ER

Kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (ER)

Kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (ER) to kodeks operacyjny określający zasady współpracy OSP, OSD, SGU, dostawców usług w zakresie obrony, dostawców usług w zakresie odbudowy, podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie, dostawców usług bilansujących, wyznaczonych operatorów rynku energii elektrycznej („NEMO”) oraz innych jednostek wyznaczonych do pełnienia funkcji rynkowych zgodnie z rozporządzeniem Komisji w zakresie procesów obrony i odbudowy połączonych systemów elektroenergetycznych. Plan obrony systemu i odbudowy systemu opracowywany jest przez OSP w konsultacji z właściwymi OSD, SGU, krajowymi organami regulacyjnymi, sąsiednimi OSP i pozostałymi OSP w swoim obszarze synchronicznym.

Kodeks został opublikowany w dniu 28 listopada 2017 r. w Dzienniku Urzędowym UE i wszedł w życie 18 grudnia 2017 r.

 

Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie:

Polska wersja:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2196&from=PL

English version:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2196&from=PL

 

Główne działania związane z wdrażaniem Kodeksu Sieci NC ER:

W celu realizacji postanowień zawartych w Kodeksu Sieci NC ER, PSE S.A. współpracują z innymi OSP w ramach struktur ENTSO-E. Opracowane wnioski i propozycje są, o ile jest to wymagane przepisami, konsultowane z uczestnikami rynku i następnie przedkładane do akceptacji odnośnym organom regulacyjnym. Główne działania związane z wdrożeniem Kodeksu ER dotyczą:

 1. Opracowania zasad działania w charakterze dostawcy usług w zakresie obrony na podstawie umowy – o ile nie zasady te nie są ustanowione w krajowych ramach prawnych;
 2. Opracowania zasad działania w charakterze dostawcy usług w zakresie odbudowy na podstawie umowy – o ile nie zasady te nie są ustanowione w krajowych ramach prawnych;
 3. Opracowania wykazu SGU odpowiedzialnych za wdrożenie w swoich instalacjach środków wynikających z obowiązkowych wymogów określonych w RfG, HVDC i DCC lub z przepisów krajowych oraz wykaz środków, które mają być wdrażane przez podmiotowych SGU;
 4. Opracowania wykazu SGU o wysokim priorytecie lub zasady stosowane w celu ich zdefiniowania oraz warunki odłączania takich SGU i ponownego podawania napięcia;
 5. Opracowania zasady zawieszania i przywracania działań rynkowych;
 6. Opracowania zasad rozliczania odchyleń i rozliczania energii bilansującej w przypadku zawieszenia działań rynkowych;
 7. Opracowania planu testów;
 8. Opracowania automatycznego odłączenia odbioru przy niskiej częstotliwości;

 

Wdrażanie Kodeksu :

Poniżej zamieszczono informacje o konsultowanych, jak również zatwierdzonych przez regulatorów dokumentach, które PSE S.A. opublikowały na swojej stronie internetowej:

 1. Komunikat w sprawie opublikowania Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych 
   

Otwarte Spotkanie Informacyjne dot. NC ER

W dniu 26 lutego 2018 roku w siedzibie PSE S.A. odbyło się Otwarte Spotkanie Informacyjne dotyczące wdrażania rozporządzenia Komisji Europejskiej ustanawiającego Kodeks Sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (NC ER). W trakcie spotkania prelegenci omawiali kolejne zadania do zrealizowania w ramach procesu wdrażania NC ER.

 1. Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące wdrażania NC ER
 2. Agenda Spotkania
 3. Kodeksy Sieci i Wytyczne – informacje ogólne i otoczenie prawne
 4. Implementacja NC ER – informacje ogólne
 5. Kodeks NC ER - aspekty łączności głosowej
 6. Plan obrony systemu
 7. Plan odbudowy
 8. Interakcje rynkowe - procedury zawieszenia rynku

   

 Strona ENTSO-E z informacjami na temat Kodeksu Sieci ER

Dodatkowe informacje związane z wdrażaniem Kodeksu Sieci ER dostępne są również na stronie internetowej ENTSO-E:

https://www.entsoe.eu/network_codes/er/