FCA

Wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych (FCA)

Wytyczne FCA regulują przepisy dotyczące alokacji międzyobszarowych zdolności przesyłowych na rynkach długoterminowych. Celem Wytycznych jest ujednolicenie obowiązujących przepisów w szczególności w zakresie wyznaczania (wspólny model sieci) i alokacji (zharmonizowany regulamin, wspólna platforma) międzyobszarowych zdolności przesyłowych, a także w zakresie możliwości zwrotu i przenoszenia długoterminowych praw przesyłowych nabytych w procesie alokacji.

 

Link do aktu prawnego:

Polska wersja:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1719&qid=1474980484856&from=PL

English version:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1719&qid=1498133619018&from=EN

 

Główne działania związane z wdrażaniem Wytycznych FCA:

W celu realizacji postanowień zawartych w wytycznych FCA, PSE S.A. współpracują z innymi Operatorami Systemów Przesyłowych w ramach struktur ENTSO-E oraz struktur regionalnych obszarów CCR Core, Hansa i Baltic. Opracowane wnioski i propozycje są, o ile jest to wymagane przepisami, konsultowane z uczestnikami rynku i następnie przedkładane do akceptacji odnośnym organom regulacyjnym. Główne działania związane z wdrożeniem Wytycznych FCA polegają na opracowaniu przez odpowiednich OSP:

 1. Propozycji ujednoliconego regulaminu alokacji długoterminowych praw przesyłowych (HAR);
 2. Wniosku w sprawie ustanowienia wspólnej platformy alokacji i zestawu wymagań jej dotyczących (SAP);
 3. Propozycji zasad nominacji grafików wymiany energii elektrycznej między obszarami rynkowymi;
 4. Propozycji wspólnej regionalnej metody wyznaczania i metody rozdzielania zdolności przesyłowych w długoterminowych przedziałach czasowych;
 5. Propozycji metody tworzenia wspólnego modelu sieci dla długoterminowych przedziałów czasowych (CGM v2);
 6. Propozycji dotyczącej ustanowienia jednolitej metody przekazywania danych dotyczących wytwarzania i obciążenia potrzebnych do utworzenia wspólnego modelu sieci dla długoterminowych przedziałów czasowych (GLDP v2);
 7. Propozycji dotyczącej metody podziału dochodu z ograniczeń uzyskanego w ramach długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych (CID);
 8. Propozycji podziału kosztów poniesionych w celu zapewnienia gwarantowania praw przesyłowych i zapłaty za długoterminowe prawa przesyłowe;
 9. Propozycji regionalnego modelu długoterminowych praw przesyłowych;
 10. Ustanowienia procedur rezerwowych (Fallback Procedures).

 

Wdrażanie Wytycznych

Poniżej zamieszczono informacje o konsultowanych, jak również zatwierdzonych przez regulatorów dokumentach, które PSE S.A. opublikowały na swojej stronie internetowej:

 

Propozycja ujednoliconego regulaminu alokacji długoterminowych praw przesyłowych (HAR)

Ujednolicony regulamin alokacji długoterminowych praw przesyłowych (dalej: HAR) wraz z odpowiednimi załącznikami zawierającymi specyficzne wymagania dotyczące regionów takich jak CCR Core, CCR Baltic i CCR Hansa zawiera warunki alokacji Długoterminowych Praw Przesyłowych na granicach obszaru rynkowego w Unii Europejskiej.

HAR jest dokumentem obowiązującym wszystkich uczestników procesu alokacji długoterminowych praw przesyłowych i regulującym zasady, wg których alokacja się odbywa, w szczególności:

 • Wymagania dla uczestnictwa w przetargach;
 • Proces rejestracyjny uczestników przetargów;
 • Zabezpieczenia płatności za rezerwacje zdolności przesyłowych;
 • Metodykę i algorytm alokacji zdolności przesyłowych oraz wyznaczania cen rezerwacji;
 • Podstawowe zasady organizacji rocznych, miesięcznych i dobowych przetargów;
 • Zasady płatności za rezerwowane zdolności w przetargach rocznych, miesięcznych i dobowych;
 • Zasady rynku wtórnego obrotu rezerwowanymi zdolnościami przesyłowymi - transfer zdolności przesyłowych;
 • Redukcje zdolności przesyłowych i stosowane rekompensaty.

Konsultacje i decyzje

HAR dokument główny:

Propozycja ujednoliconego regulaminu alokacji długoterminowych praw przesyłowych była przedmiotem konsultacji. Informacja o konsultacjach znajduje się na stronie: https://consultations.entsoe.eu/markets/fca-harmonisation-of-allocation-rules/

Po zakończeniu konsultacji, PSE S.A. przedłożyły powyższą propozycję ujednoliconego regulaminu alokacji długoterminowych praw przesyłowych (HAR) do zatwierdzenia przez Prezesa URE. Na skutek przekazania sprawy przez krajowe organy regulacyjne do ACER, decyzją numer 03/2017 z dnia 2 października 2017 r. ACER zatwierdziła propozycję ujednoliconego regulaminu alokacji długoterminowych praw przesyłowych .Informacja dostępna na stronie: Informacja OSP nt. decyzji Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) z dnia 2 października 2017 r. numer 03/2017, zatwierdzającej ujednolicony regulamin alokacji długoterminowych praw przesyłowych (HAR) oraz decyzji Prezesa URE z dnia 17 października 2017 r., znak DRR.WRE.7128.44.2017.PSt, zatwierdzającej wymagania regionalne dla CCR Core w ramach ujednoliconego regulaminu alokacji długoterminowych praw przesyłowych.

Stosownie do art. 68 HAR co dwa lata wszyscy OSP dokonują okresowego przeglądu regulaminu. W ramach tego przeglądu OSP uznali, że niezbędnym będzie wprowadzenie pewnych poprawek do dokumentu. 16 maja 2019r. ENTSO-E opublikowała proponowane zmiany HAR i po konsultacjach publicznych, które miały miejsce od 20 maja do 20 czerwca 2019 r. przedłożyła zmieniony HAR do ACER. ACER po przeprowadzeniu publicznych konsultacji w okresie od 23 sierpnia do 12 września 2019 r. Decyzją Nr 14/2019 z dnia 28 października zatwierdziła zmieniony HAR.

Po dokonaniu kolejnego przeglądu okresowego regulaminu, ENTSO-E w imieniu operatorów systemów przesyłowych, po przeprowadzeniu publicznych konsultacji w dniach 20 maj 2021 roku – 20 czerwiec 2021 roku, przedłożyła zmieniony HAR do ACER w celu zatwierdzenia. ACER po przeprowadzeniu konsultacji z zainteresowanymi stronami, decyzją nr 15/2021 z dnia 29 listopada 2021roku zatwierdziła zmianę HAR.

Dokumenty do pobrania:

https://www.pse.pl/documents/20182/772549371/FCA_art_51_HAR.zip/

 

HAR -wymagania regionalne dla CCR Core:

Decyzją z dnia 17 października 2017 r. znak DRR.WRE.7128.44.2017.PSt, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził wymagania regionalne dla CCR Core w ramach ujednoliconego regulaminu alokacji długoterminowych praw przesyłowych. Informacja dostępna na stronie: https://www.pse.pl/-/informacja-osp-nt-decyzji-agencji-ds-wspolpracy-organow-regulacji-energetyki-acer-z-dnia-2-pazdziernika-2017-r-numer-03-2017-zatwierdzajacej-ujednol-1

Zgodnie z art. 68 HAR dokonuje się okresowej weryfikacji dokumentu wraz z regionalnymi wymaganiami. W związku z tym, operatorzy systemów przesyłowych opracowali aktualizację HAR CCR Core.

W dniu 27 kwietnia 2019 r. PSE S.A. zwróciły się do Prezesa URE z wnioskiem o zatwierdzenie zmienionych wymagań regionalnych dla CCR Core w ramach ujednoliconego regulaminu alokacji długoterminowych praw przesyłowych. Prezes URE decyzją z dnia 15 października 2019 r. zatwierdził zmianę wymagań regionalnych dla CCR Core w ramach ujednoliconego regulaminu alokacji długoterminowych praw przesyłowych.

Dokumenty do pobrania:

https://www.pse.pl/documents/20182/772549371/fca_art_52_har_ccr_core.zip

 

Wniosek w sprawie ustanowienia wspólnej platformy alokacji (SAP) i zestawu wymagań jej dotyczących oraz w sprawie metody podziału kosztów jej ustanowienia i obsługi

Wniosek w sprawie ustanowienia wspólnej platformy alokacji (SAP) i zestawu wymagań jej dotyczących oraz w sprawie metody podziału kosztów jej ustanowienia i obsługi (Wniosek SAP) ustanawia wymagania funkcjonalne, zasady funkcjonowania, zobowiązania i metodę podziału kosztów dla wspólnej platformy alokacji. Za pomocą wspólnej platformy alokacji przeprowadzane będą długoterminowe aukcje zgodnie z zasadami dotyczącymi ustanawiania europejskich ujednoliconych zasad alokacji z regionalnymi/ granicznymi załącznikami (ang. Harmonised Allocation Rules HAR) oraz realizowane wszelkie powiązane dodatkowe zadania wymagane w zakresie świadczenia usług długoterminowych aukcji (np. rozliczenia i rozrachunki, zapewnianie pomocy technicznej na wezwanie), zgodnie z opisem zawartym w treści art. 50 Rozporządzenia 2016/1719.

Konsultacje i decyzje

Wniosek SAP, zgodnie z art. 49 i 59 w zw. z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia 2016/1719, nie podlegał konsultacjom.

PSE S.A. przedłożyły Wniosek SAP do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Decyzją z dnia 6 listopada 2017 r., znak DRR.WRE.7128.22.2017.ŁW, Prezes URE zatwierdził Wniosek SAP.

 1. Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE z dnia 6 listopada 2017 r., znak DRR.WRE.7128.22.2017.ŁW, zatwierdzającej wniosek w sprawie ustanowienia wspólnej platformy alokacji (SAP) i wymagań jej dotyczących oraz w sprawie metody podziału kosztów jej ustanowienia i obsługi
 2. Decyzja Prezesa URE z dnia 6 listopada 2017 r., znak DRR.WRE.7128.22.2017.ŁW, zatwierdzająca wniosek w sprawie ustanowienia wspólnej platformy alokacji (SAP) i wymagań jej dotyczących oraz w sprawie metody podziału kosztów jej ustanowienia i obsługi

 

Propozycja zasad nominacji grafików wymiany energii elektrycznej między obszarami rynkowymi

Propozycja była przedmiotem konsultacji. Informacja o konsultacji znajduje się na stronie: https://consultations.entsoe.eu/markets/nom-ptrs/

PSE. S.A. również zamieściły informacje o konsultacjach na swojej stronie internetowej:

PSE S.A. przedłożyły Zasady nominacji grafików wymiany energii elektrycznej między obszarami rynkowymi pomiędzy Austrią, Chorwacją, Czechami, Niemcami, Węgrami, Polską, Słowacją i Słowenią do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Decyzją z dnia 5 września 2018 r., znak DRR.WRE.7128.48.2017.PSt, Prezes URE zatwierdził przedmiotowe Zasady.

Dokument do pobrania:

Decyzja Prezesa URE znak: DRR.WRE.7128.48.2017.PSt z dnia 5 września 2018 r. ws. Zasady nominacji grafików wymiany energii elektrycznej między obszarami rynkowymi pomiędzy Austrią, Chorwacją, Czechami, Niemcami, Węgrami, Polską, Słowacją i Słowenią.

 

Propozycja metody tworzenia wspólnego modelu sieci dla długoterminowych przedziałów czasowych (CGM v2)

Metoda tworzenia wspólnego modelu sieci (CGM v2) opisuje sposób tworzenia przez europejskich OSP wspólnego modelu sieci, który będzie wykorzystywany na potrzeby skoordynowanego wyznaczania długoterminowych zdolności przesyłowych dla przedziałów czasowych rynku roku następnego i rynku miesiąca następnego (art. 18 rozporządzenia (UE) 2016/1719).

Metoda tworzenia wspólnego modelu sieci określa:

 1. Tworzenie indywidualnych modeli sieci (IGM - ang. Individual Grid Model), w tym:
  1. Określenie modelowanych elementów sieci wraz z określeniem zakresu modelowanych danych,
  2. Modelowanie obciążenia,
  3. Modelowanie jednostek wytwórczych;
 2. Scenariusze, dla których są tworzone modele sieci;
 3. Łączenie IGM we wspólny model sieci;
 4. Wymagania w stosunku do Platformy Informacyjnej wykorzystywanej w procesie;
 5. Harmonogram implementacji.

 

Konsultacje i decyzje

Propozycja metody tworzenia wspólnego modelu sieci dla długoterminowych przedziałów czasowych (CGM v2) była przedmiotem konsultacji. Informacja o konsultacji znajduje się na stronie: https://consultations.entsoe.eu/entso-e-general/cgmm-v2/

 

Metoda przekazywania danych dotyczących wytwarzania i obciążenia potrzebnych do utworzenia wspólnego modelu sieci dla długoterminowych przedziałów czasowych (GLDP)

Metoda GLDP określa informacje, jakie mają być przekazywane przez jednostki wytwórcze i dystrybucyjne (operatorów systemów dystrybucyjnych - OSD i odbiorców końcowych) operatorowi systemu przesyłowego w celu wykonania przez OSP szacunków dotyczących wytwarzania i obciążenia, a które będą wykorzystane przez OSP dla ustanowienia wspólnego modelu sieci.

Model ten będzie wykorzystywany w procesie skoordynowanego wyznaczania dostępnych międzyobszarowych długoterminowych zdolności przesyłowych dla przedziałów czasowych rynku roku następnego i rynku miesiąca następnego. Jest to jeden z elementów promowania efektywnej konkurencji w obszarze wytwarzania, obrotu i dostarczania energii elektrycznej.

 

Konsultacje i decyzje

Propozycja dotycząca ustanowienia jednolitej metody przekazywania danych dotyczących wytwarzania i obciążenia potrzebnych do utworzenia wspólnego modelu sieci dla długoterminowych przedziałów czasowych była przedmiotem konsultacji. Informacja o konsultacjach znajduje się na stronie: https://consultations.entsoe.eu/entso-e-general/gldpm-v2/

Po zakończeniu konsultacji, PSE S.A. przedłożyło wniosek w sprawie ustanowienia metody przekazywania danych dotyczących wytwarzania i obciążenia (GLDP) do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Na podstawie przedłożonego wniosku Prezes URE decyzją znak DRR.WRE.7128.21.2017.ŁW z dnia 13 grudnia 2017 r. zatwierdził metodę przekazywania danych dotyczących wytwarzania i obciążenia (GLDP)

PSE S.A., wykonując obowiązek ustanowiony w związku z art. 4 ust. 13 Rozporządzenia 2016/1719, opublikowały treść decyzji Prezesa URE, o czym poinformowały uczestników rynku stosownym komunikatem „Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE z dnia 13 grudnia 2017 r. znak DRR.WRE.7128.21.2017.ŁW., zatwierdzającej metodę przekazywania danych dotyczących wytwarzania i obciążenia (GLDP).

 1. Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE z dnia 13 grudnia 2017 r. znak DRR.WRE.7128.21.2017.ŁW., zatwierdzającej metodę przekazywania danych dotyczących wytwarzania i obciążenia (GLDP)
 2. Decyzja Prezesa URE z dnia 13 grudnia 2017 r. znak DRR.WRE.7128.21.2017.ŁW wraz z metodą przekazywania danych dotyczących wytwarzania i obciążenia (GLDP) stanowiącą załącznik do decyzji

 

Metoda podziału dochodu z ograniczeń uzyskanego w ramach długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych (CID)

Metoda CID służy wspieraniu skutecznego długoterminowego międzyobszarowego obrotu długoterminowymi prawami przesyłowymi i niedyskryminacyjnego dostępu do transgranicznych zdolności przesyłowych poprzez określenie obiektywnych kryteriów i rozwiązań w zakresie podziału dochodu z ograniczeń stosowanych przez wszystkich uczestniczących OSP.

Metoda CID dopuszcza stosowanie określonych kluczy podziału w ograniczonych, specyficznych przypadkach na warunkach w niej opisanych.

 

Decyzje

PSE S.A. przedłożyły wniosek o zatwierdzenie metody podziału dochodu z ograniczeń uzyskanego w ramach długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych, pn. „Propozycja wszystkich OSP dotycząca metody podziału dochodu z ograniczeń (CID) zgodnie z art. 57 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 września 2016 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych”. Wszystkie organy regulacyjne po analizie powyższego dokumentu uznały, iż wniosek jest niekompletny oraz wymaga dalszych zmian i uzupełnień, w związku z czym Prezes URE wezwał PSE S.A. pismem z dnia 4 stycznia 2019 r. do dokonania niezbędnych zmian. Obowiązek ten został wypełniony pismem z dnia 15 marca 2019 r., które zawierało zmieniony wniosek, uwzględniający uwagi Prezesa URE.

Prezes URE decyzją znak DRR.WRE.7128.12.2018.ŁW z dnia 14 czerwca 2019 r. zatwierdził metodę podziału dochodu z ograniczeń uzyskanego w ramach długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych (CID).

PSE S.A., wykonując obowiązek ustanowiony w związku z art. 4 ust. 13 FCA, opublikowały treść decyzji Prezesa URE, o czym poinformowały uczestników rynku stosownym komunikatem "Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE z dnia 14 czerwca 2019 r. znak DRR.WRE.7128.12.2018.ŁW., zatwierdzającej metodę podziału dochodu z ograniczeń uzyskanego w ramach długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych (CID)".

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Decyzja Prezesa URE z dnia 14 czerwca 2019 r. znak DPR.WRE.7128.12.2018.ŁW, zatwierdzająca metodę podziału dochodu z ograniczeń uzyskanego w ramach długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych zgodnie z art. 57 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1719 oraz szczegółowe zasady podziału dochodu z ograniczeń uzyskanego w ramach długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych zgodnie z art. 57 tego rozporządzenia.
 2. Propozycja wszystkich OSP dotycząca metody podziału dochodu z ograniczeń (CID) zgodnie z art. 57 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 września 2016 r. ustanawiające wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych wraz z załącznikami

 

Propozycja regionalnego modelu długoterminowych praw przesyłowych

Propozycja regionalnego modelu długoterminowych praw przesyłowych określa produkty, jakie mają być oferowane w długoterminowych horyzontach czasowych. W ramach propozycji wskazany jest rodzaj oferowanych praw przesyłowych, forma i horyzonty, w jakich prawa przesyłowe mają być oferowane.

 

Konsultacje i decyzje

Długoterminowe prawa przesyłowe były przedmiotem konsultacji. Informacja o konsultacjach znajduje się na stronie:

CCR Hansa :https://consultations.entsoe.eu/markets/capacity-calculation-region-hansa-proposal-ltr/

CCR Core : https://consultations.entsoe.eu/markets/core-ltrs/

Zmiana decyzji dla CCR Core: https://consultations.entsoe.eu/markets/core-lttrs-v2/

 

Po zakończeniu konsultacji, PSE S.A. przedłożyły propozycję regionalnego modelu długoterminowych praw przesyłowych dla CCR Core do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Decyzją z dnia 16 października 2017 r., znak DRR.WRE.7128.15.2017.JPa2, Prezes URE zatwierdził regionalny model długoterminowych praw przesyłowych dla CCR Core.

 1. Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE z dnia 16 października 2017 r., znak DRR.WRE.7128.15.2017.JPa2, zatwierdzającej regionalny model długoterminowych praw przesyłowych dla regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Core
 2. Decyzja Prezesa URE z dnia 16 października 2017 r., znak DDR.WRE.7128.15.2017.JPa2, zatwierdzająca wniosek w sprawie regionalnego modelu długoterminowych praw przesyłowych
 3. Decyzja ACER z dnia 30 października 2019 r., nr 15/2019, zatwierdzającej II zmianę regionalnego modelu długoterminowych praw przesyłowych dla regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Core
 4. Decyzja Prezesa URE z dnia 8 września 2020 r., znak DRR.WRE.744.13.2020.JPa2, zatwierdzającej III zmianę regionalnego modelu długoterminowych praw przesyłowych dla regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Core

 

Metoda rozdzielania długoterminowych międzyobszarowych zdolności przesyłowych OSP CCR Core (SLTCZC)

Metoda rozdzielania długoterminowych międzyobszarowych zdolności przesyłowych (SLTCZC), opracowana na podstawie art. 16 FCA, obejmuje metodę rozdzielania długoterminowych międzyobszarowych zdolności przesyłowych w skoordynowany sposób pomiędzy różne długoterminowe przedziały czasowe dla granic obszarów rynkowych danego CCR.

Zasady określone w tej metodzie należy stosować w odniesieniu do rozdzielania długoterminowych zdolności przesyłowych pomiędzy roczne i miesięczne długoterminowe przedziały czasowe określone w regionalnych modelach długoterminowych praw przesyłowych.

Konsultacje i decyzje

Propozycja SLTCZC była przedmiotem publicznych konsultacji. Informacja o konsultacjach znajduje się na stronie:

https://consultations.entsoe.eu/markets/core-ccr-splitting-ltczc/

Po zakończeniu konsultacji, ENTSO-E przedłożyło do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (Prezes URE) wniosek w sprawie SLTCZC.
Na podstawie przedłożonego wniosku Prezes URE decyzją znak DRR.WRE.744.28.2019JPa2
z dnia 30 lipca 2020 r. zatwierdził metodę SLTCZC.

PSE S.A., wykonując obowiązek informacyjny ustanowiony w art. 4 ust. 13 Rozporządzenia 2016/1719, opublikowały treść decyzji Prezesa URE, o czym poinformowały uczestników rynku stosownym komunikatem „Informacja OSP na temat decyzji URE nr DRR.WRE.744.28.2019.JPa2 ws. metody rozdzielania długoterminowych międzyobszarowych zdolności przesyłowych OSP CCR Core (SLTCZC Core)”.

 

Ustanowienie procedur rezerwowych (Fallback Procedures)

W przypadku gdy długoterminowa alokacja zdolności przesyłowych nie daje wyników, domyślną procedurą rezerwową jest odroczenie długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych. Wszyscy OSP w każdym regionie wyznaczania zdolności przesyłowych mają prawo wdrożyć alternatywne skoordynowane rozwiązania rezerwowe. W takich przypadkach wszyscy OSP w każdym regionie wyznaczania zdolności przesyłowych opracowują skoordynowaną propozycję wiarygodnych procedur rezerwowych.

Metoda podziału kosztów poniesionych w celu zapewnienia gwarantowania praw przesyłowych w odniesieniu do długoterminowych praw przesyłowych i zapłaty za nie (FRC)

Metoda podziału kosztów poniesionych w celu zapewnienia gwarantowania praw przesyłowych w odniesieniu do długoterminowych praw przesyłowych i zapłaty za nie (FRC), opracowana na podstawie art. 61 FCA, uwzględnia metodę podziału dochodu z ograniczeń na podstawie rozporządzenia CACM („CACM CIDM”) oraz metodę podziału dochodu z ograniczeń na podstawie rozporządzenia FCA („FCA CIDM”).

Ponadto metoda FRC uwzględnia i stosuje wymagania określone w art. 74 rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi.

Konsultacje i decyzje

Metoda FRC była przedmiotem konsultacji publicznych na poziomie europejskim. Proces konsultacji trwał od 22 czerwca 2020 r. do 12 lipca 2020 r. Po zakończeniu konsultacji, ENTSO-E, działając zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/942 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki, w imieniu wszystkich OSP przedłożyło do zatwierdzenia przez ACER metodę FRC.

ACER zatwierdziła metodę FRC decyzją nr 25/2020 z dnia 23 października 2020 r.

W dniu 22 grudnia 2020 r. ACER wydała sprostowanie do decyzji 25/2020 z dnia 23 października 2020 r.

Dokumenty do pobrania:

 1. Decyzja ACER nr 25/2020 z dnia 23 października 2020 r. zatwierdzająca „Metodę podziału kosztów poniesionych w celu zapewnienia gwarantowania praw przesyłowych w odniesieniu do długoterminowych praw przesyłowych i zapłaty za nie” wraz z załącznikami

Wspólne metody wyznaczania zdolności przesyłowych w długoterminowych przedziałach czasowych (LT CCM)

Metody wyznaczania zdolności przesyłowych w długoterminowych przedziałach czasowych (LT CCM), opracowane są na podstawie art. 10 ust.1  FCA w ramach odpowiednich CCR. W przypadku PSE S.A. wiąże się to z przygotowaniem i wdrożeniem metody w trzech CCR: Core, Hansa, Baltic.

 

LT CCM CCR Core:

Propozycja LT CCM dla CCR Core była przedmiotem publicznych konsultacji w dniach:

 1. 16 sierpnia -16 września 2019r. Informacja o konsultacjach znajduje się na stronie: Core CCR – Long-Term Capacity Calculation Methodology - European Network of Transmission System Operators for Electricity - Citizen Space (entsoe.eu) oraz
 2. 16 września – 16 października 2020 r. Informacja o konsultacjach znajduje się na stronie: Core CCR – Long-Term Capacity Calculation Methodology - European Network of Transmission System Operators for Electricity - Citizen Space (entsoe.eu)

Po zakończeniu konsultacji, PSE S.A. przedłożyły wniosek w sprawie LT CCM dla CCR Core, do zatwierdzenia przez Prezesa URE.

Wszystkie organy regulacyjne regionu Core w wyniku wzajemnych konsultacji, ścisłej współpracy i koordynacji uznały, że zachodzi konieczność wspólnego zwrócenia się przez nie do Agencji z wnioskiem o podjęcie decyzji.

ACER po przeprowadzaniu konsultacji  z zainteresowanym stronami, Decyzją Nr 14/2021 z dnia 3 listopada 2021 r. zatwierdziła metodę wyznaczania długoterminowych zdolności przesyłowych w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Core.

PSE S.A., wykonując obowiązek określony w art. 4 ust. 13  FCA, opublikowały treść ww. decyzji, o czym również poinformowały uczestników rynku stosownym komunikatem: Informacja OSP nt. decyzji Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki ws. metody wyznaczania długoterminowych zdolności przesyłowych (LT CCM) dla CCR Core - Aktualności - PSE

 

Dokumenty do pobrania:

https://www.pse.pl/documents/20182/772549371/FCA_art_10_1_LT_CCM_CCR_Core.zip

 

LT CCM CCR Hansa

Propozycja LT CCM dla CCR Hansa była przedmiotem publicznych konsultacji w dniach 15 kwietnia -15 maja 2019r. Informacja o konsultacjach znajduje się na stronie:

Regional proposal for capacity calculation methodology in accordance with Article 10(1) under the FCA Regulation for Hansa Capacity Calculation Region - European Network of Transmission System Operators for Electricity - Citizen Space (entsoe.eu)

Po zakończeniu konsultacji, PSE S.A. przedłożyły wniosek w sprawie LT CCM dla CCR Hansa, do zatwierdzenia przez Prezesa URE. Na podstawie przedłożonego wniosku Prezes URE decyzją znak DRR.WRE.744.16.2020.MZS z dnia 18 grudnia 2020 r. zatwierdził LT CCM dla  Hansa.

PSE S.A., wykonując obowiązek ustanowiony w związku z art. 4 ust. 13 FCA, opublikowały treść decyzji Prezesa URE na stronie internetowej w zakładce „TCM (metody, warunki, wymogi i zasady, przyjęte na podstawie Rozporządzeń 7,14, 943 lub Kodeksów Sieci”:

https://www.pse.pl/documents/20182/772549371/FCA_art_10.1_LTCCM_Hansa.zip

W związku decyzją Komisji Europejskiej w sprawie przyznania Republice Federalnej Niemiec i Królestwu Danii odstępstwa na podstawie art. 64 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 w odniesieniu do hybrydowego połączenia międzysystemowego Kriegers Flak, propozycja zmienionej  LT CCM dla CCR Hansa była przedmiotem publicznych konsultacji w dniach 19 stycznia - 19 lutego 2021 roku. Informacja o konsultacjach znajduje się na stronie:

HANSA CCR - Common Coordinated Long -Term Capacity Calculation Methodology Proposal (FCA Art. 10) - European Network of Transmission System Operators for Electricity - Citizen Space (entsoe.eu)

Po zakończeniu konsultacji, PSE S.A. przedłożyły wniosek w sprawie LT CCM dla CCR Hansa, do zatwierdzenia przez Prezesa URE.

LT CCM  CCR Baltic:

Propozycja LT CCM dla CCR Baltic była przedmiotem publicznych konsultacji w dniach 6 czerwca - 6 lipca 2019 r. Informacja o konsultacjach znajduje się na stronie:

Regional proposal for capacity calculation methodology in accordance with Article 10(1) under the FCA Regulation for Baltic Capacity Calculation Region - European Network of Transmission System Operators for Electricity - Citizen Space (entsoe.eu)

Po zakończeniu konsultacji, PSE S.A. przedłożyły wniosek w sprawie LT CCM dla CCR Baltic, do zatwierdzenia przez Prezesa URE.

 

Strona ENTSO-E z informacjami na temat Kodeksu Sieci FCA

Dodatkowe informacje związane z wdrażaniem Wytycznych FCA dostępne są również na stronie internetowej:

https://www.entsoe.eu/network_codes/fca/