NC ER

Kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (NC ER)

Kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (ang. a network code on electricity emergency and restoration – NC ER) to kodeks operacyjny określający zasady współpracy OSP, OSD, SGU (ang. Significant Grid User, czyli Znaczących Użytkowników Sieci), dostawców usług w zakresie obrony, dostawców usług w zakresie odbudowy, podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie, dostawców usług bilansujących, wyznaczonych operatorów rynku energii elektrycznej (ang. Nominated Electricity Market Operator – NEMO) oraz innych jednostek wyznaczonych do pełnienia funkcji rynkowych zgodnie z rozporządzeniem Komisji w zakresie procesów obrony i odbudowy połączonych systemów elektroenergetycznych. Plan obrony systemu i odbudowy systemu opracowywany jest przez OSP w konsultacji z właściwymi OSD, SGU, krajowymi organami regulacyjnymi, sąsiednimi OSP i pozostałymi OSP w swoim obszarze synchronicznym.

Kodeks NC ER określa wymogi dotyczące:

 • zarządzania przez OSP stanami zagrożenia, zaniku zasilania (blackout’u) i odbudowy systemu,
 • koordynacji pracy systemu w stanach zagrożenia, zaniku zasilania i odbudowy systemu,
 • symulacji i testów służących zagwarantowaniu niezawodnej, skutecznej i szybkiej odbudowy wzajemnie połączonych systemów przesyłowych do stanu normalnego ze stanu zagrożenia lub zaniku zasilania, narzędzi i urządzeń potrzebnych do zagwarantowania niezawodnej, skutecznej i szybkiej odbudowy wzajemnie połączonych systemów przesyłowych do stanu normalnego ze stanu zagrożenia lub zaniku zasilania.

 

Kodeks został opublikowany w dniu 28 listopada 2017 r. w Dzienniku Urzędowym UE i wszedł w życie 18 grudnia 2017 r.

W związku z tym PSE S.A. zamieściły na swojej stronie Komunikat w sprawie opublikowania NC ER.

Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie:

Polska wersja – tekst skonsolidowany:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02017R2196-20171128&from=EN

English version – consolidated text:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02017R2196-20171128&from=EN

Polska wersja corrigendum:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2196R(01)&from=EN

Corrigendum – English version:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2196R(01)&from=EN

 

 

Główne działania związane z wdrażaniem Kodeksu Sieci NC ER:

W celu realizacji postanowień zawartych w Kodeksie Sieci NC ER, PSE S.A. współpracują z innymi OSP w ramach struktur ENTSO-E. Opracowane wnioski i propozycje są, o ile jest to wymagane przepisami prawa, konsultowane z uczestnikami rynku a następnie przedkładane Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE) do zatwierdzenia. Główne działania związane z wdrożeniem Kodeksu ER dotyczą:

 1. Opracowania zasad działania w charakterze dostawcy usług w zakresie obrony na podstawie umowy – o ile zasady te nie są ustanowione w krajowych ramach prawnych;
 2. Opracowania zasad działania w charakterze dostawcy usług w zakresie odbudowy na podstawie umowy – o ile zasady te nie są ustanowione w krajowych ramach prawnych;
 3. Opracowania wykazu SGU odpowiedzialnych za wdrożenie w swoich instalacjach środków wynikających z obowiązkowych wymogów określonych w NC RfG, NC HVDC i NC DC lub z przepisów krajowych oraz wykazu środków, które mają być wdrażane przez podmiotowych SGU;
 4. Opracowania wykazu SGU o wysokim priorytecie lub zasad stosowanych w celu ich zdefiniowania oraz warunków odłączania takich SGU i ponownego podawania napięcia;
 5. Opracowania zasady zawieszania i przywracania działań rynkowych;
 6. Opracowania zasad rozliczania odchyleń i rozliczania energii bilansującej w przypadku zawieszenia działań rynkowych;
 7. Opracowania planu testów;
 8. Dostosowania automatycznego odłączenia odbioru przy niskiej częstotliwości.

 

Otwarte Spotkanie Informacyjne dot. NC ER

W dniu 26 lutego 2018 r. w siedzibie PSE S.A. odbyło się Otwarte Spotkanie Informacyjne dotyczące wdrażania NC ER. W trakcie spotkania prelegenci omawiali kolejne zadania do zrealizowania w ramach procesu wdrażania NC ER.

 

 1. Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące wdrażania NC ER
 2. Agenda Spotkania
 3. Kodeksy Sieci i Wytyczne – informacje ogólne i otoczenie prawne
 4. Implementacja NC ER – informacje ogólne
 5. Kodeks NC ER - aspekty łączności głosowej
 6. Plan obrony systemu
 7. Plan odbudowy
 8. Interakcje rynkowe - procedury zawieszenia rynku

 

Wdrażanie Kodeksu

Poniżej zamieszczono informacje o konsultowanych, jak również zatwierdzonych przez regulatorów dokumentach, które PSE S.A. opublikowały na swojej stronie internetowej.

 

 Warunki działania w charakterze dostawców usług w zakresie odbudowy

 

Działając zgodnie z art. 4 ust. 4 NC ER, PSE S.A. zobowiązane były do opracowania i przedłożenia do zatwierdzenia Prezesowi URE w terminie do dnia 18 grudnia 2018 r. dokumentu pt.: „Warunki działania w charakterze dostawców usług w zakresie odbudowy na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych” (dalej: Warunki). PSE S.A. opracowały projekt Warunków, a w celu zapewnienia proporcjonalności, niedyskryminacji, przejrzystości, wypełniając wymogi art. 7 NC ER i przeprowadziły konsultacje społeczne z zainteresowanymi stronami.

Konsultacje

Elementem opracowania Warunków był proces konsultacji społecznych, który został ogłoszony na stronie internetowej PSE i odbył się w dniach 28 września 2018 r. – 30 października 2018 r. PSE S.A. w ramach konsultacji zorganizowały również spotkanie z zainteresowanymi stronami. Spotkanie odbyło się w dniu 18 października 2018 r. i miało charakter otwarty, a udział w nim nie był uzależniony od reprezentowania określonej grupy podmiotów. Uwagi zgłoszone w procesie konsultacji i opiniowania, zostały rozpatrzone i odpowiednio uwzględnione w załączonych Warunkach.

Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych PSE S.A. opublikowały Informację dotyczącą procesu konsultacji warunków działania w charakterze dostawców usług w zakresie odbudowy na podstawie Kodeksu NC ER. Zgłoszone uwagi oraz sposób ich uwzględnienia przez PSE S.A. zostały zawarte w publikowanym Raporcie z konsultacji. Szczegóły dotyczące procesu konsultacji przedstawiono w Raporcie z konsultacji.

Decyzje

Działając zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. b) NC ER, PSE S.A. przedłożyły do Prezesa URE wniosek w sprawie zatwierdzenia dokumentu „Warunki działania w charakterze dostawców usług w zakresie odbudowy”. Prezes URE decyzją DRE.WKP.744.4.4.2018.2019.ZJ z dnia 7 czerwca 2019 r., zatwierdził Warunki z terminem wejścia w życie w dniu 7 kwietnia 2020 r. Decyzja została opublikowana przez URE na stronie internetowej.

Informacja dotycząca zatwierdzenia Warunków przez Prezesa URE została opublikowana na stronie internetowej PSE. Realizując obowiązek o którym mowa w pkt. II.3 Warunków, PSE publikują poniżej Warunki zatwierdzone przez Prezesa URE.

Dokumenty do pobrania:

 1. Decyzja Prezesa URE DRE.WKP.744.4.4.2018.2019.ZJ – zatwierdzenie Warunków działania w charakterze dostawców usług w zakresie odbudowy
 2. Warunki działania w charakterze dostawców usług w zakresie odbudowy

 

Wykaz SGU odpowiedzialnych za wdrożenie w swoich instalacjach środków wynikających z obowiązkowych wymogów

Działając zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. c) NC ER, PSE S.A. w 2018 r., przygotowały i przedłożyły do zatwierdzenia Prezesowi URE dokument pt.: „Wykaz SGU (ang. Significant Grid User, tj. znaczących użytkowników sieci) odpowiedzialnych za wdrożenie w swoich instalacjach środków wynikających z przepisów krajowych oraz wykaz środków, które mają być wdrażane przez przedmiotowych SGU określonych przez OSP” (dalej: Wykaz SGU). Decyzją Prezesa URE z dnia 7 czerwca 2019 r. znak DRE.WKP.744.3.4.2018.2019.ZJ Wykaz SGU został zatwierdzony.

Aktualizacje wykazu SGU

Działając zgodnie z art. 50 ust. 5 i art. 51 ust. 5 NC ER, PSE S.A. w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, przedkładają do zatwierdzania Prezesowi URE aktualizację Wykazu SGU. Wykaz SGU jest aktualizowany na podstawie zgłoszeń i informacji uzyskanych od Podmiotów, w tym o  przyłączeniu nowych modułów wytwarzania energii (MWE) zakwalifikowanych jako SGU lub zaistnienia zmian w zakresie środków wdrożonych w MWE będących już SGU.

PSE S.A. opracowują aktualizację Wykazu SGU, zgodnie ze zgłoszeniami i informacjami uzyskanymi od podmiotów, a w celu zapewnienia proporcjonalności, niedyskryminacji, przejrzystości, przeprowadzają konsultacje z zainteresowanymi stronami.

Zatwierdzony przez Prezesa URE zaktualizowany Wykaz SGU zawiera wykaz wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za wdrożenie w swoich instalacjach środków wynikających z obowiązkowych wymogów.

W stosunku do Wykazu SGU, odmiennie niż w przypadku innych dokumentów przyjmowanych na podstawie NC ER, prawodawca nie przewidział obowiązku konsultacji publicznych, ani obowiązku publikacji. Jednocześnie Wykaz SGU jest służbowym dokumentem wewnętrznym PSE S.A. i w Części A i B (tabelarycznej) zawiera informacje dotyczące indywidualnych i konkretnych podmiotów, a zakres tych informacji może podlegać ochronie i nie podlega publikacji. Prezes URE wziął jednak pod uwagę stanowisko PSE S.A., że publikacja części opisowej Załącznika 1 do niniejszej decyzji Prezesa URE ułatwi użytkownikom systemu dostęp do informacji o wymaganiach i obowiązkach stawianych modułom wytwarzania energii zaliczanym do SGU i zgodził się na jej publikację.

PSE S.A. na wniosek podmiotu uprawnionego, będącego posiadaczem SGU lub Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, udostępnia wyciąg z Wykazu SGU, w zakresie mającym zastosowanie do tego podmiotu. Wnioski o udostępnienie Wykazu SGU  prosimy przesyłać na adres email: wykaz_sgu@pse.pl

Decyzja

Na wniosek PSE S.A., Prezes URE, decyzją z dnia 14 czerwca 2023 r., znak DRE.WKP.744.3.4.2023.MKo4 zatwierdził zaktualizowany Wykaz SGU.

Decyzja Prezesa URE została opublikowana także na stronie internetowej Urzędu  

Dokumenty do pobrania:

 Propozycja zasad zawieszania i przywracania działań rynkowych oraz szczegółowych zasad rozliczania niezbilansowania i rozliczania energii bilansującej w okresie zawieszenia działań rynkowych OSP

 

PSE S.A. jako OSP na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 36 ust. 1 oraz art. 39 ust. 1 NC ER, zostały zobowiązane do opracowania dokumentu pt. „Zasady zawieszania i przywracania działań rynkowych oraz szczegółowych zasad rozliczania niezbilansowania i rozliczania energii bilansującej w okresie zawieszenia działań rynkowych OSP” (dalej: Zasady).

Zgodnie z NC ER głównym celem Zasad jest określenie:

 • Zasad zawieszania i przywracania działań rynkowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 NC ER;
 • Szczegółowych zasad rozliczania niezbilansowania i rozliczania energii bilansującej w przypadku zawieszenia działań rynkowych, zgodnie z art. 39 ust. 1 NC ER.

 

Konsultacje

PSE S.A., jako Operator Systemu Przesyłowego na terenie Polski, opracowały i opublikowały na swojej stronie internetowej Propozycję Zasad zawieszania i przywracania działań rynkowych oraz szczegółowych zasad rozliczania niezbilansowania i rozliczania energii bilansującej w okresie zawieszenia działań rynkowych.

W celu zapewnienia proporcjonalności, niedyskryminacji, przejrzystości, wypełniając wymogi art. 7 NC ER, PSE S.A. przeprowadziły konsultacje społeczne z zainteresowanymi stronami. Proces konsultacji odbył się w dniach 31 października 2018 r. – 1 grudnia 2018 r. PSE S.A. zamieściły informację o konsultacjach Zasad na swojej stronie internetowej: Konsultacje ws. propozycji zasad zawieszania i przywracania działań rynkowych oraz szczegółowych zasad rozliczania niezbilansowania i rozliczania energii bilansującej w okresie zawieszenia działań rynkowych

Uwagi zgłoszone przez uczestników rynku w procesie konsultacji i opiniowania, zostały rozpatrzone i odpowiednio uwzględnione, co zostało zawarte w Raporcie z konsultacji rynkowych dotyczących Zasad zawieszania i przywracania działań rynkowych oraz szczegółowych zasad rozliczania niezbilansowania i rozliczania energii bilansującej w okresie zawieszenia działań rynkowych.

Decyzje

Działając zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. e) oraz f) w związku z art. 36 ust. 1 oraz 39 ust. 1 kodeksu NC ER, PSE S.A. przedłożyły do zatwierdzenia Prezesowi URE dokument pt. "Zasady zawieszania i przywracania działań rynkowych oraz szczegółowe zasady rozliczania niezbilansowania i rozliczania energii bilansującej w okresie zawieszenia działań rynkowych, opracowany po procesie konsultacji". Wraz z ww. dokumentem PSE S.A. przekazały Raport z konsultacji, który zawierał uwagi zgłoszone w procesie konsultacji oraz sposób ich uwzględnienia w dokumencie przekazanym do zatwierdzenia przez Prezesa URE.

W dniu 7 czerwca 2019 r., decyzją Prezesa URE znak DRE.WKP.744.2.6.2019.ZJ, powyższa propozycja została zatwierdzona z terminem wejścia w życie z dniem 7 kwietnia 2020 r. Decyzja Prezesa URE została opublikowana na stronie internetowej Urzędu.

PSE S.A., realizując obowiązek o którym mowa w art. 36 ust. 2 NC ER, opublikowały Zasady zatwierdzone przez Prezesa URE.

Dokumenty do pobrania:

 

 Plan testów

PSE S.A., jako operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego, zgodnie z art. 4 ust. 2. lit. g) Kodeksu Sieci NC ER, zobowiązane zostały do opracowania planu testów (dalej: Plan testów). W Planie testów określa się, które urządzenia i zdolności wytwórcze istotne z punktu widzenia planu obrony systemu i planu odbudowy wymagają objęcia testami. Test jest przeprowadzany w sposób ograniczający do minimum wpływ na użytkowników systemu.

Konsultacje

Zgodnie z wymogami art. 7 NC ER, w celu zapewnienia proporcjonalności, niedyskryminacji, przejrzystości, PSE S.A. opracowały propozycję Planu testów, przeprowadziły konsultacje społeczne z zainteresowanymi stronami:

 1. w dniach od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji były dostępne na stronie internetowej PSE S.A. – Konsultacje społeczne propozycji planu testów opracowanego na podstawie NC ER. W komunikacie zamieszczono wstępną propozycję Planu wraz z formularzem do zgłaszania uwag.
 2. 9 sierpnia 2019 r. odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie opracowanego Planu testów. Informacja o spotkaniu została zamieszczona na stronie internetowej PSE S.A.– Spotkanie informacyjne w sprawie opracowanego planu testów zgodnie z NC ER.
 3. w dniach od 15 października 2019 r. do 15 listopada 2019 r., PSE S.A. zamieściły informację o konsultacjach na swojej stronie internetowej – Konsultacje społeczne propozycji planu testów opracowanego na podstawie NC ER. W komunikacie zamieszczono zaktualizowaną propozycję wymogów wraz z formularzem do zgłaszania uwag.

 

Zgłoszone uwagi oraz sposób ich uwzględnienia przez PSE S.A. zostały zawarte w opublikowanym na stronie PSE S.A. Raporcie z konsultacji.

Plan testów po procesie konsultacji przedłożony do zatwierdzenia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Decyzje

W dniu 12 grudnia 2019 r. PSE S.A. przedłożyły Plan testów do Prezesa URE do zatwierdzenia.

Prezes URE, w ramach przysługujących mu prerogatyw, wezwał do dokonania zmian i uzupełnień, które zostały uwzględnione w ostatecznej wersji Planu testów przedłożonej do zatwierdzenia. W dniu 11 sierpnia 2020 r. Prezes URE decyzją nr DRR.WKP.744.9.13.2019.MKo4 zatwierdził Plan testów. W ww. decyzji Prezes URE ustalił datę wejścia w życie Planu testów na pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego następującego po upływie 2 miesięcy od daty wydania przedmiotowej decyzji. W związku z powyższym Plan testów wszedł w życie w dniu 1 listopada 2020 r. 

Informacja OSP nt. zatwierdzenia dokumentu pt. „Plan testów na podstawie art. 43 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych” została zamieszczona na stronie internetowej.

Dokumenty do pobrania:

Plan testów na podstawie art. 43 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych

 

Wymagania Techniczne Dla Systemów Komunikacji Głosowej

 

PSE S.A. w związku z art. 41 ust. 2 NC ER, PSE S.A. ustalił w porozumieniu z zainteresowanymi OSD i SGU oraz opublikowały na stronie internetowej dokument: NC ER – Wymagania Techniczne Dla Systemów Komunikacji Głosowej. W celu zapewnienia proporcjonalności, niedyskryminacji, przejrzystości, PSE S.A. w dniu 26 lutego 2018 r. zorganizowały spotkanie informacyjne w sprawie opracowanych Wymagań. Informacja o spotkaniu została zamieszczona na stronie internetowej PSE – Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące wdrażania rozporządzenia Komisji Europejskiej ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych. Ponadto powyższy dokument został przesłany do zainteresowanych OSD i SGU z prośbą o weryfikację i uzupełnienie w terminie do 31 sierpnia 2018 r. Po weryfikacji uwag dokument podlegał drugiej turze konsultacji, którą zakończono w dniu 14 września 2018 r. Główne tezy dokumentu oraz zgłoszone uwagi w procesie konsultacji zaprezentowano zainteresowanym SGU i OSD na spotkaniu informacyjnych w dniu 18 października 2018 r. W związku z brakiem dalszych uwag dokument został uznany za opracowany w porozumieniu z OSD i SGU.

W przedmiotowym dokumencie, problematyka łączności głosowej traktowana jest w rozumieniu szerszym tj. w zakresie architektury systemów komunikacji głosowej oraz sieci telekomunikacyjnej, które jako zbiór muszą być odpowiednio dostosowane do spełnienia rygorystycznych wymagań związanych z koniecznością niezakłóconej pracy w sytuacji awarii pojedynczego urządzenia jak i rozległych awarii elektroenergetycznych.

Podstawowym celem dokumentu jest ustalenie wymagań technicznych jakim mają odpowiadać systemy dyspozytorskiej łączności głosowej wykorzystywane przez służby operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych (OSD) i znaczących użytkowników sieci (SGU) oraz dostawców usług w zakresie usługi odbudowy aby zapewnić interoperacyjność, dostępność usług, właściwą identyfikację połączeń przychodzących oraz gwarantować możliwość natychmiastowego odebrania połączenia.

Dokument ma ułatwić przeniesienie wymagań ustawowych, nałożonych przez Kodeks Sieci NC ER, na poszczególnych uczestników procesu odbudowy systemu elektroenergetycznego tym samym dotyczą wyłącznie wskazanych podmiotów, obiektów i służb biorących udział w odbudowie systemu elektroenergetycznego.

Wymagania techniczne określone w ww. dokumencie, powinny być spełnione przez obiekty elektroenergetyczne należące do OSP, OSD oraz SGU, uznane przez OSP za istotne dla procedur ujętych w Planie odbudowy, opracowanym przez OSP na podstawie art. 23 NC ER i biorące udział w procesie odbudowy oraz dostawców usług w zakresie usługi odbudowy, którzy powinni wdrożyć środki w celu zapewnienia spełnienia przedmiotowych wymagań w terminie do 18 grudnia 2022 r.

W dniach 15 października 2019 r. – 15 listopada 2019 r. prowadzone były konsultacje społeczne, których przedmiotem była propozycja dokumentu: Plan testów na podstawie art. 4 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (dalej: Plan testów). W procesie konsultacji użytkownicy systemu zgłosili uwagi, które dotyczyły zapisów i wymagań w Dokumencie. Z uwagi na powyższe jak również na konieczność zachowania spójności pomiędzy zapisami Dokumentu z Planem testów w zakresie rozwiązań i wymagań dla systemów komunikacji głosowej, przeprowadzono aktualizację Dokumentu w zakresie rozdziałów 8.1.1 i 8.1.2. wprowadzając jednoznaczne zapisy dotyczące konieczności zestawienia łączy telekomunikacyjnych do operatora systemu elektroenergetycznego do którego dany podmiot jest przyłączony. Zmieniony Dokument został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w dniu 30 czerwca 2020 r.

Informacja OSP nt. aktualizacji dokumentu pt. „NC ER – Wymagania Techniczne Dla Systemów Łączności Głosowej”, została zamieszczona na stronie internetowej.

Dokumenty do pobrania:

 

Plan obrony systemu

 

Plan obrony systemu

Celem obrony KSE jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się zagrożenia w pracujących synchronicznie systemach elektroenergetycznych Europy oraz minimalizacja ich skutków dla odbiorców energii elektrycznej. W przypadku, gdy ze względu na wielkość i specyfikę awarii, działania obronne okażą się niewystarczające i nastąpi zanik napięcia w KSE, celem działań obronnych jest ochrona modułów wytwarzania energii i innych urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej przed zniszczeniem oraz przygotowanie ich do skutecznej odbudowy systemu elektroenergetycznego.

Plan obrony systemu określa dostępne środki techniczne i organizacyjne oraz zasady postępowania w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia systemu elektroenergetycznego.

Opracowany przez PSE S.A. Plan obrony systemu obejmuje elementy, o których mowa w art. 11 ust. 4 Rozporządzenia NC ER, w tym m.in.:

 • wykaz środków podlegających wdrożeniu przez OSD oraz wykaz OSD odpowiedzialnych za wdrożenie tych środków w swoich instalacjach (art. 11 ust.4 lit a) NC ER);
 • wykaz SGU odpowiedzialnych za wdrożenie w swoich instalacjach środków wynikających z obowiązkowych wymogów określonych w rozporządzeniach (UE) 2016/631, (UE) 2016/1388 i (UE) 2016/1447 lub z przepisów krajowych oraz wykaz środków podlegających wdrożeniu przez tych SGU (art. 11 ust. 4 lit. c) NC ER);
 • terminy wdrożenia każdego ze środków wymienionych w wykazie (art. 11 ust. 4 lit e) NC ER).

 

OSP opracowując Plan obrony systemu konsultował się z zainteresowanymi stronami, w trybie opisanym w art. 5 ust. 1 NC ER, tj. m.in. z właściwymi OSD i SGU oraz pozostałymi OSP w swoim obszarze synchronicznym.

W dniu 18 grudnia 2018 r. opracowany Plan obrony systemu został przez PSE S.A. zgłoszony do Prezesa URE.

 

Plan odbudowy

 

Plan odbudowy

Celem Planu odbudowy jest przywrócenie stanu normalnego, określonego w art. 18 ust. 1 SO GL, pracy systemu przesyłowego, po wystąpieniu stanu zagrożenia lub stanu zaniku zasilania. Plan odbudowy określa sposoby działania, dostępne środki techniczne i organizacyjne operatorów, wytwórców, SGU oraz dostawców usług w zakresie odbudowy.

Opracowany przez OSP Plan odbudowy obejmuje elementy o których mowa w art. 23 ust. 4 Rozporządzenia NC ER, w tym m.in.:

 • wykaz środków wdrażanych przez OSP w swoich instalacjach (art. 23 ust. 4 lit a) NC ER);
 • wykaz środków wdrażanych przez OSD oraz wykaz OSD odpowiedzialnych za wdrożenie tych środków w swoich instalacjach (art. 23 ust. 4 lit b) NC ER);
 • wykaz SGU odpowiedzialnych za wdrożenie w swoich instalacjach środków wynikających z obowiązkowych wymogów określonych w rozporządzeniach (UE) 2016/631, (UE) 2016/1388 i (UE) 2016/1447 lub z przepisów krajowych oraz wykaz środków podlegających wdrożeniu przez tych SGU (art. 23 ust. 4 lit c) NC ER);
 • wykaz rozdzielni, które są istotne dla procedur ujętych w Planie odbudowy (art. 23 ust. 4 lit e) NC ER).
 • terminy wdrożenia każdego ze środków wymienionych w wykazie (art. 23 ust. 4 lit g) NC ER).

 

OSP opracowując Plan odbudowy konsultował się z zainteresowanymi stronami, w trybie opisanym w art. 5 ust. 1 NC ER, tj. m.in. z właściwymi OSD i SGU oraz pozostałymi OSP w swoim obszarze synchronicznym.

W dniu 18 grudnia 2018r. opracowany Plan odbudowy został przez PSE S.A. zgłoszony do Prezesa URE.

 

 Dostosowanie odłączenia odbioru przy niskiej częstotliwości

 

Każdy OSP lub OSD instaluje przekaźniki niezbędne do odłączenia odbioru przy niskiej częstotliwości, biorąc pod uwagę co najmniej zachowanie odbioru i wytwarzanie rozproszone, wg art. 15 ust. 6 NC ER.

Przy wdrażaniu automatycznego odłączenia odbioru przy niskiej częstotliwości zgodnie z powiadomieniem na mocy art. 12 ust. 2 NC ER każdy OSP lub OSD:

 1. unika ustawienia celowego opóźnienia czasowego oprócz czasu pracy przekaźników i wyłączników,
 2. minimalizuje odłączanie modułów wytwarzania energii, zwłaszcza tych, które zapewniają inercję,
 3. ogranicza ryzyko, że działanie automatyki doprowadzi do zmian rozpływów mocy i zmian napięcia przekraczających granice bezpieczeństwa pracy.

 

Strona ENTSO-E z informacjami na temat NC ER

 

Dodatkowe informacje związane z wdrażaniem NC ER dostępne są również na stronie internetowej ENTSO-E: https://www.entsoe.eu/network_codes/er/