ER

Kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (ER)

Kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (ER) to kodeks operacyjny określający zasady współpracy OSP, OSD, SGU, dostawców usług w zakresie obrony, dostawców usług w zakresie odbudowy, podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie, dostawców usług bilansujących, wyznaczonych operatorów rynku energii elektrycznej („NEMO”) oraz innych jednostek wyznaczonych do pełnienia funkcji rynkowych zgodnie z rozporządzeniem Komisji w zakresie procesów obrony i odbudowy połączonych systemów elektroenergetycznych. Plan obrony systemu i odbudowy systemu opracowywany jest przez OSP w konsultacji z właściwymi OSD, SGU, krajowymi organami regulacyjnymi, sąsiednimi OSP i pozostałymi OSP w swoim obszarze synchronicznym.

Kodeks został opublikowany w dniu 28 listopada 2017 r. w Dzienniku Urzędowym UE i wszedł w życie 18 grudnia 2017 r.

 

Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie:

Polska wersja:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2196&from=PL

English version:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2196&from=PL

 

Główne działania związane z wdrażaniem Kodeksu Sieci NC ER:

W celu realizacji postanowień zawartych w Kodeksu Sieci NC ER, PSE S.A. współpracują z innymi OSP w ramach struktur ENTSO-E. Opracowane wnioski i propozycje są, o ile jest to wymagane przepisami, konsultowane z uczestnikami rynku i następnie przedkładane do akceptacji odnośnym organom regulacyjnym. Główne działania związane z wdrożeniem Kodeksu ER dotyczą:

 1. Opracowania zasad działania w charakterze dostawcy usług w zakresie obrony na podstawie umowy – o ile nie zasady te nie są ustanowione w krajowych ramach prawnych;
 2. Opracowania zasad działania w charakterze dostawcy usług w zakresie odbudowy na podstawie umowy – o ile nie zasady te nie są ustanowione w krajowych ramach prawnych;
 3. Opracowania wykazu SGU odpowiedzialnych za wdrożenie w swoich instalacjach środków wynikających z obowiązkowych wymogów określonych w RfG, HVDC i DCC lub z przepisów krajowych oraz wykaz środków, które mają być wdrażane przez podmiotowych SGU;
 4. Opracowania wykazu SGU o wysokim priorytecie lub zasady stosowane w celu ich zdefiniowania oraz warunki odłączania takich SGU i ponownego podawania napięcia;
 5. Opracowania zasady zawieszania i przywracania działań rynkowych;
 6. Opracowania zasad rozliczania odchyleń i rozliczania energii bilansującej w przypadku zawieszenia działań rynkowych;
 7. Opracowania planu testów;
 8. Opracowania automatycznego odłączenia odbioru przy niskiej częstotliwości;

 

Wdrażanie Kodeksu :

Poniżej zamieszczono informacje o konsultowanych, jak również zatwierdzonych przez regulatorów dokumentach, które PSE S.A. opublikowały na swojej stronie internetowej:

 1. Komunikat w sprawie opublikowania Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych 
   

Otwarte Spotkanie Informacyjne dot. NC ER

W dniu 26 lutego 2018 roku w siedzibie PSE S.A. odbyło się Otwarte Spotkanie Informacyjne dotyczące wdrażania rozporządzenia Komisji Europejskiej ustanawiającego Kodeks Sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (NC ER). W trakcie spotkania prelegenci omawiali kolejne zadania do zrealizowania w ramach procesu wdrażania NC ER.

 1. Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące wdrażania NC ER
 2. Agenda Spotkania
 3. Kodeksy Sieci i Wytyczne – informacje ogólne i otoczenie prawne
 4. Implementacja NC ER – informacje ogólne
 5. Kodeks NC ER - aspekty łączności głosowej
 6. Plan obrony systemu
 7. Plan odbudowy
 8. Interakcje rynkowe - procedury zawieszenia rynku

   

 Strona ENTSO-E z informacjami na temat Kodeksu Sieci ER

Dodatkowe informacje związane z wdrażaniem Kodeksu Sieci ER dostępne są również na stronie internetowej ENTSO-E:

https://www.entsoe.eu/network_codes/er/

 

Propozycja zasad zawieszania i przywracania działań rynkowych oraz szczegółowych zasad rozliczania niezbilansowania i rozliczania energii bilansującej w okresie zawieszenia działań rynkowych OSP

PSE S.A. został zobligowany do opracowania zasad zawieszania i przywracania działań rynkowych oraz szczegółowych zasad rozliczania niezbilansowania i rozliczania energii bilansującej w okresie zawieszenia działań rynkowych OSP (dalej: „Zasady”)  na podstawie art. 36 ust. 1 oraz art. 39 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące stanu zagrożenia (Dz.Urz.UE L 312/54 z 28 listopada 2017 r.).

Celem  głównym opracowanych Zasad jest ustalenie:

 • Zasad zawieszania i przywracania działań rynkowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 NC ER; oraz
 • Szczegółowych zasad rozliczania niezbilansowania i rozliczania energii bilansującej w przypadku zawieszenia działań rynkowych, zgodnie z art. 39 ust. 1 NC ER.

 

Konsultacje i decyzje

PSE S.A. informują, że opracowały propozycję zasad zawieszania i przywracania działań rynkowych oraz szczegółowych zasad rozliczania niezbilansowania i rozliczania energii bilansującej w okresie zawieszenia działań rynkowych OSP (dalej: „Zasady”)  na podstawie art. 36 ust. 1 oraz art. 39 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące stanu zagrożenia (Dz.Urz.UE L 312/54 z 28 listopada 2017 r.)

PSE S.A. zaprasza uczestników rynku do wzięcia udziału w procesie konsultacji oraz inne podmioty sektora energetycznego do opiniowania propozycji Zasad.

Szczegółowe informacje nt. propozycji Zasad oraz procesu ich konsultacji z uczestnikami rynku i opiniowania znajdują się w treści propozycji, dostępnej pod adresem: https://www.pse.pl/documents/20182/31216853/2018_10_22_Zasady_zawieszania_i_przywracania_dzialan_rynkowych.pdf

Uwagi do propozycji Zasad, należały przesyłać poprzez formularz na adres email: kodeksy.operacyjne@pse.pl, do dnia 1 grudnia 2018 r.

PSE. S.A. również zamieściły informacje o konsultacjach na swojej stronie internetowej: https://www.pse.pl/konsultacje-aktywne/konsultacje-ws.-propozycji-zasad-zawieszania-i-przywracania-dzialan-rynkowych-oraz-szczegolowych-zasad-rozliczania-niezbilansowania-i-rozliczania-energii-bilansujacej-w-okresie-zawieszenia-dzialan-rynkowych

 

Wymagania Techniczne Dla Systemów Komunikacji Głosowej

PSE S.A. informują, że realizując obowiązek określony w art. 41 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r., ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (dalej NC ER), opracowały i opublikowały na stronie internetowej dokument: „NC ER – Wymagania Techniczne Dla Systemów Komunikacji Głosowej”.

Podstawowym celem dokumentu jest ustalenie wymagań technicznych jakim mają odpowiadać systemy dyspozytorskiej łączności głosowej wykorzystywane przez służby operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych (OSD) i znaczących użytkowników sieci (SGU) oraz dostawców usług w zakresie usługi odbudowy aby zapewnić interoperacyjność, dostępność usług, właściwą identyfikację połączeń przychodzących oraz gwarantować możliwość natychmiastowego odebrania połączenia.

Wymagania techniczne określone w ww. dokumencie, powinny być spełnione przez obiekty elektroenergetyczne należące do OSP, OSD oraz SGU, uznane przez OSP za istotne dla procedur ujętych w Planie odbudowy, opracowanym przez OSP na podstawie  art. 23 NC ER i biorące udział w procesie odbudowy.

Zawarte w ww. dokumencie wytyczne implementacyjne powinny zostać przełożone na architekturę oraz wyposażenie systemów dyspozytorskiej komunikacji głosowej wewnętrznej oraz na styku z poszczególnymi uczestnikami procesu odbudowy.

Właściwi OSP, OSD i  SGU oraz dostawcy usług w zakresie usługi odbudowy powinni wdrożyć środki w celu zapewnienia spełnienia przedmiotowych wymagań w terminie do 18 grudnia 2022 r.