z Kodeksu Sieci HVDC, należało przesyłać poprzez formularz (plik xlsx) na adres email: kodeksy.przylaczeniowe@pse.pl, do 10 maja 2018 r.

W dniu 28 sierpnia 2018 r. PSE S.A. zamieściły na stronie:www.pse.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/ informację w sprawie publikacji propozycji wymogów wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (NC HVDC). Jako załączniki do informacji opublikowano Propozycje wymogów ogólnego stosowania dla przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego, z podziałem na wymogi, do których opracowania zobowiązane są PSE S.A. (zarówno jako właściwy operator systemu, jak i właściwy OSP) oraz do opracowania których zobowiązani są OSD jako właściwi operatorzy systemów. Dodatkowo do informacji załączony został dokument wyjaśniający oraz raport ze spotkań konsultacyjnych.

Dodatkowe informacje, dotyczące stosowania wymogów wynikających z NC HVDC, sposobu przedłożenia przez OSD opracowanych przez PSE S.A. propozycji wymogów ogólnego stosowania do zatwierdzenia przez Prezesa URE, a także wzór wniosku do organu regulacyjnego o zatwierdzenie wymogów ogólnego stosowania wynikających z NC HVDC znajdują się w Komunikacie Prezesa URE nr 71/2018.

Po przeprowadzeniu konsultacji, PSE S.A. działając zgodnie z art. 5 ust. 4 Rozporządzenia 2016/1447, w dniu 24 września 2018 przedłożyły do Prezesa URE w celu zatwierdzenia dokument „Propozycja OSP wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego” (dalej: Propozycja OSP), zawierający wymogi ogólnego stosowania za opracowanie których zgodnie z Rozporządzeniem 2016/1447 PSE S.A. były odpowiedzialne jako OSP i jako właściwy operator.

W dniu 18 grudnia 2018 r. wszedł w życie art. 1 pkt 6 ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2348; dalej: Ustawa). Jedną ze zmian wprowadzonych Ustawą, było dodanie art. 9ga do ustawy Prawo Energetyczne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.; dalej: Prawo Energetyczne), który wypełnia uprawnienie Państwa Członkowskiego do przeniesienia odpowiedzialności za opracowanie wymogów ogólnego stosowania, o których mowa w Rozporządzeniach Komisji (UE) nr: 2016/631, 2016/1388 i 2016/1447, z właściwych operatorów (w praktyce OSD) na OSP.

Mając na uwadze powyższe, Prezes URE, pismem z dnia 9 stycznia 2019 r., (dalej: Wezwanie), wezwał do zmian w Propozycji OSP przedłożonej w dn. 24 września 2018 r.

PSE S.A. w dniu 4 lutego 2019 r. w odpowiedzi na Wezwanie przekazały Prezesowi URE zmienione wymogi ogólnego stosowania (dalej: Zmienione Wymogi) obejmujące wszystkie wymogi określone w Rozporządzeniu 2016/1447, do których opracowania zobowiązany został OSP, na podstawie art. 9ga ust. 1 Prawa Energetycznego.

Zmienione Wymogi w stosunku do wymogów przedłożonych w dniu 24 września 2018 r. uwzględniają wymogi, które zgodnie z Rozporządzeniem 2016/1447 zobowiązani są opracować OSD jako właściwi operatorzy systemu. Treść tych wymogów jest tożsama z Propozycją OSD wymogów ogólnego stosowania, która została opracowana przez PSE S.A. po przeprowadzonym procesie konsultacji i udostępniona na stronie internetowej PSE S.A. na potrzeby wykorzystania przez OSD, w celu przedłożenia wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia 2016/1447 do zatwierdzenia przez Prezesa URE.

Prezes URE, decyzją znak DRE.WOSE.7128.384.4.2018.2019.ZJ, z dnia 20 marca 2019 r. zatwierdził Zmienione Wymogi dla przyłączania systemów HVDC oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego przedłożone przez PSE S.A.

Przedmiotowa decyzja została opublikowana na stronie internetowej Prezesa URE.

Stosowanie wymogów określonych w Rozporządzeniu 2016/1447 oraz wymogów ogólnego stosowania zatwierdzonych na jego podstawie (w tym w publikowanej decyzji) rozpoczyna się 28 września 2019 r. Od tego czasu wszystkie zdefiniowane w Rozporządzeniu 2016/1447 systemy HVDC oraz moduły parku energii z podłączeniem prądu stałego przyłączane do KSE (zarówno do sieci przesyłowej jak i dystrybucyjnej), a także systemy HVDC oraz moduły parku energii z podłączeniem prądu stałego modyfikowane w takim stopniu, że umowa przyłączeniowa musi być zmieniona, będą musiały spełniać nowe wymogi.

Do pobrania:

 

*Rozwinięcie skrótów:
 • PTPiREE: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej;
 • OSDnEE: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dystrybutorów niezależnych Energii Elektrycznej;
 • PSEW: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej;
 • PIGEOR: Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej.
 • PTMEW: Polskie Towarzystwo Morskich Elektrowni Wiatrowych.
 

Strona ENTSO-E z informacjami na temat Kodeksu Sieci HVDC

Dodatkowe informacje związane z wdrażaniem Kodeksu Sieci HVDC dostępne są również na stronie internetowej:
https://electricity.network-codes.eu/network_codes/hvdc/

Szczegółowe zagadnienia związane z wdrażaniem Kodeksów przyłączeniowych dostępne są również na stronie internetowej ENTSO-E:
https://docs.entsoe.eu/baltic-conf/bites/al-cnc/