EB GL

Wytyczne dotyczące bilansowania energii elektrycznej (EB GL)

Wytyczne dotyczące bilansowania energii elektrycznej to wytyczne rynkowe dotyczące zasad bilansowania w odniesieniu do systemów elektroenergetycznych. Wytyczne dotyczące bilansowania ustanawiają przepisy w zakresie zakupu mocy bilansującej, aktywacji energii bilansującej oraz rozliczeń finansowych w tym zakresie. Powołują one również europejskie platformy wymiany energii bilansującej oraz definiują zasady dotyczące międzyobszarowej wymiany energii i mocy bilansującej. Ważnym aspektem EB GL jest harmonizacja na obszarze całej Unii Europejskiej produktów, zasad pozyskiwania i rozliczania usług bilansujących oraz zasad uzyskiwania na te potrzeby dostępu do sieci.

Przedmiotowe rozporządzenie ma zastosowanie do OSP, OSD, w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych, organów regulacyjnych, Agencji, ENTSO-E, osób trzecich, którym przekazano lub powierzono obowiązki, oraz innych uczestników rynku. Wytyczne zostały przyjęte przez Państwa Członkowskie w procesie komitologii w dniu 16 marca 2017 roku. Wytyczne zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 28 listopada 2017 r., weszły w życie w dniu 18 grudnia 2017 r.

Link do aktu prawnego:

Polska wersja:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2195&qid=1512369802188&from=EN

English version:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2195&qid=1512369802188&from=EN

 

Główne działania związane z wdrażaniem EB GL:

Zgodnie z wymaganiami Wytycznych w okresie do 6 lat od wejścia Wytycznych w życie PSE S.A. we współpracy z innymi OSP muszą opracować wiele szczegółowych metodyk i rozwiązań. Najważniejsze z nich dotyczą:

 1. Zaprojektowania i wdrożenia europejskich platform wymiany energii z rezerw zastępczych, rezerw odbudowy częstotliwości oraz kompensowania niezbilansowań;
 2. Zdefiniowania produktów standardowych dla usług bilansujących;
 3. Określenia zasad wyceny i rozliczeń;
 4. Harmonizacji zasad rozliczania niezbilansowania;
 5. Zasad pozyskiwania i aktywacji ofert na usługi bilansujące;
 6. Raportowania w zakresie funkcjonowania rynku bilansującego.

 

Wdrażanie Wytycznych:

Poniżej zamieszczono informacje o konsultowanych, jak również zatwierdzonych przez regulatorów dokumentach, które PSE S.A. opublikowały na swojej stronie internetowej:

 

Zaprojektowanie i wdrożenie europejskiej platformy do wymiany pomiędzy obszarami regulacyjnymi energii bilansującej z rezerwy wtórnej aktywowanej w trybie ręcznym (mFRR)

Zaprojektowanie i wdrożenie europejskiej platformy do wymiany pomiędzy obszarami regulacyjnymi energii bilansującej pochodzącej z zasobów świadczących usługę rezerwy wtórnej aktywowanej w tzw. trybie ręcznym (ang. Frequency Restoration Reserve with manual activation – mFRR) prowadzone jest w ramach Projektu MARI (ang. Manual Activated Reserve Initiative).

Projekt jest prowadzony przez operatorów systemów przesyłowych elektroenergetycznych (OSP), którzy przystąpili do inicjatywy MARI, przy czym w ramach ENTSO-E projekt uzyskał status projektu implementacyjnego Wytycznych dotyczących bilansowania w zakresie wdrożenia europejskiej platformy wymiany energii bilansującej z mFRR.

Konsultacje i decyzje

Rozwiązania platformy mFRR były przedmiotem konsultacji. Informacja o konsultacjach znajduje się na stronie:

 https://consultations.entsoe.eu/markets/mari-first-consultation-call-for-input/

PSE. S.A. również zamieściły stosowne informacje o konsultacjach na swojej stronie internetowej:

Projekt MARI – konsultacje wariantów rozwiązań dot. wymiany energii bilansującej z rezerwy wtórnej aktywowanej w trybie ręcznym

 

Zaprojektowanie i wdrożenie europejskiej platformy do aktywacji automatycznej regulacji wtórnej (ang. automatic Frequency Restoration Reserves – aFRR)

Zaprojektowanie i wdrożenie europejskiej platformy do aktywacji automatycznej regulacji wtórnej (ang. automatic Frequency Restoration Reserves – aFRR) w oparciu o kryteria ekonomiczne w celu optymalizacji kosztów wykorzystywania automatycznej regulacji wtórnej, prowadzone jest w ramach Projektu PICASSO (ang. The Platform for the International Coordination of Automated Frequency Restoration and Stable System Operation).

Projekt jest prowadzony przez operatorów systemów przesyłowych elektroenergetycznych (OSP), którzy przystąpili do inicjatywy PICASSO, przy czym w ramach ENTSO-E projekt uzyskał status projektu implementacyjnego Wytycznych dotyczących bilansowania energii elektrycznej w zakresie wdrożenia europejskiej platformy do aktywacji automatycznej regulacji wtórnej aFRR.

Konsultacje i decyzje

Rozwiązania platformy aFRR były przedmiotem konsultacji. Informacja o konsultacjach znajduje się na stronie: https://consultations.entsoe.eu/markets/ad09fd55/consult_view/

PSE S.A. również zamieściły stosowne informacje o konsultacjach na swojej stronie internetowej: Projekt PICASSO – konsultacje wariantów rozwiązań dot. europejskiej platformy do aktywacji automatycznej regulacji wtórnej (aFRR)

 

Zaprojektowanie i wdrożenie europejskiej platformy dla procesu kompensowania niezbilansowań

Propozycja ram wdrażania europejskiej platformy dla procesu kompensowania niezbilansowań, spełniającej także funkcję rozliczania OSP-OSP, obejmuje m.in. propozycję zasad dotyczących zarządzania europejską platformą dla procesu kompensowania niezbilansowań i prowadzenia tej platformy, propozycję wyznaczenia podmiotu lub podmiotów, które będą sprawować funkcje zdefiniowane w propozycji, ramy harmonizacji warunków bilansowania oraz szczegółowe zasady podziału wspólnych kosztów, związanych z korzystaniem z platformy.

Po wdrożeniu europejska platforma stosuje wielostronny model OSP-OSP w celu przeprowadzania procesu kompensowania niezbilansowań.

Konsultacje i decyzje

Propozycja ram wdrażania europejskiej platformy dla kompensowania niezbilansowań jest przedmiotem konsultacji. Informacja o konsultacjach znajduje się na stronie:

https://consultations.entsoe.eu/markets/implementation-framework-imbalance-netting-process/consult_view/

PSE S.A. również zamieściły stosowne informacje o konsultacjach na swojej stronie internetowej:

Publiczne konsultacje opracowanej przez wszystkich OSP propozycji ram wdrażania europejskiej platformy dla procesu kompensowania niezbilansowań

Wszyscy OSP przedłożyli propozycję INIF do wszystkich krajowych organów regulacyjnych (dalej: NRA) w dniu 18 czerwca 2018 r.

Wszystkie NRA wystosowały do wszystkich OSP dwa wezwania do zmian w Dokumencie, na które OSP odpowiedzieli (na drugie wezwanie w dniu 10 września 2019 r.).

W związku z brakiem możliwości podjęcia wspólnej decyzji w przeciągu dwóch miesięcy od przedłożenia Dokumentu, zgodnie z art. 6 ust. 2. Rozporządzenia (UE) 2017/2195, kompetencje do podjęcia decyzji w sprawie zatwierdzenia propozycji INIF przeszły na Agencję ds. Współpracy Organów Regulacyjnych (dalej: ACER).

W związku z powyższym, w dniu 24 czerwca 2020 r. ACER podjęła decyzję nr 13/2020 ws. ram wdrażania europejskiej platformy kompensowania niezbilansowań.

Pliki do pobrania

 1. Decyzja ACER nr 13/2020
 2. Załącznik nr 1. do decyzji ACER
 3. Załącznik nr 1a. do decyzji ACER

 

Zaprojektowanie i wdrożenie europejskiej platformy wymiany energii bilansującej z rezerw zastępczych

Propozycja ram wdrażania europejskiej platformy wymiany energii bilansującej z rezerw zastępczych obejmuje m.in. ogólny projekt europejskiej platformy, plan działania i harmonogramy wdrożenia europejskiej platformy, definicję funkcji wymaganych do zarządzania europejską platformą, propozycję wyznaczania podmiotu lub podmiotów, które będą pełnić funkcje zdefiniowane w propozycji oraz ramy harmonizacji warunków dotyczących bilansowania.

Platforma ta ma umożliwić efektywne ekonomiczne zbilansowanie systemu elektroenergetycznego za pomocą produktów standardowych dla rezerw zastępczych zdefiniowanych w Propozycji, w regionie obejmującym OSP, przeprowadzających proces zastępowania rezerw zgodnie z częścią IV Wytycznych SO GL.

Konsultacje i decyzje

Propozycja ram wdrażania europejskiej platformy wymiany energii bilansującej z rezerw zastępczych jest przedmiotem konsultacji. Informacja o konsultacjach znajduje się na stronie:

https://consultations.entsoe.eu/markets/implementation-framework-replacement-reserves/

PSE S.A. również zamieściły stosowne informacje o konsultacjach na swojej stronie internetowej:

Publiczne konsultacje opracowanej przez wszystkich OSP propozycji ram wdrażania europejskiej platformy dla procesu kompensowania niezbilansować

Po zakończeniu konsultacji, PSE S.A. przedłożyły wniosek w sprawie wspólnych ram wdrażania wymiany energii bilansującej z rezerw zastępczych, do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Na podstawie przedłożonego wniosku Prezesa URE decyzją znak DRR.WRE.7128.16.2018.ŁW z dnia 21 grudnia 2018 r. zatwierdził wspólne ramy wdrażania wymiany energii bilansującej z rezerw zastępczych.

PSE S.A., wykonując obowiązek ustanowiony w związku z art. 7 Rozporządzenia (UE) 2017/2195, opublikowały treść decyzji Prezesa URE, o czym poinformowały uczestników rynku stosownym komunikatem „Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE zatwierdzającej ramy wdrażania dla europejskiej platformy wymiany energii bilansującej z rezerw zastępczych.”

 

Harmonizacja zasad rozliczania niezbilansowania

Dedykowany zespół ENTSO-E do opracowania propozycji harmonizacji zasad rozliczania energii niezbilansowania organizuje warsztaty, na których zaprezentowane zostaną wyniki ankiety dotyczącej rozwiązań rozliczania energii niezbilansowania w poszczególnych krajach. Zaprezentowane wyniki ankiety będą stanowiły wstęp do dyskusji, która dotyczącej następujących zagadnień:

 1. Podstawowe składniki wykorzystywane w kalkulacji cen za energię niezbilansowania.
 2. Wyznaczanie wartości unikniętej aktywacji dla potrzeb kalkulacji cen za energię niezbilansowania.
 3. Warunki stosowania dwóch cen za energię niezbilansowania (cen: sprzedaży i zakupu).
 4. Wyznaczanie pozycji kontraktowej, korekty pozycji kontraktowej oraz wielkości energii niezbilansowania.

Propozycja dalszego sprecyzowania i zharmonizowania rozliczania niezbilansowania obejmuje m.in. obliczenie korekty niezbilansowania, stosowanie jednej ceny dla wszystkich niezbilansowań, określenie warunków i metody stosowania systemu podwójnych cen niezbilansowań zgodnie z art. 52 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące bilansowania (EB GL).

Konsultacje i decyzje

Propozycja dalszego sprecyzowania i zharmonizowania rozliczania niezbilansowania w dniach 16 lipca 2018 r. – 28 września 2018 r., była przedmiotem konsultacji
Informacja o konsultacjach znajduje się na stronie:

https://consultations.entsoe.eu/markets/imbalance_settlement_harmonisation_proposal/

PSE S.A. również zamieściły stosowne informacje o konsultacjach na swojej stronie internetowej:

Konsultacje ws. propozycji dalszego sprecyzowania i zharmonizowania rozliczania niezbilansowania

 

Zwolnienie dla polskiego obszaru geograficznego z obowiązku umożliwienia dostawcom usług bilansujących przekazywania ich obowiązku dostarczenia mocy bilansującej

Zgodnie z art. 34 ust. 1 EB GL, w ramach obszaru geograficznego, na którym miał miejsce zakup mocy bilansującej, OSP umożliwiają dostawcom usług bilansujących przekazywanie ich zobowiązań do dostarczenia mocy bilansującej. Jeden lub kilku OSP, których to dotyczy, mogą zaproponować zwolnienie z tego obowiązku, jeżeli okresy zakontraktowania dla mocy bilansującej zgodnie z art. 32 ust. 2 lit. b) EB GL (krótkoterminowe), są bezwzględnie krótsze niż jeden tydzień. W związku z tym, PSE S.A. wystąpiły z propozycją dotyczącą zwolnienia polskiego obszaru geograficznego z tego obowiązku. Decyzją nr DRR.WRE.7128.13.2018ŁW z dnia 7 sierpnia 2018 r., wydaną przez Prezesa URE, powyższa propozycja została zaakceptowana. Więcej informacji na stronie.

 

Sprawozdanie PSE dotyczące bilansowania za lata 2018-2019

Polskie Sieci Elektroenergetyczne zgodnie z wymaganiami art. 60 EB GL przygotowały sprawozdanie dotyczące bilansowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w latach 2018-2019.

Raport został podzielony na trzy części. Pierwsza zawiera opis podstawowych zasad funkcjonowania Rynku Bilansującego w Polsce. Druga zawiera analizę mechanizmu zapewniania rezerw mocy. Trzecia przedstawia analizę mechanizmu aktywacji i rozliczania energii bilansującej.

 

Rozliczanie energii między OSP

Zgodnie z Rozdziałem 3 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 28 listopada 2017 roku ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania wszyscy OSP zobowiązani zostali do opracowania czterech propozycji zasad rozliczania energii między OSP.

 1. Art. 50 ust. 3 Rozporządzenia EB GL nakłada na wszystkich OSP prowadzących planową wymianę energii w ramach danego obszaru synchronicznego obowiązek opracowania propozycji dotyczącej wspólnych zasad rozliczania mających zastosowanie do planowej wymiany energii zachodzącej w wyniku jednego lub obu poniższych procesów:
  1. procesu utrzymania częstotliwości zgodnie z art. 142 rozporządzenia (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (dalej: rozporządzenie (UE) 2017/1485);
  2. okresu rampowania zgodnie z art. 136 rozporządzenia (UE) 2017/1485.

W związku z powyższym, wszyscy OSP obszaru synchronicznego Europy kontynentalnej wspólnie opracowali dokument „Propozycja wszystkich OSP obszaru synchronicznego Europy kontynentalnej dotycząca zasad rozliczania planowej wymiany energii w wynik procesu utrzymania częstotliwości i okresu rampowania zgodnie z art. 50 ust. 3 Rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące Bilansowania”, który przedłożony został do NRA w dniu 7 czerwca 2019 r. W dniu 31 grudnia 2019 r. wszystkie NRA wystosowały do wszystkich OSP wezwanie do dokonania zmian w przedłożonej propozycji FSkar CCFR, na które OSP odpowiedzieli w dniu 13 marca 2020 r.

W dniu 15 czerwca 2020 r. Prezes URE decyzją nr DRR.WRE.744.20.2019.ŁW zatwierdził wspólne zasady rozliczania mające zastosowanie do każdego przypadku planowanej wymiany energii dla obszaru synchronicznego.

Dokumenty do pobrania:

Decyzja Prezesa URE nr DRR.WRE.744.20.2019.ŁW

 1. Art. 50 ust. 4 Rozporządzenia EB GL nakłada na wszystkich OSP prowadzących planową wymianę energii w ramach danego obszaru synchronicznego obowiązek opracowania propozycji dotyczącej wspólnych zasad rozliczania mających zastosowanie do planowej wymiany energii zachodzącej w wyniku jednego lub obu poniższych procesów:
  1. procesu utrzymania częstotliwości zgodnie z art. 142 rozporządzenia (UE) 2017/1485;
  2. okresu rampowania zgodnie z art. 136 rozporządzenia (UE) 2017/1485.

W związku z powyższym, wszyscy OSP obszaru synchronicznego Europy kontynentalnej wspólnie opracowali dokument „Propozycja wszystkich OSP obszaru synchronicznego Europy kontynentalnej dotycząca zasad rozliczania planowej wymiany energii w wynik procesu utrzymania częstotliwości i okresu rampowania zgodnie z art. 50 ust. 3 Rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące Bilansowania”, który przedłożony został do NRA w dniu 7 czerwca 2019 r. W dniu 31 grudnia 2019 r. wszystkie NRA wystosowały do wszystkich OSP wezwanie do dokonania zmian w przedłożonej propozycji FSkar CCFR, na które OSP odpowiedzieli w dniu 13 marca 2020 r. W dniu 15 czerwca 2020 r. Prezes URE decyzją nr DRR.WRE.744.22.2019.ŁW zatwierdził wspólne zasady rozliczania mające zastosowanie do każdego przypadku planowanej wymiany energii dla obszaru synchronicznego.

Dokumenty do pobrania:

Decyzja Prezesa URE nr DRR.WRE.744.22.2019.ŁW

 
 1. Art. 51 ust. 1 Rozporządzenia EB GL nakłada na wszystkich OSP w ramach danego obszaru synchronicznego obowiązek opracowania propozycji dotyczącej wspólnych zasad rozliczania mających zastosowanie do każdego przypadku nieplanowej wymiany energii (dalej: FSkar CCU).

OSP przedłożyli propozycję FSkar CCU do wszystkich krajowych organów regulacyjnych (dalej: NRA) celem zatwierdzenia – PSE S.A. przedłożyły ją Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE) w dniu 7 czerwca 2019 r.

W dniu 7 grudnia 2019 r. wszystkie NRA wystosowały do wszystkich OSP wezwanie do zmian w Dokumencie, na które OSP odpowiedzieli w dniu 13 marca 2020 r.

W związku z powyższym, w dniu 15 czerwca 2020 r. Prezes URE decyzją nr DRR.WRE.744. 14.2020.ŁW zatwierdził wspólne zasady rozliczania mające zastosowanie do każdego przypadku nieplanowanej wymiany energii dla obszaru synchronicznego Europy kontynentalnej.

Dokumenty do pobrania:

Decyzja Prezesa URE nr DRR.WRE.744.14.2020.ŁW

  
 1. Art. 51 ust. 2 Rozporządzenia EB GL nakłada obowiązek na wszystkich asynchronicznie połączonych OSP opracowania propozycji dotyczącej wspólnych zasad rozliczania mających zastosowanie do każdego przypadku nieplanowej wymiany energii między asynchronicznie połączonymi OSP.

OSP przedłożyli propozycję FSkar 51.2 do wszystkich krajowych organów regulacyjnych celem zatwierdzenia – PSE S.A. przedłożyły ją Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 18 czerwca 2019 r.

W związku z powyższym, w dniu 10 stycznia 2020 r. Prezes URE decyzją nr DRR.WRE.744.19.2019.Pst zatwierdził wspólne zasady rozliczania mające zastosowanie do każdego przypadku nieplanowanej wymiany energii między asynchronicznie połączonymi operatorami systemów przesyłowych.

Dokumenty do pobrania:

Decyzja Prezesa URE nr DRR.WRE.744.19.Pst

 

Strona ENTSO-E z informacjami na temat Wytycznych EB GL

Dodatkowe informacje związane z wdrażaniem Wytycznych EB GL dostępne są również na stronie internetowej ENTSO-E:

https://www.entsoe.eu/network_codes/eb/