DCC

Kodeks sieci dotyczący przyłączania odbioru (DCC)

Kodeks sieci dotyczący przyłączania odbioru określa wymagania dla odbiorców przyłączanych do systemu elektroenergetycznego. Harmonizuje on wymogi dla przyłączania instalacji odbiorczych i systemów dystrybucyjnych w poszczególnych państwach Unii Europejskiej. W konsekwencji określenia przejrzystych i niedyskryminujących zasad dla przyłączanych odbiorów, umożliwiona zostanie dalsza integracja rynków i systemów elektroenergetycznych w Unii Europejskiej.

Kodeks został opublikowany w dzienniku Urzędowym UE w dniu 18 sierpnia 2016 r., wszedł w życie 7 września 2016r.

Przedmiotowe rozporządzenie ustanawia kodeks sieci, który określa wymogi dotyczące przyłączania do sieci:

 • nowych instalacji odbiorczych przyłączanych do systemu przesyłowego;
 • nowych instalacji dystrybucyjnych przyłączanych do systemu przesyłowego;
 • nowych systemów dystrybucyjnych, w tym nowych zamkniętych systemów dystrybucyjnych;
 • nowych jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i właściwych OSP;

zwanych dalej również: „instalacjami”.

 

Nowa i istniejąca instalacja

Zapisy i wymogi określone w Kodeksie Sieci DCC, co do zasady, dotyczą nowych instalacji. Istniejące instalacje nie będą podlegały wymogom tego rozporządzenia, z zastrzeżeniem przypadków dotyczących modernizacji lub wymiany urządzeń, mających wpływ na zdolności techniczne instalacji.

Istniejąca instalacja będzie objęta stosowaniem NC DCC, jeżeli (art. 4 ust. 1):

 1. została zmodyfikowana w takim stopniu, że jej umowa przyłączeniowa musi zostać zmieniona w znacznym stopniu;
 2. organ regulacyjny lub, w stosownych przypadkach, państwo członkowskie postanowi objąć instalację wszystkimi lub niektórymi wymogami NC DCC na wniosek właściwego OSP.

Zgodnie z zapisami Kodeksu Sieci DCC na potrzeby jego stosowania instalację uznaje się za istniejącą, jeżeli (art. 4 ust. 2):

 1. jest już przyłączona do sieci w dniu wejścia w życie Kodeksu; lub
 2. właściciel nieprzyłączonej jeszcze instalacji odbiorczej, OSD lub OZSD zawarł ostateczną i wiążącą umowę zakupu głównego urządzenia odbiorczego w terminie do dwóch lat od wejścia w życie NC DCC – tj. do 7 września 2018 r.
  • Właściciel instalacji odbiorczej, OSD lub OZSD musi powiadomić o zawarciu umowy właściwego operatora systemu i właściwego OSP w terminie 30 miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia – tj. do 7 marca 2019 r.

W powiadomieniu przekazywanym właściwemu operatorowi systemu i właściwemu OSP przez właściciela instalacji odbiorczej, OSD lub OZSD podaje się co najmniej tytuł umowy, datę jej podpisania i datę wejścia w życie oraz specyfikację głównego urządzenia odbiorczego lub jednostki odbiorczej, które mają zostać zbudowane, zmontowane lub zakupione.

Organy regulacyjne mogą – na wniosek właściciela instalacji, właściwego operatora systemu lub właściwego OSP – przyznać właścicielom instalacji, właściwym operatorom systemów lub właściwym OSP odstępstwa od stosowania wymogu lub wymogów tego Kodeksu.

 

Link do aktu prawnego:

Polska wersja:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1388&qid=1498133828934&from=EN

English version:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1388&qid=1498133828934&from=EN

 

Główne działania związane z wdrażaniem Kodeksu Sieci DCC:

W celu realizacji postanowień zawartych w Kodeksie Sieci DCC, PSE S.A. współpracują z innymi Operatorami Systemów, organami administracji, właścicielami odbiorów. Opracowane rozwiązania o ile jest to wymagane przepisami, konsultowane sa z uczestnikami rynku i następnie przedkładane do akceptacji odnośnym organom regulacyjnym. Główne działania związane z wdrożeniem wynikającym z Kodeksu Sieci DCC. Główne działania do realizacji w ramach wdrożenia Kodeksu Sieci DCC dotyczą:

 1. Opracowania wymogów ogólnego stosowania;
 2. Dokonania klasyfikacji instalacji jako nowych/istniejących dla celów stosowania Kodeksu;
 3. Opracowania kryteriów udzielania odstępstw od obowiązków wynikających z Kodeksu;
 4. Określenia zakresu modernizacji instalacji, która powodować będzie objęcie instalacji wymogami Kodeksu;
 5. Opracowania procedury weryfikacji zakresu modernizacji instalacji;
 6. Opracowania i upublicznienia procedury pozwolenia na użytkowanie;
 7. Ustalenia standardu wymiany informacji pomiędzy właścicielem instalacji a właściwym operatorem systemu i OSP;
 8. Określenia obowiązków właściciela instalacji oraz operatora systemu na potrzeby testów symulacji i monitorowania zgodności.

 

Wdrażanie Kodeksu:

Poniżej zamieszczono informacje o konsultowanych, jak również zatwierdzonych przez regulatorów dokumentach, które PSE S.A. opublikowały na swojej stronie internetowej:

 1. Procedury Odstępstw:
  1. Konsultacje przez URE nt. kryteriów odstępstw;
  2. Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 73/2017) w sprawie ustalenia kryteriów oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie z art. 52 i art. 53 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru;

 

Proces wypracowania wymogów ogólnego stosowania dla systemów DCC

PSE S.A. informują, że opracowały wstępną propozycję wymogów dla przyłączania instalacji odbiorczych i systemów dystrybucyjnych, do których opracowania operatorzy systemów przesyłowych (OSP) i dystrybucyjnych są zobowiązani na podstawie art. 6 Kodeksu Sieci DCC: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1388&qid=1498133828934&from=EN

Powyższa propozycja wymogów dostępna jest pod adresem: https://www.pse.pl/documents/20182/31216853/20180514_wymogi_NC_DCC.pdf

Jednocześnie zapraszamy OSD do wzięcia udziału w procesie konsultacji oraz inne podmioty sektora energetycznego do opiniowania wstępnej propozycji wymogów dla przyłączania instalacji odbiorczych i systemów dystrybucyjnych.

Szczegółowe informacje nt. wstępnej propozycji wymogów wynikających z Kodeksu Sieci DCC oraz procesu ich konsultacji z OSD i opiniowania znajdują się w Dokumencie wyjaśniającym, dostępnym pod adresem: https://www.pse.pl/documents/20182/31216853/20180514_dokument_wyjasniajacy_propozycja_wymogow_DCC.pdf

W celu zapewnienia proporcjonalności, niedyskryminacji, przejrzystości, spełnienia wymogu konsultacji z właściwymi OSD (i uwzględnienia potencjalnych skutków dla ich systemów), PSE S.A. zaplanowały cykl spotkań z przedstawicielami stowarzyszeń zrzeszających OSD oraz innych, potencjalnie zainteresowanych uczestników rynku energii. Celem spotkań było przedstawienie opracowanej przez PSE S.A. propozycji wymogów dla przyłączania instalacji odbiorczych i systemów dystrybucyjnych oraz pozyskania opinii interesariuszy w celu wypracowania wymogów ogólnego stosowania, które zgodnie z zasadami Kodeksu Sieci DCC zostaną przedłożone do akceptacji przez Prezesa URE.

Poniżej przedstawiony został harmonogram planowanych spotkań:

Spotkania z przedstawicielami sektora energetycznego

 1. Spotkanie ogólne – przedstawienie i omówienie wstępnej propozycji wymogów dla przyłączania instalacji odbiorczych i systemów dystrybucyjnych
 2. Spotkanie podsumowujące proces konsultacji dotyczący wstępnej propozycji wymogów

Uwagi do wstępnej propozycji wymogów wynikających z Kodeksu Sieci DCC można było zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej PSE S.A. do dnia 18.06.2018 r.

Wskazane spotkania miały charakter otwarty i przedstawione powyżej przyporządkowanie do nich organizacji nie ograniczało udziału innych stowarzyszeń niż zaproponowane w harmonogramie. Lista organizacji biorących w nich udział, została zaproponowana przez PSE w celu zwiększenia efektywności spotkań ze względu na przedmiot ich działalności, który istotnie wiąże się z przedmiotowymi wymogami. Chęć udziału w wybranych spotkaniach przewidzianych dla przedstawicieli sektora energetycznego należało zgłosić najpóźniej 4 dni przed ich terminem, poprzez formularz rejestracyjny.

Uwagi do wstępnej propozycji wymogów wynikających z Kodeksu Sieci DCC, należało przesyłać poprzez formularz (plik xlsx) na adres email: kodeksy.przylaczeniowe@pse.pl, do 18 czerwca 2018

W dniu 7 sierpnia 2018 r. PSE S.A. zamieściły na stronie: www.pse.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/ informację w sprawie publikacji propozycji wymogów wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru (NC DCC). Jako załączniki do informacji opublikowano Propozycje wymogów ogólnego stosowania dla przyłączenia odbioru, z podziałem na wymogi, do których opracowania zobowiązane są PSE (zarówno jako właściwy operator systemu, jak i właściwy OSP) oraz do opracowania których zobowiązani są OSD jako właściwi operatorzy systemów. Dodatkowo do informacji załączony został dokument wyjaśniający oraz raport ze spotkań konsultacyjnych.

Rozwinięcie skrótów:

 • PTPiREE: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej;
 • OSDnEE: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dystrybutorów niezależnych Energii Elektrycznej;
 • SEP: Stowarzyszenie Elektryków Polskich;
 • OSDp: operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego posiadający bezpośrednie połączenie z siecią przesyłową;
 • OK: odbiorca końcowy posiadający bezpośrednie połączenie z siecią przesyłową;
 • DSR: odbiorcy mogący brać aktywny udział w bilansowaniu KSE (ang. demand side response).

Dodatkowe informacje, dotyczące stosowania wymogów wynikających z NC DCC, sposobu przedłożenia przez OSD opracowanych przez PSE S.A. propozycji wymogów ogólnego stosowania do zatwierdzenia przez Prezesa URE, a także wzór wniosku do organu regulacyjnego o zatwierdzenie wymogów ogólnego stosowania wynikających z NC DCC znajdują się w Komunikacie Prezesa URE nr 62/2018, dostępnym pod adresem: www.ure.gov.pl

Po zakończeniu konsultacji, PSE S.A. we współpracy z operatorami systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych przygotowały propozycję wszystkich wymogów, pn. „Propozycja OSP wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru” (dalej: Wymogi Ogólnego Stosowania). PSE S.A. przedłożyły wniosek o zatwierdzenie powyższego Dokumentu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Na podstawie przedłożonego wniosku Prezes URE decyzją znak DRE.WOSE.7128.314.4.2018.2019.ZJ, z dnia 12 lutego 2019 r. zatwierdził Wymogi Ogólnego Stosowania.

PSE S.A., wykonując obowiązki określone w art. 6 ust. 1 Rozporządzenia 2016/1388, niniejszym publikują treść decyzji Prezesa URE zatwierdzającej Wymogi Ogólnego Stosowania, które stanowią załącznik do powyższej decyzji.

Dokumenty do pobrania:

 

Obowiązki publikacyjne

Zgodnie z art. 22 ust. 3 Rozporządzenia 2016/1388 właściwy Operator Systemu Przesyłowego (dalej: OSP), a na podstawie art. 31 ust. 4 Rozporządzenia 2016/1388 właściwy operator systemu określa oraz podaje do publicznej wiadomości dodatkowe szczegóły dotyczące procedury pozwolenia na użytkowanie w procesie przyłączania odbioru. Dodatkowo na podstawie art. 35 ust. 3 i 4 Rozporządzenia 2016/1388 operatorzy systemów zostali zobowiązani do podania do publicznej wiadomości wykazu informacji i dokumentów, które należy przedstawić, a także wymogi, które mają być spełnione przez właściciela instalacji odbiorczej, Operatora Systemu Dystrybucyjnego (dalej: OSD) lub Operatora Zamkniętego Systemu Dystrybucyjnego (dalej: OZSD) w ramach procesu zapewniania zgodności oraz podział obowiązków między właścicielem instalacji odbiorczej, OSD lub OZSD a operatorem systemu na potrzeby testów, symulacji i monitorowania zgodności.

W związku z powyższym PSE S.A. opracowały i opublikowały następujące dokumenty:

 • Procedura testowania instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego wraz z podziałem obowiązków między właścicielem instalacji odbiorczej, a PSE S.A. (również: Operator Systemu Przesyłowego – OSP) na potrzeby testów oraz warunki i procedury dotyczące wykorzystania odpowiednich certyfikatów sprzętu;
 • Procedura testowania instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego wraz z podziałem obowiązków między OSD mającego bezpośrednie połączenie z siecią PSE S.A., a PSE S.A. na potrzeby testów oraz warunki i procedury dotyczące wykorzystania odpowiednich certyfikatów sprzętu;
 • Procedura pozwolenia na użytkowanie dla:
  • instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego;
  • instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego;
  • systemów dystrybucyjnych, w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych;
  • jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP;

wraz z komunikatem dostępnym pod adresem: https://www.pse.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/-/asset_publisher/fwWgbbtxcZUt/content/informacja-osp-na-temat-dokumentow-i-danych-ktore-nalezy-przedstawic-w-procesie-weryfikacji-wymagan-rozporzadzenia-ue-2016-1388?

Wyżej wymienione dokumenty wraz z załącznikami zostały zamieszczone na stronie internetowej PSE S.A. pod adresem: https://www.pse.pl/dokumenty w zakładce „Kodeksy Sieci -> Kodeks Sieci DC”.

 

Strona ENTSO-E z informacjami na temat Kodeksu Sieci DCC

Dodatkowe informacje związane z wdrażaniem Kodeksu Sieci DCC dostępne są również na stronie internetowej ENTSO-E:

https://www.entsoe.eu/major-projects/network-code-development/demand-connection/Pages/default.aspx

Szczegółowe zagadnienia związane z wdrażaniem Kodeksów przyłączeniowych dostępne są również na stronie internetowej ENTSO-E:

https://docs.entsoe.eu/baltic-conf/bites/al-cnc/