DCC

Kodeks sieci dotyczący przyłączania odbioru (DCC)

Kodeks sieci dotyczący przyłączania odbioru (dalej "DCC" lub "Kodeks Sieci DC" lub "NC DC") określa wymagania dla odbiorców przyłączanych do systemu elektroenergetycznego. Harmonizuje on wymogi dla przyłączania instalacji odbiorczych i systemów dystrybucyjnych w poszczególnych państwach Unii Europejskiej. W konsekwencji określenia przejrzystych i niedyskryminujących zasad dla przyłączanych odbiorów, umożliwiona zostanie dalsza integracja rynków i systemów elektroenergetycznych w Unii Europejskiej.

Kodeks został opublikowany w dzienniku Urzędowym UE w dniu 18 sierpnia 2016 r., wszedł w życie 7 września 2016 r.

Przedmiotowe rozporządzenie ustanawia kodeks sieci, który określa wymogi dotyczące przyłączania do sieci:

 • nowych instalacji odbiorczych przyłączanych do systemu przesyłowego;
 • nowych instalacji dystrybucyjnych przyłączanych do systemu przesyłowego;
 • nowych systemów dystrybucyjnych, w tym nowych zamkniętych systemów dystrybucyjnych;
 • nowych jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i właściwych OSP;

zwanych dalej również: „instalacjami”.

 

Nowa i istniejąca instalacja

Zapisy i wymogi określone w Kodeksie Sieci DC, co do zasady, dotyczą nowych instalacji. Istniejące instalacje nie będą podlegały wymogom tego rozporządzenia, z zastrzeżeniem przypadków dotyczących modernizacji lub wymiany urządzeń, mających wpływ na zdolności techniczne instalacji.

Istniejąca instalacja będzie objęta stosowaniem Kodeksu Sieci DC, jeżeli (art. 4 ust. 1):

 1. została zmodyfikowana w takim stopniu, że jej umowa przyłączeniowa musi zostać zmieniona w znacznym stopniu;
 2. organ regulacyjny lub, w stosownych przypadkach, państwo członkowskie postanowi objąć instalację wszystkimi lub niektórymi wymogami Kodeksu Sieci DC na wniosek właściwego OSP.

Zgodnie z zapisami Kodeksu Sieci DC na potrzeby jego stosowania instalację uznaje się za istniejącą, jeżeli (art. 4 ust. 2):

 1. jest już przyłączona do sieci w dniu wejścia w życie Kodeksu;
 2. lub właściciel nieprzyłączonej jeszcze instalacji odbiorczej, OSD lub OZSD zawarł ostateczną i wiążącą umowę zakupu głównego urządzenia odbiorczego w terminie do dwóch lat od wejścia w życie Kodeksu Sieci DC – tj. do 7 września 2018 r. Właściciel instalacji odbiorczej, OSD lub OZSD musi powiadomić o zawarciu umowy właściwego operatora systemu i właściwego OSP w terminie 30 miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia – tj. do 7 marca 2019 r.

W powiadomieniu przekazywanym właściwemu operatorowi systemu i właściwemu OSP przez właściciela instalacji odbiorczej, OSD lub OZSD podaje się co najmniej tytuł umowy, datę jej podpisania i datę wejścia w życie oraz specyfikację głównego urządzenia odbiorczego lub jednostki odbiorczej, które mają zostać zbudowane, zmontowane lub zakupione.

Państwo członkowskie może postanowić, że w określonych okolicznościach organ regulacyjny może ustalić, czy instalację należy uznać za istniejącą czy za nową.

Rzeczpospolita Polska skorzystała z tego uprawnienia. W dniu 1 stycznia 2019 r. wszedł w życie art. 1 pkt 4 ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2348; dalej: Ustawa). Jedną ze zmian wprowadzonych Ustawą, było dodanie art. 8a do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, zgodnie z którym, operator systemu elektroenergetycznego, do którego sieci są przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci, o których mowa w Kodeksie Sieci DC może złożyć do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wniosek o rozstrzygnięcie, czy te urządzenia, instalacje lub sieci spełniają wymogi uznania ich za istniejące czy nowe.

 

Link do aktu prawnego:

Polska wersja:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1388&qid=1498133828934&from=EN

English version:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1388&qid=1498133828934&from=EN

 

Główne działania związane z wdrażaniem Kodeksu Sieci DCC:

W celu realizacji postanowień zawartych w Kodeksie Sieci DCC, PSE S.A. współpracują z innymi Operatorami Systemów, organami administracji, właścicielami odbiorów. Opracowane rozwiązania o ile jest to wymagane przepisami, konsultowane są z uczestnikami rynku i następnie przedkładane do akceptacji odnośnym organom regulacyjnym. Główne działania do realizacji w ramach wdrożenia Kodeksu Sieci DCC dotyczą:

 1. Opracowania wymogów ogólnego stosowania;
 2. Dokonania klasyfikacji instalacji jako nowych/istniejących dla celów stosowania Kodeksu;
 3. Opracowania kryteriów udzielania odstępstw od obowiązków wynikających z Kodeksu;
 4. Określenia zakresu modernizacji instalacji, która powodować będzie objęcie instalacji wymogami Kodeksu;
 5. Opracowania procedury weryfikacji zakresu modernizacji instalacji;
 6. Opracowania i upublicznienia procedury pozwolenia na użytkowanie;
 7. Ustalenia standardu wymiany informacji pomiędzy właścicielem instalacji a właściwym operatorem systemu i OSP;
 8. Określenia obowiązków właściciela instalacji oraz operatora systemu na potrzeby testów symulacji i monitorowania zgodności.

 

Wdrażanie Kodeksu:

Poniżej zamieszczono informacje o konsultowanych, jak również zatwierdzonych przez regulatorów dokumentach, które PSE S.A. opublikowały na swojej stronie internetowej:

 1. Procedury Odstępstw:
  1. Konsultacje przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nt. kryteriów odstępstw;
  2. Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 73/2017) w sprawie ustalenia kryteriów oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie z art. 52 i art. 53 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru.

 

Proces wypracowania wymogów ogólnego stosowania dla systemów DCC

Art. 7 ust. 4  Kodeksu Sieci DC nakłada na OSP oraz właściwych operatorów systemu obowiązek opracowania propozycji wymogów dla instalacji odbiorczych, zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 7 ust. 3 Kodeksu Sieci DC. W praktyce dla największej liczby instalacji podlegających wymogom Kodeksu Sieci DC właściwym operatorem systemu jest OSP.

W sytuacji, w której Rzeczpospolita Polska zdecyduje, aby wszystkie wymogi wynikające z Kodeksu Sieci DC, dla każdej instalacji objętej stosowaniem Kodeksu Sieci DC, bez względu na miejsce przyłączania instalacji, zostały określone przez OSP, to PSE S.A. będą zobowiązane do opracowania zarówno wymogów przewidzianych przez Kodeks Sieci DC do opracowania przez OSP, ale także wszystkich wymogów, które zgodnie z Kodeksem Sieci DC mają zostać opracowane przez właściwego operatora systemu. W praktyce oznacza to, że OSP byłby zobowiązany do opracowania wymogów dla instalacji przyłączanych również do systemów dystrybucyjnych.

Wymogi ogólnego stosowania musiały zostać przedłożone do zatwierdzenia podmiotowi wyznaczonemu przez państwo członkowskie lub - w przypadku braku takiego wyznaczenia - krajowemu organowi regulacyjnemu w terminie do dwóch lat od daty wejścia w życie Kodeksu Sieci DC, tj. do dnia 7 września 2018 r.

Mając na uwadze powyższe, a także wypełniając obowiązki nałożone na OSP przez Kodeks Sieci DC, PSE S.A. podjęły działania, które pozwoliły na przedłożenie do zatwierdzenia przez Prezesa URE propozycji wymogów ogólnego stosowania w terminie określonym w Kodeksie Sieci DC. Jednocześnie, z uwagi na brak rozstrzygnięć w zakresie przeniesienia z OSD na OSP obowiązku opracowania wymogów wynikających z Kodeksu Sieci DC oraz możliwość ich dokonania przed określonym terminem przekazania wymogów do zatwierdzenia przez Prezesa URE, OSP opracował propozycję wymogów, która zawierała pełny katalog wymogów, które muszą lub mogą zostać określone przez operatorów.

 

Konsultacje

18 maja 2018 r. PSE S.A. opublikowały propozycję wymogów wynikających Kodeksu Sieci DC.

Informacja OSP ws. rozpoczęcia konsultacji z OSD i opiniowania wstępnej propozycji wymogów wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r., ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączania instalacji odbiorczych i systemów dystrybucyjnych (Kodeks Sieci DC)

W komunikacie zamieszczono wstępną propozycję wymogów wraz z dokumentem wyjaśniającym i formularzem do zgłaszania uwag. Wypełniony formularz należało przesłać na adres email: kodeksy.przylaczeniowe@pse.pl w terminie do dnia 18 czerwca 2018 r.

W celu zapewnienia proporcjonalności, niedyskryminacji, przejrzystości, spełnienia wymogu konsultacji z właściwymi OSD (i uwzględnienia potencjalnych skutków dla ich systemów), PSE S.A. zaplanowały cykl spotkań z przedstawicielami stowarzyszeń zrzeszających OSD oraz innych, potencjalnie zainteresowanych uczestników rynku energii. Celem spotkań było przedstawienie opracowanej przez PSE S.A. propozycji wymogów dla przyłączania instalacji odbiorczych i systemów dystrybucyjnych oraz pozyskania opinii interesariuszy w celu wypracowania wymogów ogólnego stosowania, które zgodnie z zasadami Kodeksu Sieci DC zostały przedłożone do akceptacji przez Prezesa URE.

Poniżej przedstawiony został harmonogram spotkań:

Spotkania z przedstawicielami sektora energetycznego

 • Spotkanie ogólne – przedstawienie i omówienie wstępnej propozycji wymogów dla przyłączania instalacji odbiorczych i systemów dystrybucyjnych
 • Spotkanie podsumowujące proces konsultacji dotyczący wstępnej propozycji wymogów

Rozwinięcie skrótów:

 • PTPiREE: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej;
 • OSDnEE: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dystrybutorów niezależnych Energii Elektrycznej;
 • SEP: Stowarzyszenie Elektryków Polskich;
 • OSDp: operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego posiadający bezpośrednie połączenie z siecią przesyłową;
 • OK: odbiorca końcowy posiadający bezpośrednie połączenie z siecią przesyłową;
 • DSR: odbiorcy mogący brać aktywny udział w bilansowaniu KSE (ang. demand side response).

Wskazane spotkania miały charakter otwarty i przedstawione powyżej przyporządkowanie do nich organizacji nie ograniczało udziału innych stowarzyszeń niż zaproponowane w harmonogramie. Lista organizacji biorących w nich udział, została zaproponowana przez PSE w celu zwiększenia efektywności spotkań ze względu na przedmiot ich działalności, który istotnie wiąże się z przedmiotowymi wymogami. Chęć udziału w wybranych spotkaniach przewidzianych dla przedstawicieli sektora energetycznego należało zgłosić najpóźniej 4 dni przed ich terminem, poprzez formularz rejestracyjny.

W dniu 7 sierpnia 2018 r. PSE S.A. zamieściły na stronie: www.pse.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/ informację w sprawie publikacji propozycji wymogów wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru (NC DCC). Jako załączniki do informacji opublikowano Propozycje wymogów ogólnego stosowania dla przyłączenia odbioru, z podziałem na wymogi, do których opracowania zobowiązane są PSE (zarówno jako właściwy operator systemu, jak i właściwy OSP) oraz do opracowania których zobowiązani są OSD jako właściwi operatorzy systemów. Dodatkowo do informacji załączony został dokument wyjaśniający oraz raport ze spotkań konsultacyjnych.

Dodatkowe informacje, dotyczące stosowania wymogów wynikających z Kodeksu Sieci DC, sposobu przedłożenia przez OSD opracowanych przez PSE S.A. propozycji wymogów ogólnego stosowania do zatwierdzenia przez Prezesa URE, a także wzór wniosku do organu regulacyjnego o zatwierdzenie wymogów ogólnego stosowania wynikających z Kodeksu Sieci DC znajdują się w Komunikacie Prezesa URE nr 62/2018, dostępnym pod adresem: www.ure.gov.pl

W dniu 18 grudnia 2018 r. wszedł w życie art. 1 pkt. 6 ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2348; dalej: Ustawa). Jedną ze zmian wprowadzonych Ustawą, było dodanie art. 9ga do ustawy Prawo Energetyczne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 220; dalej: Prawo Energetyczne), który wypełnia uprawnienie Państwa Członkowskiego do przeniesienia odpowiedzialności za opracowanie wymogów ogólnego stosowania o których mowa w Rozporządzeniach Komisji (UE) nr: 2016/631, 2016/1388 i 2016/1447, z właściwych operatorów (w praktyce OSD) na OSP.

Mając na uwadze powyższe w dniu 4 stycznia 2019 r., Prezes URE wezwał PSE S.A. do uzupełnienia przedłożonego wniosku w sprawie zatwierdzenia wymogów ogólnego stosowania poprzez nadesłanie zmienionych wymogów ogólnego stosowania obejmujących wszystkie wymogi określone w Rozporządzeniu 2016/1388, do których opracowania zobowiązany został OSP, na podstawie art. 9ga ust. 1 Prawa Energetycznego wprowadzonego art. 1 pkt 6 Ustawy.

Zmienione Wymogi w stosunku do Wymogów opublikowanych w dniu 7 sierpnia 2018 r. uwzględniają wymogi, które zgodnie z Kodeksem Sieci DC zobowiązani byli opracować OSD jako właściwi operatorzy systemu. Treść tych wymogów jest tożsama z ich brzmieniem po przeprowadzonym przez OSP procesie konsultacji publicznych o którym mowa powyżej i udostępniona została na stronie internetowej PSE S.A. na potrzeby wykorzystania przez OSD, w celu przedłożenia wymogów ogólnego stosowania wynikających z Kodeksu Sieci DC do zatwierdzenia przez Prezesa URE.

 

Decyzje

W dniu 12 lutego 2019 r. Prezes URE decyzją nr DRE.WOSE.7128.314.4.2018.2019.ZJ zatwierdził przedłożone przez PSE S.A. Zmienione Wymogi. Przedmiotowa decyzja została opublikowana na stronie internetowej Prezesa URE.

Informacja nt. decyzji Prezesa URE zatwierdzającej Wymogi ogólnego stosowania dla przyłączania instalacji odbiorczych została zamieszczona na stronie internetowej OSP.

Stosowanie wymogów określonych w Kodeksie Sieci DC oraz wymogów ogólnego stosowania zatwierdzonych na jego podstawie (w tym w opublikowanej decyzji) rozpoczęło się od 18 sierpnia 2019 r. Od tego czasu wszystkie zdefiniowane w Rozporządzeniu 2016/1388 instalacje odbiorcze przyłączane do KSE (zarówno do sieci przesyłowej jak i dystrybucyjnej), instalacje odbiorcze modyfikowane w takim stopniu, że umowa przyłączeniowa musi być zmieniona, będą musiały spełniać nowe wymogi.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Obowiązki publikacyjne

Zgodnie z art. 22 ust. 3 Kodeksu Sieci DC właściwy Operator Systemu Przesyłowego (dalej: OSP), a na podstawie art. 31 ust. 4 Kodeksu Sieci DC właściwy operator systemu określa oraz podaje do publicznej wiadomości dodatkowe szczegóły dotyczące procedury pozwolenia na użytkowanie w procesie przyłączania odbioru. Dodatkowo na podstawie art. 35 ust. 3 i 4 Kodeksu Sieci DC operatorzy systemów zostali zobowiązani do podania do publicznej wiadomości wykazu informacji i dokumentów, które należy przedstawić, a także wymogi, które mają być spełnione przez właściciela instalacji odbiorczej, Operatora Systemu Dystrybucyjnego (dalej: OSD) lub Operatora Zamkniętego Systemu Dystrybucyjnego (dalej: OZSD) w ramach procesu zapewniania zgodności oraz podział obowiązków między właścicielem instalacji odbiorczej, OSD lub OZSD a operatorem systemu na potrzeby testów, symulacji i monitorowania zgodności.

W związku z powyższym PSE S.A. opracowały i opublikowały następujące dokumenty:

 • Procedura testowania instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego wraz z podziałem obowiązków między właścicielem instalacji odbiorczej, a PSE S.A. (również: Operator Systemu Przesyłowego – OSP) na potrzeby testów oraz warunki i procedury dotyczące wykorzystania odpowiednich certyfikatów sprzętu;
 • Procedura testowania instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego wraz z podziałem obowiązków między OSD mającego bezpośrednie połączenie z siecią PSE S.A., a PSE S.A. na potrzeby testów oraz warunki i procedury dotyczące wykorzystania odpowiednich certyfikatów sprzętu;
 • Procedura pozwolenia na użytkowanie dla:
  • instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego;
  • instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego;
  • systemów dystrybucyjnych, w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych;
  • jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP;

wraz z komunikatem dostępnym pod adresem: https://www.pse.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/-/asset_publisher/fwWgbbtxcZUt/content/informacja-osp-na-temat-dokumentow-i-danych-ktore-nalezy-przedstawic-w-procesie-weryfikacji-wymagan-rozporzadzenia-ue-2016-1388?

Wyżej wymienione dokumenty wraz z załącznikami zostały zamieszczone na stronie internetowej PSE S.A. pod adresem: https://www.pse.pl/dokumenty w zakładce „Kodeksy Sieci -> NC DC”.

 

Strona ENTSO-E z informacjami na temat Kodeksu Sieci DCC

Dodatkowe informacje związane z wdrażaniem Kodeksu Sieci DCC dostępne są również na stronie internetowej ENTSO-E:

https://www.entsoe.eu/major-projects/network-code-development/demand-connection/Pages/default.aspx

Szczegółowe zagadnienia związane z wdrażaniem Kodeksów przyłączeniowych dostępne są również na stronie internetowej ENTSO-E:

https://www.entsoe.eu/active-library/codes/cnc/