ER

Kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (ER)

Kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (ER) to kodeks operacyjny określający zasady współpracy OSP, OSD, SGU, dostawców usług w zakresie obrony, dostawców usług w zakresie odbudowy, podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie, dostawców usług bilansujących, wyznaczonych operatorów rynku energii elektrycznej („NEMO”) oraz innych jednostek wyznaczonych do pełnienia funkcji rynkowych zgodnie z rozporządzeniem Komisji w zakresie procesów obrony i odbudowy połączonych systemów elektroenergetycznych. Plan obrony systemu i odbudowy systemu opracowywany jest przez OSP w konsultacji z właściwymi OSD, SGU, krajowymi organami regulacyjnymi, sąsiednimi OSP i pozostałymi OSP w swoim obszarze synchronicznym.

Kodeks został opublikowany w dniu 28 listopada 2017 r. w Dzienniku Urzędowym UE i wszedł w życie 18 grudnia 2017 r.

 

Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie:

Polska wersja:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2196&from=PL

English version:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2196&from=PL

 

Główne działania związane z wdrażaniem Kodeksu Sieci NC ER:

W celu realizacji postanowień zawartych w Kodeksie Sieci NC ER, PSE S.A. współpracują z innymi OSP w ramach struktur ENTSO-E. Opracowane wnioski i propozycje są, o ile jest to wymagane przepisami, konsultowane z uczestnikami rynku i następnie przedkładane do akceptacji odnośnym organom regulacyjnym. Główne działania związane z wdrożeniem Kodeksu ER dotyczą:

 1. Opracowania zasad działania w charakterze dostawcy usług w zakresie obrony na podstawie umowy – o ile zasady te nie są ustanowione w krajowych ramach prawnych;
 2. Opracowania zasad działania w charakterze dostawcy usług w zakresie odbudowy na podstawie umowy – o ile zasady te nie są ustanowione w krajowych ramach prawnych;
 3. Opracowania wykazu SGU odpowiedzialnych za wdrożenie w swoich instalacjach środków wynikających z obowiązkowych wymogów określonych w RfG, HVDC i DCC lub z przepisów krajowych oraz wykazu środków, które mają być wdrażane przez podmiotowych SGU;
 4. Opracowania wykazu SGU o wysokim priorytecie lub zasad stosowanych w celu ich zdefiniowania oraz warunków odłączania takich SGU i ponownego podawania napięcia;
 5. Opracowania zasady zawieszania i przywracania działań rynkowych;
 6. Opracowania zasad rozliczania odchyleń i rozliczania energii bilansującej w przypadku zawieszenia działań rynkowych;
 7. Opracowania planu testów;
 8. Opracowania automatycznego odłączenia odbioru przy niskiej częstotliwości;

 

Wdrażanie Kodeksu :

Poniżej zamieszczono informacje o konsultowanych, jak również zatwierdzonych przez regulatorów dokumentach, które PSE S.A. opublikowały na swojej stronie internetowej:

 1. Komunikat w sprawie opublikowania Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych 
   

Otwarte Spotkanie Informacyjne dot. NC ER

W dniu 26 lutego 2018 roku w siedzibie PSE S.A. odbyło się Otwarte Spotkanie Informacyjne dotyczące wdrażania rozporządzenia Komisji Europejskiej ustanawiającego Kodeks Sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (NC ER). W trakcie spotkania prelegenci omawiali kolejne zadania do zrealizowania w ramach procesu wdrażania NC ER.

 1. Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące wdrażania NC ER
 2. Agenda Spotkania
 3. Kodeksy Sieci i Wytyczne – informacje ogólne i otoczenie prawne
 4. Implementacja NC ER – informacje ogólne
 5. Kodeks NC ER - aspekty łączności głosowej
 6. Plan obrony systemu
 7. Plan odbudowy
 8. Interakcje rynkowe - procedury zawieszenia rynku

   

 Strona ENTSO-E z informacjami na temat Kodeksu Sieci ER

Dodatkowe informacje związane z wdrażaniem Kodeksu Sieci ER dostępne są również na stronie internetowej ENTSO-E:

https://www.entsoe.eu/network_codes/er/

 

Propozycja zasad zawieszania i przywracania działań rynkowych oraz szczegółowych zasad rozliczania niezbilansowania i rozliczania energii bilansującej w okresie zawieszenia działań rynkowych OSP

PSE S.A. jako OSP na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 36 ust. 1 oraz art. 39 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące stanu zagrożenia (Dz.Urz.UE L 312/54 z 28 listopada 2017 r.) (dalej: NC ER), zostały zobowiązane do opracowania zasad zawieszania i przywracania działań rynkowych oraz szczegółowych zasad rozliczania niezbilansowania i rozliczania energii bilansującej w okresie zawieszenia działań rynkowych OSP (dalej: Zasady).

Zgodnie z NC ER głównym celem Zasad jest określenie:

 • Zasad zawieszania i przywracania działań rynkowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 NC ER; oraz
 • Szczegółowych zasad rozliczania niezbilansowania i rozliczania energii bilansującej w przypadku zawieszenia działań rynkowych, zgodnie z art. 39 ust. 1 NC ER.

 

Konsultacje i decyzje

PSE S.A. opracowały propozycję Zasad, którą zamieszczono pod adresem: https://www.pse.pl/documents/20182/31216853/2018_10_22_Zasady_zawieszania_i_przywracania_dzialan_rynkowych.pdf

W celu zapewnienia proporcjonalności, niedyskryminacji, przejrzystości, wypełniając wymogi art. 7 NC ER PSE S.A. przeprowadziły konsultacje społeczne z zainteresowanymi stronami. Proces konsultacji odbył się w dniach 31 października 2018 r. – 1 grudnia 2018 r. PSE. S.A. zamieściły informacje o konsultacjach Zasad na swojej stronie internetowej: Konsultacje ws. propozycji zasad zawieszania i przywracania działań rynkowych oraz szczegółowych zasad rozliczania niezbilansowania i rozliczania energii bilansującej w okresie zawieszenia działań rynkowych

Uwagi zgłoszone przez uczestników rynku w procesie konsultacji i opiniowania, zostały rozpatrzone i odpowiednio uwzględnione.

Działając zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. e) oraz f) w zw. z art. 36 ust. 1 oraz 39 ust. 1 NC ER, PSE S.A. dnia 18 grudnia 2018 r. przedłożyły do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki dokument pt.: „Zasady zawieszania i przywracania działań rynkowych oraz szczegółowe zasady rozliczania niezbilansowania i rozliczania energii bilansującej w okresie zawieszenia działań rynkowych”, opracowany po procesie konsultacji. Wraz z ww. dokumentem PSE S.A. przekazały Raport z konsultacji, który zawierał uwagi zgłoszone w procesie konsultacji oraz sposób ich uwzględnienia w dokumencie przekazanym do zatwierdzenia przez Prezesa URE.

Treść Zasad przekazana do zatwierdzenia przez Prezesa URE została zamieszczona pod adresem: Zasady zawieszania i przywracania działań rynkowych.

Raport z konsultacji zamieszczono pod adresem: Raport z konsultacji - Zasady zawieszania działań rynkowych

 

Wymagania Techniczne Dla Systemów Komunikacji Głosowej

PSE S.A. informują, że realizując obowiązek określony w art. 41 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r., ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (dalej NC ER), opracowały i opublikowały na stronie internetowej dokument: „NC ER – Wymagania Techniczne Dla Systemów Komunikacji Głosowej”.

Podstawowym celem dokumentu jest ustalenie wymagań technicznych jakim mają odpowiadać systemy dyspozytorskiej łączności głosowej wykorzystywane przez służby operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych (OSD) i znaczących użytkowników sieci (SGU) oraz dostawców usług w zakresie usługi odbudowy aby zapewnić interoperacyjność, dostępność usług, właściwą identyfikację połączeń przychodzących oraz gwarantować możliwość natychmiastowego odebrania połączenia.

Wymagania techniczne określone w ww. dokumencie, powinny być spełnione przez obiekty elektroenergetyczne należące do OSP, OSD oraz SGU, uznane przez OSP za istotne dla procedur ujętych w Planie odbudowy, opracowanym przez OSP na podstawie  art. 23 NC ER i biorące udział w procesie odbudowy.

Zawarte w ww. dokumencie wytyczne implementacyjne powinny zostać przełożone na architekturę oraz wyposażenie systemów dyspozytorskiej komunikacji głosowej wewnętrznej oraz na styku z poszczególnymi uczestnikami procesu odbudowy.

Właściwi OSP, OSD i SGU oraz dostawcy usług w zakresie usługi odbudowy powinni wdrożyć środki w celu zapewnienia spełnienia przedmiotowych wymagań w terminie do 18 grudnia 2022 r.

 

Warunki działania w charakterze dostawców usług w zakresie odbudowy

Działając zgodnie z art. 4 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (dalej: NC ER), PSE S.A. zobowiązane były do opracowania i przedłożenia do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE) w terminie do dnia 18 grudnia 2018 r. dokumentu pt.: „Warunki działania w charakterze dostawców usług w zakresie odbudowy” (dalej: Warunki). PSE S.A. opracowały projekt Warunków, a w celu zapewnienia proporcjonalności, niedyskryminacji, przejrzystości, wypełniając wymogi art. 7 NC ER PSE S.A. przeprowadziły konsultacje społeczne z zainteresowanymi stronami.

Proces konsultacji odbył się w dniach 28 września 2018 r. – 30 października 2018 r. PSE S.A. w ramach konsultacji zorganizowały również spotkanie z zainteresowanymi stronami. Spotkanie odbyło się w dniu 18 października 2018 r. i miało charakter otwarty, a udział w nim nie był uzależniony od reprezentowania określonej grupy podmiotów. Uwagi zgłoszone w procesie konsultacji i opiniowania, zostały rozpatrzone i odpowiednio uwzględnione w załączonych Warunkach.

Zgłoszone uwagi oraz sposób ich uwzględnienia przez PSE S.A. zostały zawarte w publikowanym Raporcie z konsultacji. Szczegóły dotyczące procesu konsultacji przedstawiono w Raporcie z konsultacji.

Dokumenty do pobrania: