Obszar Operacyjny

Obszar Operacyjny określa wymogi i zasady współpracy użytkowników systemów przesyłowych dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy systemu, efektywnego wykorzystania wzajemnie połączonego systemu i zasobów dla zapobiegania rozprzestrzenianiu się lub pogłębianiu incydentów, aby uniknąć rozległego zakłócenia i stanu blackout’u, jak również, aby umożliwić sprawną i szybką odbudowę systemu elektroenergetycznego.

 

Obszar Operacyjny obejmuje

  • Wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (SO GL - System Operation Guidelines);
  • Kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (NC ER - Emergency and Restoration).

 

Wdrażanie Kodeksów Operacyjnych

Lp. Akt prawny Zakres merytoryczny Kodeksu Status Kodeksu i publikator Informacje o Kodeksie

1.

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (Dz.U. UE z 25.8.2017 L 220/1)

Wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (SO GL), określające zasady współpracy operatorów systemów przesyłowych dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy wzajemnie połączonego systemu przesyłowego elektroenergetycznego oraz zasady współpracy operatorów systemów przesyłowych z operatorami systemów dystrybucyjnych i tzw. "significant grid user (SGU)", których działalność ma wpływ na pracę systemu elektroenergetycznego danego OSP.

Akt prawny obowiązujący.

Wytyczne zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 25 sierpnia 2017 r., weszły w życie w dniu 14 września 2017 r.

Treść rozporządzenia

 

Więcej informacji

2.

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych

Kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (ER), określający zasady współpracy operatorów systemów przesyłowych w zakresie procesów obrony i odbudowy połączonych systemów elektroenergetycznych.

Akt prawny obowiązujący.

Opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 28 listopada 2017 r. Wszedł w życie w dniu 18 grudnia 2017 r.

Treść rozporządzenia

 

Więcej informacji

ESC dla Obszaru Operacyjnego (SO ESC)

Dodatkowe informacje w ramach European Stakeholder Committees (ESC) dla Obszaru Operacyjnych:

https://www.entsoe.eu/major-projects/network-code-implementation/stakeholder-committees/Pages/default.aspx#ops