Obszar Rynkowy

Wytyczne w obszarze rynkowym mają na celu stworzenie w pełni funkcjonalnego i wzajemnie połączonego wewnętrznego rynku energii elektrycznej pozwalającego na zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii, zwiększenie konkurencyjności i zapewnienie przystępnych cen energii elektrycznej dla konsumentów.

 

Obszar Rynkowy obejmuje:

  1. Wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (CACM - Capacity Allocation & Congestion Management);
  2. Wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych (FCA - Forward Capacity Allocation);
  3. Wytyczne dotyczące bilansowania energii elektrycznej (EB GL- Electricity Balancing Guideline).

Dokumenty te określają odpowiednio zasady funkcjonowania rynków krótkoterminowych - dnia następnego (ang. Day-Ahead Market) oraz dnia bieżącego (ang. Intra-Day Market), rynków długoterminowych, rynków bilansujących.

 

Obszar Rynkowy - informacje szczegółowe

Lp. Akt prawny Zakres merytoryczny Kodeksu Status Kodeksu i publikator Szczegółowe informacje

1.

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiające wytyczne, dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (Dz.U. UE z 25.7.2015 L 197/24)

Wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (CACM), określające zasady funkcjonowania rynków krótkoterminowych - dnia następnego (ang. Day-Ahead Market) oraz dnia bieżącego (ang. Intra-Day Market), w tym wyznaczania i alokacji zdolności przesyłowych oraz obowiązków podmiotów zaangażowanych w prowadzenie tych rynków.

Akt prawny obowiązujący.

Opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 25 lipca 2015 r. Wszedł w życie 14 sierpnia 2015 r. 

Treść rozporządzenia z późniejszymi zmianami

 

Więcej informacji

2.

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 września 2016 r. ustanawiające wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych (Dz.U. UE z 27.9.2016 L 259/42)

Wytyczne (FCA) określają wymagania dla procesów wyznaczania i alokacji międzyobszarowych zdolności przesyłowych oferowanych na rynkach długoterminowych celem zwiększenia efektywności i integracji tych rynków na poziomie regionalnym i paneuropejskim.

Akt prawny obowiązujący.

Opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 27 września 2016 r. Wszedł w życie 17 października 2016 r.

Treść rozporządzenia z późniejszymi zmianami

 

Więcej informacji

3.

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące bilansowania (Dz.U. UE z 28.11.2017 L 312/6)

Wytyczne dotyczące bilansowania (EB GL), określają zasady bilansowania europejskich systemów elektroenergetycznych, w tym definicje produktów oraz zasady ich aktywowania w ramach wspólnego rynku bilansującego.

Akt prawny obowiązujący.

Opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 23 listopada 2017 r.

Wszedł w życie 18 grudnia 2017 r.

Treść rozporządzenia z późniejszymi zmianami.

Więcej informacji

Decyzja ACER dotycząca utworzenia Regionów CCR

W ramach obszarów rynkowych, na wniosek wszystkich Operatorów Systemów Przesyłowych, decyzją ACER stworzone zostały regiony wyznaczania zdolności przesyłowych (CCR). Polska została włączona do CCR HANSA, CCR Baltic i CCR Core.

Decyzja ACER dostępna jest pod adresem:

http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Pages/ANNEXES_CCR_DECISION.aspx

Następnie decyzja w sprawie CCR została zmieniona decyzją Prezesa URE z dnia 6 listopada 2017 r. znak DRR.WRE.7128.46.2017.PSt, zatwierdzającą wniosek o zmianę regionów wyznaczania zdolności przesyłowych, wydaną w sposób skoordynowany ze wszystkimi krajowymi organami regulacyjnymi.

PSE S.A. opublikowały treść decyzji Prezesa URE, o czym poinformowały uczestników rynku stosownym komunikatem: „Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE z dnia 6 listopada 2017 r. znak DRR.WRE.7128.46.2017.PSt, zatwierdzającej wniosek o zmianę regionów wyznaczania zdolności przesyłowych (CCR), ustalonych decyzją Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) numer 06/2016 z dnia 17 listopada 2016 r.”

Decyzja w sprawie CCR podlega dalszym zmianom w związku z koniecznością uwzględnienia powstawania nowych połączeń wzajemnych wewnątrz istniejących CCR. Zmiany te są przedmiotem konsultacji. Informacja o konsultacji znajduje się na stronie: https://consultations.entsoe.eu/markets/ccr-rfa/

 

ESC dla Obszaru Rynkowego (MESC)

Informacje związane z wdrażaniem Wytycznych Rynkowych i działań realizowanych przez European Stakeholder Committees (ESC) dostępne są również pod adresem:

https://www.entsoe.eu/major-projects/network-code-implementation/stakeholder-committees/Pages/default.aspx#market