RfG

Kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci (RfG)

Kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci (RfG) to kodeks przyłączeniowy określający wymogi dotyczące przyłączania do sieci zakładów wytwarzania energii, a mianowicie synchronicznych modułów wytwarzania energii, modułów parku energii oraz morskich modułów parku energii, do systemu wzajemnie połączonego. Przedmiotowe rozporządzenie ustanawia obowiązki zapewniające właściwe wykorzystanie zdolności zakładów wytwarzania energii przez operatorów systemów w przejrzysty i niedyskryminacyjny sposób w celu zapewnienia równych szans podmiotom w całej Unii. Kodeks wszedł w życie 17 maja 2016 roku.

Wymogi dotyczące przyłączania określone w Kodeksie RfG stosuje się do nowych modułów wytwarzania energii uznanych za istotne zgodnie z art. 5, chyba że postanowiono inaczej.

 

Nowy i istniejący moduł wytwarzania energii

Zapisy i wymogi określone w Kodeksie RfG, co do zasady, dotyczą nowych modułów wytwarzania energii. Istniejące moduły wytwarzania energii nie będą podlegały wymogom tego rozporządzenia, z zastrzeżeniem przypadków dotyczących modernizacji lub wymiany urządzeń, mających wpływ na zdolności techniczne modułów wytwarzania energii.

Istniejący moduł wytwarzania energii będzie objęty stosowaniem NC RfG, jeżeli (art. 4 ust. 1):

 • został zmodyfikowany w takim stopniu, że jego umowa przyłączeniowa musi zostać zmieniona w znacznym stopniu;
 • organ regulacyjny lub, w stosownych przypadkach, państwo członkowskie postanowi objąć moduł wytwarzania energii wszystkimi lub niektórymi wymogami NC RfG na wniosek właściwego OSP – nie jest to planowane.

Zgodnie z zapisami Kodeksu na potrzeby jego stosowania moduł wytwarzania energii uznaje się za istniejący, jeżeli (art. 4 ust. 2):

 1. jest już przyłączony do sieci w dniu wejścia w życie Kodeksu; lub
 2. właściciel zakładu wytwarzania energii zawarł ostateczną i wiążącą umowę zakupu podstawowej instalacji wytwórczej w terminie do dwóch lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia – tj. do 17 maja 2018 r. Właściciel zakładu wytwarzania energii musi powiadomić o zawarciu umowy właściwego operatora systemu i właściwego OSP w terminie 30 miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia – tj. do 17 listopada 2018 r.

W powiadomieniu przekazywanym właściwemu operatorowi systemu i właściwemu OSP przez właściciela zakładu wytwarzania energii podaje się co najmniej tytuł umowy, datę jej podpisania i datę wejścia w życie oraz specyfikację podstawowej instalacji wytwórczej, która ma zostać zbudowana, zmontowana lub zakupiona.

Państwo członkowskie może postanowić, że w określonych okolicznościach organ regulacyjny może ustalić, czy moduł wytwarzania energii należy uznać za istniejący moduł wytwarzania energii czy za nowy moduł wytwarzania energii.

 

Link do aktu prawnego:

Polska wersja:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0631&qid=1474980886961&from=PL

English version:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0631&qid=1498133735483&from=EN

 

Główne działania związane z wdrażaniem Kodeksu Sieci RfG:

W celu realizacji postanowień zawartych w Kodeksie Sieci RfG, PSE S.A. współpracują z innymi Operatorami Systemów, organami administracji oraz właścicielami modułów wytwarzania energii. Opracowane rozwiązania, o ile jest to wymagane przepisami, konsultowane są z uczestnikami rynku i następnie przedkładane do akceptacji odnośnym organom regulacyjnym. Główne działania związane z wdrożeniem Kodeksu Sieci RfG dotyczą ustalenia:

 1. Zasad kwalifikacji modułów wytwarzania energii jako nowych lub istniejących dla celów stosowania Kodeksu;
 2. Zakresu i sposobu opracowania wymogów ogólnego stosowania dla przyłączania modułów wytwarzania energii;
 3. Procedury uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie;
 4. Zasad i sposobu udzielania odstępstw od obowiązku spełnienia wymogów, wynikających z Kodeksu;
 5. Progów mocowych i procesu ich ustanawiania;
 6. Wykazu informacji i dokumentów, które właściciel modułu wytwarzania energii ma przedstawić w ramach procesu weryfikacji spełnienia wymagań;
 7. Zakwalifikowania modułów wytwarzania energii do powstających technologii.

 

Wdrażanie Kodeksu:

Poniżej zamieszczono informacje o konsultowanych, jak również zatwierdzonych przez regulatorów dokumentach, które PSE S.A. opublikowały na swojej stronie internetowej:

 1. Informacja OSP w sprawie wdrażania Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci
 2. Procedury Odstępstw:
  1. Konsultacje przez URE nt. kryteriów odstępstw;
  2. Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 72/2017) w sprawie ustalenia kryteriów oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie z art. 62 i 63 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci.
 3. Zakwalifikowania modułów wytwarzania energii do powstających technologii;
 4. Informacja OSP w sprawie opracowania wstępnej propozycji wymogów wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (Kodeks Sieci RfG) i rozpoczęcia procesu konsultacji z operatorami systemów dystrybucyjnych (OSD) i opiniowania propozycji wymogów. LINK

 

Proces ustalania progów mocy

Progi mocy stanowią granice zakresów mocy modułów wytwarzania energii, na podstawie których moduły wytwarzania energii klasyfikuje się do poszczególnych typów, przy jednoczesnym uwzględnieniu poziomu napięcia ich punktu przyłączania, zgodnie z art. 5 ust. 2 NC RfG.

Progi mocy (dla typów B, C i D) opracowywane są przez OSP we współpracy z OSD i sąsiednimi OSP, a po ich opracowaniu podlegają publicznym konsultacjom, zgodnie z art. 10 NC RfG. Konsultacje te powinny trwać co najmniej 1 miesiąc. OSP uwzględniają w należyty sposób wyrażone w procesie konsultacji publicznych opinie zainteresowanych stron, a następnie przedkładają propozycję progów mocy do zatwierdzenia przez właściwe organy regulacyjne (art. 5 ust. 3 NC RfG).

W Europie Kontynentalnej dolny próg dla typu B nie może być większy niż 1 MW, dla typu C nie może być większy niż 50 MW, a dla typu D 75 MW. Dla poszczególnych typów modułów wytwarzania energii przewidziane zostały odmienne wymogi dla przyłączania do sieci, przy czym jednostki typu wyższego (A<B<C<D), spełniać muszą jednocześnie wymogi przewidziane dla jednostek typu niższego. Oznacza to, że moduł typu D musi spełniać jednocześnie wymogi przewidziane dla modułów typu A, B i C.

Wartości graniczne progów dla modułów wytwarzania energii typu B, C i D
Obszary synchroniczne Wartość graniczna progu mocy maksymalnej, począwszy od którego moduł wytwarzania energii zalicza się do typu B Wartość graniczna progu mocy maksymalnej, począwszy od którego moduł wytwarzania energii zalicza się do typu C Wartość graniczna progu mocy maksymalnej, począwszy od którego moduł wytwarzania energii zalicza się do typu D
Europa kontynentalna 1 MW 50 MW 75 MW
Wielka Brytnia 1 MW 50 MW 75 MW
Nordycki 1,5 MW 10 MW 30 MW
Irlandia i Irlandia Północna 0,1 MW 5 MW 10 MW
Bałtycki 0,5 MW 10 MW 15 MW

 

Informacje o współpracy OSP z OSD

Obecnie w ramach spotkań roboczych OSP z przedstawicielami OSD dyskutowane są uwarunkowania pracy sieci dystrybucyjnej i przesyłowej w odniesieniu do wymogów technicznych dla poszczególnych typów modułów wytwarzania energii.

Poniżej zostały umieszczone informacje ze spotkań roboczych dotyczących wyznaczania progów mocy

 1. Spotkanie dotyczące wyznaczenia progów mocy w dniu 2016.12.07
 2. Spotkanie dotyczące wyznaczenia progów mocy w dniu 2017.02.07
 3. Spotkanie dotyczące wyznaczenia progów mocy w dniu 2017.05.22
 4. Spotkanie dotyczące wyznaczenia progów mocy w dnia 2017.11.30

 

Konsultacje publiczne i decyzje

W dniu 25 stycznia 2018 r. pod adresem: https://www.pse.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/-/asset_publisher/fwWgbbtxcZUt/content/informacja-osp-w-sprawie-rozpoczecia-publicznych-konsultacji-propozycji-progow-mocy-maksymalnych

PSE S.A. zamieściły informację o rozpoczęciu konsultacji publicznych w sprawie propozycji progów mocy maksymalnych dla modułów wytwarzania energii typu B, C i D, do opracowania których PSE S.A. zostały zobowiązane na podstawie art. 5 ust. 3 NC RfG.

W dniu 26 lutego 2018 r. upłynął termin na zgłaszanie uwag. 

PSE S.A. informują, że w ramach przeprowadzonych konsultacji publicznych nie zgłoszono uwag, w związku z czym PSE S.A., zgodnie z art. 5 ust. 3 NC RfG, przystąpiły do współpracy z sąsiednimi OSP w celu uzyskania ich opinii co do propozycji progów mocy maksymalnych na poziomach wynikających z konsultowanej propozycji, tj. dla modułów wytwarzania energii:

 • Typu B – 0,2 MW;
 • Typu C – 10 MW;
 • Typu D – 75 MW.

Po uzyskaniu opinii sąsiednich OSP, PSE S.A. jako operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 5 ust. 3 Rozporządzenia 2016/631, przedłożyły propozycję wartości progów mocy maksymalnych dla modułów wytwarzania energii typu B, C i D dla Rzeczpospolitej Polskiej do zatwierdzenia przez Prezesa URE.
W dniu 16 lipca 2018 r. Prezes URE wydał decyzję, zatwierdzającą wartości progów mocy maksymalnych zgodnie z przedłożoną Propozycją.

1. Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE z dnia 16 lipca 2018 r. znak DRE.WOSE.7128.184.3.2018.ZJ, zatwierdzająca propozycję PSE S.A. wartości progów mocy maksymalnych dla modułów wytwarzania energii typu B, C i D dla Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) z dnia 16 lipca 2018 r. znak DRE.WOSE.7128.184.3.2018.ZJ, zatwierdzająca propozycję PSE S.A. wartości progów mocy maksymalnych dla modułów wytwarzania energii typu B, C i D dla Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci.    

 

Proces wypracowania wymogów ogólnego stosowania dla modułów wytwarzania energii

Art. 7 ust. 4  Kodeksu Sieci RfG nakłada na OSP oraz właściwych operatorów systemu obowiązek opracowania propozycji wymogów dla modułów wytwarzania energii, zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 7 ust. 3 Kodeksu Sieci RfG. W praktyce dla największej liczby modułów wytwarzania energii właściwymi operatorami systemu będą OSD.

W sytuacji, w której Rzeczpospolita Polska zdecyduje, aby wszystkie wymogi wynikające z Kodeksu Sieci RfG, dla każdej jednostki objętej stosowaniem Kodeksu Sieci RfG, bez względu na miejsce przyłączania modułu wytwarzania energii, zostały określone przez OSP, to PSE S.A. będą zobowiązane do opracowania zarówno wymogów przewidzianych przez Kodeks Sieci RfG do opracowania przez OSP, ale także wszystkich wymogów, które zgodnie z Kodeksem Sieci RfG mają zostać opracowane przez właściwego operatora systemu. W praktyce oznacza to, że OSP byłby zobowiązany do opracowania wymogów dla modułów wytwarzania energii również do systemów dystrybucyjnych.

Wymogi ogólnego stosowania musiały zostać przedłożone do zatwierdzenia podmiotowi wyznaczonemu przez państwo członkowskie lub - w przypadku braku takiego wyznaczenia - krajowemu organowi regulacyjnemu w terminie dwóch lat od daty wejścia w życie Kodeksu Sieci RfG, tj. do dnia 17.05.2018 r.

Mając na uwadze powyższe, a także wypełniając obowiązki nałożone na OSP przez Kodeks Sieci RfG, PSE S.A. podjęły działania, które pozwolą na przedłożenie do zatwierdzenia przez Prezesa URE propozycji wymogów ogólnego stosowania w terminie określonym w Kodeksie Sieci RfG. Jednocześnie, z uwagi na brak rozstrzygnięć w zakresie przeniesienia z OSD na OSP obowiązku opracowania wymogów wynikających z Kodeksu Sieci RfG oraz możliwość ich dokonania przed określonym terminem przekazania wymogów do zatwierdzenia przez Prezesa URE, OSP opracował propozycję wymogów, która zawiera pełny katalog wymogów, które muszą lub mogą zostać określone przez operatorów.

Propozycja wymogów ogólnego stosowania, wynikających z Kodeksu Sieci RfG: https://www.pse.pl/documents/20182/30742008/PSE_wymogi_NC_RfG_final.pdf

Dokument wyjaśniający do Propozycji wymogów ogólnego stosowania wynikających z Kodeksu Sieci Sieci: https://www.pse.pl/documents/20182/30742008/dokument_wyjasniaj%2525B1cy_propozycja_wymogow_final.pdf/21fb0eac-33cb-4b71-9197-37faec047973

Uwagi do wstępnej propozycji wymogów wynikających z Kodeksu Sieci RfG można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej (https://www.pse.pl/documents/20182/30742008/Formularz_do%2B_zglaszania%2Buwag.xlsx/767d5ef8-a730-45e7-b0f6-42d05f5a7925). Wypełniony formularz należy przesłać na adres email: implemetacjaRfG@pse.pl w terminie do dnia 31.12.2017 r.

W celu zapewnienia proporcjonalności, niedyskryminacji, przejrzystości oraz spełnienia wymogu konsultacji z właściwymi OSD (i uwzględnienia potencjalnych skutków dla ich systemów), PSE S.A. zaplanowały cykl spotkań z przedstawicielami stowarzyszeń zrzeszających Wytwórców oraz OSD. Celem spotkań było przedstawienie opracowanej przez PSE S.A. propozycji wymogów dla modułów wytwarzania energii oraz pozyskanie opinii interesariuszy w celu wypracowania wymogów ogólnego stosowania, które zgodnie z zasadami Kodeksu Sieci RfG zostały przedłożone do akceptacji przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Poniżej przedstawiony został harmonogram planowanych spotkań:

1) Spotkanie ogólne (wstępne) – przedstawienie i omówienie wymogów dla modułów wytwarzania energii (PGM)

2) Spotkanie dotyczące wymogów ogólnych

3) Spotkanie dotyczące wymogów dla maszyn synchronicznych

4) Spotkanie dotyczące wymogów dla modułów parku energii (PPM) oraz morskich PPM

5) Spotkanie końcowe

 

2. Spotkania konsultacyjne z OSD

Spotkania dotyczące wymogów, które mają zostać opracowane przez OSP w koordynacji z OSD lub przez OSD

Rozwinięcie skrótów:

 • PTPiREE: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej;
 • OSDnEE: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dystrybutorów niezależnych Energii Elektrycznej;
 • PTEZ: Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych;
 • TGPE: Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie;
 • TEW: Towarzystwo Elektrowni Wodnych;
 • TRMEW: Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych;
 • PSEW: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej;
 • PIB: Polska Izba Biomasy;
 • PIG EOiR: Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej;
 • PTF: Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki;
 • PTMEW: Polskie Towarzystwo Morskich Elektrowni Wiatrowych.

Podkreślenia wymaga, że spotkania te miały charakter otwarty i przedstawione powyżej przyporządkowanie nie oznaczało ograniczenia możliwości udziału w spotkaniach zainteresowanych podmiotów lub stowarzyszeń do wskazanych w powyższym harmonogramie.

 

W dniu 17 kwietnia 2018 r. PSE S.A. zamieściły na stronie: https://www.pse.pl/-/informacja-w-sprawie-publikacji-propozycji-wymogow-wynikajacych-z-rozporzadzenia-komisji-ue-2016-631-z-dnia-14-kwietnia-2016-r-ustanawiajacego-kodeks- informację w sprawie publikacji propozycji wymogów wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG). Jako załączniki do informacji opublikowano Propozycje wymogów ogólnego stosowania dla modułów wytwarzania energii, z podziałem na wymogi, do których opracowania zobowiązane są PSE (zarówno jako właściwy operator systemu, jak i właściwy OSP) oraz do opracowania których zobowiązani są OSD jako właściwi operatorzy systemów. Dodatkowo do informacji załączony został dokument wyjaśniający oraz raport ze spotkań konsultacyjnych.

Dodatkowe informacje, dotyczące stosowania wymogów wynikających z NC RfG, sposobu przedłożenia przez OSD opracowanych przez PSE S.A. propozycji wymogów ogólnego stosowania do zatwierdzenia przez Prezesa URE, a także wzór wniosku do organu regulacyjnego o zatwierdzenie wymogów ogólnego stosowania wynikających z NC RfG znajdują się w Komunikacie Prezesa URE nr 35/2018.

Prezes URE decyzją o znakach: DRE.WOSE.7128.185.2.2018.ZJ, z dnia 9 listopada 2018 r. zatwierdził wymogi ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych przedłożone przez PSE S.A.

W dniu 18 grudnia 2018 r. wszedł w życie art. 1 pkt. 6 ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2348; dalej: Ustawa). Jedną ze zmian wprowadzonych Ustawą, było dodanie art. 9ga do ustawy Prawo Energetyczne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 220; dalej: Prawo Energetyczne), który wypełnia uprawnienie Państwa Członkowskiego do przeniesienia odpowiedzialności za opracowanie wymogów ogólnego stosowania o których mowa w Rozporządzeniach Komisji (UE) nr: 2016/631, 2016/1388 i 2016/1447, z właściwych operatorów (w praktyce OSD) na OSP.

Zgodnie z brzmieniem przepisu przejściowego zawartego w art. 8 ust. 2 Ustawy, decyzja wydana przed dniem wejścia w życie art. 8 ust. 2 Ustawy (tj. 14 dni po dniu ogłoszenia) przez Prezesa URE na wniosek operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, pozostaje w mocy i stanowi wypełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 9ga Prawo Energetyczne w brzmieniu nadanym Ustawą. Ponadto, zgodnie z zapisem art. 8 Ustawy, decyzje wydane przed dniem wejścia w życie Ustawy przez Prezesa URE na wniosek operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, wygasają z dniem wejścia w życie art. 8 Ustawy.

Mając na uwadze powyższe, PSE S.A. w dniu 18 grudnia 2018 r. wniosły o zmianę Decyzji Prezesa URE z dnia 9 listopada 2018 r., polegającą na zatwierdzeniu zmienionych wymogów ogólnego stosowania (dalej: Zmienione Wymogi), obejmujących wszystkie wymogi określone w Rozporządzeniu 2016/631, do których opracowania zobowiązany został OSP, na podstawie art. 9ga ust. 1 Prawa Energetycznego wprowadzonego art. 1 pkt 6 Ustawy.

Zmienione Wymogi w stosunku do Wymogów zatwierdzonych przez Prezesa URE decyzją z dnia 9 listopada 2018 r. uwzględniają wymogi, które zgodnie z Rozporządzeniem 2016/631 zobowiązani byli opracować OSD jako właściwi operatorzy systemu. Treść tych wymogów jest tożsama z ich brzmieniem po przeprowadzonym przez OSP procesie konsultacji publicznych o którym mowa powyżej i udostępniona została na stronie internetowej PSE S.A. na potrzeby wykorzystania przez OSD, w celu przedłożenia wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia 2016/631 do zatwierdzenia przez Prezesa URE.

W dniu 2 stycznia 2019 r. Prezes URE decyzją nr DRE.WOSE.7128.550.2.2018.ZJ zmienił postanowienie z decyzji nr DRE.WOSE.7128.185.2.2018.ZJ i tym samym zatwierdził przedłożone przez PSE S.A. w dniu 18 grudnia 2018 r. Zmienione Wymogi. Przedmiotowa decyzja jest prawomocna, obowiązuje od dnia 2 stycznia 2019 r. i została opublikowana na stronie internetowej Prezesa URE.

Stosowanie wymogów określonych w Rozporządzeniu 2016/631 oraz wymogów ogólnego stosowania zatwierdzonych na jego podstawie (w tym w publikowanej decyzji) rozpoczyna się od 27 kwietnia 2019 r. Od tego czasu wszystkie zdefiniowane w Rozporządzeniu 2016/631 typy modułów wytwarzania energii (podział tutaj) przyłączane do KSE (zarówno do sieci przesyłowej jak i dystrybucyjnej), a także moduły wytwarzania energii typu C i D modyfikowane w takim stopniu, że umowa przyłączeniowa musi być zmieniona, będą musiały spełniać nowe wymogi.

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE z dnia 2 stycznia 2019 r. znak DRE.7128.550.2.2018.ZJ, zatwierdzająca Zmienione Wymogi ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych została zamieszczona na stronie internetowej: https://www.pse.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/-/asset_publisher/fwWgbbtxcZUt/content/informacja-nt-decyzji-prezesa-urzedu-regulacji-zatwierdzajacej-wymogi-ogolnego-stosowania-dla-przylaczania-jednostek-wytworczych

 

Dokumenty do pobrania:

 

Obowiązki publikacyjne

Zgodnie z art. 29 ust. 2 Rozporządzenia 2016/631 operator systemu objaśnia oraz podaje do publicznej wiadomości szczegóły dotyczące procedury związanej z wydaniem przez operatora pozwolenia na użytkowanie w procesie przyłączania do sieci modułów wytwarzania energii. Dodatkowo na podstawie art. 41 ust. 3 i 4 Rozporządzenia 2016/631 operatorzy systemów zostali zobowiązani do podania do publicznej wiadomości wykazu informacji i dokumentów, które należy przedstawić, a także wymogi, które mają być spełnione przez właściciela zakładu wytwarzania energii, w ramach procesu weryfikacji spełnienia wymagań oraz podział obowiązków między właścicielem zakładu wytwarzania energii, a operatorem systemu na potrzeby testów, symulacji i monitorowania zgodności.

W związku z powyższym PSE S.A. opracowały i opublikowały następujące dokumenty:

 • Procedura wykorzystywania pozwoleń na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu D w procesie ich przyłączania do sieci przesyłowej;
 • Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznej Operatora Systemu Przesyłowego;
 • Procedura testowania modułów wytwarzania energii wraz z podziałem obowiązków między właścicielem zakładu wytwarzania energii a operatorem systemu na potrzeby testów zgodności;
 • Procedura objęcia istniejącego modułu wytwarzania energii wymogami NC RfG w przypadku modernizacji lub wymiany;

wraz z komunikatem dostępnym pod adresem: https://www.pse.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/-/asset_publisher/fwWgbbtxcZUt/content/informacja-osp-na-temat-wdrozenia-wymogow-wynikajacych-z-rozporzadzenia-ue-2016-631?

Wyżej wymienione dokumenty wraz z załącznikami zostały zamieszczone na stronie internetowej PSE S.A. pod adresem: https://www.pse.pl/dokumenty w zakładce „Kodeksy Sieci -> NC RfG”.

 

Strona ENTSO-E z informacjami na temat Kodeksu Sieci RfG

Dodatkowe informacje związane z wdrożeniem Kodeksu Sieci RfG dostępne są również na stronie internetowej ENTSO-E:

https://www.entsoe.eu/major-projects/network-code-development/requirements-for-generators/Pages/default.aspx

Szczegółowe zagadnienia związane z wdrażaniem Kodeksu Sieci RfG dostępne są również na stronie internetowej ENTSO-E:

https://docs.entsoe.eu/baltic-conf/bites/al-cnc/